IPPB4/4511-1299/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Czy dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawczyni uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce i czy powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni, podlegającego opodatkowaniu w Polsce?
IPPB4/4511-1299/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka dyrektora w Spółce mającej siedzibę na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka dyrektora w Spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce). Jednocześnie, Wnioskodawczyni nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawczyni będzie pełnić funkcję dyrektora w organie nadzorczo - zarządzającym (ang. „Board of Directors”, dalej: rada dyrektorów) spółki kapitałowej (dalej: Spółka) posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty. Jednocześnie nie jest wykluczone, że Wnioskodawczyni będzie udziałowcem Spółki.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta.

Głównym obszarem działalności Spółki będzie świadczenie usług profesjonalnych (w tym usług zarządczych oraz doradztwa biznesowego).

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora, Wnioskodawczyni będzie wykonywać czynności o charakterze korporacyjnym mające na celu zarządzanie i kontrolę nad Spółką sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki maltańskiej oraz czynności związane z prowadzeniem spraw Spółki i kierowaniem jej bieżącą działalnością (m.in. sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, wykonywanie kontraktów zawartych przez Spółkę, sprawowanie nadzoru w obszarze finansów spółki).

Jako dyrektor, Wnioskodawczyni będzie przy tym uprawniona do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu.

Wszelkie pełnione przez Wnioskodawczynię funkcje - jako dyrektora Spółki - będą mieć swoją podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale (akcie powołania) podjętej przez odpowiednie organy Spółki - zgodnie z postanowieniami statutu Spółki. Wnioskodawczyni nie będzie przy tym pozostawała ze Spółką w żadnym innym stosunku prawnym, na podstawie którego mogłaby pełnić funkcję dyrektora Spółki i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Z tytułu pełnienia wyłącznie funkcji dyrektora, Wnioskodawczyni będzie otrzymywać od Spółki wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawczyni uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce i czy powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni, podlegającego opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że do opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie ma zastosowanie art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm., dalej: „UPO”). W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust 1 lit. a) powyższej UPO, wynagrodzenie to powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawczyni, obliczenie podatku powinno nastąpić według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. zwolnienie z progresją), w związku z art. 23 ust. 1 pkt d) UPO, a tym samym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy, w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W omawianym przypadku Wnioskodawczyni, będąca polskim rezydentem podatkowym, będzie uzyskiwać dochody ze źródła położonego w Republice Malty, stąd zastosowanie powinny znaleźć przepisy polsko-maltańskiej UPO.

Jak wynika bowiem z art. 1 oraz art. 2 UPO, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach w zakresie podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa (tj. Polski lub Malty), bez względu na sposób poboru tego podatku.

Ponieważ zagadnienie będące przedmiotem niniejszego wniosku dotyczy osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywanego przez polskiego rezydenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, rozstrzygnięcie zasad opodatkowania tych wypłat powinno być dokonane oparciu o treść art. 16 UPO.

Z treści powyższego artykułu wynika, że wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (tj. na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie prawo opodatkowania takich dochodów.

W tym kontekście, Wnioskodawczyni pragnie podkreślić, że organ Spółki maltańskiej, którego Wnioskodawczyni będzie członkiem tj. rada dyrektorów (ang. „Board of Directors”) jest zobowiązany i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Spółką. Tym samym ten organ powinien być uznany za organ wymieniony w art . 16 UPO (tj. rada zarządzająca lub podobny organ). W konsekwencji, w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu zasiadania w radzie dyrektorów i wykonywania czynności z tym związanych (które to wynagrodzenie jest przedmiotem niniejszego wniosku), powinien znaleźć zastosowanie przywołany powyżej art .16 UPO. Za takim wnioskiem przemawia dodatkowo fakt, że Wnioskodawczynię nie będzie łączyć ze Spółką inny niż opisany w zdarzeniu przyszłym stosunek prawny pozwalający uznać, że w odniesieniu do otrzymywanego wynagrodzenia właściwa jest inna klasyfikacja.

W rezultacie, wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym (jako dyrektor Spółki mającej siedzibę na Malcie) i wykonywania związanych z tym funkcji może być opodatkowane na Malcie bez względu na to, czy będzie ono podlegać opodatkowaniu w Polsce (tj. w państwie rezydencji). Dla zastosowania regulacji UPO nie ma przy tym znaczenia fakt, czy i jak Malta opodatkowuje te dochody.

Jednocześnie, w myśl art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, to Polska - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (która nie znajdzie zastosowania w analizowanym przypadku) - zwolni taki dochód z opodatkowania.

Tym samym, zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianą w analizowanej sytuacji, tj. gdy przepis UPO stanowi, że dochody mogą być opodatkowane w państwie źródła, obowiązkiem państwa rezydencji jest zapewnienie uniknięcia podwójnego opodatkowania takich dochodów poprzez ich zwolnienie (stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. Nr ILPB2/4511-1-8/15-3/JK, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca, sygn. Nr IPPB2/4511-10/15-4/PW, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., sygn. Nr IPTPB2/415-560/13-5/14-S/MP, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r,, sygn. Nr ILPB2/415-164/14-2/TR, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. Nr IPPB2/415-84/13-4/AS, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 marca 2013 r,, sygn. Nr IPTB2/415-891/12-2/Akr, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. Nr IBPBII/1/415-945/12/AŻ, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. IPPB2/415-945/12-2/LS, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012r., sygn. Nr IPPB2/415-932/ 12-2/LS, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. Nr IPPB2/415-946/12-2/MS1, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2012 r., sygn. Nr IPPB2/415-822/12-2/AK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. Nr IPPB2/415-73/12-4/MS1, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r., sygn. Nr IPPB2/415-275/12-2/LS).

Wnioskodawczyni pragnie jednocześnie wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 lit. d) UPO - jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem UPO dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Polskie przepisy przewidują konieczność uwzględnienia dochodu zwolnionego z opodatkowania przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu.

Zgodnie z powyższym, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, zwolniony z opodatkowania w Polsce, powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatkowej właściwej dla pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce).

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z punktem powyżej stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego w niniejszym wniosku zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 r., sygn. Nr IBPBII/1/415-833/14/MZ,
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r,, sygn. Nr ILPB2/415-164/14-2/TR,
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r„ sygn. Nr IPPB2/415-946/12-2/MS1,
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2012 r„ sygn. Nr IPPB2/415-822/122/AK,
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r„ sygn. Nr IPPB2/415-275112-2/LS,
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. Nr IPPB2/415-73/12-4/MS1.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie i wykonywania związanych z tym czynności może podlegać opodatkowaniu na Malcie oraz będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, ale wynagrodzenie to powinno zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce). Jednocześnie, Wnioskodawczyni nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych. Wnioskodawczyni będzie pełnić funkcję dyrektora w organie nadzorczo - zarządzającym spółki kapitałowej posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty. Jednocześnie nie jest wykluczone, że Wnioskodawczyni będzie udziałowcem Spółki. Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta. Wnioskodawczyni będzie wykonywać czynności o charakterze korporacyjnym mające na celu zarządzanie i kontrolę nad Spółką sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki maltańskiej oraz czynności związane z prowadzeniem spraw Spółki i kierowaniem jej bieżącą działalnością (m.in. sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, wykonywanie kontraktów zawartych przez Spółkę, sprawowanie nadzoru w obszarze finansów spółki). Jako dyrektor, Wnioskodawczyni będzie przy tym uprawniona do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu. Wszelkie pełnione przez Wnioskodawczynię funkcje, jako dyrektora Spółki, będą mieć swoją podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale (akcie powołania) podjętej przez odpowiednie organy Spółki, zgodnie z postanowieniami statutu Spółki. Wnioskodawczyni nie będzie przy tym pozostawała ze Spółką w żadnym innym stosunku prawnym, na podstawie którego mogłaby pełnić funkcję dyrektora Spółki i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Z tytułu pełnienia wyłącznie funkcji dyrektora, Wnioskodawczyni będzie otrzymywać od Spółki wynagrodzenie.

Mając na uwadze art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie zawarte w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to, wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy - metodę wyłączenia z progresją. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu ewentualnego pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, w szczególności oświadczenie, że spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym oraz że wynagrodzenie, które otrzyma Wnioskodawczyni wypłacane za czynności mające na celu zarządzanie i kontrolę nad Spółką oraz prowadzenie spraw Spółki i kierowanie jej bieżącą działalnością, należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód, który Wnioskodawczyni uzyskałaby na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawczyni otrzymywała od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu - interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczyni i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.