IPPB4/415-965/14-5/JK3 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego spółki szwedzkiej oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów spółki szwedzkiej
IPPB4/415-965/14-5/JK3interpretacja indywidualna
  1. Szwecja
  2. dyrektor
  3. działalność wykonywana osobiście
  4. rada
  5. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego spółki szwedzkiej oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów spółki szwedzkiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego spółki szwedzkiej oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów spółki szwedzkiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem szwedzkim nie będącym obecnie polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki akcyjnej notowanej na giełdzie (szw. Aktiebolag publ.) z siedzibą na terenie Szwecji (dalej: „Spółka Szwedzka”). Jako dyrektor zarządzający Spółki Szwedzkiej, Wnioskodawca jest wskazany w rejestrze handlowym Spółki Szwedzkiej jako osoba uprawniona do jej jednoosobowej reprezentacji we wszelkich sprawach związanych z jej zwykłym zarządem. Wnioskodawca pełni funkcję dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej na podstawie umowy o pracę przewidującej zatrudnienie Wnioskodawcy na stanowisku verkställande direktör tj. dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej (dalej: „Umowa o Pracę”). Poza umową o pracę zawartą przez Wnioskodawcę ze Spółką Szwedzką, podstawą pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej jest odpowiednia uchwała rady dyrektorów Spółki Szwedzkiej. Zakres uprawnień i obowiązków dyrektora zarządzającego jest też uregulowany bezpośrednio w przepisach szwedzkiej ustawy o spółkach akcyjnych. Dyrektor zarządzający może również otrzymywać wytyczne od rady dyrektorów.

W 2015 r. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić się do Polski na stałe, stając się jednocześnie polskim rezydentem podatkowym. Po przeprowadzce do Polski, Wnioskodawca będzie kontynuował pracę pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej. Nie jest również wykluczone, że Wnioskodawca nie zostanie członkiem rady dyrektorów Spółki Szwedzkiej pełniąc w niej jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego, co może zostać uwzględnione w umowie o pracę poprzez m.in. odpowiedni podział wynagrodzenia Wnioskodawcy.

W ramach pełnienia swoich obowiązków, Wnioskodawca będzie przebywał na stałe w Polsce, ale będzie również odbywał podróże służbowe do Szwecji oraz do innych krajów, w których Spółka Szwedzka ma swoje spółki zależne.

Jednocześnie, po przeprowadzce do Polski Wnioskodawca zamierza kontynuować pełnioną w chwili obecnej funkcję prezesa zarządu polskiej spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co Spółka Szwedzka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu polskiego rezydenta podatkowego, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej należy zakwalifikować jako wynagrodzenie dyrektorów w rozumieniu art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską...
  2. Czy po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu polskiego rezydenta podatkowego, wynagrodzenie które Wnioskodawca może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów Spółki Szwedzkiej należy zakwalifikować jako wynagrodzenie dyrektorów w rozumieniu art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską...
  3. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane od Spółki Szwedzkiej zakwalifikowane jako wynagrodzenie dyrektorów w rozumieniu art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską będzie wyłączone z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, po uzyskaniu przez Wnioskodawcę statusu polskiego rezydenta podatkowego, wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej należy zakwalifikować jako wynagrodzenie dyrektorów w rozumieniu art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską.

W opinii Wnioskodawcy, również w przypadku gdy Wnioskodawca będzie pełnił jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej oraz członka rady dyrektorów Spółki Szwedzkiej wynagrodzenie Wnioskodawcy należy zakwalifikować jako wynagrodzenie dyrektorów w rozumieniu art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską.

W przypadku gdy wynagrodzenie Wnioskodawcy zostanie zakwalifikowane jako wynagrodzenie dyrektorów w rozumieniu art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską, wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 22 ust 1 pkt a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Szwecją a Polską.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 16 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. (dalej: „Umowa o UPO”) wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Na podstawie powyżej wskazanego przepisu Umowy o UPO, wynagrodzenie dyrektora mającego miejsce zamieszkania w Polsce otrzymane od spółki z siedzibą w Szwecji będzie opodatkowane w Szwecji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt a Umowy o UPO, dochód który podlega opodatkowaniu w Szwecji jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce, ale jest brany pod uwagę przy stosowaniu stawki do pozostałego dochodu podatnika. W konsekwencji, wynagrodzenie dyrektora otrzymane od spółki z siedzibą w Szwecji będzie opodatkowane w Szwecji i jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Na potrzeby zakwalifikowania dochodu Wnioskodawcy jako podlegającego regułom opodatkowania wskazanym w art. 16 Umowy o UPO, Wnioskodawca pragnie wskazać, że z poniżej wskazanego opisu statusu dyrektora zarządzającego (szw. verkställande direktör) Spółki Szwedzkiej, wynika, że status dyrektora zarządzającego szwedzkiej spółki akcyjnej (szw. aktiebolag publ.) jest analogiczny lub też co najmniej zbliżony do statusu prezesa zarządu polskiej spółki kapitałowej. W szczególności, w przypadku szwedzkiej spółki akcyjnej, co do zasady, osoba pełniąca funkcję dyrektora zarządzającego jest główną osobą odpowiedzialną za zarządzanie spółką, która może być zastępowana przez zastępców dyrektora zarządzającego. Jednocześnie, w przypadku szwedzkiej spółki akcyjnej, pomimo możliwości pełnienia funkcji zarządczych, rada dyrektorów pełni głównie rolę nadzorczą w stosunku do dyrektora zarządzającego (a poszczególni członkowie rady dyrektorów nie są zaangażowani w bieżące zarządzanie spółką). Tym samym, rada dyrektorów szwedzkiej spółki akcyjnej jest zbliżona w swoich funkcjach do rady nadzorczej polskiej spółki kapitałowej.

Szwedzka ustawa o spółkach akcyjnych przewiduje, że Spółka Szwedzka (jako spółka akcyjna tj. aktiebolag publ.) jest zarządzana przez dyrektora zarządzającego (szw. verkstallande direktör), którego powołuje rada dyrektorów Spółki Szwedzkiej. Jest to sytuacja analogiczna do powołania prezesa lub członka zarządu polskiej spółki akcyjnej przez radę nadzorczą spółki akcyjnej.

Podobnie jak w przypadku prezesa zarządu polskiej spółki akcyjnej, Wnioskodawca, jako dyrektor zarządzający Spółki Szwedzkiej jest uprawniony i zobowiązany do dokonywania wszystkich czynności pozostających w zakresie zwykłego zarządu Spółki Szwedzkiej i jest uprawniony do jej jednoosobowej reprezentacji. Powyższy zakres uprawnień i obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej jest ujawniany w szwedzkim rejestrze handlowym, będącym odpowiednikiem polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i wynika bezpośrednio z przepisów szwedzkiej ustawy o spółkach akcyjnych.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami szwedzkiej ustawy o spółkach akcyjnych, dyrektor zarządzający może, bez obowiązku uzyskania w tym celu zgody rady dyrektorów, podejmować działania, które ze względu na przedmiot i charakter działalności prowadzonej przez spółkę, wykraczają poza zakres zwykłego zarządu lub mają istotne znaczenie, o ile taka zgoda rady byłaby wydana w czasie istotnie zakłócającym działalność spółki.

Wnioskodawca wskazuje, że podobnie jak jest to w przypadku prezesa zarządu polskiej spółki akcyjnej, walne zgromadzenie akcjonariuszy szwedzkiej spółki akcyjnej udziela dyrektorowi zarządzającemu absolutorium z tytułu odpowiedzialności za wykonane obowiązki, dyrektor zarządzający jest uprawniony do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, dyrektor zarządzający jest obowiązany do udzielania informacji zgromadzeniu akcjonariuszy, dyrektor zarządzający jest uprawniony do zaskarżania uchwał zgromadzenia akcjonariuszy, jak również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone spółce.

Rada dyrektorów spółki może również powołać jednego lub więcej zastępców dyrektora zarządzającego, uprawnionych do działania w imieniu spółki w zastępstwie dyrektora zarządzającego, co jest sytuacją podobną do funkcjonowania członków zarządu obok prezesa zarządu polskiej spółki akcyjnej. Dyrektor zarządzający może być członkiem rady dyrektorów, nie może jednak pełnić funkcji przewodniczącego rady dyrektorów.

Treść art. 16 Umowy o UPO wyraźnie wskazuje, że istotnym lub nawet decydującym kryterium klasyfikacji danego dochodu jako „wynagrodzenia dyrektorów” jest pełnienie przez dyrektora funkcji zarządczej w spółce. W opinii Wnioskodawcy, w świetle powyższych wyjaśnień w przedmiocie statusu funkcji dyrektora zarządzającego i jego uprawnień, pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej spełnia kryteria wskazane w art. 16 Umowy o UPO. Tym samym, dochód Wnioskodawcy z tytułu Umowy o Pracę, na podstawie której Wnioskodawca pełni funkcję dyrektora zarządzającego Spółki Szwedzkiej należy zakwalifikować jako wynagrodzenie dyrektora w rozumieniu art. 16 Umowy o UPO.

W opinii Wnioskodawcy, również jednoczesne pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora zarządzającego oraz członka rady dyrektorów Spółki Szwedzkiej nie zmienia kwalifikacji wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę jako wynagrodzenia dyrektora w rozumieniu art. 16 Umowy o UPO. Jak zostało wskazane powyżej, rada dyrektorów może również pełnić funkcje zarządcze w Spółce Szwedzkiej. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, jednoczesne pełnienie przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora zarządzającego oraz członka rady dyrektorów pozwala na sklasyfikowanie wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu pełnionych funkcji jako wynagrodzenia dyrektora w rozumieniu art. 16 Umowy o UPO.

Art. 22 ust. 1 pkt a Umowy o UPO przewiduje, że podwójne opodatkowanie dochodu podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym zostanie wyeliminowane metodą wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód polskiego rezydenta podatkowego opodatkowany w Szwecji, będzie wyłączony z opodatkowania w Polsce, jednakże dochód ten będzie brany pod uwagę przy ustaleniu stawki podatkowej stosowanej do pozostałych dochodów podatnika w Polsce. W konsekwencji, wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego (lub ewentualnie dyrektora zarządzającego i członka rady dyrektorów) Spółki Szwedzkiej będzie opodatkowane w Szwecji jako kraju siedziby Spółki Szwedzkiej i będzie wyłączone z opodatkowania w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.