IPPB2/4511-666/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w Spółce Maltańskiej na Malcie jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 16 UPO?
IPPB2/4511-666/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dochody uzyskiwane za granicą
 3. dyrektor
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w spółce maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w spółce maltańskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce – (OF, Wnioskodawca). OF podlega w Polsce opodatkowaniu pdof od całości swoich dochodów na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w innym kraju miejsca zamieszkania dla celów podatkowy tj. nie jest rezydentem podatkowym w innym państwie.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość zostania członkiem organu spółki maltańskiej typu company limited by shares czyli spółki będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Maltańska), w której będzie pełnił funkcję dyrektora rady nadzorczej (Supervisory Council). Wnioskodawca nie będzie członkiem rady dyrektorów Spółki Maltańskiej (Board of Directors) ani też nie będzie pełnił funkcji dyrektora zarządzającego nie będącego członkiem zarządu (Board of Directors) Spółki Maltańskiej.

Zgodnie z maltańskim kodeksem spółek handlowych organem zarządzającym spółki maltańskiej jest rada dyrektorów (Board of Directors) a funkcję jej członków pełnią dyrektorzy. Członek rady dyrektorów jest osobą uprawnioną w szczególności do zarządzania spółką, prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki.

Prawo maltańskie dopuszcza powołanie takiego organu jak rada nadzorcza (Supervisory Council). Rada nadzorcza (Supervisory Council) której dyrektorem będzie Wnioskodawca, odpowiedzialna będzie za sprawowane nadzoru nad działalnością spółki. Każdy z dyrektorów rady nadzorczej (Supervisory Council), którym będzie również Wnioskodawca, będzie odpowiedzialny za wsparcie Spółki Maltańskiej i rady dyrektorów (Board of Directors) tej spółki oraz nadzór w konkretnie określonym obszarze lub dziedzinie działalności Spółki Maltańskiej np. w zakresie ekspansji na nowe rynki.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką Maltańską w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub innym stosunku o podobnym charakterze. Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora rady nadzorczej Spółki Maltańskiej, będą miały swoją podstawę prawną w akcie powołania. Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych innych rodzajów prac na rzecz Spółki Maltańskiej, tj. nie będzie świadczył żadnych usług konsultingowych, ani doradczych i nie będzie uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenia.

W związku z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora rady nadzorczej będzie on uzyskiwał wynagrodzenie od Spółki Maltańskiej. Wszelkie otrzymywane przez Wnioskodawcę składniki wynagrodzenia będą otrzymywane wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej wypłacane będzie z rachunku Spółki Maltańskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Na podstawie przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenie które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w Spółce Maltańskiej na Malcie jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 16 UPO...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, wynagrodzenie które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w Spółce Maltańskiej na Malcie jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 16 UPO.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w Spółce Maltańskiej na Malcie jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 16 UPO.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowy od osób fizycznych (tj. z Dz. U. z 2012 r. poz. 361) (UPDOF), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1a UPDOF, za osobę mającą, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy, w myśl art. 4a UPDOF, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W omawianym przypadku Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, będzie uzyskiwał dochody ze źródła położonego w Republice Malty, stąd zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku powinny znaleźć przepisy UPO.

Jak wynika z art. 1 oraz art. 2 UPO, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach w zakresie podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa (tj. Polski lub Malty), bez względu na sposób poboru tego podatku.

Ponieważ zagadnienie będące przedmiotem niniejszego wniosku dotyczy osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywanego przez polskiego rezydenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej w Spółce Maltańskiej, rozstrzygnięcie zasad opodatkowania tych wypłat powinno być, zdaniem Wnioskodawcy, dokonane w oparciu o treść art. 16 UPO.

Z treści powyższego artykułu wynika, że wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (tj. na Malcie).

W tym kontekście Wnioskodawca pragnie podkreślić, że uprawnienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem Spółki Maltańskiej pod rządami prawa maltańskiego spoczywają przede wszystkim na radzie dyrektorów (Board of Dtrectors). Zgodnie z prawem maltańskim Board of Directors to główny organ w maltańskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo maltańskie dopuszcza tworzenie również innych organów spółki – takim organem jest opisana w zdarzeniu przyszłym rada nadzorcza (Supervisory Council).

Zdaniem Wnioskodawcy zakres regulacji art. 16 UPO obejmuje wynagrodzenia dyrektorów uzyskiwane z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów (w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach) jak również z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej (w związku z pełnieniem funkcji nadzorczych w spółkach). Rada nadzorcza jest bowiem „innym podobnym organem spółki”, o którym mowa w art. 16 UPO, gdyż uczestniczy w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki Maltańskiej.

Na poparcie powyższej tezy Wnioskodawca pragnie wskazać, że z komentarza „K Vogel on double taxation Convention, Third edition, commentary on Article 16 p. 11 str. 956” wynika, że art. 16 UPO dotyczy działalności w tych ciałach (organach) spółki, które są odpowiedzialne za zarządzanie oraz nadzorowanie prowadzonej przez nią działalności. Supervisory Council opisana w zdarzeniu przyszłym jest właśnie organem nadzoru w Spółce Maltańskiej.

Dodatkowo, jak wskazuje J. Banach w komentarzu „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rok 2002, s. 315” „(...) postanowienia art. 16 UPO obejmują więc wszelkie wynagrodzenia wypłacane przez spółki kapitałowe, z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jako organach stanowiących spółki, które są powołane do szeroko pojętego zarządzania spółką”. Stosownie do powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie jakie będzie otrzymywał Wnioskodawca z tytułu pełnienia funkcji dyrektora rady nadzorczej Spółki Maltańskiej będzie objęte zakresem regulacji art. 16 UPO.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 UPO, przy stosowaniu UPO w dowolnym czasie przez umawiające się państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie w tym czasie ma ono zgodnie z prawem tego państwa dla celów podatków, do których ma zastosowanie UPO, przy czym jakiekolwiek znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawa tego państwa. Termin „inny podobny organ spółki” nie został zdefiniowany w UPO. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca wskazuje, że w odniesieniu do polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością polskie prawo przewiduje powołanie dwóch organów: zarządu (odpowiednik Board of Directors w Spółce Maltańskiej) oraz rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej (odpowiednik Supervisory Council opisanej w opisie zdarzenia przyszłego). Prawo maltańskie jednocześnie nie zakazuje powoływania „innych podobnych organów spółki”.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że polskie przepisy podatkowe nie zawierają definicji organów spółki. W związku z powyższym, w procesie interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania można dokonywać wykładni przepisu art. 16 w oparciu o postanowienia Działu III Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów (Konwencja), a ściślej, zgodnie z ogólną regułą interpretacji, tj.:

 1. w dobrej wierze,
 2. zgodnie ze zwykłym znaczeniem wyrazów (specjalne znaczenie należy przypisać wyrazowi tylko wtedy, gdy ustalono, że taki był zamiar stron),
 3. w kontekście użytych wyrazów,
 4. zgodnie z przedmiotem i celem traktatu.

Ogólną regułę interpretacji uzupełniają postanowienia art. 32 Konwencji (uzupełniające środki interpretacji) oraz art. 33 Konwencji (interpretacja traktatów, których autentyczny tekst został ustalony w dwóch lub więcej językach) Konwencji. Zgodnie z nimi można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu, a także do okoliczności jego zawarcia, w celu potwierdzenia ogólnej reguły interpretacji lub gdy wykładnia celowościowa i funkcjonalna użytego pojęcia nie daje efektów. Ponadto jeżeli tekst umowy został ustalony jako autentyczny w dwóch lub więcej językach, uznaje się, że ma on jednakową moc w każdym z nich, chyba że postanowiono, iż w przypadku rozbieżności określona jego wersja językowa jest rozstrzygająca. Przyjmuje się również domniemanie, że wyrazy użyte w umowie mają to samo znaczenie w każdym z tekstów autentycznych.

Wobec zdaniem Wnioskodawcy pojęcia „rada zarządzająca” oraz „rada dyrektorów” należałoby interpretować zgodnie z ich zwykłym znaczeniem i kontekstem, w którym zostały użyte. A zatem, mając na względzie fakt, że słowo „zarządzać” definiuje się jako „wydawać polecenie, kazać coś wykonać, sprawować nad czymś zarząd, kierować czymś”, oraz kontekst umowy, której celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu, wydaje się, że pod pojęciem „rada zarządzająca” należy rozumieć uprawnienia organów kierujących spółką w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. organów, które bezpośrednio kierują (prowadzą) działalność (zarząd), jak i organów nadzorujących prace spółki (rada nadzorcza, komisja rewizyjna).

Z kolei „dyrektor” zgodnie z definicją słownikową to „osoba stojąca na czele instytucji, przedsiębiorstwa lub zakładu i kierująca nimi”, a „kierować” według tego źródła oznacza m.in. „zarządzać kimś, czymś, stać na czele czegoś, wskazywać komuś sposób postępowania”.

Opierając się zatem na powyższych definicjach słownikowych, można przyjąć, że pojęcia „rada dyrektorów” oraz „rada zarządzająca” są tożsame. A zatem wydaje się, że w kontekście polskich spółek handlowych przepisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania odnoszące się do wynagrodzeń z tytułu członkostwa, w takich organach jak „rada zarządzająca” i „rada dyrektorów”, należałoby stosować zarówno do dochodów uzyskiwanych przez członków zarządów tych spółek, jak i członków ich rad nadzorczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.