IPPB2/4511-578/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej w dniu 7 stycznia 1994 pomiędzy Polską a Maltą (dalej „UPO”), a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO w powiązaniu z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT?
IPPB2/4511-578/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. członek zarządu
 3. dyrektor
 4. spółki
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość (w przyszłości) kandydowania na pełnienie funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: „spółka maltańska”).

Organem zarządzającym spółki maltańskiej jest rada zarządzająca (Board of Directors) a funkcję członków pełnią w niej dyrektorzy. Członek rady zarządzającej jest osobą uprawnioną w szczególności do zarządzania spółką, prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki. Spółka maltańska będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta). Wnioskodawca może, choć nie musi, być udziałowcem spółki. Do zakresu działalności spółki maltańskiej należało będzie świadczenie usług na rzecz podmiotów z różnych krajów, w tym spółek z siedzibą w Polsce, bądź uczestnictwo w charakterze wspólnika spółek osobowych z różnych krajów, w tym spółek osobowych w Polsce.

Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora spółki maltańskiej będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone mu jako dyrektorowi tej spółki. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora spółki maltańskiej będzie wchodziło:

 • zarządzanie i kontrola nad spółką maltańską, w tym m. in. nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju spółki itd.,
 • reprezentowanie spółki maltańskiej, polegające przykładowo na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu spółki, reprezentowaniu spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania spółki,
 • prowadzenie spraw spółki maltańskiej, polegające przykładowo na administrowaniu majątkiem spółki i kierowaniu jej bieżącą działalnością, m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją polityki marketingowej, sprawowanie nadzoru nad poszukiwaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych, w które może zaangażować się spółka, sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem nowych klientów, sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez spółkę, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktów zawartych przez spółkę (co obejmuje m.in.: spotkania z potencjalnymi kontrahentami, nadzór nad doborem podwykonawców i profesjonalnych doradców) oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji dyrektora w zależności od potrzeb spółki, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzoną przez spółkę maltańską.

Powyższe obowiązki w spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie statutu spółki oraz stosownej uchwały wspólników. Wszystkie wymieniane czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę wyłącznie w ramach pełnienia funkcji dyrektora spółki maltańskiej.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że zakres obowiązków, do wykonywania których będzie zobligowany w ramach pełnienia obowiązków dyrektora spółki maltańskiej, odpowiada zakresowi uprawnień i obowiązków w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki, do wykonywania których zobowiązany i uprawniony jest członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod rządami prawa polskiego.

Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji zarządczych, jako powołany w drodze uchwały dyrektor. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wypłaty będą uregulowane w dokumentach sporządzonych zgodnie z prawem maltańskim i dokumentami założycielskimi spółki maltańskiej, w szczególności w uchwale lub uchwałach wspólników spółki maltańskiej. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszystkie wyżej opisane funkcje pełnione przez Wnioskodawcę jako dyrektora mają wyłączną podstawę prawną w statucie spółki maltańskiej i w uchwale wspólników.

Powyżej opisana sytuacja stanowi przyszły stan faktyczny, którego dotyczy pytanie Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W opisanym powyżej stanie przyszłym, wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej w dniu 7 stycznia 1994 pomiędzy Polską a Maltą (dalej „UPO”), a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO w powiązaniu z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) przytaczanej umowy, przy czym na zwolnienie z opodatkowania ww. wynagrodzenia w Polsce nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, i w jakim stopniu. Jednocześnie, stosownie do art. 23 ust. 1 lit d) ww. umowy, wysokość powyższego wynagrodzenia będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 a tej samej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wnioskodawca podkreślił, że powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi państwami (art. 4a Ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Potwierdza to również angielska wersja językowa UPO (art. 16): „Directors fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors, or other comparable body however described, of a company which is a resident of other Contracting State may be taxed in that other Contracting State”.

Ponadto, że na potrzeby UPO, zgodnie z jej art. 3 ust. 1 pkt e), określenie „spółka” oznacza każdą osobę prawną lub każdą inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.

Zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania postanowienie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w państwie źródła (tj. w państwie w którym spółka ma siedzibę) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek.

Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w państwie rezydencji.

W związku z tym, przenosząc powyższe regulacje na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego, w myśl art. 16 UPO - dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła (tj. na Malcie) oraz w państwie rezydencji (tj. w Polsce).

Wnioskodawca wskazał, że w opisanym stanie przyszłym, całość uprawnień i obowiązków związanych z zarządzaniem spółką powstałą pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. W myśl maltańskiego prawa spółek dyrektorzy pełnią swoje obowiązki w ramach organu zarządczego tworząc radę zarządzającą („board of directors”). Również analiza angielskiej wersji art. 16 ww. umowy prowadzi do wniosku, iż dotyczy on członków (directors) rady zarządzającej („boards of directors”).

W związku z powyższym, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu wykonywania przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi spółki maltańskiej (a więc osobie pełniącej funkcję członka rady zarządzającej) objęte będzie zakresem art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z dyspozycją tego przepisu wynagrodzenie, o którym mowa, podlega opodatkowaniu na terytorium Malty i zgodnie z przepisami tego kraju. W opinii Wnioskodawcy, art. 16 ww. umowy będzie miał zastosowanie do wszystkich składników wynagrodzenia Wnioskodawcy otrzymywanego za wykonywanie przez niego obowiązków powierzonych mu jako dyrektorowi spółki maltańskiej niezależnie od tego na jakich zasadach wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu na terytorium Malty. Wnioskodawca wskazał, że stanowisko takie potwierdzone zostało przez organy podatkowe m.in. w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2012, sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS.

Zdaniem Wnioskodawcy w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu powyższego dochodu zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 lit. a) i lit. d) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 27 ust. 8 ustawy o PIT.

Przepis art. 23 UPO przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak, zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO z Maltą, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polską może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (tzw. metoda unikania podwójnego opodatkowania polegająca na wyłączeniu z progresją).

Wnioskodawca wskazał, że metodę opisaną w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach (w takim przypadku dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce) albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane przez niego od spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora (członka Board of Directors) podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania tj. zarówno w Polsce jak i na Malcie. Jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy.

Ponadto, na powyższe zwolnienie w Polsce od opodatkowania ww. wynagrodzenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała żadnego wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie i w jakim stopniu.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca pragnie powołać szereg interpretacji dotyczących poruszonego we wniosku zagadnienia:

 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16.1.2015 sygnatura IBPBII/1/415-870/14/OP;
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20.02.2014 sygnatura ITPBI /415-1201 /13/MP;

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane przez niego w przyszłym stanie faktycznym od spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit a) UPO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie maltańskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji zarządczych i kontrolnych, jako powołany w drodze uchwały dyrektor. Wnioskodawca będzie pełnił swoje obowiązki na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło lub podobnym.

W stosunku do przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji znajdą zastosowanie odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy - wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy - dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy - w przypadku Polski - podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko - maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy polsko - maltańskiej. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej - interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.