ILPB2/4511-1-900/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu/dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty.
ILPB2/4511-1-900/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. siedziba firmy
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu/dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu/dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Polsce i tym samym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych. Wnioskodawca chce objąć funkcję dyrektora w spółce kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: Spółka). Wnioskodawca jako dyrektor Spółki będzie członkiem rady dyrektorów (board of directors), która jest organem nadzorczo-zarządzającym Spółki.

Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i w związku z tym będzie maltańskim rezydentem podatkowym, czyli będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na dowód czego przedłoży Wnioskodawcy stosowny certyfikat rezydencji wydany przez administrację podatkową Malty. Miejscem faktycznego zarządu Spółki, tzn. miejscem, w którym z merytorycznego punktu widzenia podejmowane będą najważniejsze decyzje w sprawach zarządzania niezbędne do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa spółki jako całości, będzie terytorium Malty.

W imieniu Spółki działają jej dyrektorzy pełniący zarazem funkcje zarządcze oraz nadzorcze i stanowiący połączenie funkcji polskiego zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora Wnioskodawca będzie wykonywał czynności, za które będzie otrzymywał od Spółki stosowne wynagrodzenie. Całość wynagrodzenia dotyczyć będzie funkcji wykonywanych przez Wnioskodawcę jako dyrektor Spółki, do którego obowiązków będzie należało w szczególności:

 1. uczestnictwo w zarządzaniu Spółką i jej kontroli,
 2. uczestnictwo i udział w spotkaniach rady dyrektorów,
 3. rekomendowanie rocznego budżetu Spółki do zatwierdzenia przez radę dyrektorów,
 4. opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki,
 5. poszukiwanie nowych lokalizacji biznesowych dla Spółki,
 6. negocjowanie oraz weryfikacja kontraktów,
 7. wykonywanie innych obowiązków powierzonych Wnioskodawcy w ramach pełnionej przez niego funkcji dyrektora w zależności od potrzeb Spółki.

Wnioskodawca będzie pobierał stosowne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki i wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako dyrektor Spółki będą miały wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale odpowiedniego jej organu o powołaniu Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora. Uchwała ta będzie jedynym i wyłącznym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w Spółce. Na wynagrodzenie dyrektorskie Wnioskodawcy może składać się szereg elementów, w szczególności wynagrodzenie za udział w spotkaniach dyrektorów na Malcie, wynagrodzenie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatki szkoleniowe, dodatki związane z podróżami i ryzykiem z nimi związanymi oraz dodatki za zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszystkie elementy wynagrodzenia będą wynikać z tytułu pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora Spółki. Poza stosunkiem, na podstawie którego Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora i otrzymywał wynagrodzenie, nie będzie on pozostawał ze Spółką w innym stosunku, w szczególności wynikającym ze stosunku pracy, zlecenia, o dzieło, ani w jakimkolwiek innym stosunku prawnym lub faktycznym. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnionej funkcji będzie wypłacane przez Spółkę z jej rachunku prowadzonego w banku zlokalizowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenie Wnioskodawcy mającego pełnić funkcję dyrektora Spółki będzie można zaliczyć do wynagrodzeń, o których mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (dalej: Umowa)...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki będzie podlegał opodatkowaniu na terytorium Malty czy też na terytorium Polski...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki będzie podlegał na terytorium Polski zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy...
 4. Czy opisany wyżej dochód powinien być uwzględniany przez Wnioskodawcę przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałych jego dochodów podlegających opodatkowaniu na terytorium Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Stosownie do art. 16 Umowy, wynagrodzenia inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Oznacza to, że Umowa przyznaje Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Zgodnie z prawem maltańskim całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 Umowy dotyczyć będzie opisanej sytuacji w zakresie wynagrodzenia Wnioskodawcy mającego pełnić funkcję Dyrektora wykonawczego gdyż Wnioskodawca będzie członkiem rady zarządzającej spółki lub innego podobnego organu spółki mającej siedzibę na terytorium Malty.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 16 Umowy, dochody Wnioskodawcy objęte niniejszym wnioskiem będą podlegały co do zasady opodatkowaniu zarówno na terytorium Malty jak i na terytorium Polski. Prawo do opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w radach zarządzających spółek lub w innych podobnych organach spółek mających siedzibę na terytorium Malty zostało przyznane państwu rezydencji spółki, czyli Malcie. Prawo to nie jest wyłączne, co oznacza, iż wynagrodzenie to może podlegać opodatkowaniu również w państwie miejsca zamieszkania członka organu, czyli na terytorium Polski. Zasada opodatkowania wynagrodzeń z tytułu członkostwa w organach spółki w państwie położenia źródła przychodów znajduje zastosowanie bez względu na miejsce faktycznego wykonywania czynności. Uznaje się, że członkowie organu zawsze wykonują czynności w państwie siedziby spółki. O tym, czy wypłacane wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w państwie źródła (tj. na terytorium Malty) i na jakich zasadach, decyduje w sposób autonomiczny państwo siedziby spółki. Natomiast w państwie rezydencji członka organu znajduje zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 16 Umowy dochody Wnioskodawcy objęte niniejszym wnioskiem będą zwolnione od opodatkowania na terytorium Polski z uwagi na zastosowanie metody wyłączenia z progresją. Zwolnienie od opodatkowania będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem podatkowym Malty. Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDF) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenie źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do brzmienia art. 4a ustawy o PDF, przepisy art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Jak wynika z art. 1 oraz art. 2 Umowy, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach w zakresie podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa, bez względu na sposób poboru tego podatku. Ponieważ zagadnienie będące przedmiotem niniejszego wniosku dotyczy osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywanego przez polskiego rezydenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, rozstrzygnięcie zasad opodatkowania tych wypłat powinno być dokonane w oparciu o treść art. 16 Umowy.

Z treści art. 16 Umowy wynika, iż wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Oznacza to, że Umowa przyznaje Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów.

Zgodnie z prawem maltańskim, całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu nazywanego radą dyrektorów. W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 Umowy dotyczyć będzie omawianych wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyska Wnioskodawca z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

W konsekwencji powyższego, zgodnie z Umową dochody Wnioskodawcy objęte niniejszym wnioskiem mogą być opodatkowane na terytorium Malty. Tym samym w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie, stosując określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) Umowy w związku z art. 27 ust. 6 ustawy o PDF metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 23 Umowy, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się m.in. w ten sposób, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt d) Umowy stanowi, że „jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.” Oznacza to, iż dochód Wnioskodawcy będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, ale dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zwolnienie omawianego dochodu od opodatkowania na terytorium Polski na podstawie Umowy wystąpi niezależnie od zasad, na jakich wewnętrzne prawo maltańskie opodatkowuje tego typu dochody.

Ad. 4.

W ocenie Wnioskodawcy obliczenie podatku powinno nastąpić według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o PDF (tzw. zwolnienie z progresja), w związku z art. 23 ust. 1 pkt d) Umowy, a tym samym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki powinien być uwzględniany przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu na terytorium Polski zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 8 ustawy o PDF, tj. wg skali podatkowej. Wnioskodawca pragnie wskazać, iż – stosownie do art. 23 ust. 1 pkt d) Umowy – jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej Umowy dochód będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z podatku w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Polskie przepisy przewidują konieczność uwzględnienia dochodu lub majątku zwolnionego z opodatkowania przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki, zwolniony z opodatkowania w Polsce, nie powinien być uwzględniany dla potrzeb obliczania stawki podatkowej właściwej dla pozostałych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu podatkiem liniowym uzyskiwanych np. z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podatnik rozważa objęcie funkcji dyrektora w spółce kapitałowej prawa maltańskiego, jako dyrektor będzie członkiem rady dyrektorów, która jest organem nadzorczo-zarządzającym Spółki. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i w związku z tym będzie maltańskim rezydentem podatkowym, czyli będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na dowód czego przedłoży Wnioskodawcy stosowny certyfikat rezydencji wydany przez administrację podatkową Malty. Miejscem faktycznego zarządu Spółki, tzn. miejscem, w którym z merytorycznego punktu widzenia podejmowane będą najważniejsze decyzje w sprawach zarządzania niezbędne do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa spółki jako całości, będzie terytorium Malty.

W imieniu Spółki działają jej dyrektorzy pełniący zarazem funkcje zarządcze oraz nadzorcze i stanowiący połączenie funkcji polskiego zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora Wnioskodawca będzie wykonywał czynności, za które będzie otrzymywał od Spółki stosowne wynagrodzenie. Całość wynagrodzenia dotyczyć będzie funkcji wykonywanych przez Wnioskodawcę jako dyrektor Spółki, do którego obowiązków będzie należało w szczególności:

 1. uczestnictwo w zarządzaniu Spółką i jej kontroli,
 2. uczestnictwo i udział w spotkaniach rady dyrektorów,
 3. rekomendowanie rocznego budżetu Spółki do zatwierdzenia przez radę dyrektorów,
 4. opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki,
 5. poszukiwanie nowych lokalizacji biznesowych dla Spółki,
 6. negocjowanie oraz weryfikacja kontraktów,
 7. wykonywanie innych obowiązków powierzonych Wnioskodawcy w ramach pełnionej przez niego funkcji dyrektora w zależności od potrzeb Spółki.

W tym miejscu należy wskazać, że w stosunku do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień litery b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Nadmienić jednakże należy, że ww. dochody będą uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów, jednakże tylko takich, które są opodatkowane na zasadach ogólnych. Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał bowiem art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach, tj. wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali.

Zgodnie bowiem z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Z kolei jak stanowi art. 30c ust. 6 ww. ustawy, dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f.

Z zacytowanych przepisów wynika zatem, że przychody: z działalności gospodarczej (art. 30c) oraz z kapitałów pieniężnych (art. 30a i art. 30b), opodatkowane 19% stawką podatku – nie mieszczą się w zakresie opodatkowania na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.