ILPB2/4511-1-621/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego.
ILPB2/4511-1-621/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. siedziba firmy
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego spółka.

Organem zarządzającym spółki maltańskiej jest rada zarządzająca (Board of Directors) a funkcję członków pełnią dyrektorzy. Członek rady zarządzającej jest osobą uprawnioną w szczególności do zarządzania spółką, prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki.

Spółka maltańska będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie maltańskim rezydentem podatkowym czyli będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta.

Wnioskodawca może, choć nie musi, być udziałowcem spółki. Do zakresu działalności spółki maltańskiej należało będzie świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych (w tym spółek z siedzibą w Polsce). Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora spółki maltańskiej będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone mu jako dyrektorowi tej spółki.

W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora spółki maltańskiej będzie wchodziło:

 • zarządzanie i kontrola nad spółką, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju spółki, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej spółki,
 • reprezentowanie spółki, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu spółki, reprezentowaniu spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania spółki,
 • prowadzenie spraw spółki maltańskiej, polegające w szczególności na administrowaniu majątkiem spółki i kierowaniu jej bieżącą działalnością poprzez sprawowanie nadzoru nad m.in.: realizacją polityki marketingowej, poszukiwaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych, w które może zaangażować się spółka, pozyskiwaniem nowych klientów, inwestycjami realizowanymi przez spółkę, wykonywaniem kontraktów zawartych przez spółkę (spotkania z potencjalnymi kontrahentami, nadzór nad doborem podwykonawców i profesjonalnych doradców itp.) oraz ewentualnie inne obowiązki powierzane Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji dyrektora w zależności od potrzeb spółki, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez niego czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez spółkę maltańską działalnością.

Zakres obowiązków w ramach funkcji dyrektora w spółce maltańskiej będzie mieścił się definicji przepisu art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. 1995.49.256 ze zm.) – dalej: „UPO”.

Powyższe obowiązki w spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie statutu spółki oraz stosownej uchwały zgromadzenia wspólników, na podstawie której nastąpi powołanie na stanowisko.

Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce.

W ramach powyższego dyrektor będzie uprawniony do reprezentowania spółki i działania w jej imieniu. Niezależnie od okoliczności natury formalno-prawnej, także charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że nie będą one wykonywane w roli pracownika, doradcy, czy też konsultanta.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że zakres obowiązków, do wykonywania których będzie zobligowany w ramach pełnienia obowiązków dyrektora spółki maltańskiej, odpowiada zakresowi uprawnień i obowiązków w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania spółki, do wykonywania których zobowiązany i uprawniony jest członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod rządami prawa polskiego.

Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji zarządczych, jako powołany w drodze uchwały dyrektor.

Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wypłaty będą uregulowane w dokumentach sporządzonych zgodnie z prawem maltańskim i dokumentami założycielskimi spółki maltańskiej, w szczególności w uchwale lub uchwałach wspólników spółki maltańskiej.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje.

Wszystkie wyżej opisane funkcje pełnione przez Wnioskodawcę jako dyrektora, mają wyłączną podstawę prawną w statucie spółki maltańskiej i w uchwale wspólników.

Z tytułu pełnionej funkcji dyrektora Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwany dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO w Polsce będzie on podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym o osób fizycznych.

Zwolnienie to będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem Republiki Malty.

Jednocześnie, stosownie do art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, wysokość powyższego wynagrodzenia będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 UPIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPIT osoba fizyczna to osoba, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 185 dni w roku podatkowym.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a UPIT).

Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę na Malcie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Zdaniem Wnioskodawcy zakres regulacji tego artykułu obejmuje również przychody otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach. Należy tu zauważyć, że na powyższe traktowanie, tj. zwolnienie w całości od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce nie może mieć żadnego wpływu sposób faktycznego jego opodatkowania na Malcie.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych funkcji w spółce maltańskiej będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje, że podobne stanowisko zostało wyrażone w szeregu innych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego m.in. w interpretacjach wydanych przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego. Spółka będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie maltańskim rezydentem podatkowym, czyli będzie podlegała opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta. Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora spółki maltańskiej będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone mu jako dyrektorowi tej spółki. Zakres obowiązków w ramach funkcji dyrektora w spółce maltańskiej będzie mieścił się definicji przepisu art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Powyższe obowiązki w spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie statutu spółki oraz stosownej uchwały zgromadzenia wspólników, na podstawie której nastąpi powołanie na stanowisko. Z tytułu pełnionej funkcji dyrektora Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

W tym miejscu wskazać należy, że w stosunku do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, ze zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego jest zwolniony zopodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.