ILPB2/4511-1-202/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodow z tytulu pelnienia funkcji dyrektora spolki z siedziba na terytorium Malty.
ILPB2/4511-1-202/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. siedziba firmy
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z pozn. zm.) oraz ? 6 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wplywu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania dochodow z tytulu pelnienia funkcji dyrektora w spolce z siedziba na terytorium Republiki Malty ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania dochodow z tytulu pelnienia funkcji dyrektora w spolce z siedziba na terytorium Republiki Malty.

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca jest osoba fizyczna, majaca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajaca w Polsce nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu. Obecnie, Wnioskodawca rozwaza mozliwosc pelnienia funkcji czlonka organu zarzadzajacego (dyrektora) w spolce kapitalowej, bedacej rezydentem podatkowym na Malcie (dalej: ?Spolka maltanska?).

Organem zarzadzajacym Spolki maltanskiej jest rada zarzadzajaca (Board of Directors), a funkcje czlonkow pelnia w niej dyrektorzy.

Czlonek rady zarzadzajacej jest osoba uprawniona w szczegolnosci do zarzadzania Spolka, prowadzenia spraw Spolki i reprezentowania Spolki.

Spolka maltanska bedzie miala swoja siedzibe na terytorium Malty i bedzie maltanskim rezydentem podatkowym (bedzie podlegala opodatkowaniu na Malcie od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce osiagania, z zastrzezeniem przepisow umow o unikaniu podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest Malta).

Wnioskodawca moze, choc nie musi, byc udzialowcem Spolki maltanskiej.

Do zakresu dzialalnosci Spolki maltanskiej nalezalo bedzie przede wszystkim inwestowanie i obrot instrumentami finansowymi (papierami wartosciowymi, instrumentami dluznymi, jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych z siedziba w krajach UE).

Do obowiazkow Wnioskodawcy jako dyrektora Spolki maltanskiej beda nalezaly zarowno obowiazki zwiazane z zarzadzaniem i kontrola nad Spolka maltanska, jak i inne zadania powierzone jako dyrektorowi tej Spolki.

W szczegolnosci, w zakres obowiazkow Wnioskodawcy jako dyrektora Spolki maltanskiej bedzie wchodzilo:

 • zarzadzanie i kontrola nad Spolka maltanska, sprawowane w szczegolnosci poprzez udzial w zgromadzeniach dyrektorow Spolki, obejmujace miedzy innymi nadzor nad wynikami finansowymi osiaganymi przez Spolke, opracowanie i nadzor nad realizacja strategii rozwoju Spolki, opracowanie i nadzor nad realizacja polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spolki;
 • reprezentowanie Spolki maltanskiej, polegajace miedzy innymi na dokonywaniu czynnosci faktycznych i prawnych w imieniu Spolki, reprezentowaniu Spolki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spolki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwosci, ustanawianie pelnomocnikow do reprezentowania Spolki;
 • prowadzenie spraw Spolki maltanskiej, polegajace w szczegolnosci na administrowaniu majatkiem Spolki i kierowaniu jej biezaca dzialalnoscia, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacja polityki marketingowej, sprawowanie nadzoru nad poszukiwaniem nowych przedsiewziec gospodarczych, w ktore moze zaangazowac sie Spolka, sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem nowych klientow, sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Spolke, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontraktow zawartych przez Spolke (co obejmuje m.in.: spotkania z potencjalnymi kontrahentami, nadzor nad doborem podwykonawcow i profesjonalnych doradcow), oraz ewentualnie inne obowiazki powierzane Wnioskodawcy w ramach pelnienia funkcji dyrektora w zaleznosci od potrzeb Spolki, majace na celu prawidlowe sprawowanie przez niego czynnosci zwiazanych z zarzadzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzona przez Spolke maltanska dzialalnoscia.

Powyzsze obowiazki w Spolce maltanskiej Wnioskodawca bedzie wykonywac na podstawie statutu Spolki oraz stosownej uchwaly wspolnikow. Wszystkie wymienione czynnosci beda wykonywane przez Wnioskodawce wylacznie w ramach pelnienia funkcji dyrektora Spolki maltanskiej.

Jednoczesnie Wnioskodawca wskazuje, ze zakres obowiazkow, do wykonywania ktorych bedzie zobligowany w ramach pelnienia obowiazkow dyrektora Spolki maltanskiej, odpowiada zakresowi uprawnien i obowiazkow w zakresie prowadzenia spraw i reprezentowania spolki, do wykonywania ktorych zobowiazany i uprawniony jest czlonek zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia dzialajacej pod rzadami prawa polskiego.

Wnioskodawca bedzie otrzymywal od Spolki maltanskiej wynagrodzenie z tytulu pelnienia w niej funkcji zarzadczych, jako powolany w drodze uchwaly dyrektor.

Wysokosc wynagrodzenia oraz zasady wyplaty beda uregulowane w dokumentach sporzadzonych zgodnie z prawem maltanskim i dokumentami zalozycielskimi Spolki maltanskiej, w szczegolnosci w uchwale lub uchwalach wspolnikow Spolki maltanskiej.

Wnioskodawca nie bedzie pozostawac ze Spolka w stosunku pracy, zlecenia, umowy o dzielo lub podobnym, na podstawie ktorego moglby pelnic wyzej opisane funkcje. Wszystkie wyzej opisane funkcje pelnione przez Wnioskodawce jako dyrektora, maja wylaczna podstawe prawna w statucie Spolki maltanskiej uchwale wspolnikow.

Z tytulu pelnionej funkcji dyrektora Wnioskodawca bedzie podlegac obowiazkowi podatkowemu na Malcie.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane z tytulu pelnienia funkcji dyrektora w Spolce maltanskiej bedzie podlegac opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 16 UPO, a zatem bedzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane wynagrodzenie z tytulu pelnienia funkcji dyrektora w Spolce maltanskiej bedzie podlegac opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 16 UPO, a zatem bedzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, przy czym na zwolnienie z opodatkowania ww. wynagrodzenia w Polsce nie bedzie mial zadnego wplywu fakt, czy zgodnie z wewnetrznymi przepisami maltanskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltanskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu.

Jednoczesnie, stosownie do art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, wysokosc powyzszego wynagrodzenia bedzie uwzgledniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostalego dochodu Wnioskodawcy, podlegajacego opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow (przychodow) bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

W mysl art. 3 ust. la Ustawy o PIT, za osobe majaca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaza sie osobe fizyczna, ktora:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesow osobistych lub gospodarczych (osrodek interesow zyciowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dluzej niz 183 dni w roku podatkowym.

Powyzsze przepisy stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne naleznosci, ktore osoba majaca miejsce zamieszkania w Umawiajacym sie Panstwie otrzymuje z tytulu czlonkowstwa w radzie zarzadzajacej spolki lub innym podobnym organie spolki majacej siedzibe w drugim Umawiajacym sie Panstwie, moga byc opodatkowane w tym drugim Panstwie.

Zgodnie natomiast z angielska wersja jezykowa art. 16 UPO: ?Director?s fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors, or other comparable body however described, of a company which is a resident of other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.?

Na potrzeby UPO, okreslenie ?spolka?, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt e UPO, oznacza kazda osobe prawna lub kazda inna jednostke, ktora dla celow podatkowych traktuje sie jako osobe prawna.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyc, ze zawarte w UPO postanowienie, ze danego rodzaju dochod ?moze podlegac? opodatkowaniu w panstwie zrodla (tj. w panstwie w ktorym spolka ma siedzibe) nie oznacza, ze podatnik moze wybrac panstwo, w ktorym opodatkuje swoj dochod i zaplaci podatek.

Postanowienie to wskazuje natomiast, ze panstwo zrodla ma prawo opodatkowac dany dochod bez wzgledu na to, czy dochod ten bedzie podlegac opodatkowaniu w panstwie rezydencji.

W zwiazku z tym, przenoszac powyzsze regulacje na grunt przedstawionego zdarzenia przyszlego, w mysl art. 16 UPO dochod osoby majacej zamieszkanie na terytorium Polski pelniacej funkcje dyrektora w spolce majacej siedzibe na terytorium Malty, moze byc opodatkowany w panstwie zrodla (tj. na Malcie) oraz w panstwie rezydencji (tj. w Polsce).

Wnioskodawca wskazuje, ze calosc uprawnien i obowiazkow zwiazanych z zarzadzaniem spolka powstala pod rzadami prawa maltanskiego spoczywa na dyrektorach.

W mysl maltanskiego prawa spolek dyrektorzy pelnia swoje obowiazki w ramach organu zarzadczego tworzac rade zarzadzajaca (?board of directors?).

Rowniez analiza angielskiej wersji art. 16 UPO prowadzi do wniosku, ze dotyczy on czlonkow (directors) rady zarzadzajacej (?boards of directors?).

W zwiazku z powyzszym, wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane z tytulu wykonywania obowiazkow powierzonych ? jako dyrektorowi Spolki maltanskiej (a wiec osobie pelniacej funkcje czlonka rady zarzadzajacej) objete bedzie zakresem art. 16 UPO.

Zgodnie z dyspozycja tego przepisu wynagrodzenie, o ktorym mowa, podlega opodatkowaniu na terytorium Malty i zgodnie z przepisami tego kraju.

W opinii Wnioskodawcy, art. 16 UPO bedzie mial zastosowanie do wszystkich skladnikow wynagrodzenia Wnioskodawcy otrzymywanego za wykonywanie obowiazkow powierzonych - jako dyrektorowi Spolki maltanskiej niezaleznie od tego na jakich zasadach wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu na terytorium Malty.

Stanowisko takie prezentowane jest przez organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012, sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS.

Rownoczesnie, w celu zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu powyzszego dochodu zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, zgodnie z ktorym podwojnego opodatkowania unika sie w nastepujacy sposob (metoda wylaczenia z progresja): ?jezeli osoba majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce osiaga dochod, ktory zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy moze byc opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochod z opodatkowania, z zastrzezeniem postanowien punktu b)?.

Z kolei, zgodnie z trescia przepisu art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, ?jezeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO dochod uzyskany przez osobe majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wowczas Polska moze, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostalego dochodu takiej osoby uwzglednic zwolniony dochod?.

W powyzszym przypadku, podatek okresla sie stosownie do art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT tj.:

 1. do dochodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje sie dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodow oblicza sie podatek wedlug skali okreslonej w ust. 1;
 2. ustala sie stope procentowa tego podatku do tak obliczonej sumy dochodow;
 3. ustalona zgodnie z pkt 2 stope procentowa stosuje sie do dochodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyzsza metode stosuje sie wylacznie w przypadku, jezeli podatnik oprocz dochodow zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, osiagnal inne dochody podlegajace opodatkowaniu w Polsce na ogolnych zasadach (w takim przypadku dochod uzyskany na Malcie powinien zostac uwzgledniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostalego dochodu Wnioskodawcy podlegajacego opodatkowaniu w Polsce) albo chcial skorzystac z preferencyjnego rozliczenia np. lacznie z malzonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiazku skladania zeznania podatkowego w Polsce.

Majac na uwadze powyzsze oraz opisane zdarzenie przyszle, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane od Spolki maltanskiej z tytulu pelnienia w niej funkcji dyrektora (czlonka Board of Directors) podlega opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 16 UPO, tj. zarowno w Polsce jak i Malcie. Jednoczesnie w Polsce nalezy uniknac podwojnego opodatkowania stosujac tzw. metode wylaczenia z progresja okreslona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) UPO.

Ponadto, na powyzsze zwolnienie w Polsce od opodatkowania ww. wynagrodzenia podatkiem dochodowym od osob fizycznych nie bedzie miala zadnego wplywu okolicznosc, czy zgodnie z wewnetrznymi przepisami maltanskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltanskim podatkiem dochodowym, czy nie i w jakim stopniu.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawce znajduje potwierdzenie w utrwalonej praktyce organow podatkowych, m.in w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-873/14/DP;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 29 grudnia 2014 r., sygn. IPTPB2/415-560/13-5/14-S/MP;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014 r. sygn. IPPB1/414-1120/14-3/ES;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 pazdziernika 2014 r. sygn. ILPB2/415-744/14-4/WM.

Reasumujac, zdaniem Wnioskodawcy:

 • wynagrodzenie otrzymywane od Spolki maltanskiej z tytulu pelnienia w niej funkcji dyrektora bedzie podlegac opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 16 UPO,
 • jednoczesnie, w Polsce nalezy uniknac podwojnego opodatkowania stosujac tzw. metode wylaczenia z progresja okreslona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) UPO.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) ? osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow (przychodow) bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych ? za osobe majaca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaza sie osobe fizyczna, ktora:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesow osobistych lub gospodarczych (osrodek interesow zyciowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dluzej niz 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowien art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

W swietle powyzej przytoczonych przepisow nalezy zauwazyc, ze zgodnie z zasada nieograniczonego obowiazku podatkowego osoby fizyczne, jesli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow, co oznacza, ze do tej kategorii osob maja zastosowanie ogolne reguly podatkowe korygowane wylacznie trescia umow miedzynarodowych w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu.

Z tresci wniosku wynika, ze Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiazkowi podatkowemu. Wnioskodawca rozwaza mozliwosc pelnienia funkcji czlonka organu zarzadzajacego (dyrektora) w spolce kapitalowej prawa maltanskiego. Spolka ta bedzie miala swoja siedzibe na terytorium Malty i bedzie maltanskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca bedzie otrzymywal od Spolki maltanskiej wynagrodzenie z tytulu pelnienia w niej funkcji zarzadczych, tj. jako powolany w drodze uchwaly dyrektor. Wnioskodawca bedzie pelnil swoje obowiazki na podstawie statutu Spolki i uchwaly wspolnikow. Nie bedzie pozostawal ze Spolka w stosunku pracy, zlecenia, o dzielo lub podobnym.

W stosunku do przedstawionego opisu zdarzenia przyszlego zastosowanie znajda odpowiednie uregulowania umowy zawartej miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Malty w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, ze zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy ? wynagrodzenia i inne podobne naleznosci, ktore osoba majaca miejsce zamieszkania w Umawiajacym sie Panstwie otrzymuje z tytulu czlonkostwa w radzie zarzadzajacej spolki lub w innym podobnym organie spolki majacej siedzibe w drugim Umawiajacym sie Panstwie, moga byc opodatkowane w tym drugim Panstwie.

Postanowienie powyzej przytoczone, w ktorym zamieszczono zwrot, ze danego rodzaju dochod ?moze podlegac? opodatkowaniu w jednym z panstw (najczesciej w panstwie zrodla) nie oznacza, ze podatnik moze wybrac to panstwo, w ktorym opodatkuje swoj dochod i zaplaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, ze panstwo zrodla ma prawo opodatkowac dany dochod, bez wzgledu na to, czy dochod ten bedzie podlegac opodatkowaniu w drugim panstwie (panstwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wylacznosci.

W mysl ww. art. 16 umowy ? dochod osoby majacej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pelniacej funkcje dyrektora w spolce majacej siedzibe na terytorium Malty, moze byc opodatkowany w panstwie zrodla, tj. na Malcie oraz w panstwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu unikniecia podwojnego opodatkowania tego dochodu w Polsce nalezy zastosowac metode, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metode wylaczenia z progresja.

Zgodnie z trescia art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy ? w przypadku Polski ? podwojnego opodatkowania unika sie w nastepujacy sposob: jezeli osoba majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce osiaga dochod, ktory zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy moze byc opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochod z opodatkowania, z zastrzezeniem postanowien punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowien art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jezeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochod uzyskany przez osobe majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wowczas Polska moze, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostalego dochodu takiej osoby, uwzglednic zwolniony dochod.

Oznacza to, ze dochod uzyskany przez podatnika z tytulu pelnienia funkcji dyrektora w spolce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jezeli podatnik uzyskalby w danym roku podatkowym inne dochody podlegajace opodatkowaniu w Polsce wowczas dochod uzyskany na Malcie powinien zostac uwzgledniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostalego dochodu podlegajacego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki okresla sie zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, ktory stanowi nastepujacy sposob obliczenia:

 • do dochodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje sie dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodow oblicza sie podatek wedlug skali okreslonej w ust. 1,
 • ustala sie stope procentowa tego podatku do tak obliczonej sumy dochodow,
 • ustalona w ww. sposob stope procentowa stosuje sie do dochodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawiona w powyzej powolanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych zasade opodatkowania stosuje sie wylacznie w przypadku, jesli podatnik oprocz dochodow zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, osiagnal inne dochody podlegajace opodatkowaniu w Polsce na ogolnych zasadach lub korzystajac z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z malzonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiazku skladania zeznania podatkowego w Polsce.

W swietle powyzej zaprezentowanych stwierdzen oraz obowiazujacych przepisow prawa podatkowego nalezy przyjac, ze uzyskiwane przez Wnioskodawce wynagrodzenie z tytulu pelnienia funkcji dyrektora w spolce majacej siedzibe na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 16 umowy polsko-maltanskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednoczesnie nalezy wskazac, ze w Polsce, by uniknac podwojnego opodatkowania stosuje sie tzw. metode wylaczenia z progresja, okreslona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w zwiazku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Oznacza to, ze dochod Wnioskodawcy uzyskany na Malcie bedzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jezeli Wnioskodawca uzyskalby inne dochody w roku podatkowy podlegajace opodatkowaniu w Polsce, to dochod uzyskany na Malcie winien zostac uwzgledniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku ? od pozostalego dochodu Wnioskodawcy podlegajacego opodatkowaniu w Polsce.

Nalezy zauwazyc, ze na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych nie bedzie miala wplywu okolicznosc, czy zgodnie z wewnetrznymi przepisami maltanskim dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltanskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy wedlug prawa wewnetrznego Malty dochody te podlegaja zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyzszego, stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za prawidlowe.

Odnoszac sie natomiast do wskazanych przez Wnioskodawce, interpretacji indywidualnych nalezy stwierdzic, ze zostaly one wydane w indywidualnych sprawach i nie sa wiazace przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we Wroclawiu, ul. Sw. Mikolaja 78/79, 50-126 Wroclaw, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.