ILPB2/415-675/14-4/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty.
ILPB2/415-675/14-4/WMinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu: 11 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 1 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/415-675/14-2/WM, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 21 sierpnia 2014 r. (skutecznie doręczono: 25 sierpnia 2014 r.), zaś 1 września 2014 r. Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: 28 sierpnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

W przyszłości Zainteresowany zostanie powołany do pełnienia funkcji dyrektora (dalej: „Dyrektor”) w organie zarządzającym (ang. „ Board of Directors”; dalej: „Rada Dyrektorów”) kapitałowej spółki z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka”). Rada Dyrektorów odpowiedzialna jest za reprezentowanie i zarządzanie Spółką. Powołanie na funkcję Dyrektora zostanie dokonane na podstawie uchwały podjętej przez odpowiedni organ stanowiący Spółki. Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym.

Z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora, Spółka wypłacać będzie Wnioskodawcy wynagrodzenie w podziale na dwa składniki:

 1. z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów (tj. z tytułu bycia członkiem organu kolegialnego podejmującego kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania Spółki) oraz
 2. z tytułu pełnienia pozostałych obowiązków w zakresie, w jakim przypisane zostaną one Dyrektorowi.

Podział na ww. składniki wynika z przyjętej przez Spółkę polityki w zakresie zasad wynagradzania członków Rady Dyrektorów, których wynagrodzenia – w zależności od zakresu zaangażowania – kształtowane są na różnych poziomach.

Dyrektora nie będzie łączył ze Spółką żaden inny formalny stosunek prawny poza powołaniem do kolegialnego organu Rady Dyrektorów. W szczególności Wnioskodawca nie będzie posiadał dodatkowej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy umowy o podobnym charakterze.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie podania wskazano, że Wnioskodawca zostanie powołany do pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym (ang. „Board of Directors”) kapitałowej spółki z siedzibą na Malcie. W ramach pełnionej funkcji Zainteresowany będzie wykonywał szereg obowiązków przypisanych (mocą uchwały podjętej przez odpowiedni organ stanowiący) zajmowanemu przez Niego stanowisku.

Oba wskazane we wniosku składniki wynagrodzenia pozostawać tym samym będą w nierozerwalnym i bezpośrednim związku z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów. Otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie stanowić będzie zatem wynagrodzenie należne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z szeroko pojętym nadzorem i zarządzaniem Spółką. Nie będzie ono tym samym stanowić wynagrodzenia za czynności wykraczające poza ww. zakres. Ponieważ Wnioskodawcy nie będzie łączył ze Spółką żaden inny formalny stosunek prawny to nie będzie on tym samym pełnił funkcji innej niż funkcja Dyrektora (w szczególności nie będzie posiadał statusu pracownika Spółki).

Mając na względzie powyższe, zdaniem Zainteresowanego zakres obowiązków pełnionych przez Niego z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów mieścił się będzie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy oba składniki wynagrodzenia otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej stanowić będą „wynagrodzenie dyrektorów”, o którym mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2011 r., Nr 283, poz. 1661, dalej: „UPO”)...
 2. Czy, jeżeli oba składniki wynagrodzenia otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej stanowić będą „wynagrodzenie dyrektorów”, o którym mowa w art. 16 UPO, to czy dochód osiągany w ten sposób przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl art. 23 ust.1 lit. a UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. oba składniki wynagrodzenia otrzymywane przez Zainteresowanego w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej stanowić będą „wynagrodzenie dyrektorów”, o którym mowa w art. 16 UPO;
 2. skoro oba składniki wynagrodzenia otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej stanowić będą „wynagrodzenie dyrektorów”, o którym mowa w art. 16 UPO, to dochód osiągany w ten sposób przez Wnioskodawcę będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce w myśl art. 23 ust. 1 lit. a UPO.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad.1.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z kolei, na podstawie art. 4a ustawy o PIT przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Mając na względzie powyższe oraz fakt, że Wnioskodawca powołany zostanie do pełnienia funkcji członka organu zarządzającego w maltańskiej spółce kapitałowej, w pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na art. 16 UPO, w myśl którego wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie. (podkreślenie Wnioskodawcy)

Literalna wykładnia powyższego przepisu w sposób bezsprzeczny prowadzi do wniosku, że tak długo jak wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę stanowić będzie pochodną pełnienia przez Niego funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów maltańskiej spółki kapitałowej (a więc w organie zarządzającym Spółką), tak długo będzie ono stanowić „wynagrodzenie dyrektorów”, o którym mowa w art. 16 UPO.

Prawidłowość powyższych wniosków potwierdza także Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, który stanowi, że przez wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej należy rozumieć wszelkie wynagrodzenia, jakie otrzymywane są w ramach pełnienia tej funkcji.

Powyższe wspiera także polska literatura przedmiotu. Przykładowo wskazać można na Komentarz pod red. J. Banacha, Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 2002, C.H. Beck, gdzie na str. 315 czytamy, że w przypadku Polski, postanowienia tego artykułu (...) obejmują (...) wszelkie wynagrodzenia wypłacane przez spółki kapitałowe, z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jako organach stanowiących spółki, które są powołane do szeroko pojętego zarządzania spółką. (podkreślenie Wnioskodawcy)

W kontekście powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, bez znaczenia pozostaje fakt, że wynagrodzenie należne Dyrektorowi stanowić będzie składową dwóch elementów. Każdy z tych elementów jest bowiem pochodną wykonywania czynności przypisanych do Wnioskodawcy wskutek bycia Dyrektorem, a ich wyodrębnienie wynika z przyjętej przez Spółkę polityki w zakresie zasad wynagradzania Dyrektorów, których wynagrodzenia – w zależności od zakresu zaangażowania – kształtowane są na różnych poziomach.

Co więcej, wyłączną podstawą prawną do wypłaty Wnioskodawcy wynagrodzenia będzie uchwała powołująca Wnioskodawcę na stanowisko Dyrektora. Nie będzie tym samym żadnej innej umowy, w oparciu o którą Spółka zobowiązana byłaby do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia Wnioskodawcy.

Potwierdzeniem prawidłowości powyższych wniosków może być przykładowo komentarz pod red. M. Zasiewskiej, A. Oktawiec, J. Chorązkiej, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, gdzie na str. 371 czytamy, że zdarza się również, że członek rady dyrektorów spółki wykonuje inne czynności na rzecz spółki (np. jako doradca zaangażowany na mocy umowy cywilnoprawnej, czy też pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę). W takiej sytuacji art. 16 KM OECD nie będzie miał, co do zasady, zastosowania do wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z innymi czynnościami, czy obowiązkami wykonywanymi na rzecz spółki.

Przedstawiciele doktryny w sposób jednoznaczny stoją tym samym na stanowisku, że dopiero osobny stosunek prawny łączący członka organu zarządzającego i spółkę uzasadniać może odmienne traktowanie poszczególnych wynagrodzeń wypłacanych dyrektorom.

Powyższe potwierdza także komentarz pod red. dr M. Jamrożego i dr A. Cloera, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Warszawa 2007, C.H. Beck, gdzie na str. 352-354, można znaleźć następujący komentarz:

Wypłacane członkowi organu spółki na podstawie aktu powołania wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w państwie siedzibie spółki. Problematyczna jest kwestia opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych na gruncie zawartej dodatkowo z członkiem organu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze. Otrzymywane z tytułu zawartego stosunku obligacyjnego wynagrodzenia podlegają naszym zdaniem, bez względu na miejsce faktycznego wykonywania czynności, opodatkowaniu w państwie siedziby spółki. Warunkiem jest, aby były wypłacane w zamian za pełnienie funkcji w organach. Dla opodatkowania przychodów na mocy ust. 1 decydujące znaczenie ma zakres obowiązków wynikających z zawartego stosunku obligacyjnego. Ważne jest, czy wykonywane czynności wykraczają poza te, do pełnienia których członek organu jest zobowiązany na mocy aktu powołania. (...) Taką interpretację potwierdza również wykładnia gramatyczna przepisu art. 15. Sformułowanie: „z zastrzeżeniem postanowień art. 16, 17, 18 i 19” wskazuje na nadrzędność normy lex specialis art. 16 nad art. 15. Dlatego bez wzg1ędu na zawarte umowy zobowiązaniowe wynagrodzenia wypłacane w zamian za pełnienie funkcji w organach spółki podlegają naszym zdaniem opodatkowaniu w państwie jej siedziby. (...) Zawarcie z członkiem organu spółki dodatkowego stosunku obligacyjnego, na podstawie którego jest on zobowiązany do wykonywania innych czynności niż sprawowanie funkcji, do pełnienia której został powołany, powoduje, iż wynagrodzenia otrzymywane z tytułu zawartego stosunku zobowiązaniowego podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. w państwie miejsca faktycznego wykonywaniu czynności. Tym samym w stosunku do takich wynagrodzeń postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania. (...) Przykład: członkiem rady nadzorczej spółki jest doradca personalny, który na podstawie zawartej umowy zlecenia przeprowadza rekrutację personelu i opracowuje długofalową strategię zatrudnienia pracowników. Wynagrodzenie wypłacane mu z tytułu obowiązków nadzorczych w spółce podlega opodatkowaniu w państwie źródła, natomiast wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zasadniczo w państwie faktycznego wykonywania czynności. Przeprowadzenie rekrutacji pracowników oraz świadczenie usług doradztwa personalnego nie pokrywa się ze sprawowaniem funkcji kontrolnych, czy nadzorczych w spółce.

W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na fakt, że zupełnie normalną i biznesowo uzasadnioną jest praktyka Spółki, która zamierza zróżnicować poziom wynagradzania poszczególnych Dyrektorów w zależności od zakresu ich zaangażowania. Jak bowiem stanowi cyt. powyżej komentarz w przypadku wieloosobowego organu spółki wynagrodzenie wypłacane na mocy aktu powołania powinno być co do zasady zbliżone dla poszczególnych członków, o ile pełnią oni podobne obowiązki. Uzasadnione pełnioną funkcją, zakresem wykonywanych obowiązków, ponoszoną odpowiedzialnością rozbieżności są dopuszczalne (str. 354-355).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, całość wynagrodzenia otrzymywanego przez Niego od spółki maltańskiej z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Radzie Dyrektorów stanowić będzie „wynagrodzenie dyrektorów”, o którym mowa w art. 16 UPO.

Zainteresowany zauważa, że powyższe stanowisko potwierdzone zostało w licznych interpretacjach podatkowym, które zostały przez Wnioskodawcę przywołane.

Ad.2.

Jak stanowi art. 23 ust. 1 lit. a UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, to Polska zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 lit. d UPO, jeżeli dochód uzyskany przez polskiego rezydenta podatkowego jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. W takim przypadku przy obliczaniu podatku w Polsce stosuje się przepisy art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, czyli tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wypłacane przez Spółkę Wnioskodawcy wynagrodzenie stanowić będzie „wynagrodzenie dyrektorów”, o których mowa w art. 16 UPO, a który to dochód opodatkowany może być na Malcie, Polska zobowiązana będzie zwolnić go z opodatkowania. Zgodnie jednak z art. 23 ust. 1 lit. d UPO, przy obliczaniu kwoty podatku należnego od pozostałych dochodów Wnioskodawcy, Polska uprawniona będzie uwzględnić tak zwolniony dochodów dla potrzeb ustalenia tzw. efektywnej stawki podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane wyżej przepisy – w myśl art. 4a ww. ustawy – stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany będzie pełnił funkcję dyrektora w organie zarządzającym. Zakres wykonywanych obowiązków, jako dyrektora ww. Spółki, mieści się wyłącznie w zakresie art. 16 ww. Umowy. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie).

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy, tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce z siedzibę na Malcie, podlega opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 16 polsko – maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, stosownie do art. 23 ust. 1 umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Zaznaczyć jednakże należy, że jeżeli Zainteresowany uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód z tytułu funkcji dyrektora w spółce maltańskiej powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Końcowo, tut. Organ wskazuje, że powołane we wniosku indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.