ILPB2/415-6/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej, które będzie uzyskiwała Zainteresowana, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Zainteresowana rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: „Spółka maltańska”), bądź alternatywnie „dyrektora zarządzającego” (dalej: Dyrektor).

Spółka, w której Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty.

Wnioskodawczyni będzie otrzymywała od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych (tj. jako powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektor w Spółce). Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawczyni będzie więc pełniła na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników.

Zainteresowana nie będzie pozostawała ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mogłaby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawczynię funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki maltańskiej i uchwale wspólników.

Zainteresowana będzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego jedynie na podstawie powołania stosowną uchwałą udziałowców Spółki maltańskiej. Wnioskodawczyni nie będzie łączył ze Spółką żaden stosunek zlecenia lub pracy.

Zakres pełnionych przez Wnioskodawczynię obowiązków dyrektora zarządzającego współce maltańskiej będzie mieścił się w zakresie art. 16 Umowy pomiędzy Polską a Maltą. Wynagrodzenie będzie wypłacane wyłącznie w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane z tytułu pełnienia innych funkcji, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej, które będzie uzyskiwała Zainteresowana, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej, które będzie uzyskiwała Zainteresowana, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pdof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. la pkt 1 ustawy o pdof, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Jako że Wnioskodawczyni posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce, nie ulega wątpliwości, że Zainteresowana, na gruncie polskich przepisów, jest osobą mającą rezydencję podatkową wyłącznie w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednakże, stosownie do art. 4a ustawy o pdof, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b ustawy pdof stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w Spółce maltańskiej, do przychodów z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w związku z art. 23 Umowy polsko - maltańskiej.

Zgodnie z art. 16 Umowy polsko - maltańskiej, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zakres regulacji art. 16 Umowy polsko - maltańskiej obejmuje, zdaniem Wnioskodawczyni także przychody otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach. Z kolei art. 23 Umowy polsko - maltańskiej przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

W świetle powyższego, otrzymywane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora, powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał wpływ jednakże na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych) podatek będzie kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki, zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek określa się w następujący sposób:

 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali,
 2. Ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,
 3. Ustaloną zgodnie z pkt b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że do wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę maltańską będą miały zastosowanie postanowienia Umowy polsko - maltańskiej. Wynika to wprost z treści ustawy o pdof, która nakazuje stosować przepisy wprowadzające nieograniczony obowiązek podatkowy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Ponieważ część dochodów Wnioskodawczyni będzie osiągała na Malcie ich opodatkowanie musi zostać dokonane z uwzględnieniem przepisów umowy.

Postanowienia art. 16 umowy wskazują, że ma on zastosowanie do wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych należności, które rezydent Umawiającego się Państwa osiąga z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na Dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (board of directors). W świetle powyższego należy stwierdzić, że art. 16 Umowy dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów.

Jak wskazano wyżej, przepisy Umowy polsko - maltańskiej wskazują, że jeżeli rezydent Polski osiąga dochód który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód do opodatkowania.

Należy tu zauważyć, że na powyższe traktowanie tj. zwolnienie w całości od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce nie może mieć żadnego wpływu sposób faktycznego jego opodatkowania na Malcie.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) Umowy - metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik który jest polskim rezydentem osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Malcie to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Metoda ta w żaden sposób nie uzależnia natomiast jej stosowania (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Z kolei postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Tutaj Malta może z przyznanego jej prawa opodatkowania powstającego na jej terytorium dochodu skorzystać bądź nie odpowiednio regulując tę kwestie w swoich wewnętrznych przepisach. Natomiast żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej Umową polsko-maltańską. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową.

Sposób w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce maltańskiej nie wpłynie na sytuację Zainteresowanej na gruncie polskiej ustawy o pdof. Oznacza to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce maltańskiej będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Zainteresowana powołuje się na interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. nr IPPB2/415-68/12-4/MS1 oraz z dnia 14 maja 2012 r. nr IPPB2/415-277/12-2/LS.

Podsumowując:

 • wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji Dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą,
 • jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą,
 • przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane wyżej przepisy – w myśl art. 4a ww. ustawy – stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowana będzie pełniła funkcję członka zarządu, bądź dyrektora zarządzającego w maltańskiej spółce kapitałowej. Zainteresowana podkreśliła, że zakres wykonywanych obowiązków, jako dyrektora ww. Spółki, będzie mieścił się w zakresie art. 16 ww. Umowy. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie). Jednocześnie Wnioskodawczyni nie będzie pozostawała ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mogłaby pełnić opisane wyżej funkcje. Wszelkie pełnione przez Zainteresowaną funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników. Wnioskodawczyni wskazała również, że wynagrodzenie będzie wypłacane wyłącznie w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką.

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a) powołanej umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce z siedzibę na Malcie, podlega opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 16 polsko – maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, stosownie do art. 23 ust. 1 Umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Zaznaczyć jednakże należy, że jeżeli Zainteresowana uzyskałaby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód z tytułu funkcji dyrektora w spółce maltańskiej powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, i w jakim stopniu.

Końcowo, Organ wskazuje, że powołane we wniosku indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację– w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.