ILPB1/4511-1-471/15-3/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora oraz w zakresie środków otrzymanych od fundacji z tytułu 1%.
ILPB1/4511-1-471/15-3/IMinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. dyrektor
  3. przedszkole
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Niepublicznej Szkoły Podstawowej przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie środków otrzymanych od fundacji z tytułu 1% – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora oraz w zakresie środków otrzymanych od fundacji z tytułu 1%.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 1 września 2013 r. jest właścicielem i organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Szkoła została wpisana do prowadzonej przez Starostę ewidencji działalności oświatowej. W szkole Wnioskodawca pełni funkcje dyrektora, z tego tytułu pobiera wynagrodzenie na poziomie płac dyrektorów szkół pracujących w powiecie. Wnioskodawca dodatkowo realizuje zajęcia rewalidacyjne z uczniami.

Wartość pracy własnej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności z racji bezpośredniego sfinansowania tego wydatku z dotacji. Stąd otrzymana dotacja nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie przytoczonego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Źródłem finansowania działalności szkoły są otrzymywane z budżetu Starostwa Powiatowego na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dotacje. Nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna.

Dnia 3 lutego 2014 r. Szkoła podpisała porozumienie z Fundacją, w którym Fundacja zobowiązuje się do prowadzenia działań w celu pozyskania dla szkoły środków w ramach 1%. W 2014 roku szkoła otrzymała od Fundacji, będącej organizacją pożytku publicznego, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego darowiznę pieniężną w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn (dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej – kwotę 4.902 zł). Szkoła nie zaewidencjonowała otrzymanej darowizny po stronie przychodów w księdze przychodów i rozchodów. Za otrzymane środki szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne celem wykorzystania ich do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne całkowicie bezpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie środków otrzymanych od fundacji z tytułu 1%.

Czy środki otrzymane od fundacji z tytułu 1% przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są ewidencjonowane po stronie przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...

Stanowisko Wnioskodawcy, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 36 dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie są ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna pieniężna, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w związku z dokonaniem tej czynności prawnej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że środki pieniężne od fundacji z tytułu 1% przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za nieprawidłowe, bowiem dokonanie ww. czynności prawnej nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tutejszy Organ wskazuje, że wniosek:

  • dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora został rozstrzygnięty w dniu 9 lipca 2015 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-471/15-2/IM,
  • dotyczący podatku od darowizn i spadków został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.