1462-IPPB2.4511.670.2016.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2016 r. (data wpływu 28 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pani Karolina G. (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną, która posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce, Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca planuje w przyszłości pełnić funkcję „dyrektora” (ang. „director”), tj. członka „rady zarządzającej” (ang. „board of directors”) spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: „Spółka Maltańska” lub „Spółka”). Spółka Maltańska została zarejestrowana zgodnie z prawem maltańskim, ma siedzibę na terytorium Malty, a jej funkcjonowanie podlega prawu maltańskiemu. Spółka podlega na terytorium Malty nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z prawem maltańskim organem zarządzającym Spółki Maltańskiej jest rada zarządzająca, w której skład wchodzą dyrektorzy. Każdy dyrektor Spółki Maltańskiej jest uprawniony i obowiązany w szczególności do zarządzania Spółką prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich. Powołanie na stanowisko dyrektora następuje na podstawie uchwały wspólników (aktu powołania).

W świetle powyższego Wnioskodawca, jako dyrektor Spółki Maltańskiej, będzie uprawniony do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw. Ponadto Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony bądź obowiązany aktem powołania na stanowisko dyrektora. Charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności będzie wskazywał jednoznacznie, że nie będą one wykonywane przez Wnioskodawcę w roli pracownika, zewnętrznego doradcy lub konsultanta. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką Maltańską w stosunku pracy, zlecenia, dzieła lub podobnym, na podstawie którego miałby pełnić funkcje dyrektora Spółki.

Wnioskodawca będzie otrzymywał w przyszłości od Spółki Maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych na stanowisku dyrektora Spółki (członka rady zarządzającej Spółki). W związku z osiąganiem przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu tego wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce Maltańskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1995 r. nr 49 poz. 256 ze zm.; dalej: „UPO”), a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce Maltańskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO.

Jednocześnie, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy z 26 iipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „updof”) w zw. z art. 23 ust. 1 lit. d) UPO, wysokość powyższego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę od Spółki będzie uwzględniana dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych.

 1. Opodatkowanie na Malcie wynagrodzenia, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki Maltańskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów. Równocześnie, stosownie do art. 3 ust. 1a updof, za osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. osobę fizyczną która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych). Jednakże, zgodnie z art. 4a updof, przywołane wyżej art. 3 ust. 1 i ust. 1a updof stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle przywołanych powyższej przepisów updof i z uwagi na fakt, że ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przyjąć, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej jednak ocena prawna przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego wymaga, zgodnie z art. 4a updof, uwzględnienia postanowień właściwiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W tym przypadku zastosowanie znajdą postanowienia UPO.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt e) UPO termin „spółka” oznacza każdą osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 UPO: „Wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższe oznacza, że na gruncie UPO wynagrodzenia i inne podobne należności, które podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt e) UPO lub w innym podobnym organie takiej spółki mającej siedzibę na Malcie, mogą być opodatkowane na Malcie. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że treści art. 16 UPO nie należy interpretować jako udzielenia podatnikowi uprawnienia do wyboru państwa, w którym podatnik zapłaci podatek od dochodu wskazanego w art. 16 UPO. Treść przepisu art. 16 UPO wskazuje jedynie, że państwo źródła (w tym przypadku Malta) może opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w państwie rezydencji podatnika (w tym przypadku w Polsce).

W nawiązaniu do powyższych uwag Wnioskodawca wskazuje, że na gruncie prawa maltańskiego Spółka Maltańska, jako spółka kapitałowa, jest uznawana za osobę prawną. Tym samym Spółka Maltańska jest spółką w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt e) UPO. Jednocześnie, zgodnie z prawem maltańskim, całość praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Spółki Maltańskiej spoczywa na dyrektorach wchodzących w skład rady zarządzającej. Zakres obowiązków dyrektorów (członków rady zarządzającej) w Spółce Maltańskiej obejmuje, stosownie do przepisów prawa maltańskiego, zarządzanie Spółką prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich. W związku z tym należy uznać, że rada zarządzająca Spółki Maltańskiej stanowi organ, o którym mowa w art. 16 UPO.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego objętego zakresem niniejszego wniosku Wnioskodawca planuje w przyszłości pełnić funkcję dyrektora tj. członka rady zarządzającej Spółki Maltańskiej. Jednocześnie rada zarządzająca Spółki Maltańskiej stanowi organ, o którym mowa w art. 16 UPO. W konsekwencji należy uznać, że wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka rady zarządzającej) Spółki Maltańskiej będzie mogło podlegać opodatkowaniu na Malcie jako wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 UPO.

Do identycznego wniosku prowadzi również analiza angielskiej wersji językowej UPO, którą zgodnie z art. 29 UPO, należy traktować jako jednakowo autentyczną z wersją polską UPO. Zgodnie z angielską wersją językową art. 16 UPO: „Director’s fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors, or other comparabie body however described, of a company which is a resident of other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.” Z treści angielskiej wersji językowej UPO wynika więc wprost, że art. 16 dotyczy wynagrodzeń dyrektorów (ang. „director’s fees”), wchodzących w skład rady zarządzającej (ang. „board of directors”).

Prawidłowość stanowiska, zgodnie z którym wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia w Spółce Maltańskiej funkcji dyrektora będzie mogło podlegać opodatkowaniu na Malcie jako wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 UPO potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne organów podatkowych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2016 r,, sygn. IPPB2/4511-151/16-2/JG, że zgodnie z „ art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.” Identyczne stanowisko zajęły organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-160/16/BJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-159/16/MK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB2/4511-645/15-2/Akr,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2015 r., sygn. IPPB1/4511-1054/15-2/MM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP.
 1. Zwolnienie z opodatkowania w Polsce wynagrodzenia, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki Maltańskiej.

W świetle art. 16 UPO wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce Maltańskiej będzie mogło podlegać opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (tzn. na Malcie), jak i w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy (tzn. w Polsce). Jednocześnie przepisy art. 23 ust. 1 pkt a) i pkt d) UPO przewidują że w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16 UPO, będzie należało dla opodatkowania tego dochodu w Polsce zastosować tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt a) UPO w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania.

Z kolei stosownie do art. 23 ust. 1 pkt d) UPO, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może uwzględnić zwolniony dochód przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby. Podatek określa się wówczas, zgodnie z art. 27 ust. 8 updof, w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 updof;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak zostało wskazane wyżej, zgodnie z art. 16 UPO wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki Maltańskiej będzie mogło być opodatkowane na Malcie. W związku z tym, w świetle art. 23 ust. 1 pkt a) UPO, wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki Maltańskiej będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce. Jednocześnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt d) UPO, w odniesieniu do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach Wnioskodawca zastosuje metodę wyłączenia z progresją i obliczy należny podatek zgodnie z art. 27 ust. 8 updof.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne organów podatkowych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał w interpretacji indywidualnej z dnia 9 maja 2016 r., sygn. IPPB2/4511-151/16-2/JG, że „dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.”. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-160/16/BJ, że „uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Identyczne stanowisko zajęły organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-160/16/BJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-159/16/MK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB2/4511-645/15-2/Akr,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2015 r„ sygn. IPPB1/4511-1054/15-2/MM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz opisane zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce Maltańskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do postanowień art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów należy zauważyć, że zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, co oznacza, że do tej kategorii osób mają zastosowanie ogólne reguły podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Pani Karolina G. (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną, która posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce, Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca planuje w przyszłości pełnić funkcję „dyrektora” (ang. „director”), tj. członka „rady zarządzającej” (ang. „board of directors”) spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: „Spółka Maltańska” lub „Spółka”). Spółka Maltańska została zarejestrowana zgodnie z prawem maltańskim, ma siedzibę na terytorium Malty, a jej funkcjonowanie podlega prawu maltańskiemu. Spółka podlega na terytorium Malty nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z prawem maltańskim organem zarządzającym Spółki Maltańskiej jest rada zarządzająca, w której skład wchodzą dyrektorzy. Każdy dyrektor Spółki Maltańskiej jest uprawniony i obowiązany w szczególności do zarządzania Spółką prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich. Powołanie na stanowisko dyrektora następuje na podstawie uchwały wspólników (aktu powołania).

W świetle powyższego Wnioskodawca, jako dyrektor Spółki Maltańskiej, będzie uprawniony do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw. Ponadto Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony bądź obowiązany aktem powołania na stanowisko dyrektora. Charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności będzie wskazywał jednoznacznie, że nie będą one wykonywane przez Wnioskodawcę w roli pracownika, zewnętrznego doradcy lub konsultanta. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką Maltańską w stosunku pracy, zlecenia, dzieła lub podobnym, na podstawie którego miałby pełnić funkcję dyrektora Spółki.

Wnioskodawca będzie otrzymywał w przyszłości od Spółki Maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych na stanowisku dyrektora Spółki (członka rady zarządzającej Spółki). W związku z osiąganiem przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu tego wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy). Zakres zastosowania powołanego przepisu obejmuje zarówno przychody z tytułu uczestnictwa w składzie zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych z siedzibą w Polsce, jak i zagranicznych osób prawnych.

W stosunku do przedstawionego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowania umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, ze zm.).

Na podstawie art. 16 ww. umowy – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie powyżej przytoczone, w którym zamieszczono zwrot, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać to państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisane prawo do opodatkowania nie ma charakteru wyłączności.

W myśl ww. art. 16 umowy – dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt a) i d), tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy – w przypadku Polski – podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt d) ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Przy czym, jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wówczas dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek taki określa się zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi następujący sposób obliczenia:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (w tym dochody zwolnione uzyskane na Malcie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przedstawioną w powyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadę opodatkowania stosuje się wyłącznie w przypadku, jeśli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach lub korzystając z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy przyjąć, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Należy zauważyć, że na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miała wpływu okoliczność, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy polsko-maltańskiej. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.