1061-IPTPB3.4511.740.2016.1.AC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę przyszły dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu 2 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Polski, zatem podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Jednocześnie nie posiada w żadnym innym państwie, poza Polską, stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca rozważa objęcie w przyszłości funkcji zarządczej w organie maltańskiej spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana „spółką”). Będzie to funkcja dyrektora w radzie zarządzającej spółki. Rada zarządzająca spółki jest pojęciem przedmiotowo szerszym od określenia rada dyrektorów. W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Nie będąc członkiem powyżej opisanej rady dyrektorów Wnioskodawca miałby zasiadać w radzie zarządzającej spółki.

Powołanie Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora w radzie zarządzającej nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnionym stanowiskiem. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca rozważa sprawowanie funkcji dyrektora zarządzającego w spółce, który podejmuje wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Wnioskodawca działając zgodnie z aktem powołania będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności: nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

Ponadto, Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. W ramach powyższego Wnioskodawca będzie uprawniony jako dyrektor do reprezentowana spółki i działania w jej imieniu. Niezależnie od okoliczności natury formalno-prawnej, także charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że nie będą one wykonywane w roli pracownika, doradcy czy też konsultanta.

Wobec powyższego należy zaznaczyć, że Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy ani w relacji wynikającej z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czy też innej umowy, na postawie której mógłby wypełniać powyżej opisane obowiązki i otrzymywać w związku z tym wynagrodzenie. Wnioskodawca nie ma zamiaru i nie będzie występować w spółce w roli udziałowca.

Spółka zostanie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym prawem oraz będzie prowadzić działalność na terytorium Republiki Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki będzie miejscowość położona na Malcie. Na terytorium Republiki Malty swoją siedzibę będzie miał również zarząd spółki i z tego miejsca zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punku widzenia prowadzenia działalności spółki. Spółka posiadać będzie status maltańskiego rezydenta podatkowego i będzie podlegać opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną. Spółka zamierza również przystąpić jako wspólnik – komplementariusz do spółki komandytowej zarejestrowanej w Polsce. Ze względu na fakt uzyskiwania dochodów na terytorium Polski z tytułu uczestnictwa w zyskach spółki komandytowej objęta będzie ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Polski i będzie posiadała z tego powodu stały zakład na terytorium Polski w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256). Wówczas, jako dyrektor zarządzający, Wnioskodawca będzie mógł być oddelegowany do wykonywania czynności nadzorczo-zarządczych również w miejscu położenia stałego zakładu spółki maltańskiej, w związku z działalnością tego zakładu.

Wnioskodawca z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym, w zamian za wykonywanie czynności nadzorczych i zarządczych w spółce, będzie uprawniony do wynagrodzenia. Nie będzie to wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w spółce, takich jak doradca, konsultant czy pracownik. Wynagrodzenie będzie wypłacane z rachunku firmowego spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę przyszły dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256), niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwany przez Niego dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolenie z opodatkowania będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem Republiki Malty.

Zgodnie z definicją nieograniczonego obowiązku podatkowego określoną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.; dalej zwana „PIT”) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, osoba fizyczna, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis należy interpretować i stosować z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowana, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – w tym przypadku Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowana w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256; dalej zwana „UPO”). Ponieważ Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który będzie osiągał dochody ze źródła położonego na terytorium Republiki Malty, to w Jego przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy ww. umowy.

Według Wnioskodawcy w zakresie opodatkowana dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie zastosowanie powinien mieć art. 16 UPO w związku z art. 23 ust. 1 UPO.

Zgodnie z art. 16 UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów. Poprzez określenie „wynagrodzenie i inne należności, które osoba (...) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki” należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce. Chodzi zatem o należności z tytułu czynności charakterystycznych dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką.

Zakres regulacji art. 16 UPO, odnosi się zdaniem Wnioskodawcy, do wynagrodzeń dyrektorów uzyskiwanych z tytułu sprawowania stanowiska w radzie zarządzającej, w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółce. Należy przy tym zaznaczyć, że uprawienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem spółki zgodnie z prawem maltańskim spoczywają na dyrektorach, pełniących obowiązki w ramach organu zarządczego.

Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora spółki będą miały swoją podstawę prawną w akcie powołania, jak również wysokość wynagrodzenia dyrektora.

Zgodnie z Modelową Konwencją OECD, art. 16 UPO dotyczy wynagrodzona otrzymywanego przez osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów lub rady nadzorczej w spółce mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

W przedmiotowym stanie faktycznym tylko wynagrodzenie za czynności związane z nadzorem i zarządzaniem spółką będą objęte zakresem art. 16 UPO. W zakresie tych czynności znajdować się mogą:

  • zarządzanie i kontrola nad spółką – sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów spółki,
  • nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez spółkę,
  • nadzór nad realizacją strategii rozwoju spółki,
  • nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej spółki,
  • inne obowiązki powierzone Wnioskodawcy w ramach pełnienia funkcji dyrektora w zależności od potrzeb spółki, mające na celu prawidłowe sprawowanie przez Wnioskodawcę czynności związanych z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru nad prowadzoną przez spółkę działalnością.

Obowiązki Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej obejmować będą czynności o charakterze nadzorczo-zarządczym oraz inne czynności określone aktem powołania ale tylko w zakresie wspomnianych czynności nadzorczo-zarządczych, które wpisują się w zakres przedmiotowy czynności podlegających opodatkowaniu na zasadach wskazanych w cytowanym wyżej art. 16 Modelowej Konwencji.

Ponadto, Wnioskodawca jako dyrektor zarządzający spółki maltańskiej, będzie mógł wykonywać wyżej wymienione czynności również przebywając w miejscu swojego stałego zamieszkania w Polsce, jak również z dowolnego miejsca w Europie bądź na święcie, jeżeli nie będzie to miało wpływu na skuteczność podejmowanych przez Niego czynności, zgodnie z aktem powołania.

W szczególności, gdy spółka maltańska prowadzić będzie działalność gospodarczą za pośrednictwem stałego zakładu w rozumieniu Modelowej Konwencji OECD, zlokalizowanego w Polsce, wówczas jako dyrektor zarządzający Wnioskodawca będzie mógł być oddelegowany do wykonywania czynności nadzorczo-zarządczych również w miejscu położenia stałego zakładu spółki maltańskiej w związku z działalnością zakładu.

Zgodnie z powyższym, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym spółki z siedzibą na Malcie, mogą być opodatkowane na Malcie.

Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) UPO, rozstrzygając kwestie podwójnego opodatkowania dochodów polskich rezydentów podatkowych uzyskiwanych na terytorium drugiego z umawiających się Państw stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany na Malcie, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem punktu b), który według Wnioskodawcy nie ma w tym przypadku zastosowania.

W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie, powinno podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z pełnieniem przez Niego funkcji dyrektora będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Nie ma w tym zakresie znaczenia sposób opodatkowania tego typu dochodu na Malcie. Fakt, że Rząd Malty w wewnętrznych przepisach podatkowych przewiduje opodatkowanie tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację osoby pełniącej funkcje dyrektora na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 UPO, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami umowy UPO dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkana lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód, który byłby uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie zostanie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Tym samym, na podstawie art. 27 ust. 8 PIT, podatek dochodowy należny od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ustalany będzie z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie z tą zasadą, gdy zapis UPO stanowi, że dochody mogą być opodatkowane w państwie źródła, obowiązkiem państwa rezydencji jest zapewnienie uniknięcia podwójnego opodatkowania takich dochodów przez zwolnienie z opodatkowania.

W myśl art. 27 ust. 8 PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1 osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  • ustaloną w ww. sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną powyżej stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie UPO, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach.

Zgodnie z powyższym, stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na Malcie, podlega opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 16 UPO. W konsekwencji, stosownie do art. 23 ust. 1 UPO w związku z art. 27 ust. 8 PIT, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowaniu w Polsce.

Jeżeli, Wnioskodawca uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód z tytułu funkcji dyrektora w spółce maltańskiej powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z metodą wyłączenia z progresją.

Zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie determinowane wewnętrznymi przepisami maltańskimi w zakresie, w jakim tego typu wynagrodzenie, będzie opodatkowane maltańskim podatkiem dochodowym.

Podsumowując, wynagrodzenie otrzymywane od spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora zarządzającego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO. Jednocześnie w Polsce w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu można zastosować tzw. metodę wyłączenia z progresją, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) UPO. Co więcej, na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia z opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miał żadnego wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla takiego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu.

Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 r. (nr IPTPB2/4511-645/15-2/AKr),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. (nr IBPBII/4511-17/15/BP),
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.