Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyrektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Malty.

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych bądź zarządczych (jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce maltańskiej). Powyższe obowiązki Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki oraz uchwały wspólników lub członków zarządu. Wnioskodawca nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, dzieła lub podobnym. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę jako Dyrektora funkcje mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki maltańskiej i uchwale wspólników lub członków zarządu. Wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w zamian za zarządzanie Spółką maltańską. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane z tytułu pełnienia innych funkcji, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej

Fragment:

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkowska w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 umowy. Ponieważ funkcję Dyrektora będą pełnione w spółce mającej siedzibę na Malcie, zatem dochód z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na Malcie - co w przypadku objęcia opodatkowaniem na terytorium malty takiego dochodu będzie skutkowało koniecznością uiszczenia podatku przez Wnioskodawcę. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (board of directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w board of directors lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie jako inny organ zarządzający spółki. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 umowy - będzie on członkiem rady zarządzającej lub innego podobnego o którym mowa w powołanym przepisie.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej

Fragment:

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawczyni rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej

Fragment:

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2017 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem, nawet nie będąc członkiem rady dyrektorów może zasiadać w radzie zarządzającej. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora zarządzającego (dalej: Dyrektor Zarządzający) w Spółce maltańskiej. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w Spółce maltańskiej. Będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko Dyrektora Zarządzającego. (...)

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem, nawet nie będąc członkiem rady dyrektorów może zasiadać w radzie zarządzającej. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora zarządzającego (dalej: „ Dyrektor Zarządzający ”) w Spółce maltańskiej. W imieniu Spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce maltańskiej. Będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem, nawet nie będąc członkiem rady dyrektorów może zasiadać w radzie zarządzającej. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora zarządzającego (dalej: „ Dyrektor Zarządzający ”) w Spółce maltańskiej. W imieniu Spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce maltańskiej. Będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty.

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem, nawet nie będąc członkiem rady dyrektorów może zasiadać w radzie zarządzającej. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora zarządzającego (dalej: „ Dyrektor Zarządzający ”) w Spółce maltańskiej. W imieniu Spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce maltańskiej. Będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko Dyrektora Zarządzającego.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora. Ponadto, Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego W ramach powyższego dyrektor będzie uprawniony do reprezentowana spółki i działania w jej imieniu.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w spółce maltańskiej

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Podatnik zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu i rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Podatnik będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w spółce. Podatnik będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządulub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Podatnik zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu i rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Podatnik będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w spółce. Podatnik będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę przyszły dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Nie będąc członkiem powyżej opisanej rady dyrektorów Wnioskodawca miałby zasiadać w radzie zarządzającej spółki. Powołanie Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora w radzie zarządzającej nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnionym stanowiskiem. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca rozważa sprawowanie funkcji dyrektora zarządzającego w spółce, który podejmuje wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Wnioskodawca działając zgodnie z aktem powołania będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, (...)

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca będzie otrzymywała od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych bądź zarządczych (jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce maltańskiej). Powyższe obowiązki Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki oraz uchwały wspólników lub członków zarządu. Wnioskodawca nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, dzieła lub podobnym. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę jako Dyrektora funkcje mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki maltańskiej i uchwale wspólników lub członków zarządu. Wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w zamian za zarządzanie Spółką maltańską. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane z tytułu pełnienia innych funkcji, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Malty

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-160/16/BJ , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-159/16/MK , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB2/4511-645/15-2/Akr , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2015 r., sygn. IPPB1/4511-1054/15-2/MM , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-376/15-4/JK , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP . Zwolnienie z opodatkowania w Polsce wynagrodzenia, które Wnioskodawca otrzyma z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki Maltańskiej. W świetle art. 16 UPO wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce Maltańskiej będzie mogło podlegać opodatkowaniu zarówno w państwie źródła (tzn. na Malcie), jak i w państwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy (tzn. w Polsce). Jednocześnie przepisy art. 23 ust. 1 pkt a) i pkt d) UPO przewidują że w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16 UPO, będzie należało dla opodatkowania tego dochodu w Polsce zastosować tzw. metodę wyłączenia z progresją.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie

Fragment:

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w utrwalonej praktyce organów podatkowych, m.in w: Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-8/15-3/JK , w której organ stwierdził, iż: „dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. IPPB4/4511-1290/15-2/MS , w której organ odstąpił od uzasadnienia prawnego, przychylając się do stanowiska wnioskodawcy, który stwierdził, że: „wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę zwolnienia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) UPO. Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. IBPBH/1/415-871/14/DP; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie

Fragment:

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12.01.2016 ( IPTPB2/4511-645/15-2/Akr ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.10.2015 ( IPPB1/4511-1054/15-2/MM ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 09.03.2015 (IBPBI/4511-17/15/BP) interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.04.2015 ( ILPB2/4511-1-7/15-3/JK ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.05.2014 ( ILPB2/415-164/14-2/TR ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.10.2015 ( IPPB2/4511-894/15-2/MM ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 03.12.2015 ( ITPB4/4511-384/15/KK ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.12.2015 ( IPPB4/4511-1407/15-2/MS2 ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 05.02.2016 (1PPB4/4511-1535/15-4/AK); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16.10.2015 ( ILPB2/4511-1-908/15-2/MK ); interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 08.02.2016 ( IPPB4/4511-1534/15-4/AK ). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Podatnik zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu i rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Podatnik będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w spółce. Podatnik będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.