Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyrektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymywane przez Wnioskodawce wynagrodzenie z tytu3u pe3nienia funkcji dyrektora w Spó3ce Maltanskiej bedzie podlegaa opodatkowaniu na zasadach okreolonych w art. 16 UPO, a zatem bedzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO?
Fragment:
IPPB2/4511-151/16-2/JG , ?e zgodnie z „ art. 16 umowy dochód osoby maj1cej zamieszkanie na terytorium Polski pe3ni1cej funkcje dyrektora w spó3ce maj1cej siedzibe na terytorium Malty, mo?e bya opodatkowany w panstwie Yród3a, tj. na Malcie oraz w panstwie rezydencji, tj. w Polsce. ” Identyczne stanowisko zaje3y organy podatkowe w nastepuj1cych interpretacjach indywidualnych: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511 -160/16/BJ, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511 -159/16/MK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB2/4511 -645/15-2/Akr, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 paYdziernika 2015 r., sygn. IPPB1/4511-1054/15-2/MM , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-376/15-4/JK , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP . W owietle art. 16 UPO wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytu3u pe3nienia funkcji dyrektora w Spó3ce Maltanskiej mo?e bya opodatkowany zarówno w panstwie Yród3a (tzn. na Malcie), jak i w panstwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy (tzn. w Polsce).
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytu3u pe3nienia funkcji dyrektora spó3ki z siedzib1 na terytorium Malty.
Fragment:
(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. IBPBI1/1/415-871/14/DP; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. sygn. IBPBII/174511-17/15/BP; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB2/4511-210/16-2/MM ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r., sygn. IPPB2/4511-162/16-2/JG ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., sygn. ILPB2/4511-1-524/16-4/DJ ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., sygn. ILPB2/4511-1-523/16-4/DJ ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 20 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.296.2016.1.MM; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. ILPB2/4511-1-660/16-2/BC ; Reasumuj1c Wnioskodawca stoi na stanowisku i? Wynagrodzenie otrzymane przez niego od Spó3ki maltanskiej w zwi1zku z pe3nieniem w niej przez Wnioskodawce funkcji dyrektora ,bedzie podlegaa opodatkowaniu na zasadach okreolonych w art. 16 UPO.
2016
28
lis

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawce na wynagrodzenia Dyrektorów bed1 mog3y zostaa przypisane do kosztów zak3adu Wnioskodawcy po3o?onego w Polsce?
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zatrudnia dyrektorów zarz1dzaj1cych (dalej: „ Dyrektorzy ”). Dyrektorzy bed1 wykonywali funkcje zarz1dcze i nadzorcze na rzecz Wnioskodawcy w zwi1zku z dzia3alnooci1 Spó3ki komandytowej. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawce na wynagrodzenia Dyrektorów bed1 mog3y zostaa przypisane do kosztów zak3adu Wnioskodawcy po3o?onego w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Wnioskodawce na wynagrodzenia Dyrektorów bed1 mog3y zostaa przypisane do kosztów zak3adu Wnioskodawcy po3o?onego w Polsce. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, dalej: umowa z dnia 07 stycznia 1994 r. miedzy Rz1dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz1dem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów; UPO) zyski przedsiebiorstwa Umawiaj1cego sie Panstwa podlegaj1 opodatkowaniu tylko w tym Panstwie, chyba ?e przedsiebiorstwo prowadzi dzia3alnooa w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie przez po3o?ony tam zak3ad. Je?eli przedsiebiorstwo wykonuje dzia3alnooa w ten sposób, zyski przedsiebiorstwa mog1 bya opodatkowane w drugim Panstwie jednak tylko do wysokooci, w jakiej mog1 bya przypisane zak3adowi.
2016
28
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO?
Fragment:
W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie.
Fragment:
W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.
2016
7
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc Radę Dyrektorów (Board of Directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w „ Board of Directors ” lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, jako inny organ zarządzający spółki. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. Ponieważ funkcje Dyrektora będą pełnione w spółce mającej siedzibę na Malcie, zatem dochód z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt b) (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).
2016
4
sie

Istota:
Opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie.
Fragment:
ITPB4/4511-42/15/PST ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r., sygn. ILPB2/415-164/14-2/TR ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r.,sygn. IPPB2/4511-10/15-4/PW ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1457/14-2/JS ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-7/15-3/JK ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., sygn. IPTB1/4511-6/15-4/KO; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP . Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust 1 pkt a) i d) UPO.
2016
10
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO?
Fragment:
ITPB4/4511-42/15/PST ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r., sygn. ILPB2/415-164/14-2/TR ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r.,sygn. IPPB2/4511-10/15-4/PW ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1457/14-2/JS ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-7/15-3/JK ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., sygn. IPTB1/4511-6/15-4/KO; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP . Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust 1 pkt a) i d) UPO.
2016
8
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc Radę Dyrektorów (Board of Directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w „ Board of Directors ” lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, jako inny organ zarządzający spółki. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. Ponieważ funkcje Dyrektora będą pełnione w spółce mającej siedzibę na Malcie, zatem dochód z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt b) (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).
2016
7
lip

Istota:
1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenie Wnioskodawcy mającego pełnić funkcję dyrektora Spółki maltańskiej będzie można zaliczyć do wynagrodzeń, o których mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. zmienionej protokołem z dnia 6 kwietnia 2011 r. (dalej: Umowa)?2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki maltańskiej będzie podlegał na terytorium Polski zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy i znajdzie zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. d) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Obecnie, Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia też funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w Spółce maltańskiej. Organem zarządzającym Spółki maltańskiej jest rada zarządzająca (Board of Directors), a funkcje członków pełnią w niej dyrektorzy. Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem jak i kontrolą nad Spółką maltańską. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będzie wchodziło: zarządzanie i kontrola nad Spółką maltańską, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki, reprezentowanie Spółki maltańskiej, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu Spółki, reprezentowaniu Spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki, (...)
2016
2
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dyrektor
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.