IBPP2/4512-136/15/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur
IBPP2/4512-136/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. duplikat faktury
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-136/15/IK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Czynny podatnik podatku VAT „I.” Sp. z o. o. kupuje materiały i usługi do działalności produkcyjnej u kontrahentów krajowych, którzy są podatnikami czynnymi podatku VAT. Wnioskodawca prosi o wyjaśnienie jak należy prawidłowo rozliczyć podatek VAT w następujących sytuacjach:

 1. Dostawa towaru nastąpiła w m- cu październiku 2014 r, faktury potwierdzającej dostawę – I. nie otrzymał. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury i duplikat otrzymał w m-cu lutym 2015 r. Zapłata za dostawę nastąpiła w lutym 2015r.
 2. Dostawa towaru nastąpiła w m-cu lutym 2014 r, faktury potwierdzającej dostawę – I. nie otrzymał. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury, i duplikat otrzymał w m-cu kwietniu 2014. Zapłata za dostawę nastąpiła w kwietniu 2014.
 3. W miesiącu grudniu 2014 Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury korekty z lipca 2014. Korekta zmniejszała wartość dostawy.

Wnioskodawca podatek VAT rozlicza w deklaracjach miesięcznych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano:

Odnośnie pkt 1

Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu październiku 2014 r., gdyż duplikat faktury, która otrzymał Wnioskodawca w lutym 2015 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu październiku 2014 r. Wnioskodawca otrzymał dostawę w październiku 2014 r. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że dostawę otrzymał w październiku 2014 r, ale nie otrzymał faktury. Dopiero w lutym 2015 r. otrzymał duplikat faktury.

Odnośnie pkt 2

Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu lutym 2014 r., gdyż duplikat faktury, którą otrzymał Wnioskodawca w kwietniu 2014 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu lutym 2014 r. Wnioskodawca otrzymał dostawę w lutym 2014 r. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że dostawę otrzymał w lutym 2014 r, ale nie otrzymał faktury. Dopiero w kwietniu 2014 r. otrzymał duplikat faktury.

Odnośnie pkt 3

Punkt 3 wniosku odnosi się do sytuacji teoretycznej, która dotyczy duplikatu do faktury korekty zmniejszającej wartość dostawy. Jeśli nabywca towaru nie otrzymał faktury korekty (nie ma jej w ewidencji faktur i w rejestrach VAT, ani w dzienniku korespondencyjnym), to na wniosek może otrzymać duplikat takiej faktury korygującej.

Czy duplikat korekty można uwzględnić w rozliczeniu w miesiącu, w którym nabywca otrzymał duplikat korekty... Wnioskodawca chciałby uzyskać informacje w tym zakresie w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy. Zdaniem Wnioskodawcy, rozliczenie duplikatu faktury korekty odbywać się powinno w miesiącu, w którym duplikat otrzymał nabywca towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W świetle przepisów art. 86 ust 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10 ,10d i 10e , może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych...

W których okresach rozliczeniowych, Wnioskodawca uprawniony będzie do zrealizowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przedstawionych przypadkach:

 1. Czy odliczenie z otrzymanego w lutym 2015 duplikatu faktury można dokonać w lutym 2015... Czy należy to odliczenie wykonać w miesiącu październiku 2014 (korekta deklaracji VAT 7 za październik 2014)...
 2. Czy odliczenie z otrzymanego w kwietniu 2014 duplikatu faktury można dokonać w kwietniu 2014... Czy należyto odliczenie wykonać w miesiącu lutym 2014 (korekta deklaracji VAT 7 za luty 2014)...
 3. Czy rozliczenie podatku VAT z duplikatu faktury korekty z lipca 2014, który to duplikat Wnioskodawca otrzymał w grudniu 2014r. można ująć w deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2014... Czy należy ten duplikat korekty ująć w deklaracji VAT 7 za lipiec 2014 (korekta deklaracji VAT 7 za lipiec 2014)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązujących przepisów od dnia 01 stycznia 2014r, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego pod warunkiem, że podatnik otrzymał dostawę i posiada fakturę z którego to dokumentu będzie wynikać kwota podatku. Moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy może mieć miejsce, gdy nabywca posiada towar i fakturę potwierdzającą dostawę towaru. Jeśli więc I. Sp. z o. o. przyjął dostawy towaru, a nie posiadał faktur potwierdzających dostawy, to prawo do odliczenia podatku VAT (lub jego rozliczenie) nastąpi za miesiąc, w którym otrzyma duplikaty faktur a więc:

ad. 1) Odliczenie podatku VAT z duplikatu faktury, który to duplikat Wnioskodawca otrzymał w miesiącu lutym 2015 , może być zrealizowane w lutym 2015.

ad. 2) Odliczenie podatku VAT z duplikatu faktury, który to duplikat Wnioskodawca otrzymał w kwietniu 2014, może być zrealizowane w kwietniu 2014r.

ad. 3) Odliczenie podatku VAT z duplikatu faktury korekty z lipca, który to duplikat Wnioskodawca otrzymał w grudniu 2014, nastąpi w miesiącu grudniu 2014r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatnik może zrealizować w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Jak postanowiono w art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Na podstawie art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego generalnie skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednakże aby podatnik nabył prawo do odliczenia muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki, tj. transakcja faktycznie zaistniała i podatnik posiada fakturę dokumentującą tą transakcję.

A zatem należy stwierdzić, że odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy w odniesieniu do nabytych towarów lub wyświadczonych usług – co do zasady – można dokonać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tą transakcję.

W tym miejscu wyjaśniać zatem należy, kiedy – w myśl przepisów podatku od towarów i usług – powstaje obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. serii L Nr 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Na marginesie można nadmienić, że wprowadzone od 1 stycznia 2014 r. przez ustawodawcę zmiany w art. 86 ustawy związane są po pierwsze z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, po drugie odpowiadają postanowieniom Dyrektywy 2006/112/WE, a po trzecie są zgodne z orzecznictwem TSUE, który np. w wyroku z 24 kwietnia 2004 r. w sprawie C-152/02 stwierdził, że dla celów odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 lit. a VI Dyrektywy (poprzedzająca Dyrektywę 2006/112/WE – VI Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania, wyjaśnienie Organu), akapit pierwszy art. 18 ust. 2 VI Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że prawo do odliczenia należy realizować w stosunku do okresu rozliczeniowego, w którym obydwa warunki przewidziane w tym przepisie są spełnione, tj. towary zostały dostarczone lub usługi wykonane oraz podatnik jest w posiadaniu faktury lub dokumentu, który na podstawie kryteriów ustalonych przez dane państwo członkowskie może pełnić rolę faktury.

Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 10 ustawy (z uwzględnieniem warunku wskazanego w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy będzie mógł dokonać tego odliczenia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Przy czym – co należy podkreślić – termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

W sytuacji natomiast, gdy podatnik nie odliczył podatku naliczonego ani zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy (z uwzględnieniem art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy), ani w terminie, o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy – na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy – będzie mógł zrealizować to prawo poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, który to przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik podatku VAT kupuje materiały i usługi do działalności produkcyjnej u kontrahentów krajowych, którzy są podatnikami czynnymi podatku VAT. Wnioskodawca podatek VAT rozlicza w deklaracjach miesięcznych. Wnioskodawca ma wątpliwości jak rozliczyć podatek VAT w następujących sytuacjach:

 1. Dostawa towaru nastąpiła w m- cu październiku 2014 r, faktury potwierdzającej dostawę – Wnioskodawca nie otrzymał. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury i duplikat otrzymał w m-c lutym 2015 r. Zapłata za dostawę nastąpiła w lutym 2015 r.Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu październiku 2014 r., gdyż duplikat faktury, którą otrzymał Wnioskodawca w lutym 2015 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu październiku 2014 r. Wnioskodawca otrzymał dostawę w październiku 2014 r.
 2. Dostawa towaru nastąpiła w m-cu lutym 2014 r, faktury potwierdzającej dostawę - Wnioskodawca nie otrzymał. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury, i duplikat otrzymał w m-c kwietniu 2014. Zapłata za dostawę nastąpiła w kwietniu 2014 r.Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu lutym 2014 r., gdyż duplikat faktury, którą otrzymał Wnioskodawca w kwietniu 2014 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu lutym 2014 r. Wnioskodawca otrzymał dostawę w lutym 2014 r.
 3. W miesiącu grudniu 2014 Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury korekty z lipca 2014. Korekta zmniejszała wartość dostawy. Punkt ten odnosi się do sytuacji teoretycznej, która dotyczy duplikatu do faktury korekty zmniejszającej wartość dostawy. Jeśli nabywca towaru nie otrzymał faktury korekty (nie ma jej w ewidencji faktur i w rejestrach VAT, ani w dzienniku korespondencyjnym), to na wniosek może otrzymać duplikat takiej faktury korygującej.

W przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem w stosunku do daty powstania obowiązku podatkowego dla czynności, którą dokumentuje, odliczenie podatku w niej zawartego będzie możliwe dopiero po otrzymaniu tej faktury, nawet wtedy, gdy pomiędzy datą obowiązku podatkowego a otrzymaniem faktury minęło więcej niż trzy miesiące. Ponadto możliwość odroczenia odliczenia podatku naliczonego do dwóch okresów sprawozdawczych, o których mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, będzie odnosiła się do daty początkowej, którą określi się datę faktycznego otrzymania faktury.

Odnośnie duplikatu faktury należy wskazać, że zgodnie z zapisami art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1. podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

 1. na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
 2. zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2. nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:

 1. na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,
 2. zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;

3.podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:

 1. na wniosek nabywcy lub dłużnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu,
 2. zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.

Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 106l ww. ustawy, faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy faktura (faktura, faktura uproszczona, faktura korygująca) ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik (względnie upoważniona przez niego osoba trzecia) ponownie wystawia fakturę, oznaczając ją wyrazem "DUPLIKAT" oraz datą jej wystawienia. Wystawca faktury może wystawić jej duplikat zarówno na wniosek nabywcy, jak i z własnej inicjatywy. Duplikat faktury może w razie zniszczenia lub zaginięcia faktury wystawić podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia:

 1. na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
 2. zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

Duplikat faktury, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „pierwotna” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę treść przywołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że w przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 wniosku prawo Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury.

Jeśli zatem Wnioskodawca otrzyma fakturę dokumentującą faktycznie dokonaną dostawę towaru w okresie rozliczeniowym późniejszym niż okres, w którym u sprzedawcy doszło do powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania tej sprzedaży (dokonania dostawy towarów), wówczas - jak już wykazano powyżej - moment skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług jest warunkowany przez łącznie spełnienie trzech przesłanek, mianowicie: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług, doszło do faktycznego nabycia towarów i usług oraz podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tą transakcję. W takim przypadku, otrzymanie przez Wnioskodawcę faktury dokumentującej dostawę towarów po upływie okresu rozliczeniowego, w którym w odniesieniu do tej czynności powstał obowiązek podatkowy, uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma tę fakturę (bowiem dopiero za ten okres rozliczeniowy są spełnione wszystkie wskazane powyżej przesłanki odliczenia), lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zatem w odniesieniu do sytuacji opisanych w pkt 1 i 2 wniosku warunki do odliczenia podatku naliczonego zostały spełnione odpowiednio w miesiącu lutym 2015 r. (pkt 1) oraz w miesiącu kwietniu 2014 r. (pkt 2). W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego odpowiednio zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy w rozliczeniu za miesiąc luty 2015 r. oraz w rozliczeniu za kwiecień 2014 r, lub odpowiednio w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych w oparciu o art. 86 ust. 11 ustawy.

Z kolei jeżeli do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie dojdzie w deklaracjach za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury - Spółka, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyłącznie poprzez korektę deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym Spółka otrzymała ww. dokument, nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Odnosząc się natomiast do przypadku, opisanym w pkt 3 wniosku, zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem duplikatu faktury korygującej należy powołać się na przepis art. 86 ust. 19a ustawy.

W myśl art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. (art. 29a ust. 14 ustawy).

Zatem w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę w pkt 3 wniosku, gdzie Wnioskodawca nie otrzymał faktury korekty zmniejszającej wartość dostawy i nie istnieją dowody (nie ma faktury w ewidencji faktur i w rejestrach VAT, ani w dzienniku korespondencji), że podatnik fakturę otrzymał, faktura zaginęła przed dokonaniem rozliczenia, a Wnioskodawca w miesiącu grudniu 2014 r. otrzymał duplikat faktury korekty z lipca 2014 r., obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z korektą zmniejszającą wartość dostawy na rzecz Wnioskodawcy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury korekty.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedmiotowego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego, interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

duplikat faktury
IBPP2/443-904/14/JJ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-239/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-136/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.