Duplikat faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duplikat faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatów faktur

Fragment:

(...) duplikatów faktur Spółka „ ...... ” nie była zarejestrowana jako czynny podatku VAT. Duplikaty zostały wystawione przez Syndyka Masy Upadłości.” Udzielając odpowiedzi na zapytanie Organu nr 12 „ Jakie dane zawierają duplikaty faktur (data sprzedaży i inne elementy)? ”, Wnioskodawca wskazał, że „ W załączeniu przesyłamy kserokopie otrzymanych duplikatów faktur ”. Natomiast na pytanie Organu nr 13 „Czy duplikaty faktur są odzwierciedleniem faktur „ pierwotnych ”, tj. czy zawierają tożsame z fakturami „ pierwotnymi ”, zapisy w poszczególnych polach (nazwa usługi, towaru, daty, kwoty netto, brutto, stawka, kwota podatku)?”, Wnioskodawca odpowiedział, że „Otrzymane duplikaty faktur są odzwierciedleniem faktur „ pierwotnych ”. Zawierają te same nazwy towarów, daty, kwoty netto, brutto, stawki podatku VAT oraz jego wartość. W załączeniu przesyłamy kserokopie otrzymanych „ pierwotnych ” faktur”. Z kolei na pytanie nr 14 Organu „Do wykonywania jakich czynności służą Wnioskodawcy nabyte towary i usługi udokumentowane przedmiotowymi fakturami, tj. czy do czynności: opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku VAT, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?”, Wnioskodawca wskazał, iż „ Nabyte towary i usługi służą mi do czynności opodatkowanych podatkiem VAT ”.

2018
18
kwi

Istota:

Prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury w grudniu 2017r. lub dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych

Fragment:

Duplikat faktury został wystawiony 14 grudnia 2017r., do Filharmonii wpłynął 15 grudnia 2017r. i 19 grudnia 2017r. zostało uregulowane zobowiązanie wynikające z duplikatu faktury. W nowopowstałym budynku będącym siedzibą Filharmonii ..... od stycznia 2012 r. prowadzona jest tylko działalność gospodarcza związana ściśle z działalnością statutową opodatkowaną i zwolnioną. Wnioskodawca na tle powyższego powziął wątpliwości odnośnie terminu skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z duplikatu faktury. W świetle powołanych przepisów, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u czynnych zarejestrowanych podatników podatku VAT, na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z czynnościami opodatkowanymi podatnika. Z powołanych przepisów wynika również, że duplikat jest ponownie wystawioną fakturą, zawierającą dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem „ duplikat ”. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury i faktury korygującej ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

2016
3
lut

Istota:

Obowiązek wystawiania duplikatów faktur przez podmiot przekształcony oraz danych jakie powinny zawierać.

Fragment:

Prawdopodobnie już po dniu przekształcenia, Spółka z o. o. powstała z przekształcenia Spółdzielni pracy będzie (np. na życzenie kontrahentów) wystawiała duplikaty faktur VAT wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia. Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, jak również przywołane regulacje prawne wskazać należy, że Wnioskodawca jako następca prawny przejmie wszelkie prawa i obowiązki Spółdzielni, w tym także w zakresie wystawiania duplikatów faktur VAT. Podkreślić należy, iż podmiot będący następcą prawnym ma prawo, a zarazem i obowiązek wystawić duplikaty faktur VAT. Na Wnioskodawcy będą ciążyły wszystkie obowiązki, jakie spoczywałyby na Spółdzielni, gdyby podmiot ten nadal istniał, jak również przysługują mu takie same prawa (uprawnienia), jakie przysługiwałyby Spółdzielni. Reasumując, stwierdzić należy iż Wnioskodawca po dniu rejestracji przekształcenia w KRS jest podmiotem zobowiązanym do wystawiania duplikatów faktur. Stwierdzić należy, iż duplikat faktury winien zostać wystawiony zgodnie z danymi zawartymi na kopii faktury bądź faktury korygującej. Z uwagi na powyższe, iż wystawiony duplikat ma stanowić egzemplarz jednobrzmiący z dokumentem pierwotnym, to powinien zawierać jako nazwę sprzedawcy nazwę Spółdzielni. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2015
24
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących, w zakresie w jakim dotyczą one transakcji dokonanych przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału, lecz związanych z działalnością wydzielonej i przeniesionej na Spółkę ZCP, przy czym duplikaty te powinny zawierać jako nazwę sprzedawcy nazwę Spółki Dzielonej.

Fragment:

ILPP2/443-579/12-6/AK ), w której organ podatkowy wskazał, że: „ w przypadkach, w których po dniu wydzielenia zaistniała konieczność wystawienia duplikatu faktury dokumentującej transakcję dokonaną przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału (wystawionej przez Spółkę Dzieloną), a dotyczącą działalności związanej z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, Spółka Przejmująca ma prawo i obowiązek wystawiania duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących (...) ”. Podobne podejście zostało zaprezentowane również w doktrynie, która wskazuje, że: „ skoro następca prawny jest kontynuatorem poprzedniego podmiotu (przejmuje po nim wszelkie prawa i obowiązki), to wówczas na nim będzie ciążył obowiązek wystawienia duplikatu faktury, oczywiście jeśli po dniu dokonania podziału lub przejęcia nabywca towaru zażąda jego wystawienia ” (P. Sarnik, K. Gierszewska, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer S.A., 2014, s. 268-270). Reasumując – zdaniem Wnioskodawcy – Spółka będzie zobowiązana do wystawienia duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących, w zakresie w jakim dotyczą one transakcji dokonanych przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału, lecz związanych z działalnością wydzielonej i przeniesionej na Spółkę ZCP. Powyższe – w ocenie Spółki – będzie wynikać z kontynuacji rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Spółkę Dzieloną, a związanych z wydzielonymi w ramach ZCP składnikami majątkowymi.

2015
13
lis

Istota:

W zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur

Fragment:

Duplikat faktury może w razie zniszczenia lub zaginięcia faktury wystawić podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia: na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Duplikat faktury, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Dokonując rozstrzygnięcia, będącego przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni, problemu czy w sytuacji przedstawionej we wniosku może ona wystąpić do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktur VAT dokumentujących nabycie przedmiotowego lokalu i dokonać rozliczenia zawartego w nich podatku naliczonego w miesiącu otrzymania duplikatów faktur lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, należy mieć na uwadze okoliczności faktyczne sprawy a przede wszystkim to, że faktury dokumentujące nabycie wskazanego lokalu użytkowego, o wystawienie duplikatów których to faktur Wnioskodawczyni zamierza wystąpić do sprzedawcy lokalu, zostały wystawione w 2008 r.

2015
21
lip

Istota:

W zakresie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur

Fragment:

Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury i duplikat otrzymał w m-cu lutym 2015 r. Zapłata za dostawę nastąpiła w lutym 2015r. Dostawa towaru nastąpiła w m-cu lutym 2014 r, faktury potwierdzającej dostawę – I. nie otrzymał. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury, i duplikat otrzymał w m-cu kwietniu 2014. Zapłata za dostawę nastąpiła w kwietniu 2014. W miesiącu grudniu 2014 Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury korekty z lipca 2014. Korekta zmniejszała wartość dostawy. Wnioskodawca podatek VAT rozlicza w deklaracjach miesięcznych. W uzupełnieniu do wniosku wskazano: Odnośnie pkt 1 Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu październiku 2014 r., gdyż duplikat faktury, która otrzymał Wnioskodawca w lutym 2015 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu październiku 2014 r. Wnioskodawca otrzymał dostawę w październiku 2014 r. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że dostawę otrzymał w październiku 2014 r, ale nie otrzymał faktury. Dopiero w lutym 2015 r. otrzymał duplikat faktury. Odnośnie pkt 2 Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu lutym 2014 r., gdyż duplikat faktury, którą otrzymał Wnioskodawca w kwietniu 2014 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu lutym 2014 r.

2015
12
lut

Istota:

Określenie terminu odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury/duplikatu faktury otrzymanej w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Fragment:

W tej sytuacji: faktura VAT otrzymywana jest w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub, Spółka otrzymuje duplikat faktury VAT, wystawiony z datą wystawienia duplikatu faktury VAT późniejszą niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: czy w odniesieniu do przypadku opisanego w pkt a) poprzedniego akapitu można dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę VAT... czy w odniesieniu do przypadku opisanego w pkt b) poprzedniego akapitu można dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano duplikat faktury VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, odliczenie podatku naliczonego VAT: w przypadku, gdy faktura VAT otrzymana jest w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, następuje w okresie, w którym otrzymano fakturę VAT, w przypadku, gdy wystawiono duplikat faktury VAT dokumentujący nabycie towarów i usług z datą wystawienia duplikatu faktury VAT późniejszą niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, następuje w okresie, w którym otrzymano duplikat faktury VAT.

2015
8
sty

Istota:

Okres rozliczeniowy, w którym można dokonać odliczenia (w ramach importu usług) podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny.

Fragment:

(...) duplikatu faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka może dokonać odliczenia (w ramach importu usług) podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. U. sp. z o.o. (dalej jako „ Spółka ”) prowadzi działalność polegającą na handlu gazem. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. W dniu 31 lipca 2014 r. otrzymała od firmy z Austrii duplikat faktury z dnia l1 lipca 2014 r. za postój wagonów z gazem na terenie Polski. Faktura została wystawiona w dniu 12 lutego 2014 r. Data wykonania usługi wskazana na fakturze to okres od dnia 16 października 2013 r. do dnia 13 listopada 2013 r. Spółka nie posiadała oryginału faktury pierwotnej za wykonaną usługę. Usługa ma związek z czynnościami opodatkowanymi i nie była zaliczkowana, ponieważ nie była czynnością planowaną.

2014
19
gru

Istota:

Określenie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury VAT

Fragment:

Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej. Z analizy opisanej sytuacji w kontekście powołanych przepisów wynika, że prawo Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług. Natomiast jeżeli Wnioskodawca nie odliczy podatku (...)

2014
5
lis

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury bądź jej duplikatu, ewentualnie w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, jeżeli faktura bądź jej duplikat został doręczony Spółce później niż w trzecim miesiącu następującym po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub usług?

Fragment:

Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej. Z analizy opisanej sytuacji w kontekście powołanych przepisów wynika, że prawo Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę lub duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług. Natomiast jeżeli Wnioskodawca (...)