Duplikat faktury | Interpretacje podatkowe

Duplikat faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duplikat faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek wystawiania duplikatów faktur przez podmiot przekształcony oraz danych jakie powinny zawierać.
Fragment:
Prawdopodobnie już po dniu przekształcenia, Spółka z o. o. powstała z przekształcenia Spółdzielni pracy będzie (np. na życzenie kontrahentów) wystawiała duplikaty faktur VAT wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia. Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, jak również przywołane regulacje prawne wskazać należy, że Wnioskodawca jako następca prawny przejmie wszelkie prawa i obowiązki Spółdzielni, w tym także w zakresie wystawiania duplikatów faktur VAT. Podkreślić należy, iż podmiot będący następcą prawnym ma prawo, a zarazem i obowiązek wystawić duplikaty faktur VAT. Na Wnioskodawcy będą ciążyły wszystkie obowiązki, jakie spoczywałyby na Spółdzielni, gdyby podmiot ten nadal istniał, jak również przysługują mu takie same prawa (uprawnienia), jakie przysługiwałyby Spółdzielni. Reasumując, stwierdzić należy iż Wnioskodawca po dniu rejestracji przekształcenia w KRS jest podmiotem zobowiązanym do wystawiania duplikatów faktur. Stwierdzić należy, iż duplikat faktury winien zostać wystawiony zgodnie z danymi zawartymi na kopii faktury bądź faktury korygującej. Z uwagi na powyższe, iż wystawiony duplikat ma stanowić egzemplarz jednobrzmiący z dokumentem pierwotnym, to powinien zawierać jako nazwę sprzedawcy nazwę Spółdzielni. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących, w zakresie w jakim dotyczą one transakcji dokonanych przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału, lecz związanych z działalnością wydzielonej i przeniesionej na Spółkę ZCP, przy czym duplikaty te powinny zawierać jako nazwę sprzedawcy nazwę Spółki Dzielonej.
Fragment:
ILPP2/443-579/12-6/AK ), w której organ podatkowy wskazał, że: „ w przypadkach, w których po dniu wydzielenia zaistniała konieczność wystawienia duplikatu faktury dokumentującej transakcję dokonaną przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału (wystawionej przez Spółkę Dzieloną), a dotyczącą działalności związanej z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, Spółka Przejmująca ma prawo i obowiązek wystawiania duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących (...) ”. Podobne podejście zostało zaprezentowane również w doktrynie, która wskazuje, że: „ skoro następca prawny jest kontynuatorem poprzedniego podmiotu (przejmuje po nim wszelkie prawa i obowiązki), to wówczas na nim będzie ciążył obowiązek wystawienia duplikatu faktury, oczywiście jeśli po dniu dokonania podziału lub przejęcia nabywca towaru zażąda jego wystawienia ” (P. Sarnik, K. Gierszewska, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer S.A., 2014, s. 268-270). Reasumując – zdaniem Wnioskodawcy – Spółka będzie zobowiązana do wystawienia duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących, w zakresie w jakim dotyczą one transakcji dokonanych przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału, lecz związanych z działalnością wydzielonej i przeniesionej na Spółkę ZCP. Powyższe – w ocenie Spółki – będzie wynikać z kontynuacji rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Spółkę Dzieloną, a związanych z wydzielonymi w ramach ZCP składnikami majątkowymi.
2015
24
lis

Istota:
W zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur
Fragment:
Duplikat faktury może w razie zniszczenia lub zaginięcia faktury wystawić podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia: na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Duplikat faktury, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Dokonując rozstrzygnięcia, będącego przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni, problemu czy w sytuacji przedstawionej we wniosku może ona wystąpić do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktur VAT dokumentujących nabycie przedmiotowego lokalu i dokonać rozliczenia zawartego w nich podatku naliczonego w miesiącu otrzymania duplikatów faktur lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, należy mieć na uwadze okoliczności faktyczne sprawy a przede wszystkim to, że faktury dokumentujące nabycie wskazanego lokalu użytkowego, o wystawienie duplikatów których to faktur Wnioskodawczyni zamierza wystąpić do sprzedawcy lokalu, zostały wystawione w 2008 r.
2015
13
lis

Istota:
W zakresie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur
Fragment:
Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury i duplikat otrzymał w m-cu lutym 2015 r. Zapłata za dostawę nastąpiła w lutym 2015r. Dostawa towaru nastąpiła w m-cu lutym 2014 r, faktury potwierdzającej dostawę – I. nie otrzymał. Wnioskodawca wystąpił z prośbą do dostawcy o duplikat faktury, i duplikat otrzymał w m-cu kwietniu 2014. Zapłata za dostawę nastąpiła w kwietniu 2014. W miesiącu grudniu 2014 Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury korekty z lipca 2014. Korekta zmniejszała wartość dostawy. Wnioskodawca podatek VAT rozlicza w deklaracjach miesięcznych. W uzupełnieniu do wniosku wskazano: Odnośnie pkt 1 Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu październiku 2014 r., gdyż duplikat faktury, która otrzymał Wnioskodawca w lutym 2015 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu październiku 2014 r. Wnioskodawca otrzymał dostawę w październiku 2014 r. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że dostawę otrzymał w październiku 2014 r, ale nie otrzymał faktury. Dopiero w lutym 2015 r. otrzymał duplikat faktury. Odnośnie pkt 2 Wnioskodawca przypuszcza, że obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w miesiącu lutym 2014 r., gdyż duplikat faktury, którą otrzymał Wnioskodawca w kwietniu 2014 r. dotyczy faktury wystawionej w miesiącu lutym 2014 r.
2015
21
lip

Istota:
Określenie terminu odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury/duplikatu faktury otrzymanej w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.
Fragment:
W tej sytuacji: faktura VAT otrzymywana jest w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub, Spółka otrzymuje duplikat faktury VAT, wystawiony z datą wystawienia duplikatu faktury VAT późniejszą niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: czy w odniesieniu do przypadku opisanego w pkt a) poprzedniego akapitu można dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę VAT... czy w odniesieniu do przypadku opisanego w pkt b) poprzedniego akapitu można dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano duplikat faktury VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, odliczenie podatku naliczonego VAT: w przypadku, gdy faktura VAT otrzymana jest w okresie późniejszym niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, następuje w okresie, w którym otrzymano fakturę VAT, w przypadku, gdy wystawiono duplikat faktury VAT dokumentujący nabycie towarów i usług z datą wystawienia duplikatu faktury VAT późniejszą niż dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od okresu, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, następuje w okresie, w którym otrzymano duplikat faktury VAT.
2015
12
lut

Istota:
Okres rozliczeniowy, w którym można dokonać odliczenia (w ramach importu usług) podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny.
Fragment:
(...) duplikatu faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka może dokonać odliczenia (w ramach importu usług) podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. U. sp. z o.o. (dalej jako „ Spółka ”) prowadzi działalność polegającą na handlu gazem. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. W dniu 31 lipca 2014 r. otrzymała od firmy z Austrii duplikat faktury z dnia l1 lipca 2014 r. za postój wagonów z gazem na terenie Polski. Faktura została wystawiona w dniu 12 lutego 2014 r. Data wykonania usługi wskazana na fakturze to okres od dnia 16 października 2013 r. do dnia 13 listopada 2013 r. Spółka nie posiadała oryginału faktury pierwotnej za wykonaną usługę. Usługa ma związek z czynnościami opodatkowanymi i nie była zaliczkowana, ponieważ nie była czynnością planowaną.
2015
8
sty

Istota:
Określenie terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury VAT
Fragment:
Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej. Z analizy opisanej sytuacji w kontekście powołanych przepisów wynika, że prawo Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług. Natomiast jeżeli Wnioskodawca nie odliczy podatku (...)
2014
19
gru

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury bądź jej duplikatu, ewentualnie w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, jeżeli faktura bądź jej duplikat został doręczony Spółce później niż w trzecim miesiącu następującym po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub usług?
Fragment:
Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej. Z analizy opisanej sytuacji w kontekście powołanych przepisów wynika, że prawo Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała fakturę lub duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług. Natomiast jeżeli Wnioskodawca (...)
2014
5
lis

Istota:
Jeżeli Wnioskodawca nie odliczy podatku naliczonego w miesiącu, w którym spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące skorzystanie z tego prawa – na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy – będzie miał możliwość zrealizowania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym nabył prawo do odliczenia, tj. po miesiącu, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę lub duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług. Jeżeli jednak do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie dojdzie w deklaracjach za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę lub duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług – zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy – może on dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyłącznie poprzez korektę deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym otrzymał ww. dokument, nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Fragment:
Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli nie dokonał on tego odliczenia wcześniej, tj. z faktury pierwotnej. Z analizy opisanej sytuacji w kontekście powołanych przepisów wynika, że prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub duplikat faktury dokumentujący daną dostawę towarów i świadczenie usług. Natomiast jeżeli Wnioskodawca nie (...)
2014
5
lis

Istota:
Czy w wypadku otrzymania Duplikatów faktur po 150 dniu od terminu płatności określonego na fakturze pierwotnej i dokonaniu na podstawie Duplikatów odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego za okres, w którym minęło 150 dni od upływu terminu płatności wykazanej na fakturze pierwotnej, a w konsekwencji również Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości powstałej w wyniku korekty deklaracji za wcześniejsze okresy, pomimo, że Wnioskodawca dokona/dokonał odliczenia VAT z Duplikatu w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał Duplikat lub dwóch kolejnych okresach?
Fragment:
Duplikat faktury, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „ pierwotna ” i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Reasumując, duplikat faktury VAT wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu bądź zaginie. Otrzymane duplikaty faktur, co do zasady, stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT. Przy czym istotnym dla określenia terminu prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego jest fakt, czy przed otrzymaniem duplikatu faktury podatnik był wcześniej w posiadaniu faktury pierwotnej, a więc odnotowano wpływ takiej faktury do podatnika. Należy zatem wskazać, iż w sytuacji gdy podatnik otrzymał fakturę „ pierwotną ” (co może potwierdzać np. jej rejestracja w dzienniku korespondencji), ale faktura ta następnie zaginęła jeszcze przed ujęciem w ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług i w deklaracji VAT, podatnik nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z tej faktury.
2014
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.