Duplikat | Interpretacje podatkowe

Duplikat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duplikat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wydawania przez placówki oświatowe duplikatów świadectw i legitymacji, kursu nauki jazdy, sprzedaży posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz uczniów finansowanych przez MOPS niebędący jednostką powiatu oraz opodatkowania stawką VAT w wysokości 8% sprzedaży posiłków dla pracowników niepedagogicznych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy czynność polegająca na wydawaniu duplikatów świadectw i legitymacji podlega VAT? Czy opłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji uczniowskiej i duplikatu świadectwa szkolnego powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26? Jaką stawką VAT należy opodatkować posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej dla uczniów, uczniów za których płaci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły? Czy opłata wnoszona przez uczniów na częściowe sfinansowanie kursu nauki jazdy kategorii B, T lub jazdy kombajnem zbożowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Czynność wydawania przez placówki oświatowe duplikatów świadectw i legitymacji korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.) Czynność sprzedaży posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz uczniów finansowanych przez MOPS niebędący jednostką powiatu, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Natomiast posiłki dla pracowników niepedagogicznych podlegają opodatkowaniu stawką 8% podatku VAT.
2018
10
mar

Istota:
Niepodleganie opodatkowaniu czynności wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, za które pobierane są opłaty.
Fragment:
Na podstawie § 23 ust. 13 rozporządzenia, duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią. W myśl § 27 ust. 3 rozporządzenia, za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole).
2018
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy czynności wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za które pobierane są opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystają ze zwolnienia, czy też pozostają poza ustawą.
Fragment:
Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat świadectw i legitymacji szkolnych. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). W związku z powyższym, skoro usługi wydania duplikatu świadectwa lub legitymacji są ściśle związane z usługami podstawowymi, które świadczone są przez jednostki objęte systemem oświaty, to korzystają one ze zwolnienia od podatku. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wystawianie przez Gminę za pośrednictwem jednostek oświatowych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, za które pobierana jest opłata podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże korzysta ze zwolnienia od tego podatku – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych nie podlega opodatkowaniu, należało uznać za nieprawidłowe. Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
21
gru

Istota:
Brak wyłączenia z opodatkowania VAT czynności wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych
Fragment:
Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). Analiza przedstawionego stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca – w odniesieniu do opisanych czynności wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych – wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Świadczy bowiem w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym) odpłatne usługi, a więc wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami, a usługami świadczonymi przez jednostkę budżetową (Szkołę podstawową) podlegającą pod Miasto. Beneficjentem świadczonych przez Miasto usług za odpłatnością są uczniowie, słuchacze i absolwenci.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia czynności wydania duplikatu świadectwa, dyplomu oraz legitymacji, za które pobierane są opłaty.
Fragment:
Do zadań szkoły należy wystawianie duplikatów świadectw szkolnych oraz duplikatów legitymacji dla uczniów szkoły oraz byłych uczniów. Za wystawienie duplikatów pobiera się opłatę na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych pozostaje poza ustawą o podatku od towarów i usług, czy podlega ustawie o podatku od towarów i usług – korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26? Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych nie podlega swobodzie w jej ustalaniu. Gmina zobowiązana jest przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej m.in. do wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, czy świadectw szkolnych. Zgodnie z § 27 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych za wydanie duplikatu świadectwa, pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, a za wydanie duplikatu legitymacji opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
2017
13
gru

Istota:
Wnioskodawca wydając za pośrednictwem jednostek budżetowych duplikaty legitymacji i świadectw, działa w charakterze podatnika
Fragment:
U. z 2017, poz. 170) wydają duplikaty świadectw oraz innych druków szkolnych (np. duplikatów legitymacji szkolnych) przeznaczonych do obrotu prawnego. Jednostki pobierają opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz duplikatu legitymacji na podstawie paragrafu 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170). Wystawiona legitymacja czy świadectwo, a także ich duplikaty są potwierdzeniem nauki w szkole. Obecnie jednostki oświatowe powyższe opłaty wykazują jako zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług i ujmują w ewidencji sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłata za wydanie duplikatu legitymacji oraz duplikatu świadectw będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, więc opłaty te są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2017
9
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej, sfinansowanych przez GOPS oraz zwolnienie od podatku czynności wydawania duplikatów legitymacji, świadectw przez Szkołę.
Fragment:
Należy wskazać, że jednostki objęte systemem oświaty zobowiązane są ww. przepisami wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa ukończenia. Jednostki te, jak wskazano powyżej są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Za sporządzanie i wydawanie uczniom, duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych jest pobierana opłata, która stanowi jedynie koszt sporządzenia duplikatów i świadectw. Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów sporządzenia duplikatów i świadectw. Ww. czynności są ściśle związane z usługami podstawowymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem jednostek objętych systemem oświaty. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż czynności wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa ukończenia – jako ściśle związane z usługami zwolnionymi z podatku od towarów i usług, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a). ustawy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
27
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wydawania duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy oraz duplikatów świadectw dla uczniów i absolwentów.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej jest usługą ściśle związaną z edukacją (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). W konsekwencji, w przypadku wydawania za odpłatnością – przez podlegające pod Powiat szkoły prowadzące działalność edukacyjną w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania – duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy oraz duplikatów świadectw dla uczniów i absolwentów, wszystkie wymienione wyżej warunki zostaną spełnione. Zatem, można uznać, że powyższe czynności – jako ściśle związane z usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług – również korzystają ze zwolnienia od podatku. Podsumowując, po centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, Wnioskodawca będzie mógł korzystać z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie czynności wydawania przez szkoły duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy oraz duplikatów świadectw dla uczniów i absolwentów, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Brak opodatkowania VAT czynnooci wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów owiadectw szkolnych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zwolnienia od podatku czynnooci wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów owiadectw szkolnych. We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny. Wnioskodawca – Zespó3 Szkó3 jest gminn1 jednostk1 organizacyjn1 prowadz1c1 dzia3alnooa edukacyjn1 w rozumieniu przepisów o systemie oowiaty w zakresie kszta3cenia i wychowania. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Wnioskodawca wydaje duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów, duplikaty owiadectw szkolnych dla uczniów i absolwentów oraz duplikaty kart rowerowych dla uczniów. Za wydanie duplikatu karty rowerowej Wnioskodawca nie pobiera op3aty. Za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i owiadectw szkolnych Wnioskodawca pobiera op3ate, któr1 zainteresowani (rodzice lub opiekunowie) wp3acaj1 na konto: dochody jednostki bud?etowej. Jest to rachunek wskazany przez Dyrektora. Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie owiadectw, dyplomów panstwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014, poz. 893) za wydanie duplikatu owiadectwa pobiera op3ate w wysokooci równej kwocie op3aty skarbowej od legalizacji dokumentu i za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera op3ate w wysokooci równej kwocie op3aty skarbowej od poowiadczenia w3asnorecznym podpisem na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op3acie skarbowej (DZ.
2017
19
sty

Istota:
Zakresie opodatkowania opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
Fragment:
Z uwagi na to stwierdzić należy, że wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej jest usługą ściśle związaną z edukacją (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). W konsekwencji, w przypadku wydawania za odpłatnością – przez podlegające Miastu szkoły prowadzące działalność edukacyjną w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania – duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw dla uczniów, wszystkie wymienione wyżej warunki zostaną spełnione. Zatem powyższe czynności – jako ściśle związane z usługami edukacyjnymi, zwolnionymi od podatku od towarów i usług – również korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W odniesieniu do kwestii opodatkowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie należy wskazać, że jak wynika z przepisów cyt. ustawy o systemie oświaty, katalog podmiotów objętych ustawą został wymieniony w art. 2 ww. ustawy i obejmuje m.in. szkoły i przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.
2016
22
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Duplikat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.