Duplikat | Interpretacje podatkowe

Duplikat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duplikat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
„Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy, w którym dokonuje potrącenia kosztów? /pytanie odnoszące się do przykładu oznaczonego we wniosku Nr 2/?”
Fragment:
(...) po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Jeżeli zatem Spółka ponosi po zakończeniu roku podatkowego i po sporządzeniu sprawozdania finansowego wydatek stanowiący bezpośredni koszt uzyskania przychodów, a z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sprawozdanie finansowe za rok X zostało sporządzone 31 marca X+1r., ponadto duplikat faktury (której Spółka wcześniej nie otrzymała) od kontrahenta, za usługę druku wystawiony 01 kwietnia X+1 roku, otrzymany 10 kwietnia X+1 roku, dotyczący usługi naprawy wykonanej w grudniu X roku, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę w grudniu X roku - zostanie zaksięgowany na dzień 01 kwietnia X+1r., pod warunkiem, że wartość faktury nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe za X rok, to koszt ten będzie potrącany w roku podatkowym X+1. Z kolei zgodnie z art. 15 (...)
2011
1
wrz

Istota:
Uprawnienie/zobowiązanie do wystawiania dokumentów korygujących lub duplikatów faktur wystawionych przez spółki przejmowane za okres sprzed połączenia.
Fragment:
(...) Wnioskodawca, jako następca prawny obowiązany będzie do wystawienia duplikatu tej faktury, który winien spełniać wymogi zawarte w przywołanym wyżej § 20 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów. W konsekwencji, duplikat winien również zawierać jako nazwę sprzedawcy - nazwę spółki przejmowanej. Natomiast w przypadku zniszczenia lub zaginięcia faktury wystawionej dla spółki konsolidowanej, Wnioskodawca jako następca prawny winien zwrócić się do kontrahenta o wystawienie duplikatu faktury. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy duplikat faktury VAT wystawiony niezgodnie z przepisem par. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), stanowi podstawę do zaliczenia tej faktury do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337). W interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2010 r. nr ILPP2/443-895/10-4/AK wskazano, iż duplikat faktury VAT wystawiony niezgodnie z przepisem § 20 powołanego wyżej rozporządzenia, nie może stanowić podstawy do rozliczenia podatku VAT. W konsekwencji, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatek potwierdzony przedmiotowym duplikatem faktury VAT nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w zakresie opisu zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 16 września 2010 r. nr (...)
2011
1
wrz

Istota:
Duplikat faktury.
Fragment:
(...) wystawiania faktur VAT są wyłącznie zarejestrowani dla celów podatku od towarów i usług podatnicy tego podatku. Tym samym, skoro duplikat faktury jest także fakturą VAT, tyle że ponownie wystawioną, mogą go wystawić tylko zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Reasumując, Zainteresowany nie może domagać się wystawienia duplikatu faktury od kontrahenta, który zlikwidował działalność gospodarczą. Tym samym druga część pytania, dotycząca prawa do odliczenia podatku VAT z duplikatu wystawionego przez kontrahenta, który zlikwidował działalność gospodarczą, stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu (...)
2011
1
wrz

Istota:
W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, czy S.A., jako następca prawny, będzie uprawniona/zobowiązana po dniu konsolidacji, tj. po dniu rejestracji sądowej połączenia, do:
- wystawienia faktur, a także faktur/not korygujących,
- wystawienia duplikatów faktur,
- do sporządzenia korekty deklaracji VAT złożonej przez spółkę przejmowaną za okres sprzed połączenia,
- do rozliczenia w deklaracjach bieżących podatku należnego/naliczonego wynikającego z faktur wystawionych/otrzymanych po dniu konsolidacji?
Fragment:
(...) faktura i faktura korygująca. Jednak w opisywanej sytuacji, wskutek sukcesji generalnej (sukcesji podatkowej) Zainteresowany przejmie zobowiązania spółki przejmowanej do wystawiania – w razie konieczności – faktur korygujących, not korygujących oraz duplikatów faktur. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż Wnioskodawca, jako następca prawny, będzie uprawniony/zobowiązany po dniu konsolidacji do: wystawienia faktur, a także faktur/not korygujących, wystawienia duplikatów faktur, do sporządzenia korekty deklaracji VAT złożonej przez spółkę przejmowaną za okres sprzed połączenia, do rozliczenia w deklaracjach podatku należnego/naliczonego wynikającego z faktur wystawionych/otrzymanych po dniu konsolidacji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej (...)
2011
1
wrz

Istota:
Z dniem połączenia, Wnioskujący wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych (poprzedników prawnych) i stanie się ich następcą prawnym dla celów podatkowych.Wnioskodawca po dniu rejestracji przejęcia w KRS jest podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktur korygujących oraz not korygujących dotyczących działalności spółek przejmowanych.
Fragment:
(...) konkretnej spółki przejmowanej, bowiem co istotne – faktura korygująca bądź nota korygująca jest wystawiana przez następcę prawnego a więc spółkę przejmującą. Natomiast odnośnie wystawianych duplikatów faktur stwierdzić należy, iż duplikat faktury winien zostać wystawiony zgodnie z danymi zawartymi na kopii faktury bądź faktury korygującej. Z uwagi na powyższe, iż wystawiony duplikat ma stanowić egzemplarz jednobrzmiący z dokumentem pierwotnym – jako wystawca duplikatu winna figurować spółka przejmowana. Końcowo tut. Organ pragnie zauważyć, iż w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii terminu powstania prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, bowiem zagadnienie to nie stanowiło przedmiotu zapytania Wnioskodawcy. Zatem należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy koszty udokumentowane duplikatem faktury otrzymanej w 2009 r. i ujętej w księgach rachunkowych 2009 roku, a dotyczące zdarzeń z 2007 r. można uznać za podatkowe koszty uzyskania przychodów w 2009 roku?
Fragment:
(...) wystawionej w 2007 r., Spółka postąpiła zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 54) i ujęła koszt wynikający z duplikatu w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym duplikat otrzymała, czyli w 2009 r. To z kolei przesądza o dacie poniesienia kosztu i uwzględnienia go w rachunku podatkowym jako podatkowy koszt uzyskania przychodu w 2009 r. Reasumując, Spółka postąpi prawidłowo uznając za podatkowy koszt uzyskania przychodu w 2009 r., koszt udokumentowany duplikatem faktury wystawionym i zaksięgowanym w 2009 r., niezależnie od daty wystawienia faktury pierwotnej i sprzedaży usługi zaliczanej do kosztów pośrednio związanych z przychodami. Potwierdzeniem powyższego jest również stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone w piśmie z 8 marca 2007 r. nr MB8/102/2007 przytaczane w Biuletynach Wydawnictwa Podatkowego GOFIN Sp. z o.o.: „(...) Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. (...)
2011
1
sie

Istota:
1. Czy na podstawie otrzymanych duplikatów faktur, które dotyczą kosztów spółek przejmowanych sprzed dniem 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca może koszty te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w Grupie "P." Sp. z o.o.?
2. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty spółek przejmowanych, które wpływały do GRUPA "P." Sp. z o.o. od dnia 31 grudnia 2008 r., a dotyczyły okresu sprzed połączenia?
3. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w GRUPIE koszty usuwania usterek, które dotyczyły kontraktów zawartych w spółkach przejmowanych?
Fragment:
(...) samym ciągłość prawną i organizacyjną, a zatem nie powstaje nowa jednostka. W konsekwencji, Wnioskodawca jako przejmujący wchodzi w prawa i obowiązki spółek przejętych z dniem połączenia. Wówczas – na podstawie powołanych powyżej przepisów – ma prawo do uwzględniania wydatków „dotyczących” spółek przejętych w swoich rozliczeniach podatkowych. Podsumowując, w analizowanej sytuacji, koszty: koszty spółek przejmowanych sprzed dnia połączenia a udokumentowanych duplikatami faktur, wydatki spółek przejmowanych, które dotyczą okresu sprzed połączenia, jednakże dowody je dokumentujące wpływały po dniu 31 grudnia 2008 r. (po połączeniu), wydatki związane z usuwaniem usterek, które dotyczyły kontaktów zawartych w spółkach przejmowanych. o ile nie zostały wcześniej rozliczone przez podmioty przejmowane, a także o ile są prawidłowo udokumentowane, tj. w sposób wymagany przepisami o rachunkowości, mogą zostać odniesione w koszty (...)
2011
1
sie

Istota:
Dokument nie jest duplikatem faktury w rozumieniu przepisów § 20 rozporządzenia zatem nie uprawnia Wnioskodawcy do dokonania odliczenia podatku.
Fragment:
(...) duplikatu faktury za przedmiotowy okres. Spółka posiada w swojej ewidencji księgowej oryginał faktury za okres za który wystawiony został również duplikat. Należy zatem uznać, że nie zaistniały przesłanki do wystawienia duplikaty – oryginał faktury nie uległ zniszczeniu ani nie zaginął. Ponadto należy wskazać, że Spółka rozlicza się z kontrahentem w okresach miesięcznych więc za dany okres winna posiadać tylko jedną fakturę. Zatem przedmiotowy dokument nie jest duplikatem faktury w rozumieniu przepisów § 20 rozporządzenia zatem nie uprawnia Wnioskodawcy do dokonania odliczenia podatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego (...)
2011
1
lip

Istota:
Przeszkoda wynikająca z ograniczeń systemowych do wystawiania korekt faktur i duplikatów w formie elektronicznej spełnia przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia
Fragment:
(...) i duplikatów faktur w formie elektronicznej. W związku z brakiem technicznych możliwości w systemie EDI wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur do e-faktur w formie elektronicznej - zdaniem podatnika podatnik będzie uprawniony do wystawiania faktur korygujących oraz duplikatów do e-faktury - w formie papierowej. Zatem stwierdzić należy, iż opisana we wniosku okoliczność stanowi przeszkodę wynikającą z ograniczeń systemowych do wystawiania korekt faktur i duplikatów w formie elektronicznej i w związku z tym spełnia przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, wobec czego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. (...)
2011
1
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Duplikat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.