Duplikat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duplikat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania duplikatów świadectw lub legitymacji

Fragment:

W takim przypadku szkoły uprawnione są do wydawania duplikatów na podstawie wniosku o wydanie przez Placówki oświatowe duplikatu tych dokumentów. Oświatowe jednostki budżetowe na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 r., poz. 170 z późn. zm.) wydają duplikaty tych dokumentów za opłatą, która jest ściśle określona w ww. rozporządzeniu. Przepis ten wskazuje, że za wydanie duplikatu legitymacji, szkoła ma obowiązek pobierać opłatę równą kwocie opłaty skarbowej pobieranej od poświadczenia własnoręczności podpisu, a więc pobiera opłatę w wysokości 9 zł. Natomiast za wydanie duplikatu świadectwa szkoła ma obowiązek pobrać opłatę równą kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, w więc pobiera opłatę w wysokości 26 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłaty pobierane przez Powiat P. za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji, których wysokość ściśle została uregulowana w § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
6
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczeń związanych z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz wyżywieniem uczniów i nauczycieli

Fragment:

Czynności (...) odpłatnego wydawania uczniom duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych nie są wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zakres, tryb działania placówek oświatowych w tym obszarze, jak również wysokość pobieranych opłat za wykonywane czynności został ściśle uregulowany w przepisach oświatowych regulujących materię edukacji publicznej, tj. w przepisach o charakterze administracyjnoprawnym. Nie ma tu mowy o nawiązaniu stosunku cywilnoprawnego (umowy cywilnoprawnej) pomiędzy powiatem, czy jego jednostką oświatową, a uczniem czy też jego rodzicem, opiekunem prawnym (...) Również w przypadku odpłatnego wydawania duplikatów legitymacji świadectw szkolnych wykluczenie Powiatu – organu prowadzącego szkołę publiczną z kategorii podatników nie prowadzi do zakłóceń konkurencji (...) Powiat nie ma żadnej dowolności w ustalaniu tej opłaty. Nie można zgodzić się z założeniem przyjętym przez organ, że wydając duplikaty tych dokumentów Powiat działa na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku Powiat występuje bowiem w pozycji nadrzędnej w stosunku do osób zainteresowanych wydaniem duplikatu. Osoby te nie mają możliwości uzyskania duplikatu od innego podmiotu niż dana placówka oświatowa (...) Jednocześnie placówka oświatowa jest zobowiązana wydać stosowny dokument osobie zainteresowanej po spełnieniu przez nią warunków określonych przepisami prawa.

2018
22
wrz

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji, za które pobierane są opłaty

Fragment:

Jednocześnie co do zasady uczeń może uzyskać duplikat dokumentu jedynie w Placówce oświatowej, do której uczęszcza lub uczęszczał. Co więcej wysokość opłaty za wydanie duplikatu jest regulowana na podstawie przepisów cytowanego Rozporządzenia – uczeń zainteresowany uzyskaniem duplikatu nie jest zatem uprawniony do negocjowania wysokości uiszczanej opłaty, co mógłby czynić w stosunku do przedsiębiorcy działającego w obrocie gospodarczym. Nie można zatem uznać, że Placówkę oświatową i ucznia łączy stosunek cywilnoprawny, cechujący się wzajemną równością występujących w nim podmiotów. Ponadto, działalność Gminy w postaci wydawania duplikatów dokumentów za pośrednictwem Placówek oświatowych nie jest w żaden sposób konkurencyjna do działalności innych podmiotów gospodarczych. Należy bowiem zauważyć, że to wyłącznie Placówki oświatowe mogą wydawać takie dokumenty. Nie może tego robić dowolny przedsiębiorca, gdyż wydane przez niego dokumenty lub duplikaty dokumentów nie będą oficjalnymi dokumentami uprawniającymi np. do wstępu na uczelnię publiczną czy zniżki na przejazdy transportem zbiorowym. Co więcej, jak wskazano powyżej opłata za wydanie duplikatu nie jest zależna od woli danej Placówki oświatowej, tylko od przepisów cytowanego Rozporządzenia, a działalność Placówek w tym zakresie nie jest nastawiona na osiąganie zysków.

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie wydawania przez Gminę duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.

Fragment:

Gmina wydając duplikaty legitymacji, świadectw, nie działa również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Należy bowiem zauważyć, że wydania duplikatu dokumentu może domagać się jedynie uczeń lub były uczeń danej Placówki oświatowej, a nie dowolny konsument. Jednocześnie co do zasady uczeń może uzyskać duplikat dokumentu jedynie w Placówce oświatowej, do której uczęszcza lub uczęszczał. Co więcej wysokość opłaty za wydanie duplikatu jest regulowana na podstawie przepisów Rozporządzenia, której Gmina nie może dowolnie ustalać czy też zmieniać, jak to ma miejsce w normalnym obrocie gospodarczym. Wysokość tych opłat jest odgórnie narzucona przepisami Rozporządzenia i ich pobieranie nie jest nastawione na osiągnięcie zysku. Gmina nie działa zatem jak przedsiębiorca. Nie można zatem uznać, że Placówkę oświatową i ucznia łączy stosunek cywilnoprawny, cechujący się wzajemną równością występujących w nim podmiotów. Ponadto, działalność Gminy w postaci wydawania duplikatów dokumentów za pośrednictwem Placówek oświatowych nie jest w żaden sposób konkurencyjna do działalności innych podmiotów gospodarczych. Należy bowiem zauważyć, że to wyłącznie Placówki oświatowe mogą wydawać takie dokumenty.

2018
29
sie

Istota:

Opodatkowanie wydawania przez Gminę duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Powiatu opłaty pobierane w związku z realizacją zadań Powiatu z zakresu edukacji publicznej, tj. wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw, mają charakter opłat publiczonoprawnych. Powiat stoi na stanowisku, że wydając duplikaty legitymacji i świadectw, nie działa jako podatnik VAT, gdyż w odniesieniu do realizacji zadań własnych w tym zakresie nie działa jako podmiot biorący udział w obrocie gospodarczym. Świadczenie usług z zakresu edukacji publicznej stanowi zadanie Powiatu nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji którego został powołany. Obowiązki Powiatu w tym zakresie wynikają z przepisów prawa, które określają sposób i zakres ich wykonywania. Powiat wydając duplikaty legitymacji, świadectw oraz innych dokumentów, nie działa na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wydania duplikatu dokumentu może domagać się jedynie uczeń lub były uczeń danej Placówki oświatowej, a nie dowolna osoba. Uczeń może uzyskać duplikat dokumentu jedynie w Placówce oświatowej, do której uczęszcza lub uczęszczał. Co więcej wysokość opłaty za wydanie duplikatu jest regulowana na podstawie przepisów w/w rozporządzenia, a działalność Placówek w tym zakresie nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Zdaniem Powiatu, duplikaty dokumentów urzędowych, jakimi są legitymacje i świadectwa są wydawane wyłącznie przez uprawnione do tego podmioty określone w ustawie o systemie oświaty w wysokości wskazanej w w/w rozporządzeniu.

2018
6
lip

Istota:

Opodatkowanie wydawania przez Gminę duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.

Fragment:

Zakres, tryb działania placówek oświatowych w tym obszarze, jak również wysokość pobieranych opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zostały stricte uregulowane przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170). Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata odpowiadająca kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji opłata równa kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Gminy nie mają dowolności w ustalaniu wysokości tych opłat. Wskazać należy, że w „ procesie wydawanie duplikatu legitymacji ” gmina występuje w pozycji nadrzędnej w stosunku do osób zainteresowanych wydaniem duplikatu. Osoby te nie mają możliwości uzyskania duplikatu od innego podmiotu niż dana placówka oświatowa, której uczniami są lub byli w przeszłości. Jednocześnie placówka oświatowa jest zobowiązań a wydać stosowny dokument osobie zainteresowanej po spełnieniu przez nią warunków określonych przepisami. Gmina nie ma w tym zakresie swobody działania, wyboru kontrahenta etc. Nie sposób uznać, że w takich okolicznościach występuje stosunek cywilnoprawny charakteryzujący się wzajemną równością stron.

2018
12
maj

Istota:

Opodatkowanie wydawania przez Powiat duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.

Fragment:

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). Analiza przedstawionego stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w rozpatrywanej sprawie Powiat – w odniesieniu do opisanych czynności wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych – wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
15
kwi

Istota:

Uznanie usług wydawania za odpłatnością przez szkoły (samorządowe jednostki budżetowe Gminy) duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych za czynności podlegające opodatkowaniu korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówek oświatowych (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole, w przypadku je zgubienia otrzymuje się duplikat). Zatem Gmina wydając, za pośrednictwem wskazanych we wniosku jednostek budżetowych duplikaty legitymacji oraz świadectw, działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, przy czym, czynności te jako ściśle związane z usługami edukacyjnymi zwolnionymi od podatku od towarów i usług - świadczonymi przez ww. jednostki budżetowe, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy – jako ściśle związane z usługami podstawowymi. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
10
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wydawania przez placówki oświatowe duplikatów świadectw i legitymacji, kursu nauki jazdy, sprzedaży posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz uczniów finansowanych przez MOPS niebędący jednostką powiatu oraz opodatkowania stawką VAT w wysokości 8% sprzedaży posiłków dla pracowników niepedagogicznych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy czynność polegająca na wydawaniu duplikatów świadectw i legitymacji podlega VAT? Czy opłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji uczniowskiej i duplikatu świadectwa szkolnego powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26? Jaką stawką VAT należy opodatkować posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej dla uczniów, uczniów za których płaci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły? Czy opłata wnoszona przez uczniów na częściowe sfinansowanie kursu nauki jazdy kategorii B, T lub jazdy kombajnem zbożowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Czynność wydawania przez placówki oświatowe duplikatów świadectw i legitymacji korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.) Czynność sprzedaży posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz uczniów finansowanych przez MOPS niebędący jednostką powiatu, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Natomiast posiłki dla pracowników niepedagogicznych podlegają opodatkowaniu stawką 8% podatku VAT.

2018
15
lut

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu czynności wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, za które pobierane są opłaty.

Fragment:

Na podstawie § 23 ust. 13 rozporządzenia, duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią. W myśl § 27 ust. 3 rozporządzenia, za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole).