Duplikat | Interpretacje podatkowe

Duplikat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duplikat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania VAT czynnooci wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów owiadectw szkolnych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zwolnienia od podatku czynnooci wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów owiadectw szkolnych. We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny. Wnioskodawca – Zespó3 Szkó3 jest gminn1 jednostk1 organizacyjn1 prowadz1c1 dzia3alnooa edukacyjn1 w rozumieniu przepisów o systemie oowiaty w zakresie kszta3cenia i wychowania. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Wnioskodawca wydaje duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów, duplikaty owiadectw szkolnych dla uczniów i absolwentów oraz duplikaty kart rowerowych dla uczniów. Za wydanie duplikatu karty rowerowej Wnioskodawca nie pobiera op3aty. Za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i owiadectw szkolnych Wnioskodawca pobiera op3ate, któr1 zainteresowani (rodzice lub opiekunowie) wp3acaj1 na konto: dochody jednostki bud?etowej. Jest to rachunek wskazany przez Dyrektora. Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie owiadectw, dyplomów panstwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014, poz. 893) za wydanie duplikatu owiadectwa pobiera op3ate w wysokooci równej kwocie op3aty skarbowej od legalizacji dokumentu i za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera op3ate w wysokooci równej kwocie op3aty skarbowej od poowiadczenia w3asnorecznym podpisem na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op3acie skarbowej (DZ.
2017
19
sty

Istota:
Zakresie opodatkowania opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
Fragment:
Z uwagi na to stwierdzić należy, że wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej jest usługą ściśle związaną z edukacją (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). W konsekwencji, w przypadku wydawania za odpłatnością – przez podlegające Miastu szkoły prowadzące działalność edukacyjną w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania – duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw dla uczniów, wszystkie wymienione wyżej warunki zostaną spełnione. Zatem powyższe czynności – jako ściśle związane z usługami edukacyjnymi, zwolnionymi od podatku od towarów i usług – również korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. W odniesieniu do kwestii opodatkowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie należy wskazać, że jak wynika z przepisów cyt. ustawy o systemie oświaty, katalog podmiotów objętych ustawą został wymieniony w art. 2 ww. ustawy i obejmuje m.in. szkoły i przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego.
2016
22
gru

Istota:
„Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy, w którym dokonuje potrącenia kosztów? /pytanie odnoszące się do przykładu oznaczonego we wniosku Nr 2/?”
Fragment:
Jeżeli zatem Spółka ponosi po zakończeniu roku podatkowego i po sporządzeniu sprawozdania finansowego wydatek stanowiący bezpośredni koszt uzyskania przychodów, a z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sprawozdanie finansowe za rok X zostało sporządzone 31 marca X+1r., ponadto duplikat faktury (której Spółka wcześniej nie otrzymała) od kontrahenta, za usługę druku wystawiony 01 kwietnia X+1 roku, otrzymany 10 kwietnia X+1 roku, dotyczący usługi naprawy wykonanej w grudniu X roku, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę w grudniu X roku - zostanie zaksięgowany na dzień 01 kwietnia X+1r., pod warunkiem, że wartość faktury nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe za X rok, to koszt ten będzie potrącany w roku podatkowym X+1. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jak stanowi art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2011
1
wrz

Istota:
Uprawnienie/zobowiązanie do wystawiania dokumentów korygujących lub duplikatów faktur wystawionych przez spółki przejmowane za okres sprzed połączenia.
Fragment:
Jeżeli więc fakturę pierwotną wystawiła spółka, która została przejętą i faktura zaginęła (uległa zniszczeniu) - jej następca prawny ma obowiązek wystawić jej duplikat. Duplikat faktury wystawiony zostanie jeżeli spełnione zostaną dwie przesłanki: oryginał faktury (faktury korygującej) zaginął lub uległ zniszczeniu, nabywca zwrócił się z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury do sprzedawcy. Wystawiona kopia faktury zgodnie z § 20 Rozporządzenia winna zawierać wyraz duplikat oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury musi być wystawiony zgodnie z danymi zawartymi w pierwotnym dokumencie, jest więc powtórzeniem tych danych. Dlatego też jako sprzedawcę trzeba będzie wpisać spółkę przejmowaną. Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej wystawionej na spółkę konsolidowaną ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu wówczas Spółka konsolidująca jako następca prawny wystąpi do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu. W tym przypadku także duplikat dokumentu musi spełniać wymogi z § 20 Rozporządzenia, czyli posiadać dokładnie takie same dane jak faktura pierwotna z tym, że dodatkowo powinna zawierać wyraz duplikat i datę jego wystawienia. Podsumowując, w świetle przepisów prawa następstwo prawne oznacza wstąpienie we wszelkie prawa oraz obowiązki poprzednika przewidziane w regulacjach prawa materialnego.
2011
1
wrz

Istota:
Czy duplikat faktury VAT wystawiony niezgodnie z przepisem par. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), stanowi podstawę do zaliczenia tej faktury do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Czy duplikat faktury VAT wystawiony niezgodnie z przepisem par. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), stanowi podstawę do zaliczenia tej faktury do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT nr F(...)0, o ile została przez wykonawcę wystawiona, to została wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy łączącej strony, bowiem nie został podpisany protokół odbioru robót, który stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. Wnioskodawca nie wnosił o wystawienie duplikatu faktury VAT nr F(...), a zgodnie z przepisem par. 20 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., duplikat faktury może być wystawiony jedynie na uzasadniony wniosek odbiorcy faktury. Z tych też względów Wnioskodawca uważa, że brak było podstaw do wystawienia przez wykonawcę duplikatu faktury i duplikat tej faktury nie może być podstawą do zaliczenia kwoty w nim wskazanej do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.
2011
1
wrz

Istota:
Duplikat faktury.
Fragment:
Stosownie do treści § 20 ust. 3 rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz „ DUPLIKAT ” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca – § 20 ust. 4 rozporządzenia. Zatem, duplikat jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, zawierającą dane zawarte w kopii faktury, której oryginał uległ zniszczeniu albo zaginął, opatrzoną wyrazem „ duplikat ”. Duplikat faktury jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura pierwotna i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż kontrahent, który świadczył usługę na rzecz Wnioskodawcy, wystawił i doręczył w styczniu 2008 r. fakturę, ale wobec sporu co do wysokości należnych kwot Zainteresowany nie odliczył podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury. Oryginał faktury zaginął u Wnioskodawcy. Zainteresowany domaga się od kontrahenta wystawienia duplikatu faktury. Kontrahent odmawia wystawienia duplikatu faktury stwierdzając, iż nie może tego uczynić, gdyż wkrótce po wystawieniu faktury zlikwidował działalność gospodarczą, a ponadto na podstawie wystawionego aktualnie duplikatu Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT.
2011
1
wrz

Istota:
W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, czy S.A., jako następca prawny, będzie uprawniona/zobowiązana po dniu konsolidacji, tj. po dniu rejestracji sądowej połączenia, do:
- wystawienia faktur, a także faktur/not korygujących,
- wystawienia duplikatów faktur,
- do sporządzenia korekty deklaracji VAT złożonej przez spółkę przejmowaną za okres sprzed połączenia,
- do rozliczenia w deklaracjach bieżących podatku należnego/naliczonego wynikającego z faktur wystawionych/otrzymanych po dniu konsolidacji?
Fragment:
Duplikaty faktur VAT W przypadku, gdy oryginał faktury lub faktury korygującej wystawiony przez spółkę przejmowaną ulegnie zniszczeniu albo zaginie, Spółka przejmująca po dniu rejestracji połączenia w KRS na wniosek nabywcy obowiązana będzie do wystawienia duplikatu faktury (faktury korygującej). Jeżeli więc fakturę pierwotną wystawiła spółka, która została przejętą i faktura zaginęła (uległa zniszczeniu) – jej następca prawny ma obowiązek wystawić jej duplikat. Wystawiony duplikat faktury zgodnie z § 20 Rozporządzenia winien zawierać wyraz duplikat oraz datę jego wystawienia. Duplikat faktury musi być wystawiony zgodnie z danymi zawartymi w pierwotnym dokumencie, jest więc powtórzeniem tych danych. Dlatego też jako sprzedawcę trzeba wpisać spółkę przejmowaną. Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej wystawionej na spółkę przejmowaną ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu wówczas Spółka przejmująca, jako następca prawny, wystąpi do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu. w tym przypadku także duplikat dokumentu musi spełniać wymogi z § 20 Rozporządzenia, czyli posiadać dokładnie takie same dane, jak faktura pierwotna z tym, że dodatkowo powinna zawierać wyraz duplikat i datę jego wystawienia. Duplikat taki – jeżeli faktura lub faktura korygująca nie były ujęte w rejestrze spółki przejmowanej – będzie ujęty w rejestrze zakupu VAT i odliczony na zasadach ogólnych w deklaracji VAT następcy prawnego.
2011
1
wrz

Istota:
Z dniem połączenia, Wnioskujący wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych (poprzedników prawnych) i stanie się ich następcą prawnym dla celów podatkowych.Wnioskodawca po dniu rejestracji przejęcia w KRS jest podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktur korygujących oraz not korygujących dotyczących działalności spółek przejmowanych.
Fragment:
Jeżeli więc fakturę pierwotną wystawiła spółka, która została przejętą i faktura zaginęła (uległa zniszczeniu) — jej następca prawny ma obowiązek wystawić jej duplikat. Duplikat faktury wystawiony zostanie jeżeli spełnione zostaną dwie przesłanki: oryginał faktury (faktury korygującej) zaginął lub uległ zniszczeniu, nabywca zwrócił się z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury do sprzedawcy. Wystawiona kopia faktury zgodnie z § 20 Rozporządzenia winna zawierać wyraz „ duplikat ” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury musi być wystawiony zgodnie z danymi zawartymi w pierwotnym dokumencie, jest więc powtórzeniem tych danych. Dlatego też jako sprzedawcę należy wpisać spółkę przejmowaną. Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej wystawionej na spółkę konsolidowaną ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, wówczas Spółka konsolidująca jako następca prawny wystąpi do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu. W tym przypadku także duplikat dokumentu musi spełniać wymogi z § 20 Rozporządzenia, czyli posiadać dokładnie takie same dane jak faktura pierwotna z tym, że dodatkowo powinna zawierać wyraz duplikat i datę jego wystawienia. Podsumowując, w świetle przepisów prawa następstwo prawne oznacza wstąpienie we wszelkie prawa oraz obowiązki poprzednika przewidziane w regulacjach prawa materialnego.
2011
1
wrz

Istota:
Czy koszty udokumentowane duplikatem faktury otrzymanej w 2009 r. i ujętej w księgach rachunkowych 2009 roku, a dotyczące zdarzeń z 2007 r. można uznać za podatkowe koszty uzyskania przychodów w 2009 roku?
Fragment:
Spółka zaksięgowała koszt na podstawie duplikatu faktury pod datą wystawienia duplikatu, tj. 26 sierpnia 2009 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty udokumentowane duplikatem faktury otrzymanej w 2009 r. i ujętej w księgach rachunkowych 2009 roku, a dotyczące zdarzeń z 2007 r. można uznać za podatkowe koszty uzyskania przychodów w 2009 roku... Zdaniem Spółki, koszty uczestnictwa pracowników w konferencjach, szkoleniach itp. zaliczane są do kosztów pośrednio związanych z przychodami, a te zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), potrącalne są w dacie ich poniesienia. Przy czym, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury. Otrzymując w 2009 r. duplikat faktury wystawionej w 2007 r., Spółka postąpiła zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 54) i ujęła koszt wynikający z duplikatu w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym duplikat otrzymała, czyli w 2009 r. To z kolei przesądza o dacie poniesienia kosztu i uwzględnienia go w rachunku podatkowym jako podatkowy koszt uzyskania przychodu w 2009 r.
2011
1
sie

Istota:
1. Czy na podstawie otrzymanych duplikatów faktur, które dotyczą kosztów spółek przejmowanych sprzed dniem 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca może koszty te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w Grupie "P." Sp. z o.o.?
2. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty spółek przejmowanych, które wpływały do GRUPA "P." Sp. z o.o. od dnia 31 grudnia 2008 r., a dotyczyły okresu sprzed połączenia?
3. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w GRUPIE koszty usuwania usterek, które dotyczyły kontraktów zawartych w spółkach przejmowanych?
Fragment:
A zatem, jeżeli na gruncie przepisów o rachunkowości, duplikaty faktur, a także inne dokumenty potwierdzające przedmiotowe wydatki, stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do ksiąg rachunkowych, taki sposób udokumentowania faktu ich poniesienia jest wystarczający również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W przedstawionym stanie faktycznym nastąpiło połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), przy czym Wnioskodawca jest podmiotem przejmującym w tym zdarzeniu. Jego wątpliwości wzbudził wpływ dokonanego przez niego przejęcia na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które dotyczą: kosztów spółek przejmowanych sprzed dnia połączenia a udokumentowanych duplikatami faktur, wydatków spółek przejmowanych, które dotyczą okresu sprzed połączenia, jednakże dowody je dokumentujące wpływały po dniu 31 grudnia 2008 r. (po połączeniu), wydatków związanych z usuwaniem usterek , które dotyczyły kontaktów zawartych w spółkach przejmowanych. Zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Duplikat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.