Duchowni | Interpretacje podatkowe

Duchowni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duchowni. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota zapłacona w powyższy sposób przez Parafię z pieniędzy Duchownego, tytułem Jego składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku tj. 7,75% podstawy wymiaru) na podstawie art. 44 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami)?
Fragment:
Do przychodów duchownego zalicza się między innymi następujące składniki: przychód duchownego, świadczenia świąteczne, inne przychody duchownego jak: świadczenia urlopowe, składki ZUS, ryczałt podatkowy. Wszystkie wyżej wymienione składniki wypłacane są na podstawie uchwał Rady Parafialnej. Zarówno przychód duchownego,, jak inne przychody duchownego stanowią osobisty majątek duchownego - i stanowią środki finansowe - swoiste wynagrodzenie za pełnienie posługi duszpasterskiej. Środki te mogą być wypłacane duchownemu gotówką, przelewem na jego konto bankowe lub mogą być opłacane w imieniu duchownego składki i podatki. W imieniu Wnioskodawcy Parafia wykonywała przelewy za pośrednictwem banku z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Część przychodu zamiast trafić na rachunek bankowy Wnioskodawcy, trafiała do ZUS na pokrycie zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe z opisem przelewu, że opłata dotyczy osoby Wnioskodawcy, z podaniem jego numeru NIP i PESEL. Wnioskodawca jako duchowny Kościoła posiada rodzinę i dysponuje majątkiem osobistym na jej utrzymanie pochodzącym między innymi z przychodu za pełnienie posługi duszpasterskiej.
2016
8
sty

Istota:
1. Czy od „świadczenia kościelnego” Wnioskodawcę obowiązuje odprowadzanie podatku, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i w jakiej wysokości?
2. Czy Wnioskodawca ma płacić ryczałt podatkowy od przychodów z opłat otrzymanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim?
Fragment:
W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy związane są z obowiązkiem opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych, w związku z jego zawieszeniem w czynnościach proboszcza i duchownego. Wobec powyższego należy wyjaśnić, że zasady opodatkowania przychodów osób duchownych otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji duszpasterskich regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „ ryczałtem ”. Natomiast treść art. 48 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej. Z kolei stosownie do treści art. 48 ust. 3 powołanej ustawy, w razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc.
2015
22
mar

Istota:
Czy w sytuacji Wnioskodawcy – obywatela Holandii chcącego zostać osobą duchowną w Polsce – mógłby rozliczać się we właściwym urzędzie skarbowym na takich samych zasadach jak obywatele Polscy będący diakonami w ww. kościele płacąc te same podatki?
Fragment:
Stosownie do ust. 2 ww. artykułu zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez złożenie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, pisemnego oświadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, jeżeli osoba duchowna zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ww. ustawy osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zawiadamiając o tym na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość ryczałtu. W świetle powyższego, zryczałtowany podatek dochodowy stanowi podstawową formę opodatkowania przychodów z tytułu posług religijnych osiąganych przez osoby duchowne. Zrzeczenie się opodatkowania w tej formie powoduje natomiast obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sytuacji przedstawionej we wniosku należy uznać, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawcę jako osobę duchowną w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim we wskazanym kościele mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2012
24
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy czy gdy Ksiądz jest rezydentem, nie jest ani proboszczem ani wikariuszem i nie osiąga żadnych przychodów z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. W związku z tym zapytuje Ksiądz o to czy ma obowiązek opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych.
Fragment:
Księdza wątpliwości związane są z obowiązkiem opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych . Księdza zdaniem nie będąc ani proboszczem, ani wikariuszem i nie osiągając przychodów z funkcji o charakterze duszpasterskim nie ma konieczności płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych . Po dokonaniu oceny stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bemowo stwierdza : - zgodnie z przepisem art.42 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby duchowne , osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych , zwany dalej „ryczałtem”. Natomiast na podstawie art. 45 ust.4 wyżej cytowanej ustawy osoby duchowne nie pełniące funkcji proboszczów , wikariuszy i rektorów , które osiągają przychody wymienione w art. 42 ust. 1 z misji , rekolekcji oraz innych posług religijnych , jeżeli zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego o osiąganiu takich przychodów, opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000 , w zależności od miejsca zamieszkania.
2011
1
maj

Istota:
Czy czynności polegające na głoszeniu kazań i wypowiedzi na konferencjach religijnych – w ramach nauczania Kościoła podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?
Czy czynności polegające na udzielaniu porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych zwolnione są od podatku od towarów i usług,
Czy w ewidencji sprzedaży powinien Pan wykazywać obroty z tytułu wykonywania czynności, o których mowa wyżej?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pan podatnikiem podatku ryczałtowego od posług świadczonych przez osoby duchowne, nie będące wikariuszami ani proboszczami. Głosi Pan kazania i wypowiedzi na konferencjach oraz udziela porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług z racji wynajmowania lokalu użytkowego. Podaje Pan, że w/w czynności są wykonywaniem przez Pana, jako osobę duchowną posług religijnych i misyjnych, należących do zadań Kościoła Katolickiego i są to czynności w zakresie realizacji celów: a) oświatowo-wychowawczych i naukowych – kazania, konferencje są indywidualnymi wypowiedziami osoby duchownej, w ramach nauczania Kościoła, które nie podlegają jurysdykcji prawnej, w tym podatkowej Państwa, lecz Kościoła, b) humanitarne i opiekuńcze – przez porady duszpasterskie (jak należy układać życie zgodnie z prawem Kościoła, aby można prowadzić życie sakramentalne, jak radzić sobie w dramatycznych sytuacjach życiowych), które nazywa Pan czasem duszpasterskoprawnymi, gdyż pomagają one stosować wymagania prawa kanonicznego dla ułatwienia zbawienia, c) charytatywno-opiekuńcze, gdyż często udziela Pan w/w pomocy bezpłatnie osobom ubogim i niezamożnym. Pana zdaniem – udzielanie porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych zwolnione jest od podatku od towarów i usług jako wymienione w poz. 15 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast głoszenie kazań i wypowiedzi na konferencjach religijnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
2011
1
maj

Istota:
Czy osoba duchowna, pełniąc funkcję przełożonego domu zakonnego oraz kościoła księży Jezuitów, nie otrzymując przychodów z racji posług religijnych i pełnionych funkcji duszpasterskich, podlega opodatkowaniu w myśl art. 42 i 45 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
(...) duchownych. Wg Księdza stanowiska, pełnienie funkcji przełożonego domu zakonnego i kościoła (...) księży Jezuitów nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie stwierdza, że przedstawione w Księdza wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zasady opodatkowania przychodów osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym określone są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) Zgodnie z art. 42 ust. 1 wyżej powołanej ustawy osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy, oraz duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje, określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy (art. 43).
2011
1
mar

Istota:
Osoba duchowna opłacająca zryczałtowany podatek dochodowy od usług duszpasterskich – czy może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych?
Fragment:
Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zasady opodatkowania przychodów osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym określone są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.). Zgodnie z art. 42 ust. 1 powołanej ustawy osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej "ryczałtem". Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują wyłączenia z tej formy opodatkowania osób duchownych osiągających przychody z działalności gospodarczej. W związku z powyższym będąc osobą duchowną może Pan opodatkować przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a dochody osiągane z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
2011
1
lut

Istota:
Który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji PIT 19A, jeżeli w trakcie roku nastąpiła zmiana właściwości urzędu?
Fragment:
Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.) w razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest obowiązana w terminie siedmiu dni zawiadomić o tym naczelników urzędów skarbowych właściwych dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. W myśl art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy do dnia 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym, właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim roczną deklarację wg ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach. A zatem właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym do złożenia PIT-19A jest Urząd Skarbowy w miejscowości yyy.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Duchowni
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.