Duchowni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to duchowni. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
8
sty

Istota:

Czy kwota zapłacona w powyższy sposób przez Parafię z pieniędzy Duchownego, tytułem Jego składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku tj. 7,75% podstawy wymiaru) na podstawie art. 44 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami)?

Fragment:

Do przychodów duchownego zalicza się między innymi następujące składniki: przychód duchownego, świadczenia świąteczne, inne przychody duchownego jak: świadczenia urlopowe, składki ZUS, ryczałt podatkowy. Wszystkie wyżej wymienione składniki wypłacane są na podstawie uchwał Rady Parafialnej. Zarówno przychód duchownego,, jak inne przychody duchownego stanowią osobisty majątek duchownego - i stanowią środki finansowe - swoiste wynagrodzenie za pełnienie posługi duszpasterskiej. Środki te mogą być wypłacane duchownemu gotówką, przelewem na jego konto bankowe lub mogą być opłacane w imieniu duchownego składki i podatki. W imieniu Wnioskodawcy Parafia wykonywała przelewy za pośrednictwem banku z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Część przychodu zamiast trafić na rachunek bankowy Wnioskodawcy, trafiała do ZUS na pokrycie zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe z opisem przelewu, że opłata dotyczy osoby Wnioskodawcy, z podaniem jego numeru NIP i PESEL. Wnioskodawca jako duchowny Kościoła posiada rodzinę i dysponuje majątkiem osobistym na jej utrzymanie pochodzącym między innymi z przychodu za pełnienie posługi duszpasterskiej.

2015
22
mar

Istota:

1. Czy od „świadczenia kościelnego” Wnioskodawcę obowiązuje odprowadzanie podatku, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i w jakiej wysokości?
2. Czy Wnioskodawca ma płacić ryczałt podatkowy od przychodów z opłat otrzymanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy związane są z obowiązkiem opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych, w związku z jego zawieszeniem w czynnościach proboszcza i duchownego. Wobec powyższego należy wyjaśnić, że zasady opodatkowania przychodów osób duchownych otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji duszpasterskich regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „ ryczałtem ”. Natomiast treść art. 48 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej. Z kolei stosownie do treści art. 48 ust. 3 powołanej ustawy, w razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc.

2012
24
kwi

Istota:

Czy w sytuacji Wnioskodawcy – obywatela Holandii chcącego zostać osobą duchowną w Polsce – mógłby rozliczać się we właściwym urzędzie skarbowym na takich samych zasadach jak obywatele Polscy będący diakonami w ww. kościele płacąc te same podatki?

Fragment:

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez złożenie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, pisemnego oświadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, jeżeli osoba duchowna zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ww. ustawy osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zawiadamiając o tym na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość ryczałtu. W świetle powyższego, zryczałtowany podatek dochodowy stanowi podstawową formę opodatkowania przychodów z tytułu posług religijnych osiąganych przez osoby duchowne. Zrzeczenie się opodatkowania w tej formie powoduje natomiast obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sytuacji przedstawionej we wniosku należy uznać, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawcę jako osobę duchowną w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim we wskazanym kościele mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy czy gdy Ksiądz jest rezydentem, nie jest ani proboszczem ani wikariuszem i nie osiąga żadnych przychodów z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim. W związku z tym zapytuje Ksiądz o to czy ma obowiązek opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych.

Fragment:

Księdza wątpliwości związane są z obowiązkiem opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych . Księdza zdaniem nie będąc ani proboszczem, ani wikariuszem i nie osiągając przychodów z funkcji o charakterze duszpasterskim nie ma konieczności płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych . Po dokonaniu oceny stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bemowo stwierdza : - zgodnie z przepisem art.42 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby duchowne , osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych , zwany dalej „ryczałtem”. Natomiast na podstawie art. 45 ust.4 wyżej cytowanej ustawy osoby duchowne nie pełniące funkcji proboszczów , wikariuszy i rektorów , które osiągają przychody wymienione w art. 42 ust. 1 z misji , rekolekcji oraz innych posług religijnych , jeżeli zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego o osiąganiu takich przychodów, opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000 , w zależności od miejsca zamieszkania.

2011
1
maj

Istota:

Czy czynności polegające na głoszeniu kazań i wypowiedzi na konferencjach religijnych – w ramach nauczania Kościoła podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?
Czy czynności polegające na udzielaniu porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych zwolnione są od podatku od towarów i usług,
Czy w ewidencji sprzedaży powinien Pan wykazywać obroty z tytułu wykonywania czynności, o których mowa wyżej?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pan podatnikiem podatku ryczałtowego od posług świadczonych przez osoby duchowne, nie będące wikariuszami ani proboszczami. Głosi Pan kazania i wypowiedzi na konferencjach oraz udziela porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług z racji wynajmowania lokalu użytkowego. Podaje Pan, że w/w czynności są wykonywaniem przez Pana, jako osobę duchowną posług religijnych i misyjnych, należących do zadań Kościoła Katolickiego i są to czynności w zakresie realizacji celów: a) oświatowo-wychowawczych i naukowych – kazania, konferencje są indywidualnymi wypowiedziami osoby duchownej, w ramach nauczania Kościoła, które nie podlegają jurysdykcji prawnej, w tym podatkowej Państwa, lecz Kościoła, b) humanitarne i opiekuńcze – przez porady duszpasterskie (jak należy układać życie zgodnie z prawem Kościoła, aby można prowadzić życie sakramentalne, jak radzić sobie w dramatycznych sytuacjach życiowych), które nazywa Pan czasem duszpasterskoprawnymi, gdyż pomagają one stosować wymagania prawa kanonicznego dla ułatwienia zbawienia, c) charytatywno-opiekuńcze, gdyż często udziela Pan w/w pomocy bezpłatnie osobom ubogim i niezamożnym. Pana zdaniem – udzielanie porad duszpasterskich, w tym duszpasterskoprawnych zwolnione jest od podatku od towarów i usług jako wymienione w poz. 15 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast głoszenie kazań i wypowiedzi na konferencjach religijnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2011
1
mar

Istota:

Czy osoba duchowna, pełniąc funkcję przełożonego domu zakonnego oraz kościoła księży Jezuitów, nie otrzymując przychodów z racji posług religijnych i pełnionych funkcji duszpasterskich, podlega opodatkowaniu w myśl art. 42 i 45 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

(...) duchownych. Wg Księdza stanowiska, pełnienie funkcji przełożonego domu zakonnego i kościoła (...) księży Jezuitów nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie stwierdza, że przedstawione w Księdza wniosku stanowisko jest prawidłowe. Zasady opodatkowania przychodów osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym określone są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) Zgodnie z art. 42 ust. 1 wyżej powołanej ustawy osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy, oraz duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje, określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy (art. 43).

2011
1
lut

Istota:

Osoba duchowna opłacająca zryczałtowany podatek dochodowy od usług duszpasterskich – czy może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych?

Fragment:

Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zasady opodatkowania przychodów osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym określone są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.). Zgodnie z art. 42 ust. 1 powołanej ustawy osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej "ryczałtem". Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują wyłączenia z tej formy opodatkowania osób duchownych osiągających przychody z działalności gospodarczej. W związku z powyższym będąc osobą duchowną może Pan opodatkować przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a dochody osiągane z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

2011
1
lut

Istota:

Który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji PIT 19A, jeżeli w trakcie roku nastąpiła zmiana właściwości urzędu?

Fragment:

Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.) w razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest obowiązana w terminie siedmiu dni zawiadomić o tym naczelników urzędów skarbowych właściwych dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. W myśl art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy do dnia 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym, właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim roczną deklarację wg ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach. A zatem właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym do złożenia PIT-19A jest Urząd Skarbowy w miejscowości yyy.