1462-IPPP3.4512.861.2016.1.J— | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania stawki 0% przy sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych oraz zastosowania stawki 0% przy sprzeda?y drukarek 3D wraz z driverem (oprogramowaniem) dla placówek oowiatowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. (data wp3ywu 23 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug jest:

 • prawid3owe – w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych,
 • nieprawid3owe – w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzeda?y drivera (oprogramowania) przy sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zastosowania stawki 0% przy sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych oraz zastosowania stawki 0% przy sprzeda?y drukarek 3D wraz z driverem (oprogramowaniem) dla placówek oowiatowych.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca, który w swojej ofercie handlowej ma m.in. drukarki 3D, zamierza skierowaa swoj1 oferte wy?ej wskazanych produktów bezpoorednio dla placówek oowiatowych. Odbiorc1 koncowym oferowanych przez Wnioskodawce drukarek 3D bed1 szko3y i uczelnie. Drukarki 3D bed1ce w ofercie Spó3ki s1 urz1dzeniami ró?nych producentów. Pozwalaj1 one na drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing), tj. wytwarzanie trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Urz1dzenia te s1 urz1dzeniami stacjonarnymi, posiadaj1cymi w3asny zasilacz, w3asny procesor i s1 sterowane programem steruj1cym, tj. driverem dedykowanym do ka?dego z tych urz1dzen osobno. Potrafi1 drukowaa w formie przestrzennej zarówno tekst jak i rysunki przygotowane uprzednio na komputerze.

Projekt do druku przygotowywany jest w programie graficznym do tworzenia modeli konstrukcyjnych klasy CAD. Pliki musz1 bya wyeksportowane do pliku STL, który stanowi standard w druku 3D, tak jak plik PDF jest standardem w dokumentach czy pliki JPG / PNG / TIFF s1 standardami woród plików graficznych. Zatem tworzony jest model np. w AutoCAD, który jest eksportowany do formatu STL, a nastepnie dostarczany do drukarki 3D. Drukarki 3D drukuj1 ten projekt, u?ywaj1c takich materia3ów jak plastik, ceramika czy metal. Drukowanie obiektu polega na tworzeniu i nak3adaniu warstwy materia3u o okreolonej grubooci, a gdy warstwa zostanie ukonczona (wydrukowana), nak3adaniu kolejnej.

Wnioskodawca - bedzie dokonywa3 sprzeda?y drukarek 3D bezpoorednio na rzecz szkó3 i uczelni wy?szych wystawiaj1c dla tych placówek faktury (bez udzia3u innych podmiotów). Podstaw1 do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku sprzeda?y sprzetu komputerowego na rzecz placówek oowiatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do okreolonych grup towarowych wymienionych w za31czniku nr 8 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 26 do Ustawy o VAT. Zgodnie z jego zapisem preferencyjn1 stawk1 0% objete s1 nastepuj1ce towary: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urz1dzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidz1cych), urz1dzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory switche sieciowe, routery i modemy).

Katalog towarów, co do których maj1 zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, zosta3 przez ustawodawce okreolony w sposób dosya szeroki i jednoznacznie nie precyzuje, czy wy?ej wymieniony sprzet, tj. drukarka 3D, mo?e bya objety stawk1 0% VAT.

Obecnie, placówki oowiatowe wychodz1c naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów, studentów i nauczycieli d1?1 do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne orodki dydaktyczne, rozbudowuj1c i modernizuj1c infrastrukture informatyczn1. Nowoczesne urz1dzenia, takie jak wspomniane drukarki 3D, stanowi1 doskona3e narzedzie w pracy nauczyciela, poprawiaj1c jakooa nauczania oraz poszerzaj1c umiejetnooci uczniów i kadry pedagogicznej. Umo?liwiaj1 one bowiem wydruk wszelkiego rodzaju materia3ów dydaktycznych oraz pomocy naukowych w formie przestrzennej.

Przy dostawie drukarek 3D do placówek oowiatowych Wnioskodawca zamierza stosowaa stawke VAT 0%. Wnioskodawca pragnie upewnia sie, i? taka sytuacja jest zgodna z ustaw1, by móc zastosowaa obni?on1 stawke podatku VAT. W zwi1zku z dostaw1 na rzecz placówek oowiatowych opisanych we wniosku drukarek 3D, Spó3ka bedzie posiada3a stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzoruj1cy dan1 placówke oowiatow1 zgodnie z odrebnymi przepisami oraz przeka?e kopie ww. dokumentu do w3aociwego urzedu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i us3ug).

W zwi1zku z przedstawionym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy drukarke 3D mo?na uznaa za towar mieszcz1cy sie w klasyfikacji Za31cznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy jej dostawie bezpoorednio do placówek oowiatowych i przy jednoczesnym spe3nieniu warunków okreolonych w art. 83 ust. 14-15 Ustawy, bedzie przys3ugiwaa prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokooci 0%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, przy dostawie drukarki 3D bezpoorednio do placówek oowiatowych i przy jednoczesnym spe3nieniu warunków okreolonych w art. 83 ust. 14-15 Ustawy, bedzie przys3ugiwaa prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokooci 0%.

Zgodnie z art. 5 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 105, ze zm.) zwanej dalej ustaw1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stawowi, ?e przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...). Towarami na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - s1 rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii. Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2- 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treoci ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidzia3 mo?liwooa opodatkowania niektórych czynnooci stawkami obni?onymi b1dY zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawke podatku w wysokooci 0% stosuje sie do dostaw sprzetu komputerowego:

 1. dla placówek oowiatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodp3atnego przekazania placówkom oowiatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art, 83 ust. 13 ustawy - opodatkowaniu stawk1 podatku w wysokooci 0% podlegaj1 towary wymienione w za31czniku nr 8 do ustawy. W za31czniku nr 8 do ustawy, stanowi1cym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawk1 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zosta3y:

 1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 2. Drukarki,
 3. Skanery,
 4. Urz1dzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidz1cych),
 5. Urz1dzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myol art. 83 ust. 14 ustawy - dokonuj1cy dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawke podatku 0%, pod warunkiem:

 • posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy dan1 placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 • posiadania kopii umowy o nieodp3atnym przekazaniu sprzetu komputerowego placówce oowiatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowi1zany jest przekazaa kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14, do w3aociwego urzedu skarbowego - art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczya nale?y, ?e przez placówki oowiatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie sie szko3y i przedszkola publiczne i niepubliczne, szko3y wy?sze i placówki opiekunczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Podstaw1 do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzetu komputerowego na rzecz placówek oowiatowych bedzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do okreolonych grup towarowych wymienionych w powo3anym za31czniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, zosta3 przez ustawodawce okreolony w sposób szeroki, poniewa? wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegó3owego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug, jednak?e jest to katalog zamkniety, co oznacza, ?e ustawodawca nie przewidzia3 w tym przypadku jakichkolwiek wyj1tków, ani interpretacji rozszerzaj1cych. Z powy?szego wynika, ?e nie ka?dy sprzet komputerowy bedzie opodatkowany 0% stawk1 podatku, lecz tylko i wy31cznie wymieniony w za31czniku nr 8 do ustawy.

Drukark1, zgodnie z definicj1 umieszczon1 w S3owniku Jezyka Polskiego jest «urz1dzenie pod31czone do komputera, s3u?1ce do drukowania tekstów i rysunków zapisanych na dysku». Opisane we wniosku drukarki 3D, zawieraj1 elementy sk3adowe i funkcjonalnooa to?sam1 do drukarek „p3askich”, drukuj1cych - w zale?nooci od technologii druku - na papierze, folii, kartonie z wykorzystaniem atramentu lub tonerów. Jedyna ró?nica to ta, ?e drukarki 3D drukuj1 przestrzenne modele 3D, a nie p3askie odwzorowanie pliku zawieraj1cego tekst lub rysunek. Wydrukowana forma przestrzenna odzwierciedla tekst lub rysunek zapisany na dysku w formie pliku. Dokonuj1c zatem analizy przedstawionego opisu zaistnia3ego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego w kontekocie powo3anych przepisów maj1cych zastosowanie w niniejszej sprawie, zdaniem Wnioskodawcy drukarki 3D stanowia bed1 towary wymienione w za31czniku nr 8 do ustawy (pkt 2).

Wnioskodawca stoi równie? na stanowisku, ?e dostawa drukarki bez drivera pozbawi3aby transakcje sensu ekonomicznego. Driver jest oprogramowaniem umo?liwiaj1cym prace drukarki. Brak drivera sprawia, ?e drukarka nie jest kompletna i zdatna do u?ytku. Wszyscy producenci drukarek do31czaj1 do drukarki stanowi1cej przedmiot dostawy, p3yte z driverem w3aociwym dla tej konkretnej drukarki albo udostepniaj1 driver na stronie internetowej producenta. Nie sposób, w opinii Wnioskodawcy, odmówia dostawie drukarki z driverem, przymiotu jednolitej rodzajowo transakcji dla celów VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokooci 0% dla dostawy sprzetu komputerowego dla placówek oowiatowych jest posiadanie przez dostawce stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy dan1 placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowi1zany jest tak?e przekazaa kopie ww. dokumentu do w3aociwego urzedu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Jak poinformowa3 Wnioskodawca, w przypadku dostawy na rzecz szkó3 i uczelni ww. drukarek 3D, spe3ni on wskazane powy?ej warunki, a w stosunku do dostawy dokonanej przez Wnioskodawce na rzecz Politechniki Lódzkiej warunki te zosta3y spe3nione.

Podsumowuj1c, drukarke 3D wraz z driverem dedykowanym dla tej drukarki mo?na uznaa za towar mieszcz1cy sie w klasyfikacji za31cznika nr 8. Tym samym, w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki niezbedne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokooci 0% zostan1 spe3nione, zatem przy jego dostawie bezpoorednio do placówek oowiatowych Wnioskodawcy bedzie przys3ugiwaa prawo do stosowania stawki 0% VAT.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest:

 • prawid3owe – w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych,
 • nieprawid3owe – w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzeda?y drivera (oprogramowania) przy sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel.

W owietle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treoci ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidzia3 mo?liwooa opodatkowania niektórych czynnooci stawkami obni?onymi b1dY zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawke podatku w wysokooci 0% stosuje sie do dostaw sprzetu komputerowego:

 1. dla placówek oowiatowych,
 2. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodp3atnego przekazania placówkom oowiatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawk1 podatku w wysokooci 0% podlegaj1 towary wymienione w za31czniku nr 8 do ustawy.

W za31czniku nr 8 do ustawy, stanowi1cym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawk1 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zosta3y:

 • Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 • Drukarki,
 • Skanery,
 • Urz1dzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidz1cych),
 • Urz1dzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myol art. 83 ust. 14 ustawy dokonuj1cy dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawke podatku 0%, pod warunkiem:

 1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy dan1 placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
 2. posiadania kopii umowy o nieodp3atnym przekazaniu sprzetu komputerowego placówce oowiatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzoruj1cy placówke oowiatow1, zgodnie z odrebnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowi1zany jest przekazaa kopie dokumentów, o których mowa w ust. 14, do w3aociwego urzedu skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczya nale?y, ?e przez placówki oowiatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie sie szko3y i przedszkola publiczne i niepubliczne, szko3y wy?sze i placówki opiekunczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przestawionego opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca zamierza skierowaa swoj1 oferte bezpoorednio dla placówek oowiatowych. Odbiorc1 koncowym oferowanych przez Wnioskodawce drukarek 3D bed1 szko3y i uczelnie. Drukarki 3D bed1ce w ofercie Spó3ki s1 urz1dzeniami ró?nych producentów. Pozwalaj1 one na drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing), tj. wytwarzanie trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Urz1dzenia te s1 urz1dzeniami stacjonarnymi, posiadaj1cymi w3asny zasilacz, w3asny procesor i s1 sterowane programem steruj1cym, tj. driverem dedykowanym do ka?dego z tych urz1dzen osobno. Potrafi1 drukowaa w formie przestrzennej zarówno tekst jak i rysunki przygotowane uprzednio na komputerze.

Przy dostawie drukarek 3D do placówek oowiatowych Wnioskodawca zamierza stosowaa stawke VAT 0%. W zwi1zku z dostaw1 na rzecz placówek oowiatowych opisanych we wniosku drukarek 3D, Spó3ka bedzie posiada3a stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzoruj1cy dan1 placówke oowiatow1 zgodnie z odrebnymi przepisami oraz przeka?e kopie ww. dokumentu do w3aociwego urzedu skarbowego.

W zwi1zku z przedstawionym opisem zdarzenia przysz3ego, w1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 ustalenia czy drukarke 3D mo?na uznaa za towar mieszcz1cy sie w klasyfikacji za31cznika nr 8 do ustawy i w konsekwencji czy przy jej dostawie bezpoorednio do placówek oowiatowych i przy jednoczesnym spe3nieniu warunków okreolonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, Wnioskodawcy bedzie przys3ugiwaa prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokooci 0%.

Podstaw1 do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzetu komputerowego na rzecz placówek oowiatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do okreolonych grup towarowych wymienionych w powo3anym za31czniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, zosta3 przez ustawodawce okreolony w sposób szeroki, poniewa? wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegó3owego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us3ug, jednak?e jest to katalog zamkniety, co oznacza, ?e ustawodawca nie przewidzia3 w tym przypadku jakichkolwiek wyj1tków, ani interpretacji rozszerzaj1cych. W przywo3anym za31czniku nr 8 ustawodawca wprost wymienia drukarki jako towar którego dostawa jest opodatkowana stawk1 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, a zatem drukarki 3D równie? mieszcz1 sie w grupie towarów, do których ma zastosowanie ten przepis.

Dokonuj1c zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przysz3ego w kontekocie powo3anych przepisów maj1cych zastosowanie w niniejszej sprawie nale?y stwierdzia, ?e Wnioskodawca mo?e uznaa drukarke 3D za towar mieszcz1cy sie w klasyfikacji za31cznika nr 8 i w konsekwencji przy jej dostawie bezpoorednio do placówek oowiatowych przy jednoczesnym spe3nieniu warunków okreolonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, stosowaa stawke podatku VAT w wysokooci 0%.

Przy czym, woród towarów znajduj1cych sie w za31czniku nr 8 do ustawy nie zosta3 wymieniony driver dedykowany dla drukarki, tj. oprogramowanie umo?liwiaj1ce prace drukarki, które producenci do31czaj1 do drukarki na p3ycie lub udostepniaj1 na stronie internetowej. Jednoczeonie jak wynika z przedmiotowego wniosku driver nie jest integraln1 czeoci1 drukarki 3D. Tym samym, mimo spe3nienia warunków wynikaj1cych z art. 83 ust. 14–15 ustawy, ze stawki 0% korzystaa bedzie jedynie dostawa drukarki 3D. Natomiast dostawa oprogramowania, w zwi1zku z tym, i? nie zosta3o ono wymienione w za31czniku nr 8 do ustawy, nie bedzie korzystaa z preferencyjnej stawki podatku. Tym samym, nale?y stwierdzia, i? dostawa oprogramowania opodatkowana bedzie 23% stawk1 podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych jest prawid3owe, natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki 0% dla sprzeda?y drivera (oprogramowania) przy sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych nale?a3o uznaa za nieprawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnooci, oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy, okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa

w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.