Drukarka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drukarka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Zastosowanie stawki 0% dla dostawy drukarek, będących jednocześnie urządzeniami wielofunkcyjnymi na rzecz Uczelni Publicznej.

Fragment:

Uczelnia podpisała umowę, przedmiotem której była dostawa drukarek (15 drukarek X. oraz 2 drukarki K.). Zgodnie z opisem podanym przez producenta urządzenia X. jest to urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono posiadające funkcje drukowania, kopiowania, faksowania i skanowania. Z kolei zgodnie opisem podanym przez producenta urządzenia K. to urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 umożliwiające drukowanie, kopiowanie, faksowanie i skanowanie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0% przy dostawie na rzecz Uczelni Publicznej drukarek, będących jednocześnie urządzeniami wielofunkcyjnymi, pod warunkiem spełnienia przepisów dla placówki oświatowej, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że dostawa na rzecz Uczelni (publicznej uczelni akademickiej działającej na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) drukarek będących jednocześnie urządzeniami wielofunkcyjnymi, będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 0%. Przedmiotowe drukarki stanowią bowiem towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Wnioskodawca natomiast jest szkołą wyższą (uczelnią), o której mowa w art. 43 ust. 9 ustawy.

2017
20
sty

Istota:

W zakresie zastosowania stawki 0% przy sprzeda?y drukarek 3D dla placówek oowiatowych oraz zastosowania stawki 0% przy sprzeda?y drukarek 3D wraz z driverem (oprogramowaniem) dla placówek oowiatowych

Fragment:

Opisane we wniosku drukarki 3D, zawieraj1 elementy sk3adowe i funkcjonalnooa to?sam1 do drukarek „ p3askich ”, drukuj1cych - w zale?nooci od technologii druku - na papierze, folii, kartonie z wykorzystaniem atramentu lub tonerów. Jedyna ró?nica to ta, ?e drukarki 3D drukuj1 przestrzenne modele 3D, a nie p3askie odwzorowanie pliku zawieraj1cego tekst lub rysunek. Wydrukowana forma przestrzenna odzwierciedla tekst lub rysunek zapisany na dysku w formie pliku. Dokonuj1c zatem analizy przedstawionego opisu zaistnia3ego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego w kontekocie powo3anych przepisów maj1cych zastosowanie w niniejszej sprawie, zdaniem Wnioskodawcy drukarki 3D stanowia bed1 towary wymienione w za31czniku nr 8 do ustawy (pkt 2). Wnioskodawca stoi równie? na stanowisku, ?e dostawa drukarki bez drivera pozbawi3aby transakcje sensu ekonomicznego. Driver jest oprogramowaniem umo?liwiaj1cym prace drukarki. Brak drivera sprawia, ?e drukarka nie jest kompletna i zdatna do u?ytku. Wszyscy producenci drukarek do31czaj1 do drukarki stanowi1cej przedmiot dostawy, p3yte z driverem w3aociwym dla tej konkretnej drukarki albo udostepniaj1 driver na stronie internetowej producenta. Nie sposób, w opinii Wnioskodawcy, odmówia dostawie drukarki z driverem, przymiotu jednolitej rodzajowo transakcji dla celów VAT.

2016
16
gru

Istota:

Stawka podatku dla dostawy zestawu komputerów stacjonarnych; jednostek centralnych; monitorów; drukarek, skanera; skanera 3D; laptopów; projektora multimedialnego; kserokopiarki; niszczarki; ekranu projekcyjnego; czytnika kodów kreskowych; oprogramowania magazynowego; oprogramowania biurowego; drukarki kodów kreskowych i etykiet logistycznych.

Fragment:

(...) drukarek laserowych, atramentowych; drukarki A3 – skanera A3; drukarki laserowej ze skanerem i kopiarką; skanera; skanera 3D; laptopów; projektora multimedialnego; kserokopiarki; niszczarki; ekranu projekcyjnego; czytnika kodów kreskowych; oprogramowania magazynowego; oprogramowania biurowego; nieprawidłowe – w zakresie stawki podatki dla dostawy drukarki kodów kreskowych i etykiet logistycznych. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy zestawu komputerów stacjonarnych (jednostka centralna, monitor LCD 22", klawiatura, mysz); jednostek centralnych; monitorów; drukarek laserowych, atramentowych; drukarki A3 – skanera A3; drukarki laserowej ze skanerem i kopiarką; skanera; skanera 3D; laptopów; projektora multimedialnego; kserokopiarki; niszczarki; ekranu projekcyjnego; czytnika kodów kreskowych; oprogramowania magazynowego; oprogramowania biurowego; drukarki kodów kreskowych i etykiet logistycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat, jako partner we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego (lider) realizuje projekt unijny „ Akademia zawodu (...) ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS.

2012
6
gru

Istota:

Czy podatnik może prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podłączonej do dwóch komputerów?

Fragment:

Czy podatnik może prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podłączonej do dwóch komputerów... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie ewidencji sprzedaży na dwóch komputerach przy użyciu jednej drukarki fiskalnej jest możliwe. Program komputerowy przystosowany jest do jednoczesnej sprzedaży na dwóch stanowiskach przy fiskalizacji na jednej drukarce fiskalnej. Drukarka fiskalna natomiast spełnia wszystkie wymogi techniczne nałożone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Zadanie drukarki fiskalnej polega jedynie na rejestracji i wydruku paragonu. Z konstrukcji oraz przeznaczenia tego urządzenia wynika, iż nie może ono funkcjonować samodzielnie, a tylko po podłączeniu do komputera, przy czy zauważyć można, iż przepisy rozporządzenia nie zabraniają podłączenia drukarki fiskalnej do więcej niż jednego komputera. Wobec powyższego, jeśli nie ma przeciwwskazań technicznych, możliwe jest podłączenie drukarki do dwóch komputerów. Rozwiązanie takie jest tym bardziej zasadne, gdyż oba komputery będą pracowały na tym samym programie i na jednej bazie danych.

2011
1
cze

Istota:

Ewidencja przy zastosowaniu drukarki współpracującej z dwoma komputerami.

Fragment:

Na każdym z komputerów tworzone są dokumenty o charakterze paragonu fiskalnego, których fiskalizacja na drukarce odbywa się tylko na komputerze, do którego podłączona jest drukarka fiskalna. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podatnik może prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podłączonej jednocześnie do dwóch komputerów... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie ewidencji w przedstawiony sposób jest możliwe. Wykorzystywana drukarka spełnia wszystkie wymogi techniczne nałożone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Zadanie drukarki fiskalnej polega jedynie na rejestracji i wydruku paragonów. Z konstrukcji oraz przeznaczenia tego urządzenia wynika, iż nie może ono funkcjonować samodzielnie a tylko po podłączeniu do komputera, przy czym należy mieć na uwadze, iż przepisy rozporządzenia nie zabraniają podłączania drukarki fiskalnej do więcej niż jednego komputera. Wobec powyższego, jeśli nie ma przeciwwskazań technicznych, możliwe jest, w przekonaniu Wnioskodawcy, również podłączenie jednej drukarki do dwóch komputerów. Zdaniem Wnioskodawcy takie rozwiązanie jest tym bardziej uzasadnione, kiedy oba komputery pracują na tym samym oprogramowaniu, na jednej bazie danych.

2011
1
maj

Istota:

Spółka wystąpiła z zapytaniem - czy może zainstalować jedną drukarkę fiskalną połączoną z dwoma komputerami ?

Fragment:

Powyższe usługi Spółka chce ewidencjonować wyłącznie za pomocą jednej drukarki fiskalnej połączonej z dwoma komputerami. Wobec powyższego Spółka wystąpiła z zapytaniem - czy może zainstalować jedną drukarkę fiskalną z dwoma komputerami. Zdaniem Wnioskodawcy możliwe jest zainstalowanie jednej drukarki fiskalnej z dwoma komputerami, gdyż w danym momencie w recepcji obsługiwany jest wyłącznie jeden klient oraz pod względem technicznym nie ma przeciwwskazań. Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:Kasa fiskalna jest urządzeniem technicznym, które ma odpowiadać określonym warunkom technicznym. Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 04.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) określił kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki ich stosowania przez podatników, uwzględniając w szczególności: 1/ potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych; 2/ konieczność zagwarantowania konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie; 3/ optymalne, dla danego typu obrotu, rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.

2011
1
kwi

Istota:

Czy raty czynszu z tytułu umowy wynajmu drukarki zawartej pomiędzy mną (poza działalnością gospodarczą) a osobą trzecią (spółką) będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

L. zawarł umowę leasingu dnia 13.11.2000 roku na użytkowanie drukarki na okres 5 lat. Umowa leasingu, na podstawie której użytkowana była drukarka, klasyfikowana jest w świetle ustawy o rachunkowości jako leasing finansowy. Oznacza to, że drukarka stanowi środek trwały ZPH "L". S. L. i podlega amortyzacji ale tylko zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W myśl przepisów podatkowych jest to leasing operacyjny - odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący (drukarka stanowi środek trwały finansującego). W związku z tym bilansowa amortyzacja dokonywana przez ZPH "L". S. L. nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Do kosztów podatkowych zaliczane są wszystkie czynsze leasingowe, ubezpieczenia i inne koszty dodatkowe (opłata wstępna) zgodnie z umową obciążające korzystającego. W okresie umowy leasingu za zgodą finansującego firma ZPH "L". S. L. odpłatnie podnajmowała przedmiot leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu podatnik nabędzie drukarkę do prywatnego majątku nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Drukarkę tą od dnia zakupu będzie wynajmował poza działalnością gospodarczą osobie trzeciej (spółce) na podstawie umowy najmu. Po upływie 10 miesięcy zamierza sprzedać drukarkę.

2011
1
kwi

Istota:

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą i kupując zestaw komputerowy oraz drukarkę do tego zestawu to należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako wartość zestawu komputerowego i drukarki razem czy też każde z tych urządzeń oddzielnie?

Fragment:

Tylko wzajemne skonfigurowanie tych urządzeń czyni drukarkę zdatną do użytku. Tym samym jest typowym urządzeniem peryferyjnym. W takiej sytuacji wydatek poniesiony na zakup drukarki nie może być zaliczony ani bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, ani też jako koszt poprzez odpisy amortyzacyjne drukarki, jako samodzielnego środka trwałego. Jedynie drukarka wraz z całym zestawem komputerowym podlega odpisom amortyzacyjnym . Inaczej rzecz się przedstawia w drugiej sytuacji, kiedy drukarka będzie współpracować z kilkoma komputerami. Jeśli bowiem drukarka może współpracować z różnymi komputerami podatnika, to uznać należy, że stanowi samodzielne zdatne do użytku urządzenie, nie stanowiące części peryferyjnej któregokolwiek z nich. Zatem jeżeli drukarka współpracuje z kilkoma komputerami, stanowi samodzielny składnik majątkowy do którego stosuje się ogólne zasady ustalania wartości początkowej i amortyzowania . Reasumując w przypadku kupna komputera wraz z drukarką - dla potrzeb amortyzacji obiektem stanowiącym środek trwały będzie zestaw komputerowy, na którego składa się jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, drukarka . Oczywiście nie należy też zapominać o czynnikach warunkujących sposób amortyzacji: przewidywanym okresie używania, wartości początkowej składników majątku.

2011
1
mar

Istota:

Czy Podatnik ma prawo przy sprzedaży urządzenia wielofunkcyjnego dla placówki oświatowej zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

Fragment:

Podatnik dokonuje transakcji sprzedaży placówce oświatowej urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie między innymi drukarkę i skaner. 2. Przedmiot interpretacji . Czy Podatnik ma prawo przy sprzedaży w/w urządzenia wielofunkcyjnego zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%... 3. Stanowisko Wnioskodawcy . Podatnik przedstawił pogląd, że skoro drukarka i skaner podlegają opodatkowaniu stawką 0%, to urządzenie zawierające w sobie te dwie opcje również powinno podlegać takiemu samemu opodatkowaniu. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy . Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, jednak przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. W myśl ust. 13 tegoż artykułu opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, czyli: 1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, 2) drukarki, 3) skanery, 4) urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących), 5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

2011
1
mar

Istota:

Czy drukarka laserowa stanowi zestaw z komputerem,

Fragment:

Na podjęcie działalności gospodarczej przyznana została z Powiatowego Urzędu Pracy dotacja, która przeznaczona została na zakup oprogramowania komputerowego (w tym również systemu operacyjnego w wersji OEM łącznie ze stacją FDD) oraz dwóch drukarek tj. drukarka laserowa oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero, fax w jednym) które może działać bez podłączenia do komputera. Ponadto wnioskodawca posiada własny sprzęt komputerowy (monitor i komputer – składany z części) do którego podłączone będą drukarki oraz zainstalowane oprogramowanie. Wątpliwość dotyczy potraktowania drukarki jako odrębnego urządzenia od zestawu komputerowego Prezentując własne stanowisko wnioskodawca uważa, że drukarka laserowa stanowi zestaw z komputerem, natomiast urządzenie wielofunkcyjne (które może działać bez podłączenia do komputera) nie tworzy zestawu z komputerem. Dokonując oceny stanowiska podatnika, tutejszy organ wyjaśnia co następuje: Stosownie do zapisu art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz. U. nr 14 poz. 176 ze zm.) środkami trwałymi są „stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,2. maszyny, urządzenia i środki transportu,3. inne przedmioty- (...)