Druk | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to druk. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
lis

Istota:

Stawka podatku dla dostawy czasopism

Fragment:

Zleceniodawcy dostarczają materiały do druku wyłącznie w formie plików komputerowych. Czasami część procesu produkcyjnego Wnioskodawca zleca podwykonawcom np. foliowanie, oprawa twarda. Wykorzystywane przy tym materiały (np. folia) są własnością Wnioskodawcy lub podwykonawcy. Nie ma natomiast miejsca wykorzystywanie w procesie druku materiałów zleceniodawcy. Wnioskodawca po wydrukowaniu czasopism stawia je do dyspozycji zleceniodawcy i przenosi odpłatnie na nabywcę własność tych czasopism zatem przekazuje mu prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Do tej pory Wnioskodawca stosował podstawową stawkę VAT 23%, jednak sytuacja taka powoduje niekonkurencyjność na rynku, gdyż wydawnictwa wybierają drukarnie stosujące preferencyjną stawkę podatku VAT tj. 8%. Utrzymanie tego stanu rzeczy spowoduje trudności w utrzymaniu firmy na rynku druku czasopism. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wystawiający w tej chwili faktury VAT ze stawką 23% może w zaistniałej sytuacji posługiwać się stawką 8%... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2012
24
sie

Istota:

Możliwości zastosowania stawki podatku VAT 5% dla dostawy książek i czasopism.

Fragment:

Druk prowadzony jest na papierze i pozostałych materiałach Wnioskodawcy. Prawa autorskie należą do jednostek zlecających druk. W piśmie z dnia 8 marca 2012r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że: Symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dla druku będących przedmiotem zapytania książek i czasopism specjalistycznych są następujące: książki 58.11.12 oraz 58.11.19 ale bez ulotek, czasopisma 58.14.19 wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. l293 z późn. zm.). Czasopisma, o których mowa we wniosku, spełniają warunki definicji zawartej w art. 2 pkt 27f Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. l054). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy drukowanie książek z użyciem materiałów Wnioskodawcy, bez praw autorskich, Wnioskodawca może traktować jako dostawę towarów i zgodnie z poz. 32 załącznika Nr 10 do ustawy o VAT opodatkować stawką 5%... Czy drukowanie czasopism specjalistycznych z użyciem materiałów Wnioskodawcy, bez praw autorskich Wnioskodawca może traktować jak dostawę towarów i zgodnie z poz. 34 załącznika Nr 10 do ustawy o VAT objąć stawką VAT 5%...

2012
31
maj

Istota:

Czy kopie faktury VAT wystawianych przez Spółkę, dokumentujących dokonane czynności, mogą być przechowywane w wersji elektronicznej (PDF)?

Fragment:

Następująca po utworzeniu pliku czynność druku na formacie papierowym i wysyłki oryginału faktury do nabywcy jest już czynnością techniczną, która jednak nie ma tak doniosłego charakteru jak określenie w systemie finansowo-księgowym wszystkich istotnych elementów i zaksięgowanie tych kwot (w tym VAT) jako należnych. Wnioskodawca podkreśla, iż analiza orzecznictwa sądowo administracyjnego wskazuje na doniosłość faktu utworzenia faktury w systemie finansowo-księgowym i równoczesnego jej zaksięgowania. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2008 r. (sygn. III SA/Wa 1940/07), Sąd potwierdził stanowisko organu podatkowego, iż „faktury te (chodziło o faktury wewnętrzne – przyp. Spółki) zostały wprowadzone do obrotu prawnego, ponieważ Skarżąca na podstawie błędnie wystawionych faktur wewnętrznych sporządziła ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT, na podstawie których sporządziła deklaracje VAT-7, a tym samym traktowała te wewnętrzne faktury jako dokumenty istniejące w obrocie prawnym i wywołujące skutki w zakresie prawa podatkowego, oraz stanowiące legalną podstawę do ujęcia wynikających z nich należności”. W wyroku tym Sąd wyraził stanowisko, iż faktury wewnętrzne, które co do zasady nie podlegają obowiązkowi dostarczenia do nabywcy wywołują skutki prawne (tj. zostały wprowadzone do obrotu prawnego), ponieważ zostały one wprowadzone do ewidencji VAT.

2012
29
maj

Istota:

Czy można stosować stawkę podatku 0% dla zlecenia druku książek z materiałów własnych, które posiadają stosowny numer ISBN?

Fragment:

Czy można stosować stawkę podatku 0% dla zlecenia druku książek z materiałów własnych, które posiadają stosowny numer ISBN... Zdaniem Wnioskodawcy, drukując książki, albumy czy katalogi na własnym papierze i wykorzystując inne własne materiały dostarczany jest towar a nie jest świadczona usługa. W związku z tym, iż książki te sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 22.11 i posiadają stosowne numery ISBN, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Według art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2012
12
maj

Istota:

Dostawa książek sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu ex 58.11.1 i oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z załącznikiem nr 10 do ustawy.

Fragment:

Stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille”a. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

2012
25
kwi

Istota:

Stawka podatku dla dostawy książek.

Fragment:

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca drukuje książki oznaczone symbolem ISBN z materiałów własnych oraz własnymi siłami na zlecenia wydawcy, który jest jednocześnie jedynym odbiorcą gotowych książek. Wydawca jest właścicielem praw autorskich. ISBN został przyznany wydawcy. Książki, o których mowa we wniosku mieszczą się w grupie PKWiU ex. 58.11.1 tj. książki drukowane – wyłącznie książki oznaczone na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, mapy wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek, wydawnictwa w alfabecie Braille’a. Książki wykonywane są własnym parkiem maszynowym przy użyciu własnych materiałów (papier, płyty). Po wydrukowaniu gotowej książki Wnioskodawca przenosi na zamawiającego prawo do rozporządzania książkami jak właściciel.

2012
25
kwi

Istota:

Uznanie za dostawę towarów czynności drukowania materiałów poligraficznych przy użyciu własnych surowców.

Fragment:

Klient na żadnym etapie nie przekazuje Spółce praw autorskich do treści będących przedmiotem druku. Zlecenia Klienta wykonywane są przez Spółkę przy wykorzystaniu własnych maszyn poligraficznych. Ponadto, dla celów realizacji zlecenia Spółka nabywa wszystkie niezbędne materiały (surowce), w szczególności papier, tonery, farby drukarskie, kleje itp. Zgodnie ze wskazaniami Klienta zawartymi w zamówieniach gotowe materiały poligraficzne (np. książeczki) przekazywane są bezpośrednio od Wnioskodawcy do miejsca wskazanego przez Klienta. Zgodnie z brzmieniem Umowy, co do zasady, ryzyko oraz tytuł własności do wytworzonych materiałów poligraficznych przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu. A zatem jeżeli w wyniku wykonanych przez Wnioskodawcę czynności wytworzony jest, z materiału własnego nowy produkt, np. w postaci okładki lub książeczki, a następnie Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania tymi produktami na nabywcę jak właściciel, to należy uznać te czynności za dostawę towarów. Proces wydrukowania ww. materiałów poligraficznych w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel.

2012
19
kwi

Istota:

Określenie, czy czynności polegające na drukowaniu i oprawianiu książek oznaczonych numerami ISBN stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług

Fragment:

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w zakresie swojej działalności gospodarczej wykonuje druk i oprawę książek oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów numerami ISBN, a także druk czasopism specjalistycznych oznaczonych numerami ISSN. Wnioskodawca wytwarza książki z własnych materiałów i surowców, wydawcy dostarczają wyłącznie treść w formie plików komputerowych. Po wydrukowaniu Wnioskodawca przenosi na nabywcę własność tych książek. W odniesieniu do powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii zakwalifikowania wykonywanych czynności jako dostawy towarów czy też świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza powyższego prowadzi do wniosku, iż w wyniku wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności wytworzone zostają, z materiału własnego, nowe produkty (książki i czasopisma), a następnie przeniesione zostaje na nabywcę (wydawcę) prawo do rozporządzania tymi produktami (towarami) jak właściciel. Taki charakter czynności przesądza na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, iż Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów, tj. dostawy publikacji – książek i czasopism – posiadających numer ISBN lub ISSN, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Mając na względzie powołane (...)

2012
17
kwi

Istota:

Czy drukowanie książek w przypadku opisanym we wniosku (w poz. 68) należy traktować jako dostawę opodatkowaną 5% stawką VAT?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza otrzymywać zlecenia od wydawnictw na druk książek oznaczonych symbolem ISBN i zaklasyfikowanych według PKWiU z 2008r. pod symbolem ex 58.11.1. Zlecenia te będą realizowane poprzez wydrukowanie książek na papierze z wykorzystaniem materiałów poligraficznych stanowiących własność Wnioskodawcy. Wykonana przez Wnioskodawcę książka będzie produktem gotowym i bez jakiejkolwiek dalszej obróbki może być przedmiotem dystrybucji przez wydawcę. Prawa autorskie do rozpowszechnianego dzieła będą przysługiwały zleceniodawcy (wydawnictwu) lub autorom. Nie będą natomiast przysługiwały Wnioskodawcy. Zatem, w sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

2012
6
kwi

Istota:

Stawka podatku dla dostawy książek-albumów oraz czasopism specjalistycznych.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy wytworzenie książek polegające na ich druku, produkcji, należy uznać za dostawę towarów, w ramach której następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Proces wydrukowania książki w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które stają się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę. Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.