IBPB-1-1/4510-387/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Jaka jest możliwość opodatkowania dropshippingu w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
IBPB-1-1/4510-387/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. Dropshipping
  2. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r., wysłanym w tym samym dniu za pośrednictwem Poczty (data wpływu do tut. Biura 1 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku został przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2 czerwca 2015 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Głównym rodzajem jego działalności jest sprzedaż towarów poza siecią sklepową (sklep internetowy, serwisy aukcyjne) sklasyfikowana zgodnie z PKD pod symbolem 47.91.Z. Jest to handel detaliczny w zakresie elektroniki (tranzystory, transformatory, układy scalone) polegający na zakupie części elektronicznych, a następnie na ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Usługi w zakresie handlu detalicznego sklasyfikowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 47.00., jako "sprzedaż detaliczna z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi".

W przyszłości, za pośrednictwem portalu aukcyjnego Wnioskodawca chciałby oferować usługi pośrednictwa w sprzedaży detalicznej polegające na zorganizowaniu procedury zakupów poza terytorium Polski na zasadzie modelu logistycznego dropshippingu. W praktyce polegałoby to na tym, że klienci dokonywaliby wyboru towaru z prezentowanych na aukcjach internetowych wyrobów, które jednak nie będą jego własnością. Ustaloną na aukcji cenę sprzedaży wraz z kosztami przesyłki przekazywaliby na konto bankowe Wnioskodawcy, a on z kolei część z tych pieniędzy (pomniejszoną o prowizję) będzie przekazywał kontrahentowi zagranicznemu. Wysyłka towaru z zagranicy będzie dokonywana bezpośrednio na adres kupującego, a nie na jego adres, poprzez pocztę lub kuriera. Kupujący będzie informowany w regulaminie aukcji, że wszelkie należności celne ciążą na nim. Rolą Wnioskodawcy będzie jedynie przekazywanie pomniejszonej o swoją prowizję należności pomiędzy kupującym a zagranicznym kontrahentem oraz pośrednictwo w kontakcie między nimi. Towar nie będzie w takich przypadkach stanowił jego własności. Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnego dowodu potwierdzającego zakup oraz nie będzie występował w roli importera, ponieważ nie będzie sprowadzał towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ograniczy się jedynie do pośrednictwa w płatnościach i zamówieniach. Dla tych transakcji Wnioskodawca rozważa także rozszerzenie swojej działalności o pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (wg PKWiU sklasyfikowaną pod symbolem 63.99.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dla opisanych czynności prawidłową formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych...

Jaka będzie prawidłowa stawka ryczałtu...

Co będzie stanowić przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla opisanych czynności forma opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowa, ponieważ przypisany im symbol PKWiU 47.00 oraz 63.99 nie wyklucza takiej formy opodatkowania.

Właściwą stawką opodatkowania będzie 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdyż w tym progu podatkowym znajdują się usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży.

Przychodem do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym będzie prowizja uzyskana z tytułu pośrednictwa w sprzedaży, tj. różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy zagranicznego, która odpowiednio będzie udokumentowana, np. fakturą.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przy czym, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., pod pozycją 25 ujęto usługi, o których mowa w dziale 63.99 PKWiU, tj. Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego elektroniką (tranzystory, transformatory, układy scalone) polegającą na zakupie części elektronicznych, a następnie na ich dalszej odsprzedaży z zyskiem, sklasyfikowaną wg PKWiU pod symbolem 47.00. W przyszłości, za pośrednictwem portalu aukcyjnego Wnioskodawca chciałby oferować usługi pośrednictwa w sprzedaży detalicznej polegające na zorganizowaniu procedury zakupów poza terytorium Polski na zasadzie modelu logistycznego dropshippingu. W praktyce polegałoby to na tym, że klienci dokonywaliby wyboru towaru z prezentowanych na aukcjach internetowych wyrobów, które jednak nie będą jego własnością. Dla tych transakcji Wnioskodawca rozważa także rozszerzenie swojej działalności o pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (wg PKWiU sklasyfikowaną pod symbolem 63.99.).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie świadczył usługi, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 63.99 (usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), a więc usługi wymienione pod poz. 25 Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, to działalność ta na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. w ogóle nie będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tym samym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji bezprzedmiotowa jest ocena jego stanowiska w zakresie stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów oraz sposobu ustalania tych przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Dropshipping
IBPBI/1/415-1020/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.