IPPP3/4512-942/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z budową drogi.
IPPP3/4512-942/15-2/KPinterpretacja indywidualna
  1. drogi
  2. faktura
  3. gmina
  4. odliczenia
  5. przekazanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z budową drogi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z budową drogi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi i wyrobami stalowymi. Dla celów prowadzonej działalności Spółka nabywała nieruchomości gruntowe, na których w ramach inwestycji własnych budowała hale magazynowe wraz z towarzyszącymi budowlami. Spółka zakupiła również m.in. działkę gruntu od Gminy Miasta. Na tej działce Spółka w dłuższej perspektywie planuje budowę hali magazynowej, niemniej jednak w przypadku złej koniunktury gospodarczej nie można wykluczyć również innego przeznaczenia ww. działki, w tym również sprzedaż.

Spółka jest w trakcie rozmów z władzami Gminy M. w zakresie współfinansowania wybudowania drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni, która będzie komunikować tereny położone w bliskim sąsiedztwie tej drogi - dzięki tej drodze ww. działka zyska połączenie z drogą lokalną - w M. Na chwilę obecną korzystanie z nieruchomości jest utrudnione, natomiast dojazd w okresie opadów atmosferycznych wręcz niemożliwy, zwłaszcza w zakresie obrotu stalą, gdyż wymagany jest dobry dojazd do hal magazynowych przez samochody ciężarowe mogące przewozić odpowiedni tonaż stali. Dobre skomunikowanie terenu ma też niewątpliwie wpływ na atrakcyjność nieruchomości.

Planowane jest zawarcie umowy bądź porozumienia, na mocy którego Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki partycypowaliby w kosztach budowy tej drogi w ten sposób, że zwróciliby na rzecz Gminy określoną w umowie/porozumieniu część poniesionych przez Gminę nakładów pieniężnych - najprawdopodobniej odpowiednio w 1/3 części (Spółka, właściciel sąsiedniej działki, Gmina Miasta ).

Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki byliby zobowiązani w określonym terminie dokonać wpłaty pieniężnej na poczet planowanej budowy drogi w częściach wynikających z kosztorysu bądź innego ustalonego w umowie/porozumieniu dokumentu. Po zakończeniu inwestycji Gmina Miasta. dokonałaby rozliczenia wspomnianej inwestycji drogowej i ustaliła ostateczną kwotę zwrotu nakładów przez nią poniesionych.

Wszelka dokumentacja projektowa, rozliczenia z podwykonawcami, dokumentacja powykonawcza, dokumenty związane z rękojmią, gwarancją itd. będą w gestii Gminy Miasta. Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki dokonają jedynie zwrotu na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji wykonania drogi.

Gmina po otrzymaniu ustalonej w umowie wpłaty - wystawi fakturę, która zdaniem Spółki powinna być traktowana jako faktura dokumentująca dokonanie przedpłaty. Po wykonaniu inwestycji i końcowym rozliczeniu - Gmina wystawi fakturę rozliczeniową, w której uwzględni uprzednio dokonaną wpłatę na poczet nakładów. Nie jest wykluczone, że po ostatecznym rozliczeniu Spółka uzyska częściowy zwrot wpłaconej uprzednio kwoty, jeśli okaże się, że poniesione przez Gminę nakłady inwestycyjne będą ostatecznie niższe niż wynikające z kosztorysu czy innego dokumentu przyjętego do rozliczeń wstępnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach wystawionych przez Miasto za zwrot poniesionych wydatków na budowę drogi...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zdaniem Spółki zastosowanie znajdzie zasada ogólna wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przypisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tj. łącznie muszą wystąpić 2 przesłanki: podmiot dokonujący zakupów jest podatnikiem podatku VAT oraz nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Spółki przesłanki warunkujące prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur wystawionych przez Miasto za zwrot poniesionych nakładów na budowę drogi, zostaną spełnione.

Spółka jest bowiem czynnym podatnikiem VAT. Natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego dotyczy wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykonywanymi w jej ramach czynnościami opodatkowanymi VAT. Brak jest w ustawie VAT jakichkolwiek dodatkowych kryteriów odnoszących się do zakresu wykorzystywania towarów czy usług do wykonywania czynności opodatkowanych czy charakteru związku wydatków z tego rodzaju czynnościami (związek bezpośredni czy pośredni).

Poniesienie wydatków na budowę drogi będzie konieczne i gospodarczo uzasadnione, żeby w przyszłości Spółka mogła dokonywać sprzedaży opodatkowanej VAT. Obecny stan skomunikowania drogi uniemożliwia swobodny dojazd do nieruchomości, a tym samym prowadzenie działalności gospodarczej. Zwrot nakładów na rzecz Gminy Miasta jest niewątpliwie uwarunkowany potrzebami Spółki oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  1. zostały nabyte przez podatnika tego podatku, oraz
  2. pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika należy stwierdzić, że kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jednak, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem opodatkowanego obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o.) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi i wyrobami stalowymi. Dla celów prowadzonej działalności spółka nabywała nieruchomości gruntowe, na których w ramach inwestycji własnych budowała hale magazynowe wraz z towarzyszącymi budowlami. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności (obrót stalą) wymagany jest dobry dojazd do hal magazynowych przez samochody ciężarowe mogące przewozić odpowiedni tonaż stali. Tymczasem na chwilę obecną korzystanie z nieruchomości jest utrudnione, gdyż dojazd do hal magazynowych jest niemożliwy zwłaszcza w okresie występowania opadów atmosferycznych. Zdaniem Spółki dobre skomunikowanie terenu ma też niewątpliwie wpływ na atrakcyjność nieruchomości. W związku z tym Spółka planuje współfinansować wybudowanie drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni, która będzie komunikować tereny położone w bliskim sąsiedztwie. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę bądź porozumienie z Gminą M, na mocy którego spółka oraz właściciel sąsiedniej działki partycypowaliby w kosztach budowy tej drogi w ten sposób, że zwróciliby na rzecz Gminy określoną w umowie/porozumieniu część poniesionych przez Gminę nakładów pieniężnych - najprawdopodobniej odpowiednio w 1/3 części (spółka, właściciel sąsiedniej działki, Gmina Miasta ). Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki byliby zobowiązani w określonym terminie dokonać wpłaty pieniężnej na poczet planowanej budowy drogi w częściach wynikających z kosztorysu bądź innego ustalonego w umowie/porozumieniu dokumentu. Po zakończeniu inwestycji Gmina Miasta. dokonałaby rozliczenia wspomnianej inwestycji drogowej i ustaliła ostateczną kwotę zwrotu nakładów przez nią poniesionych. Wszelka dokumentacja projektowa, rozliczenia z podwykonawcami, dokumentacja powykonawcza, dokumenty związane z rękojmią, gwarancją itd. będą w gestii Gminy Miasta. Spółka oraz właściciel sąsiedniej działki dokonają jedynie zwrotu na rzecz Miasta nakładów pieniężnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji wykonania drogi. Gmina po otrzymaniu ustalonej w umowie wpłaty - wystawi fakturę, która zdaniem Spółki powinna być traktowana jako faktura dokumentująca dokonanie przedpłaty. Po wykonaniu inwestycji i końcowym rozliczeniu - Gmina wystawi fakturę rozliczeniową, w której uwzględni uprzednio dokonaną wpłatę na poczet nakładów. Nie jest wykluczone, że po ostatecznym rozliczeniu Spółka uzyska częściowy zwrot wpłaconej uprzednio kwoty, jeśli okaże się, że poniesione przez Gminę nakłady inwestycyjne będą ostatecznie niższe niż wynikające z kosztorysu czy innego dokumentu przyjętego do rozliczeń wstępnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Miasto za zwrot poniesionych wydatków na budowę drogi.

Jak wskazano wyżej czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem zbadać należy czy w przedmiotowym przypadku wydatki poniesione na budowę drogi gminnej mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

Jak wynika z opisu sprawy, na podstawie umowy/porozumienia Gmina Miasta zrealizuje inwestycję drogową polegającą na wybudowaniu drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni stanowiącej dojazd do hal magazynowych. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności (obrót stalą) wymagany jest dobry dojazd do hal magazynowych przez samochody ciężarowe mogące przewozić odpowiedni tonaż stali. Wnioskodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów w związku z ww. inwestycją, tj. współfinansuje w części wynikającej z kosztorysu budowę drogi gminnej.

Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydatki, które Spółka poniesie w związku ze zobowiązaniem do zwrotu na rzecz Gminy Miasta. nakładów pieniężnych poniesionych w związku z realizacją przez Miasto inwestycji budowy drogi związane są z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi.

Budowa ww. drogi niewątpliwie jest uwarunkowana potrzebami Wnioskodawcy i jest związana z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Budowa drogi, która stanowi dojazd do hal magazynowych Wnioskodawcy w sposób ewidentny przyczyni się do uatrakcyjnienia nieruchomości. Ponadto obecny stan skomunikowania drogi uniemożliwia swobodny dojazd do nieruchomości, a tym samym prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca wykonując inwestycję drogową dąży do zapewnienia sobie źródła przychodów, które są uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami hutniczymi oraz stalowymi.

Z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w myśl art. 86 ust. 1 Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Gminę Miasta za zwrot poniesionych wydatków na budowę drogi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.