IPPP3/4512-435/16-2/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Ubiega się o przyznanie pomocy finansowej dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Przebudowa drogi powiatowej”. Zakres realizacji operacji dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.(art.19 ust.2 pkt 3) oraz zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.

Zakres robót budowlanych planuje się zlecić wykonawcy wyłonionemu w ramach zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty robót inwestycyjnych obejmą: roboty pomiarowe, podbudowę, nawierzchnię, oznakowanie, przepusty, zjazdy, roboty ziemne na zatokach autobusowych, chodniki na zatokach autobusowych, zatokę autobusową, rowy przydrożne i pobocza, kosztorys inwestorski.

Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji należeć będzie wyłącznie do Powiatu i służyć będzie społecznościom jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W kosztach przedmiotowego zadania partycypować będzie gmina, na terenie której powstanie inwestycja. Na podstawie uchwały podjętej przez gminę o przekazaniu dotacji celowej na inwestycję realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jej udział będzie stanowić ok. 4,3% kosztu inwestycji. Środki pieniężne tej dotacji, na podstawie noty księgowej, będą przekazane na rachunek bankowy Powiatu.

Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Powiatu. W ramach realizacji operacji faktury dokumentujące zakupy inwestycyjne będą wystawiane na Powiat. Z tytułu otrzymanych dotacji Powiat nie będzie wystawiał faktur VAT.

Realizacja inwestycji - przebudowa drogi powiatowej nie będzie przynosić dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych i nie będzie podlegała obrotowi gospodarczemu. Będzie funkcjonować jako droga publiczna w zarządzie powiatowego organu władzy samorządowej. Powiat może pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego, nie podlegające podatkowi VAT, w związku z działalnością podejmowaną jako organ władzy publicznej i w tym zakresie nie jest uważany za podatnika VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poprawne jest założenie, że Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w związku z planowaną realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej” ubiegając się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i może ubiegać się o włączenie podatku VAT tej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Planowana realizacja operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej”, z dofinansowaniem z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie spowoduje powstania prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art, 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zapis tego artykułu oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego oznaczającego powstanie zobowiązania podatkowego.

Planowana realizacja operacji polega na przebudowie drogi powiatowej na terenie Powiatu i obejmuje roboty budowlane: pomiarowe, podbudowę, nawierzchnię, oznakowanie, przepusty, zjazdy, ziemne na zatokach autobusowych, chodniki na zatokach autobusowych, zatoki autobusowej, rowy przydrożne i pobocza, kosztorys inwestorski.

Finansowanie operacji pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, środków budżetowych powiatu oraz z dofinansowania w formie dotacji celowej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanej przez gminę, na terenie której będzie realizowana inwestycja (ok. 4,3% wartości inwestycji).

Powiat zleci wykonanie operacji podmiotowi wyłonionemu w ramach zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Powstałe w wyniku realizacji mienie będzie stanowić własność powiatu i będzie służyć społecznościom jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, tj, do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakres operacji pn, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi woj. nr 574 do drogi woj. 583 o dł. 1,899 km we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołaś, 09-550 Szczawin Kościelny” dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego - Powiatu oraz jego współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczy dotacji celowej na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z Gminą, wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460,774,870 (art. 19 ust. 2 oraz art. 20 pkt 3), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm. art. 4 ust.1 pkt 6), ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 594, z późn. zm., art. 10).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powiat może pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego (na podst. z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2015 r. poz.460 z późn. zm. art. 40 ust 3), nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z działalnością podejmowaną jako organ władzy publicznej i w tym zakresie nie jest uznawany za podatnika VAT.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia planowana realizacja operacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nie spowoduje prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zatem zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

W świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy finansowej dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Przebudowa drogi powiatowej”. Zakres realizacji operacji dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zakres robót budowlanych Wnioskodawca planuje zlecić wykonawcy wyłonionemu w ramach zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty robót inwestycyjnych obejmą: roboty pomiarowe, podbudowę, nawierzchnię, oznakowanie, przepusty, zjazdy, roboty ziemne na zatokach autobusowych, chodniki na zatokach autobusowych, zatokę autobusową, rowy przydrożne i pobocza, kosztorys inwestorski. Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji należeć będzie wyłącznie do Powiatu i służyć będzie społecznościom jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach realizacji operacji faktury dokumentujące zakupy inwestycyjne będą wystawiane na Powiat. Z tytułu otrzymanych dotacji Powiat nie będzie wystawiał faktur VAT. Realizacja inwestycji - przebudowa drogi powiatowej nie będzie przynosić dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych i nie będzie podlegała obrotowi gospodarczemu. Będzie funkcjonować jako droga publiczna w zarządzie powiatowego organu władzy samorządowej. Powiat może pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego, nie podlegające podatkowi VAT, w związku z działalnością podejmowaną jako organ władzy publicznej i w tym zakresie nie jest uważany za podatnika VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Wnioskodawca może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi zakupione w celu realizacji operacji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, skoro efekty przedmiotowej operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją rozbudowy drogi powiatowej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.