IPPP2/443-875/14-3/KOM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy dróg i placów oraz infrastruktury
IPPP2/443-875/14-3/KOMinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. infrastruktura
 3. nieruchomości
 4. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu za pomocą platformy ePUAP 12 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy dróg i placów oraz infrastruktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. za pomocą platformy ePUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy dróg i placów oraz infrastruktury. Wniosek uzupełniony został w dniu 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego oraz posiada wiele nieruchomości na terytorium kraju. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy posiadanych nieruchomości i w związku z tym powstało u niego kilka wątpliwości dotyczących zasad opodatkowania dostawy tych nieruchomości podatkiem VAT. Wnioskodawca m.in. posiada nieruchomości, na których znajdują się budynki, budowle lub ich części, które są w całości lub w części przedmiotem najmu/dzierżawy, użytkowania (dalej „Najem”). W celu prawidłowego korzystania z tych budynków i budowli lub ich części niezbędne jest korzystanie z dróg dojazdowych i placów postojowych oraz innej infrastruktury jak ogrodzenie, bramy, bocznica kolejowa itp. Najemcy mają prawo do niewyłącznego korzystania z dróg, placów ogrodzenia i bramy (dalej: „Drogi i place”) w celu dojazdu do powierzchni najmu i ewentualnego parkowania pojazdów. Drogi i place są udostępnione do korzystania niewyłącznego, tzn. korzystają z tych nieruchomości różni najemcy, albo Wnioskodawca i najemcy. Dodatkowo, do prawidłowego korzystania z budynków i budowli lub ich części (przedmioty najmu) niezbędne jest wykorzystanie instalacji należących do Wnioskodawcy (instalacje wodne, kanalizacyjne, przyłącza, studnie, sieci energetyczne itp.: dalej „Infrastruktura”), które są udostępnione najemcom do korzystania niewyłącznego (korzystają z tych nieruchomości różni najemcy, albo Wnioskodawca i najemcy). Bez udostępnienia tej Infrastruktury nie byłoby możliwe prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu. Z tytułu udostępnienia Dróg i placów oraz Infrastruktury Wnioskodawca nie pobiera dodatkowej opłaty, gdyż koszt ich udostępnienia jest wliczony do czynszu Najmu za przedmiot najmu. Na potrzeby udzielenia indywidualnej interpretacji w zdarzeniu przyszłym przyjmuje się, że zarówno Drogi i place, jak i Infrastruktura zostały udostępnione najemcom do użytkowania ponad dwa lata przed dniem dokonania dostawy. Umowy Najmu nie wskazują wprost możliwości korzystania z Dróg i placów i Infrastruktury, gdyż jest to konieczne dla korzystania z przedmiotów najmu i odrębne wskazywanie tego nie jest niezbędne.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa Dróg i placów oddanych do niewyłącznego korzystania najemcom ponad dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów, oznacza ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym dostawa ta może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT...
 2. Czy dostawa Infrastruktury oddanej do niewyłącznego korzystania najemcom ponad dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów, oznacza ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym dostawa ta może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Dostawa Dróg i placów oddanych do niewyłącznego korzystania najemcom ponad dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów, oznacza ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym dostawa ta może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.
 2. Dostawa Infrastruktury oddanej do niewyłącznego korzystania najemcom ponad dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów, oznacza ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym dostawa ta może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia należy rozumieć „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Przepis ten nie uzależnia objęcia danego budynku, budowli lub ich części pojęciem pierwszego zasiedlenia od oddania do wyłącznego użytkowania danego budynku, budowli lub ich części. Zatem pierwszym zasiedleniem będzie zarówno oddanie do użytkowania Dróg i placów na rzecz jednego lub kilku najemców. Również fakt wspólnego korzystania z Dróg i placów przez właściciela i najemców, nie będzie wpływał na fakt zasiedlenia Dróg i placów, bowiem również w tym wypadku nadal jest spełniona przesłanka oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (tu najem). Z kolei, wynajęcie budynku, budowli lub ich części i oddanie ich do użytkowania oznacza jednoczesne oddanie do użytkowania także Dróg i placów służących wszystkim użytkownikom budynku (w tym najemcom). Bez oddania Dróg i placów do użytkowania najemcom, nie byłoby bowiem możliwe korzystanie z wynajętych powierzchni w budynkach, w których są one usytuowane ze względu na brak możliwości dostania się do nich.

W związku z powyższym należy uznać, że w odniesieniu do Dróg i placów oraz Infrastruktury pierwsze zasiedlenie nastąpiło w tym samym momencie, w którym doszło do pierwszego zasiedlenia powierzchni najmu, tj. przekazano najemcom lokale do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W przypadku braku zapewnienia możliwości użytkowania Dróg i placów oraz Infrastruktury w praktyce nie doszłoby do świadczenia Najmu, w związku z brakiem możliwości dostania się do przedmiotu najmu. Tym samym możliwość korzystania z Dróg i placów oraz Infrastruktury nie musi być odrębnie wskazana w umowie, ani nie wymaga uiszczania odrębnej odpłatności, bowiem zapewnienie możliwości nieskrępowanego korzystania (w tym przede wszystkim dostania się do niego) z przedmiotu najmu i jego prawidłowego użytkowania nie byłoby możliwe.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że niezależnie od tego, czy w umowach najmu zawieranych przez Wnioskodawcę z najemcami zawarte są wprost postanowienia dotyczące Dróg i placów oraz Infrastruktury, to sam fakt, że budynki, budowle i ich części były wynajmowane, to wraz z oddaniem przedmiotu najmu w Najem, doszło do oddania do użytkowania przez najemcę także Dróg i Infrastruktury, a tym samym ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, nie ma również obowiązku odrębnie określać odpłatności za użytkowanie Dróg i placów i Infrastruktury przez najemców, by uznać, że zostały one oddane do użytkowania najemcom. W opinii Wnioskodawcy, jako że zapewnienie możliwości użytkowania Dróg i placów najemcom jest immanentnym elementem usługi najmu należy uznać, że odpłatność z tego tytułu została przewidziana i jest wkalkulowana w czynsz Najmu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2013 r. (sygn. IPPP2/443-781/13-3/RR), której stan faktyczny przewidywał, że Najemcy budynków miewają prawo do korzystania z pozostałych obiektów budowlanych posadowionych na Nieruchomości, takich jak parkingi i przejazdy znajdujące się na Nieruchomości, które nie były bezpośrednio objęte umową najmu uznał, że „sprzedaż Nieruchomości w postaci budynków biurowych i magazynowych oraz parkingów, ogrodzenia, przejazdów, instalacji oświetleniowej terenu (za wyjątkiem budynku portierni oraz studni głębinowej) - będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w analizowanej sprawie doszło już do pierwszego zasiedlenia ww. budynków, budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż ww. budynki biurowe, magazynowe oraz jeden z parkingów zostały oddane w najem, na co najmniej dwa lata przed dniem planowanej dostawy”.

Podobnie, uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2014 r. (sygn. IPPP3/443-716/13-5/SM), której stan faktyczny dotyczył aportu budynków będących przedmiotem najmu od ponad 2 lat, gdzie oprócz budynków na nieruchomości znajdowały się także trwale związane z gruntem: a. ogrodzenie Nieruchomości wykonane z prętów stalowych oraz płyt betonowych, b. przejazdy i place postojowe wykonane z asfaltu, kostki brukowej oraz płyt betonowych związane funkcjonalnie z budynkami posadowionymi na gruncie, c. place składowe wykonane z płyt betonowych i asfaltu, d. przyłącza C.O., e. wodociągi/przyłącze wodociągowe, f. kanalizacja sanitarna służąca oprowadzaniu ścieków z terenu nieruchomości do zewnętrznej kanalizacji publicznej, g. kanalizacja deszczowa wewnętrzna, służąca odprowadzaniu wód opadowych z terenu Nieruchomości do kanalizacji publicznej; h. sieci elektro-energetyczne, i. sieć telefoniczna, łącząca budynki z zewnętrzną siecią telekomunikacyjną; j. zbiornik wodociągowy.

Ww. obiekty budowlane nie były jednak bezpośrednio przedmiotem najmu. Dyrektor Izby Skarbowej w odpowiedzi na pytanie podatnika, czy w przypadku dokonania zbycia nieruchomości na rzecz nabywcy w przypadku skorzystania z opcji opodatkowania przez obie ze stron zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa całej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT... przyznał rację Wnioskodawcy, że cała nieruchomość będzie podlegać opodatkowaniu na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, zaś taka odpowiedź jest prawidłowa wyłącznie przy założeniu, że te pozostałe elementy mimo, że nie zostały wymienione bezpośrednio w umowie, zostały uznane za zasiedlone w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT. Zgodnie, bowiem z przepisem art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o VAT „Zwalnia się od podatku (...) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

Mając na uwadze, że przedstawione zdarzenie przyszłe obejmuje fakt, że Drogi i place były oddane do użytkowania najemcom w ramach usług najmu, co najmniej dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów należy uznać, że spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia, bowiem: - Drogi i place oraz Infrastruktura zostały zasiedlone w ramach oddania ich do użytkowania na rzecz najemców, oraz - Drogi i place oraz Infrastruktura zostały zasiedlone co najmniej dwa lata przed dostawą towarów.

Ad. 1. Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa Dróg i placów oddanych do niewyłącznego korzystania najemcom ponad dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów, oznacza ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym ich dostawa może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Ad. 2. Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa Infrastruktury oddanej do niewyłącznego korzystania najemcom ponad dwa lata przed dokonaniem dostawy towarów, oznacza ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, a tym samym ich dostawa może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.