IPPB5/4510-26/16-3/MR | Interpretacja indywidualna

1) Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego w związku z nieodpłatnym przekazaniem dokumentacji, spółka będzie mogła zaliczyć w koszty wydatki związane z jej zakupem (wydatki udokumentowane zostaną fakturą od firmy zewnętrznej)?Czy ww. wydatki będą mogły być zaliczone do kosztów pośrednich uzyskania przychodów?2) Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur za zakup dokumentacji, która to dokumentacja zostanie nieodpłatnie przekazana gminie w celu budowy drogi? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem dokumentacji, spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony wynikający z faktur za zakup dokumentacji?3) Czy nieodpłatne przekazanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminie, na podstawie umowy pomiędzy spółką a gminą, na mocy której spółka zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie dokumentację w celu wybudowania przez gminy drogi, stanowi niedopłatne świadczenie usług związane z działalnością przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
IPPB5/4510-26/16-3/MRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. drogi
 3. gmina
 4. inwestycje
 5. koszty uzyskania przychodów
 6. świadczenie pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z wykonaniem drogi dojazdowej do hal magazynowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z wykonaniem drogi dojazdowej do hal magazynowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. sp. z o.o. zajmuje się głównie realizacją projektów budowlanych. Obecnie spółka realizuje inwestycje polegającą na budowie hal magazynowych. W celu realizacji ww. przedsięwzięcia spółka zakupiła grunty. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia przychodu z inwestycji (przedsięwzięcia) jest budowa drogi dojazdowej, droga jest bowiem niezbędna do późniejszego wykorzystywania (wynajmowania) hal. Nadto droga będzie też wykorzystywana podczas budowy części planowanych hal. Droga wybudowana zostanie przez Miasto, na gruntach należących do tej gminy, a także na gruntach osób prywatnych.

Spółka w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia planuje zawrzeć umowę z gminą, na mocy której zobowiąże się na własny koszt uzyskać niezbędną dokumentację projektową związaną z budową drogi, a następnie na podstawie umowy przekazać ww. dokumentację, wraz z prawami autorskimi majątkowymi, nieodpłatnie na rzecz gminy. Treść umowy została już między stronami ustalona. Zgodnie z jej zapisami warunkiem niezbędnym do wybudowania przez gminę drogi jest przekazanie gminie przez spółkę ww. dokumentacji wraz z prawami autorskimi majątkowymi do tej dokumentacji. Gmina zastrzegła, że droga zostanie wybudowana, jeżeli w budżecie gminy będą środki niezbędne na przedmiotową budowę. Sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej związanej z budową drogi spółka zleciła zewnętrznej firmie.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy spółką a wykonawcą dokumentacji jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pierwsza część dokumentacji zostanie wykonana na rzecz spółki w pierwszym lub drugim kwartale 2016 r., pozostała część dokumentacji, niezbędna do finalnego wykonania drogi oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zostanie wykonana w trzecim kwartale 2016 r. Płatności z tytułu otrzymania dokumentacji spółka będzie dokonywać, zgodnie z umową łączącą ją z ww. zewnętrzną firmą, w częściach, po wykonaniu poszczególnych części dokumentacji. Dokumentacja wraz z prawami autorskimi majątkowymi zostanie przekazana gminie (nieodpłatnie) na mocy odrębnej umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego w związku z nieodpłatnym przekazaniem dokumentacji, spółka będzie mogła zaliczyć w koszty wydatki związane z jej zakupem (wydatki udokumentowane zostaną fakturą od firmy zewnętrznej)...Czy ww. wydatki będą mogły być zaliczone do kosztów pośrednich uzyskania przychodów...
 2. Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur za zakup dokumentacji, która to dokumentacja zostanie nieodpłatnie przekazana gminie w celu budowy drogi... Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem dokumentacji, spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony wynikający z faktur za zakup dokumentacji...
 3. Czy nieodpłatne przekazanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminie, na podstawie umowy pomiędzy spółką a gminą, na mocy której spółka zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie dokumentację w celu wybudowania przez gminy drogi, stanowi nieodopłatne świadczenie usług związane z działalnością przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego numerem 1. W zakresie pytania oznaczonego numerem 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1, wydatki poniesione przez spółkę na uzyskanie dokumentacji, która następnie zostanie nieodpłatnie przekazane gminie, można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki. Poniesione koszty na zakup dokumentacji mogą zostać przez spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Są to koszty pośrednie, gdyż nie można ich odnieść do konkretnego przychodu, ale ich poniesienie ma wpływ na uzyskanie przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Spółka zamierza osiągać przychody z wynajmu hal. Warunkiem niezbędnym do późniejszego wynajmu hal jest uprzednia budowa drogi dojazdowej. Nadto droga będzie też wykorzystywana podczas budowy części planowanych hal.

Ze względu na kluczowe znaczenie drogi dla spółki, spółka zamierza zawrzeć umowę z gminą, na mocy której przekaże gminie nieodpłatnie dokumentację związaną z budową drogi (wraz z autorskimi prawami majątkowymi) w celu wybudowania drogi przez gminę. W przedmiotowej umowie a gmina oświadcza, że planuje budowę drogi (publicznego układu drogowego). Gmina co prawda zastrzega w umowie, że droga zostanie wybudowana jeżeli będą w budżecie gminy środki niezbędne na jej budowę, niemniej jednak z ustnych ustaleń wynika, że środki takie są zapewnione i droga zostanie wybudowana.

Nie jest wykluczone, że gdyby nie partycypowanie przez spółkę w budowie droga ta powstałaby później albo nie powstałaby w ogóle. W interesie spółki - w celu realizacji inwestycji a następnie czerpania z niej zysków - jest, aby droga została wybudowana jak najwcześniej. W tej sytuacji, związek pomiędzy przekazaniem gminie dokumentacji niezbędnej do wybudowania infrastruktury drogowej prowadzącej do hali a działalnością gospodarczą spółki nie ulega wątpliwości.

Zawarcie umowy z gminą i realizacja jej ustaleń jest warunkiem niezbędnym do budowy drogi, która to droga jest niezbędna do osiągania przychodów z inwestycji.

Dodatkowo przepisy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatków, które podatnik poniesie na zakup dokumentacji w związku z budową drogi.

Podobne stanowiska w przedmiotowej sprawie zajmował między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Interpretacja IBPBI/1/415-101/09/KB oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-103/09-2/AM, czy też IPPB3-423-662/08-4/KB.

Artykuł 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z kosztów podatkowych darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową jednakże nieodpłatnego przekazania dokumentacji dotyczącej drogi nie można uznać w przypadku rozpatrywanym przez spółkę za darowiznę. Nieodpłatne przekazanie jest częścią inwestycji, jego celem nie jest obdarowanie, jest ono warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji i ma bezpośredni związek z przyszłymi przychodami. „Jeżeli brak chęci i motywu obdarowania, to takie działania marketingowe są nieodpłatnym przekazaniem towarów i usług, a nie darowizną. Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ten cel.” (wyrok WSA w Poznaniu z 9 lutego 2012 r., I SA/Po 877/11). „Darowizna, zdefiniowana w art. 888 i następne kodeksu cywilnego, jest bezpłatnym świadczeniem przez darczyńcę na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Istotą darowizny jest zatem przekazanie określonego składnika majątku pod tytułem darmym, bez świadczenia ekwiwalentnego od drugiej strony. Co do zasady, nieodpłatne przekazanie może być tak zakwalifikowane z uwagi na to, że przekazujący nie oczekuje zapłaty od podmiotu, na rzecz którego przekazuje dokumentację. Kwalifikację prawnopodatkową zdarzenia zmienia jednak analiza celu tego przekazania. Intencją spółki nie jest bowiem uszczuplenie swojego majątku na rzecz innego podmiotu jak w przypadku klasycznych darowizn, lecz realizacja celu gospodarczego” - w naszym przypadku celu gospodarczego w postaci budowy drogi niezbędnej do uzyskania przychodu z inwestycji.

Poniesione koszty na zakup dokumentacji mogą zostać przez spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Są to koszty pośrednie, gdyż nie można ich odnieść do konkretnego przychodu, ale ich poniesienie ma wpływ na uzyskanie przychodu. Wydatki te winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Za datę poniesienia należy uznać dzień, na który koszty te zostaną ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na podstawie otrzymanej za przygotowaną dokumentację faktury (art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z wykonaniem drogi dojazdowej do hal magazynowych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Nadmienić przy tym należy, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie sądu administracyjnego jest rozstrzygnięciami wydanym w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym, nie ma waloru wykładni powszechnie obowiązującej. Orzeczenia sądowe są dla organu nieocenionym źródłem wiedzy i materiałem poznawczym, bieżąco wykorzystywanym w toku załatwiania spraw. Z tego względu należy pamiętać, że orzeczenia NSA mają charakter indywidualny, nie wiążą organów podatkowych i są formalnie wiążące dla organu podatkowego tylko w konkretnej sprawie. Orzeczenia NSA nie mają mocy prawnej precedensów i charakteru wykładni powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.