IBPP3/4512-801/15/KG | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z rozbudową drogi.
IBPP3/4512-801/15/KGinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. drogi
 3. gmina
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina B. (Wnioskodawca) jako jednostka samorządu terytorialnego jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje:

1.czynności opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek jak:

 • dzierżawa gruntów;
 • sprzedaż działek;
 • wieczyste użytkowanie po 2004 r.;
 • refaktura mediów, itd.;

2.czynności zwolnione z podatku VAT, jak:

 • wynajem lokali mieszkalnych wraz z sprzedażą mediów;

3.czynności niepodlegających regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dochody z podatku od nieruchomości i opłaty skarbowej ...).

Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami VAT oraz wykazuje w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT.

Gmina zrealizowała inwestycję pn. „ ...” w ramach pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej RPOW na lata 2007–2013. Na wniosek Gminy Zarząd Województwa uchwałą Nr xxx z dnia 20 października 2015 r. przyznał dofinansowanie ww. inwestycji. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. G. w Gminie B. w celu dostosowania jej do potrzeb różnorodnych użytkowników. Przebudowywana droga ma szczególe znaczenie dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w subregionie południowym Województwa z uwagi na to, że łączy się z drogami wyższej kategorii, bezpośrednio z drogą wojewódzką oraz pośrednio z drogą krajową i ekspresową.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej, Projekt przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu. Ma również wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

 • poszerzenie istniejącej jezdni do min. 5,5 m, w tym pasa jezdni przylegającego do budowanego chodnika do 3,0 na długości 0,704 km;
 • budowę lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokości typowej 1,7 m oraz budowę prawostronnego chodnika o szerokości 2,75 m w rejonie kościoła parafialnego o łącznej długości 0,724 km;
 • budowę kanalizacji deszczowej o długości 0,713 km;
 • remont istniejących przepustów drogowych, zostały wyremontowane istniejące i zniszczone przepusty drogowe pod koroną drogi powiatowej zostały również zarurowanie dwa odcinki rowu melioracyjnego wzdłuż drogi powiatowej;
 • zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kable energetyczne zostały zabezpieczone rurami PS A o 110;
 • przebudowę sieci wodociągowej na długość ok. 25 m – kolidujący z projektowanym umocnieniem skarpy koszami siatkowo-kamiennymi;
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji w śladzie projektowanego chodnika i kolidujących ogrodzeń oraz zjazdu publicznego;
 • umocnienie wysokich skarp koszami siatkowo-kamiennymi, w miejscu występowania wysokich nasypów celem ograniczenia zajętości terenu oraz zabezpieczania skarp przed rozmyciem;
 • instalację elementów zabezpieczenia ruchu drogowego, w tym oznakowanie drogowe.

Wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji projektu są zgodne z wytycznymi zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Jednocześnie Gmina została zobowiązana do uzyskania interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie do odliczenia podatku VAT. Inwestycja została zrealizowana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozbudowana droga jest ogólnodostępna i korzystanie z niej jest nieodpłatne. Inwestycja nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych, nie generuje żadnych dochodów. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy i turyści.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towaru i usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji przedsięwzięcia, nie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „ ...”. Gmina jednoznacznie wskazała, że efekty zrealizowanego zadania inwestycyjnego nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementy stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.