IBPP2/443-1210/14/AB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działki nr 2113/6 zabudowanej drogą
IBPP2/443-1210/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. drogi
 3. grunt zabudowany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2013 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 2113/6 zabudowanej drogą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania m.in. sprzedaży działki nr 2113/6 zabudowanej drogą.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-840/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku (zwolnienia podatku) od sprzedaży działki o powierzchni 0,0201 ha, określonej w ewidencji gruntów i budynków użytkiem "dr".

Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową składającą się z trzech działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami 2113/3, 2113/4 i 2113/6, o ogólnej powierzchni 0,4464 ha. Działki numer 2113/3 i 2113/4 stanowią działki rolne określone użytkiem "PsIII" o pow. 0,4263 ha, trzecia z nich stanowi działkę określoną użytkiem "dr" o pow. 0,0201 ha.

Działki numer 2113/3, 2113/4 i 2113/6 powstały w wyniku podziału działki numer 2113/1, która stała się własnością Gminy, na podstawie decyzji Wojewody.

Dla omawianej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Gmina nie przystąpiła do jego opracowania, jak również nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu. W "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy" zatwierdzonym przez Radę Gminy nieruchomość ta leży w terenach oznaczonych symbolem C2-BS - tereny baz obsługi i składów.

Nieruchomości rolne tj. działki numer 2113/3 i 2113/4 były do dnia 31 grudnia 2013 r. przedmiotem umowy dzierżawy oraz były wykorzystywane na cele rolnicze.

Działka oznaczona numerem 2113/6 stanowi drogę gruntową o nawierzchni trawiastej, dojazdową do działek numer 2113/4 i 2113/3 i zgodnie z ustawą Prawo budowlane stanowi budowlę. Symbol Polskiej Kwalifikacji Obiektów Budowlanych dla tej drogi to 2112.

Od dnia nabycia przez Gminę w/w nieruchomości, nie były na niej wykonywane żadne prace ulepszające, w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków, dzięki którym przysługiwałoby Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W uzupełnieniu wskazano, że:

Ad 1) Sposób nabycia drogi posadowionej na działce numer 2113/6 :

 • Działka numer 2113/1 stała się własnością Gminy na podstawie decyzji Wojewody z dnia 29 marca 1993 r. - dotyczącej nieodpłatnego przekazania w/w na własność Gminie.
 • Podział działki numer 2113/1, w wyniku którego powstały działki o numerach ewidencyjnych 2113/3, 2113/4 i 2113/6 został zatwierdzony Decyzją Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 1998 r..
 • W chwili przekazania na własność Gminie nieruchomości gruntowej numer 2113/1 oraz w chwili zatwierdzenia jej projektu podziału, cała nieruchomość oznaczona była w ewidencji gruntów i budynków jako użytek gruntowy „PsIII”.
 • W wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu, przeprowadzonej na zlecenie Starostwa Powiatowego i zatwierdzonej jako obowiązującej w lutym 2010 r. - działka numer 2113/6 została z urzędu w całości oznaczona użytkiem gruntowym „dr”.
 • Od dnia przekazania niniejszej nieruchomości do dnia dzisiejszego Gmina nie ponosiła żadnych kosztów związanych z urządzeniem drogi na działce numer 2113/6 oraz nie były prowadzone na jej obszarze żadne prace ulepszające.
 • Droga posadowiona na działce numer 2113/6 stanowi drogę gruntową o nawierzchni trawiastej.

Ad 2) Czy nabycie drogi opodatkowane było pozytywną stawką podatku VAT, czy podlegało zwolnieniu z podatku VAT, czy też nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT Wnioskodawca wyjaśnił, iż w związku z nieodpłatnym przekazaniem na własność nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2113/1 obr. na podstawie Decyzji Wojewody, niniejsze nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad 3) Na zapytanie czy przy nabyciu/wytworzeniu drogi przysługiwało Wnioskodawcy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Wnioskodawca wyjaśnił, iż zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 2, Gmina nie miała podstaw do skorzystania z niniejszego prawa.

Ad 4) Na pytanie dotyczące poniesionych wydatków na ulepszenie drogi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wyjaśniam, iż Gmina od momentu nabycia nieruchomości gruntowej numer 2113/1, a także później w stosunku do drogi znajdującej się na działce numer 2113/6 nie wykonywała żadnych prac ulepszających, w związku z czym nie ponosiła żadnych kosztów, w stosunku do których mogłaby skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad 5) Na zapytanie, czy droga będąca przedmiotem sprzedaży, była przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze wyjaśniam, iż działka o numerze ewidencyjnym 2113/6 była przedmiotem umowy dzierżawy na cele rolne w okresie od 1 maja 2006 r. do 31 stycznia 2011 r., zawartej pomiędzy Gminą a osobą fizyczną.

Ad 6) Na zapytanie dotyczące wyjaśnienia, czy w przypadku ulepszenia, droga w stanie ulepszonym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat wyjaśniam, iż w stosunku do niniejszej działki drogowej nie były prowadzone żadne prace ulepszające, w związku z czym Gmina nie wykorzystywała jej do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze powyższe, możliwym jest zwolnienie z podatku od towarów i usług całość transakcji sprzedaży całej nieruchomości, powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – w odniesieniu do działek rolnych niezabudowanych numer 2113/3 i 2113/4 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b – w odniesieniu do działki numer 2113/6, będącej drogą gruntową, trawiastą...

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę stan faktyczny na gruncie oraz nie ponoszenie wydatków na nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży, Gmina uważa, iż sprzedaż całej nieruchomości w jednej transakcji może zostać zwolniona w całości z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.) - w odniesieniu do działek rolnych niezabudowanych numer 2113/3 i 2113/4 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b - w odniesieniu do działki numer 2113/6.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestii opodatkowania działki gruntu o nr ewidencyjnym 2113/6 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym, ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem pierwsza czynność (po wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) opodatkowana dotycząca danych budynków lub budowli.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż nieruchomości lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków i budowli, oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, zamierza sprzedać m.in. działkę nr 2113/6, która stanowi drogę gruntową trawiastą, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane stanowi budowlę. Nabycie drogi nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca w stosunku do drogi znajdującej się na działce numer 2113/6 nie wykonywał żadnych prac ulepszających. Działka o numerze ewidencyjnym 2113/6 była przedmiotem umowy dzierżawy na cele rolne w okresie od 1 maja 2006 r. do 31 stycznia 2011 r., zawartej pomiędzy Gminą a osobą fizyczną.

Tak więc mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że planowana dostawa drogi nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego obiektu doszło przy oddaniu przez Wnioskodawcę ww. drogi w dzierżawę, jak również spełniony zostanie drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. nieruchomości zabudowanej drogą minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa drogi będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Powyższe oznacza, że do zbycia gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również zbycie gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, dostawa działki nr 2113/6 wraz z droga będąca budowlą będzie podlegać zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że działka nr 2113/6 będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b uznać należało za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Kwestia opodatkowania działek gruntu niezabudowanych o nr ewidencyjnych nr 2113/3 i 2113/4 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zmiana elementu opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności gdy droga znajdująca się na działce 2113/6 nie będzie budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zmiana stanu prawnego, powoduje, że interpretacja traci ważność

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.