IBPP1/4512-832/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nieruchomości składającej się z dwóch działek zabudowanych drogą pożarową.
IBPP1/4512-832/15/ALinterpretacja indywidualna
  1. drogi
  2. grunt zabudowany
  3. opodatkowanie
  4. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nieruchomości składającej się z dwóch działek zabudowanych drogą pożarową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nieruchomości składającej się z dwóch działek zabudowanych drogą pożarową.

Wniosek został uzupełniony pismem z 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 31 grudnia 2015 r. znak IBPP1/4512-832/15/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo „P” Spółka Jawna, dalej Spółka, zamierza dokonać nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości, którą tworzą dwie działki oznaczone dla celów geodezyjnych numerami: 2189/33 i 2192/33, położone w M., zabudowane budowlą w postaci drogi pożarowej, na zasadach określonych w art. 902 (1) § 1 ustawy Kodeks cywilny, dalej k.c.

Wyżej opisane działki są ujęte w księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, odpowiednio o numerach xxx oraz yyy.

Omawiane działki, na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2007 r., Repertorium A, nr x, zostały wniesione aportem do Spółki.

W stanie prawnym, mającym zastosowanie w dacie wniesienia aportu, czynność ta, stosownie do

§ 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, korzystała ze zwolnienia od podatku.

W uzupełnieniu podano ponadto, że:

1.Na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2007 r. Wnioskodawca nabył w drodze aportu działki nr 2189/33 i 2192/33 zabudowane drogą pożarową.

1a. Jak podano na wniosku w stanie prawnym, mającym zastosowanie w dacie wniesienia aportu, czynność ta, stosownie do § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, korzystała ze zwolnienia od podatku.

Omawiana czynność wniesienia aportu nie wygenerowała podatku naliczonego, a zatem Wnioskodawcy, z tytułu tej czynności, nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,

1b.Wnioskodawca po nabyciu przedmiotowej drogi pożarowej nie ponosił żadnych nakładów na jej ulepszenie.

2.Jak wskazano w pkt 1 Wnioskodawca nabył działki nr 2189/33 i 2192/33 zabudowane drogą pożarową.

2a.Wnioskodawca nie budował drogi pożarowej, a zatem nie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wybudowania drogi pożarowej.

2b.Jak już wskazano w pkt 1b. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie drogi pożarowej.

2c.Przedmiotowa droga pożarowa została oddana do użytkowania przed 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej drogą pożarową, oznaczonej dla celów geodezyjnych jako działki nr 2189/33 i 2192/33, położone w M., na zasadach określonych w art. 902 (1) § 1 k.c, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

    1.przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
    2.wszelkie inne darowizny
    - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W przypadku Spółki nabycie przedmiotowych działek miało miejsce w ramach czynności podlegającej zwolnieniu od podatku od towarów i usług, a zatem przy jej nabyciu nie występował podatek naliczony, o który Spółka mogłaby obniżyć podatek należny. Spółka nie ponosiła również żadnych nakładów na ulepszenie omawianej nieruchomości.

Uwzględniając powyższe okoliczności należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości zabudowanej drogą pożarową oznaczonej dla celów geodezyjnych jako działki nr 2189/33 i 2192/33, położone w M., na zasadach określonych w art. 902 (1) § 1 k.c., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

    1.przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych,
    członków stowarzyszenia,
    2.wszelkie inne darowizny
    - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca ma zamiar dokonać nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości, którą tworzą dwie działki oznaczone dla celów geodezyjnych numerami: 2189/33 i 2192/33 zabudowane budowlą w postaci drogi pożarowej. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2007 r. Wnioskodawca nabył je w drodze aportu. W stanie prawnym, mającym zastosowanie w dacie wniesienia aportu, czynność ta, stosownie do § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, korzystała ze zwolnienia od podatku. Omawiana czynność wniesienia aportu nie wygenerowała podatku naliczonego, a zatem Wnioskodawcy, z tytułu tej czynności, nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wnioskodawca po nabyciu przedmiotowej drogi pożarowej nie ponosił żadnych nakładów na jej ulepszenie. Wnioskodawca nie budował drogi pożarowej, a zatem nie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wybudowania drogi pożarowej.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy ustalenia czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości składającej się z działek geodezyjnych nr 2189/33 i 2192/33 zabudowanych drogą pożarową będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy należy zauważyć, że z cytowanego wyżej art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem (w tym części składowych).

Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towaru – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jako czynności wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę działek nr 2189/33 i 2192/33 zabudowanych drogą pożarową, przy nabyciu których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT oraz w sytuacji gdy Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie drogi, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT do której nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości zabudowanej drogą pożarową oznaczonej jako działki nr 2189/33 i 2192/33 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 , 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-832/15/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.