1061-IPTPP3.4512.23.2016.2.BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów dotyczących przebudowy dróg gminnych.
1061-IPTPP3.4512.23.2016.2.BMinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. drogi
 3. gmina
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów dotyczących,:

 • przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ...,
 • przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ...,
 • przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ...
  –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów dotyczących:

 • przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ...,
 • przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ...,
 • przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ....

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Gmina wykonuje szereg zadań z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. W szczególności, Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej Gmina przygotowuje się do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na przebudowę dróg gminnych. W ramach przygotowywanej inwestycji Gmina ma zamiar wykonać:

 1. przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+970,00 o wartości kosztorysowej 473.224,69 PLN brutto (z podatkiem VAT),
 2. przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00 o wartości kosztorysowej 657.748,58 PLN brutto (z podatkiem VAT),
 3. przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00 o wartości kosztorysowej 997.847,09 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa ww. odcinków dróg gminnych. Projekt obejmuje realizację następujących robót budowlanych:

 1. roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu i wycinkę krzaków,
 2. wykonanie nowej nawierzchni (odtworzenie) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie,
 3. uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,
 4. wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa kamiennego,
 5. wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej,
 6. wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
 7. ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem ogólnym inwestycji jest poprawa jakości infrastruktury Gminy, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców.

W piśmie z dnia 22 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał: 1. Przebudowa drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+970,00 o wartości kosztorysowej 473.224,69 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Gmina wykonuje szereg zadań z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. W szczególności, Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na przebudowę drogi gminnej. W ramach przygotowywanej inwestycji Gmina ma zamiar wykonać: przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+970,00 o wartości kosztorysowej 473.224,69 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa ww. odcinka drogi gminnej. Projekt obejmuje realizację następujących robót budowlanych:

 1. roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu i wycinkę krzaków,
 2. wykonanie nowej nawierzchni (odtworzenie) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie,
 3. uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,
 4. wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa kamiennego,
 5. wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej,
 6. wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
 7. ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa mchu drogowego.

Celem ogólnym inwestycji jest poprawa jakości infrastruktury Gminy, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

 • Faktury związane z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę ....
 • Efekty zrealizowanej inwestycji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z faktem iż budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy.
 1. Przebudowa drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00 o wartości kosztorysowej 657.748,58 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Gmina wykonuje szereg zadań z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. W szczególności, Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na przebudowę drogi gminnej. W ramach przygotowywanej inwestycji Gmina ma zamiar wykonać: - przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00 o wartości kosztorysowej 657.748,58 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa w/w odcinka drogi gminnej. Projekt obejmuje realizację następujących robót budowlanych:

 1. roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu i wycinkę krzaków,
 2. wykonanie nowej nawierzchni (odtworzenie) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie,
 3. uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,
 4. wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa kamiennego,
 5. wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej,
 6. wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
 7. ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem ogólnym inwestycji jest poprawa jakości infrastruktury Gminy, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

 • Faktury związane z realizacją projektu wystawiane będą na Gminę ....
 • Efekty zrealizowanej inwestycji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z faktem iż budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy.
 1. Przebudowa drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00 o wartości kosztorysowej 997.847,09 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Gmina wykonuje szereg zadań z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. W szczególności, Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na przebudowę drogi gminnej. W ramach przygotowywanej inwestycji Gmina ma zamiar wykonać: - przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00 o wartości kosztorysowej 997.847,09 PLN brutto (z podatkiem VAT).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa ww. odcinka drogi gminnej. Projekt obejmuje realizację następujących robót budowlanych:

 1. roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu i wycinkę krzaków,
 2. wykonanie nowej nawierzchni (odtworzenie) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie,
 3. uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,
 4. wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa kamiennego,
 5. wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej,
 6. wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
 7. ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem ogólnym inwestycji jest poprawa jakości infrastruktury Gminy, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

 • Faktury związane z realizacja projektu wystawiane będą na Gminę ....
 • Efekty zrealizowanej inwestycji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z faktem iż budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT w wysokości wynikającej z wystawionych faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację powyższej inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych w ramach realizowanych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji, tj. przebudowę infrastruktury, ze względu na fakt, iż wydatki poniesione na realizację inwestycji nie były i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT Gminy.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 dalej: VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści tego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT, a także gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, iż co do zasady organy władzy publicznej, w związku z realizacją nałożonych na nie zadań nie występują jako podatnicy VAT. Organy te mogą zostać uznane za podatników VAT jedynie w przypadku, gdy wykonują czynności niemieszczące się w zakresie zadań własnych organu lub wykonują czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym Gmina, realizująca nałożone na nią zadania własne, co do zasady nie występuje jako podatnik VAT, a w konsekwencji czynności dokonywane przez Gminę w ramach wykonywania zadań własnych nie stanowią czynności podlegających VAT. Wyjątkowo opodatkowaniu VAT mogą podlegać czynności niestanowiące wykonywania zadań własnych Gminy lub czynności mieszczące się w ramach jej zadań własnych, ale dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W związku powyższym, uwzględniając treść art. 15 ust. 6 ustawy o VAT Gmina z tytułu realizacji zadań własnych we wskazanym powyżej zakresie nie powinna występować jako podatnik VAT.

W tym zakresie należy zauważyć, iż planowana przez Gminę przebudowa dróg stanowi zadanie własne Gminy. Czynność ta może być bowiem zaklasyfikowana m.in. jako sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, placów gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz ścieków komunalnych.

Infrastruktura wybudowana w ramach inwestycji stanowi własność Gminy i jest wykorzystywana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, które nie podlegają VAT. Ponadto, Gmina nie wykorzystywała i nie będzie wykorzystywała przebudowanej infrastruktury do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W rezultacie, przedmiotowe drogi służą Gminie wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT i tym samym nie jest oraz nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przebudowy dróg gminnych z tego względu, iż Gmina realizując inwestycję i nabywając niezbędne towary i usługi nie występowała w charakterze podatnika VAT oraz wydatki poniesione na realizację inwestycji nie były i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT Gminy.

Prawidłowość stanowiska Gminy w przypadkach zbliżonych do sytuacji Wnioskodawcy została potwierdzona w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2014 r. nr IPTPP2/443-776/13-7/AW, jak również m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2012 r. nr IBPP3/443-63/12/ASz, z dnia 16 października 2013 r. nr IBPP3/443-900/13/ASz, oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 sierpnia 2014 r. nr ITPP2/443-698/14/AD.

Ponadto wskazać należy, że poprawność stanowiska Wnioskodawcy, w zbliżonej sytuacji, została potwierdzona przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie który wskazał, że „Gmina, budując drogę publiczną (gminną), nie występuje w charakterze podatnika VAT a poniesione w związku z tą budową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od kwoty podatku należnego.(...)” (wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt I FSK 965/11).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W chwili obecnej Wnioskodawca przygotowuje się do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na przebudowę dróg gminnych. W ramach przygotowywanej inwestycji Gmina ma zamiar wykonać:

 1. przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+970,00,
 2. przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00,
 3. przebudowę drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00.

Faktury związane z realizacją ww. projektów wystawiane będą na Gminę. Efekty zrealizowanej inwestycji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z faktem iż budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż efekty ww. inwestycji wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów dotyczących:

 1. przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+970,00,
 2. przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00,
 3. przebudowy drogi gminnej nr ... w m. ... na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00,

ponieważ efekty ww. inwestycji będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.