0113-KDIPT1-3.4012.384.2017.2.JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku.
0113-KDIPT1-3.4012.384.2017.2.JMinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. drogi
 3. gmina
 4. inwestycje
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2017 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2017 r. r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.) o wskazanie adresu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach PROW na lata 2014-2020 jako wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, gmina ... realizuje projekt o nazwie „...”. Celem jest zwiększenie rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego i społecznego miejscowości ..., ..., ... poprzez przebudowę drogi na długości 5,468 km.

Miejscem realizacji są miejscowości: ... nr działki 1506 – obręb geodezyjny ..., ... nr działki 1722, 1192, 619 – obręb geodezyjny ..., ... nr działki 699 - obręb geodezyjny .... Droga objęta przebudową prowadzi bezpośrednio do obiektów użyteczności publicznej takich jak: Lokalne Centrum Kultury w ... (w budynku mieści się: Oddział Banku Spółdzielczego, siedziba OSP, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Klub Sportowy „...”), kościół parafialny w ..., Ochotnicza Straż Pożarna w .... Przebudowa omawianej drogi powiatowej jest realizowana w porozumieniu pomiędzy Gminą ... i Powiatem .... Plan finansowy kosztów to: przebudowa drogi – koszt kwalifikowalny: 3.937.829,07 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – koszt kwalifikowalny: 139.500,00 zł.

Rodzaje kosztów operacji

wyszczególnienie całkowity koszt (zł) koszty kwalifikowalne (zł)

koszty inwestycyjne 3.937.829,07 3.937.829,07

koszty ogólne 139.500,00 139,500,00

razem koszt realizacji 4.077.329,07 4.077.329,07.

Planowany termin zakończenia przebudowy drogi etapu operacji: etap I – wrzesień 2017 rok, etap II wrzesień 2018 rok.

Koszty kwalifikowalne etapów:

koszty kwalifikowalne etapów

koszty kwalifikowalne I etapu 2.068.913,61

koszty kwalifikowalne II etapu 2.008.415,46

razem koszty kwalifikowalne 4.077.329,07

poziom pomocy

poziom pomocy (% kosztów kwalifikowanych) 63,63%

wnioskowana kwota pomocy i etapu 1.316.449,00

wnioskowana kwota pomocy ii etapu 1.277.954,00

razem wnioskowana kwota pomocy 2.594.403,00.

W oświadczeniu o kwalifikowalności VAT w imieniu Gminy ... – burmistrz ... ... oświadczył iż gmina ... jest podatnikiem podatku VAT oraz że figuruje w ewidencji płatników podatku vat i realizując powyższą inwestycję przebudowy omawianej drogi- nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach ww. operacji części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie przez niego tego podatku.

Zgodnie z porozumieniem nr ... z dnia 4 stycznia 2016 roku Powiat ... przekazał Burmistrzowi ... zadania i uprawnienia w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr ... w lokalizacji od km 5+332 do km 10+800 w związku z planowaną przez Gminę ... realizacją zadania pn. „...” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Powiat ... przekazał gminie ... nieodpłatnie wskazany wyżej odcinek drogi a także nieodpłatnie użyczenie gruntów zajętych pod pas drogowy odcinka drogi powiatowej a także przekazał wszelkie posiadane dokumenty, decyzje, uzgodnienia związane z realizacją zadania „...”. Przekazujący zobowiązał się również do partycypowania w kosztach realizacji zadania przebudowy opisywanej drogi oraz utrzymania przekazanego odcinka drogi powiatowej jedynie w zakresie zimowego utrzymania dróg, remontów cząstkowych oraz koszenia poboczy.

Gmina ... jako przejmująca zobowiązała się do wykonywania funkcji zarządcy drogi powiatowej nr ... w lokalizacji od km 5+332 do km 10+800 w zakresie określonym ustawą z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz. 460 z póżn.zm) w szczególności w zakresie wskazanym w art. ww. ustawy.

Gmina ... również zobowiązała się do przejęcia w użytkowanie gruntów zajętych pod pas drogowy odcinka drogi powiatowej nr ... w lokalizacji od km 5+332 do km 10+800 od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia 31.12.2023 roku tj. działka nr 1506 obręb ..., działka nr 1192, 1722 obręb ..., działka nr 699 obręb ....

Gmina ... zobowiązała się do przygotowania i złożenia w terminie do 14.01.2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego w ..., wniosku o dofinansowanie zadania pn. „....” a także pełnienia funkcji inwestora w danym zadaniu, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń dotyczących prawidłowej realizacji zadania pn. „...”, partycypowania w kosztach realizacji zadania w wysokości i na zasadach określonych odrębną umową.

Roboty związane z przebudową mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poprawę komfortu poruszania się zarówno pojazdów jak i pieszych oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej. Wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej obejmuje w branży drogowej:

 • wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mma ac 16p w ilości 1468t,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mma ac 11s-31140 m2,
 • wykonanie poszerzeń jezdni około 302 m2 ,
 • wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej 6 cm-6608 m2,
 • wykonanie krawężnika betonowego na ławie z oporem długości ok. 6639 m,
 • wykonanie zatok autobusowych - 3 sztuki,
 • montaż wiat przystankowych - 5 sztuk,
 • wykonanie oznakowania poziomowego w ilości około 718 m2 ,
 • wymianę oznakowania pionowego - około 74 słupków i 78 tarcz znaków,
 • wymianę barier energochłonnych - około 145 km,
 • oczyszczenie przepustów pod koroną drogi - 162 m,
 • przebudowa istniejących zjazdów - wykonanie nowych przepustów pod zjazdami średnicy 40-150 – ok. 250 szt.,
 • wykonanie nowych i przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami około 902 m,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki około 1546 m2 ,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa około 1897 m2 ,
 • wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem około 5153 m2 ,
 • wykonanie umocnienia płytą betonową ażurową 60x40x10 około 1000 m2,
 • wycinka drzew około 76 sztuk,
 • wykopy około 4516 m3 ,
 • nasypy około 2750 m3 ,
 • wykonanie przepustów pod koroną drogi około 28 m wraz ze ściankami czołowymi,
 • wykonanie studni rewizyjnych – 2 szt.,
 • wykonanie robót rozbiórkowych - nawierzchni, krawężników, obrzeży, chodników z kostki brukowej, płytek chodnikowych, istniejącego parkingu kostki sześciennej.

obiekty inżynierskie:

 • wymiana części przelotowej przejazdu na prefabrykat żelbetowy 150x150x500,
 • wykonanie ścianek czołowych – 6,50 m3 ,
 • odtworzenie nawierzchni nad przejazdem – 50 m2,

inżynierii ruchu:

 • wykonanie oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w zakresie objętym przez zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ... w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „...” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, będzie miała prawo do odzyskania w całości lub w części kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację ww. inwestycji, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zrealizowaniu, jeżeli ten podatek będzie kosztem kwalifikowalnym w tej inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca – Gmina ... realizując projekt o nazwie „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie będzie miała prawa do odzyskania w całości lub w części kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację ww. inwestycji, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zrealizowaniu. Przebudowywana droga jest drogą powiatową i usytuowana jest na terenie Gminy .... Na tym odcinku droga wykorzystywana jest w dużej części przez mieszkańców miejscowości ..., ..., ... a także innym uczestnikom ruchu drogowego i służy ich potrzebom lokalnym.

Po zrealizowaniu ww. inwestycji Gmina ... nie będzie osiągała przychodów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem przebudowanej drogi, nie zamierza jej również przeznaczyć do sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że zakupione towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec tego w omawianej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT a tym samym Gminie nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania zadania inwestycyjnego: „...”.

Gmina ... zamierza dołączyć otrzymaną interpretację indywidualną do wniosku o płatność etapu I tj. wrzesień 2017 roku, ponieważ chce zaliczyć kwotę podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i otrzymać dofinansowanie liczone od wartości brutto projektu. W tym celu Gmina musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub w części zarówno podczas realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji Gmina ... może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowalny opisanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

 1. drogi krajowe;
 2. drogi wojewódzkie;
 3. drogi powiatowe;
 4. drogi gminne.

W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu – art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o drogach publicznych – finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

Jak wynika z art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:

 • powiatowych – zarząd powiatu;
 • gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Stosowanie do zapisu art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pkt 1);
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (pkt 2);
 • pełnienie funkcji inwestora (pkt 3);
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4);
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Przywołane powyżej regulacje prawne w sposób jednoznaczny wskazują, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga.

Działania zarządców dróg mieszczą się w zakresie czynności o charakterze publicznoprawnym i wynikają z wykonywania przez te jednostki władztwa publicznoprawnego.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przebudowa dróg powiatowych będzie odbywać się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie będzie działała jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie będzie mogła być uznana za podatnika, gdyż będzie realizowała w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT będzie związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występować. Z analizy sprawy wynika bowiem, że gmina będzie dokonywać przebudowy drogi powiatowej w ramach zadań własnych, zatem w tym zakresie będzie działała w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosić wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ z okoliczności sprawy nie wynika, aby efekty realizowanego projektu były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ w analizowanym przypadku Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.