0112-KDIL1-3.4012.664.2018.1.KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 26 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest podmiotem prawa publicznego o charakterze określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina jest niewątpliwie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, która poza zadaniami właściwymi dla jednostki samorządu terytorialnego jako organu władzy publicznej, realizuje działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Gmina ma przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (...)”. Lokalizacja zadania obejmuje działki nr ew. 20 i 567 – droga gminna stanowiące własność Gminy. Podczas realizacji zadania działki o nr ewidencyjnych:

  • 334/3 droga gminna stanowiąca własność Gminy,
  • 46/1 i 334/4 droga powiatowa stanowiące własność Powiatu,

zostaną włączone do drogi będącej przedmiotem projektu.

W obecnym stanie droga będąca przedmiotem projektu posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości do 4,0 m. W nawierzchni występują liczne ubytki, brak jest mijanek oraz utwardzonych poboczy. Taki stan drogi powoduje utrudnienia w poruszaniu się pojazdów. Docelowo zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o prawidłowej szerokości 5,0 m, dodatkowo zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa o szerokości po 0,75 m, istniejące rowy odwadniające zostaną poddane konserwacji. Usprawnione zostanie włączenie przedmiotowej drogi do drogi powiatowej oraz drogi gminnej. Zostanie usprawnione połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowością M i P poprzez miejscowość M. Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz terenów upraw polowych. Z drogi gminnej korzystają zarówno pojazdy mechaniczne, jak i piesi. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drodze gminnej, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Zostanie skrócony czas przejazdu przedmiotową drogą gminną. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji toksycznych spalin. Nastąpi poprawa estetyki drogi oraz przyległego otoczenia.

Instytucją wdrażającą projekt, sprawującą nadzór nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji będzie Gmina. Przedmiot projektu będzie stanowić własność Gminy przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W okresie tym nie są przewidziane żadne działania organizacyjno-prawne, które mogłyby skutkować zmianą właściciela lub zarządzającego eksploatacją projektu. Wnioskodawca zobowiązuje się również, że przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu zachowywany będzie cel zapisany we wniosku o dofinansowania oraz do zachowania i utrzymywania własności majątku powstałego w wyniku realizacji projektu.

Do zadań własnych Gminy należą m.in. sprawy dotyczące: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.).

Zdaniem Gminy, zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania własne Gminy, które wykonując występuje w charakterze podmiotu prawa publicznego, a nie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Projekt jest przeznaczony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina uznała, że podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowalny projektu z uwagi na brak możliwości obniżenia wysokości podatku należnego od towarów i usług o wysokość podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu, ze względu na brak związku między przedmiotem projektu a wykonywaną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina postąpiła prawidłowo uznając brak możliwości obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w celu realizacji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podatnik dokonuje odliczenia podatku od towarów i usług, gdy nabyte towary lub usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej projektu, Gmina nie będzie prowadziła w oparciu o produkty będące efektem realizacji projektu działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w celu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, a także lokalnego transportu zbiorowego.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ma przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (...)”. Lokalizacja zadania obejmuje działki nr ew. 20 i 567 – droga gminna stanowiące własność Gminy. Podczas realizacji zadania działki o nr ewidencyjnych:

  • 334/3 droga gminna stanowiąca własność Gminy,
  • 46/1 i 334/4 droga powiatowa stanowiące własność Powiatu,

zostaną włączone do drogi będącej przedmiotem projektu.

W obecnym stanie droga będąca przedmiotem projektu posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości do 4,0 m. W nawierzchni występują liczne ubytki, brak jest mijanek oraz utwardzonych poboczy. Taki stan drogi powoduje utrudnienia w poruszaniu się pojazdów. Docelowo zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o prawidłowej szerokości 5,0 m, dodatkowo zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa o szerokości po 0,75 m, istniejące rowy odwadniające zostaną poddane konserwacji. Usprawnione zostanie włączenie przedmiotowej drogi do drogi powiatowej oraz drogi gminnej. Zostanie usprawnione połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowością M i P poprzez miejscowość M. Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz terenów upraw polowych. Z drogi gminnej korzystają zarówno pojazdy mechaniczne, jak i piesi. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drodze gminnej, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Zostanie skrócony czas przejazdu przedmiotową drogą gminną. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji toksycznych spalin. Nastąpi poprawa estetyki drogi oraz przyległego otoczenia.

Do zadań własnych Gminy należą m.in. sprawy dotyczące: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania własne Gminy, które wykonując występuje w charakterze podmiotu prawa publicznego, a nie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przebudowa drogi gminnej odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie realizowała opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działa w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosić wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia podatku należnego od towarów i usług o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w celu realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (...)”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.