0111-KDIB3-2.4012.4.2017.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „....”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2017 r (data wpływu 6 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „......”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 24 lipca 2000 r.

Gmina w dniu 3 czerwca 2016 r. wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ..... o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „.....” na realizację którego otrzymała zgodę w dniu 28 października 2016 r. (podpisanie umowy o przyznanie pomocy).

Celem operacji jest poprawa i podwyższenie na terenie Gminy parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych nr x., y., z., na odcinkach o łącznej długości 2 km 294 m w miejscowościach K...., W...., T.... Realizacja operacji spowoduje poprawę jakości dróg gminnych, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 6B Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.

Koszt całkowity inwestycji wyniesie 1 512 704,03 brutto (w tym: 282 863,35 VAT). W zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji całkowity koszt inwestycji łącznie z podatkiem VAT będzie kosztem kwalifikowanym. Gmina ubiega się o pomoc w dofinansowaniu w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 962 533,00 zł brutto.

W ramach przebudowy poszczególnych dróg realizowane będą następujące działania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr x. w K......

Projekt inwestycyjny zakłada rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Teren wykonania to ciąg drogi gminnej nr x. K. A...-T.. do lasu .... w miejscowości ....... Projekt inwestycyjny zakłada wykonanie przebudowy drogi na długości 434,56 mb wraz z dopasowaniem do istniejących zjazdów. Przebieg drogi gminnej klasy D nawiązano sytuacyjnie do krawędzi istniejącej drogi powiatowej klasy G i w całości lokuje się na działce drogowej nr ...../1; ..../3; ..../3; ..../1; .... (droga gminna x.). Początek przebudowy drogi lokuje się na krawędzi dz. drogi powiatowej .... K. Koniec zakresu przebudowywanej drogi zlokalizowano zgodnie z przebiegiem drogi gminnej w sąsiedztwie piekarni w km 0+434,56. Istniejąca jezdnia posiada szerokość zmienną od 4,30 do 5,00 m a pobocza mają szerokość od 0,20 do 0,60 m. Przebudowa zakłada oprócz wykonania nawierzchni jezdni o szer. 5,00 m, poboczy z kostki brukowej szer. 2,00 m i destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową szer. 0,75 m, poprawę odwodnienia jezdni. Odwodnienie posiada swój początek i koniec/ujście w istniejących elementach odwodnienia drogi (przepust, rów drogi). Wody opadowe z jezdni i poboczy zostaną odprowadzone przez spadek poprzeczny poszczególnych elementów drogi do wpustów ulicznych i do korytek betonowych 75/50/70 cm znajdujących się w istniejącym rowie. Ponadto woda napływająca ze skarp zostanie ujęta do korytek betonowych od strony poboczy. Wykonując odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne elementów jezdni oraz umocnienia rowów nie zostanie zaburzony i zmieniony spływ wód opadowych. Wszystkie wody opadowe zostaną wprowadzone do istniejącego przepustu lub/i istniejącego rowu. Z uwagi na zmianę szerokości jezdni przebudowane zostaną przepusty pod zjazdami – zostaną wykonane przepusty PVC fi 400 mm SN8 o tych samych parametrach co zastąpione. Utwardzenie/korekta zjazdów i przepusty wykonane będą w granicach działki i pasa drogowego w celu nawiązania wysokościowego. Na poszerzeniach jezdni drogi gminnej wykonane zostaną wzmocnienia konstrukcji przez wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 35 cm i zasadniczej gr. 15 cm, a na całej szerokości istniejącej jezdni i przygotowanych poszerzeniach wykonane zostaną warstwy wiążące AC 16 W gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm wykonanej na skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej. W miejscach wykopów kanalizacyjnych-przykanaliki zostanie wykonana podbudowa i zasypka z zagęszczeniem nie mniejszym niż 1,00 w skali Proctora. Przebudowa obejmuje wykonanie 5 szt. wpustów ulicznych połączonych z rowem przykanalikami z rur PVC fi 200 mm biegnącymi pod chodnikiem.

2. Przebudowa drogi gminnej nr y. W.....

Projekt inwestycyjny zakłada rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Teren realizowanej przebudowy to ciąg drogi gminnej nr ...... W. M.– K. w miejscowości ...... Projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi na długości 919,66 mb wraz z dopasowaniem do istniejących zjazdów. Przebieg drogi gminnej nawiązano sytuacyjnie do krawędzi istniejącej drogi powiatowej i w całości lokuje się na działce drogowej nr 446; 566; 204; 205.

Początek przebudowy drogi lokuje się na krawędzi drogi powiatowej ...... Koniec zakresu przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem drogi gminnej w km 0+919,66 przy skrzyżowaniu z D.... Istniejąca jezdnia posiada szerokość zmienną od 4,60 do 5,50 m a pobocza mają szerokość od 0,20 do 0,60 m. Przebudowa zakłada oprócz wykonania nawierzchni jezdni o szer.5,20 m do 6,00 m, poboczy z destruktu asfaltowego skropionego emulsją o szer. 0,75 m, poprawę odwodnienia jezdni – wykonanie korytek betonowych jako profilowanie dna w obustronnych rowach. Odwodnienie posiada swój początek i koniec/ujście w istniejących elementach odwodnienia drogi (przepust, rów drogi). Wody opadowe z jezdni i poboczy zostaną odprowadzone przez spadek poprzeczny poszczególnych elementów drogi do korytek betonowych 55/50/50 cm znajdujących się w istniejącym rowie. Ponadto woda napływająca ze skarp zostanie ujęta do korytek betonowych od strony poboczy. Wykonując odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne elementów jezdni oraz umocnienia rowów nie zostanie zaburzony i zmieniony spływ wód opadowych. Wszystkie wody opadowe zostaną wprowadzone do istniejącego przepustu lub/i istniejącego rowu. Uszkodzone przepusty zostaną wymienione na PVC fi 400 mm SN8 – bez zmiany parametrów. Z uwagi na zmianę szerokości jezdni przebudowane zostaną przepusty pod zjazdami – zostaną wykonane przepusty PVC fi 400 mm SN8 o tych samych parametrach co zastąpione. Utwardzenie/korekta zjazdów i przepusty wykonane będą w granicach działki i pasa drogowego w celu nawiązania wysokościowego. Na poszerzeniach jezdni drogi gminnej wykonane zostaną wzmocnienia konstrukcji przez wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 30 cm i zasadniczej gr. 15 cm, a na całej szerokości istniejącej jezdni i przygotowanych poszerzeniach wykonane zostaną warstwy wiążące AC 11 W gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm wykonanej na skroplonej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej. Przebudowa obejmuje umocnienie i profilowanie rowu po obydwu stronach jezdni DG .

3. Przebudowa drogi gminnej nr z. T.....

Projekt inwestycyjny zakłada rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Teren realizowanej przebudowy to ciąg drogi gminnej nr .... T. W. koło Szkoły w miejscowości ...... Projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi klasy D na długości 940,00 mb wraz z dopasowaniem do istniejących zjazdów. Przebieg drogi gminnej nawiązano sytuacyjnie do krawędzi istniejącej drogi powiatowej klasy G i w całości lokuje się na działce drogowej 91 i 219 (droga gminna 291377 K). Istniejąca jezdnia posiada szerokość zmienną od 3,30 do 3,80 m, a pobocza mają szerokość od 0,20 do 0,40 m. Początek przebudowy drogi lokuje się na krawędzi drogi powiatowej ....... Koniec zakresu przebudowywanej drogi gminnej zlokalizowano zgodnie z przebiegiem drogi gminnej w km 0+940,00. Na całym przebiegu szerokość z uwagi na jezdnię jednopasmową i zachowaną widoczność będzie wynosić 4,00 m z obustronnymi poboczami o nawierzchni twardej ulepszonej szerokości 0,75 m. Przebudowa zakłada oprócz wykonania nawierzchni jezdni poboczy z kostki brukowej i destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową, poprawę odwodnienia jezdni – wykonanie korytek betonowych. Odwodnienie posiada swój początek i koniec/ujście w istniejących elementach odwodnienia drogi (przepust, rów drogi). Wody opadowe z jezdni i poboczy zostaną odprowadzone przez spadek poprzeczny poszczególnych elementów drogi do wpustów ulicznych i do korytek betonowych 55/50/50 cm znajdujących się w istniejącym rowie. Ponadto woda napływająca ze skarp zostanie ujęta do korytek betonowych od strony poboczy. Wykonując odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne elementów jezdni oraz umocnienia rowów nie zostanie zaburzony i zmieniony spływ wód opadowych. Wszystkie wody opadowe zostaną wprowadzone do istniejącego przepustu lub/i istniejącego rowu. Projektowane pobocze prawostronne szerokości 1,50 m km 0+0,00 do 0+94,16 będzie posiadało nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na dalszym przebiegu pobocza będą wykonane z destruktu asfaltowego skropionego emulsją szer. 0,75 m. Z uwagi na zmianę szerokości jezdni zostaną przebudowane przepusty pod zjazdami – zostaną wykonane przepusty PVC fi 400 mm SN8 o tych samych parametrach co zastąpione. Utwardzenie/korekta zjazdów i przepusty wykonane będą w granicach działki i pasa drogowego w celu nawiązania wysokościowego. Na poszerzeniach jezdni drogi gminnej wykonane zostaną wzmocnienia konstrukcji przez wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 35 cm i zasadniczej gr. 15 cm, a na całej szerokości istniejącej jezdni i przygotowanych poszerzeniach wykonane zostaną warstwy wiążące AC 11 W gr. 6 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm wykonanych na skropionej warstwie szczepnej z emulsji asfaltowej. W miejscach wykopów kanalizacyjnych-przykanaliki zostanie wykonana podbudowa i zasypka z zagęszczeniem nie mniejszym niż 1,00 w skali Proctora.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalono na moment od podpisania umowy o przyznanie pomocy tj. 28 października 2016 r., a zakończenie planowane jest na październik 2018 r.

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego Gmina poniesie koszty ogólne związane z przebudową dróg gminnych, dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim.

Ponoszone w tym zakresie wydatki będą udokumentowane wystawionymi na Gminę jako nabywcę, Urząd Gminy jako odbiorcę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie Gmina, która także będzie właścicielem majątku, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W imieniu Gminy powstałym majątkiem zarządzać będzie Wójt Gminy. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „....” z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z realizacją ww. projektu Gmina nie ma możliwości odliczenia w całości ani w części podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją inwestycji, gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak również po jego zakończeniu nie będą podejmowane żadne czynności podlegające opodatkowaniu. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę jako nabywcę, Urząd Gminy jako odbiorcę przez wykonawców/dostawców i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm) – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

W myśl art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Gmina nie będzie wykorzystywała towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „.....” do działalności opodatkowanej stawkami VAT, zatem nie spełnia tego warunku i nie ma możliwości w żaden sposób odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem polegającym na przebudowie dróg gminnych nr x., y., z. w miejscowościach K., W., T. jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina będzie realizowała projekt pn. „....”. W przypadku tego przedsięwzięcia Gmina realizuje zadanie, którego efektem będzie zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania obszaru służącego społeczności lokalnej, jako atrakcyjna przestrzeń publiczna. Ponoszone w tym zakresie wydatki będą udokumentowane wystawionymi na Gminę jako nabywcę, Urząd Gminy jako odbiorcę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy.

Należy powtórzyć, że Podatnik nie ma możliwości dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, ponoszone na realizację projektu wydatki nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, powstała infrastruktura zostanie udostępniona społeczności nieodpłatnie i nie będzie generowała dochodów dla Gminy, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – tj. związek podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełnia przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie ma możliwości odliczenia w całości ani w części podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją inwestycji jest prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.