0111-KDIB1-2.4010.148.2017.1.MS | Interpretacja indywidualna

Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki w części obejmującej odtworzenie i przebudowę drogi opisanej w zdarzeniu przyszłym wniosku, Wnioskodawca:
a. będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i potrącać je w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
b. będzie zobowiązany ująć w wartości początkowej środka trwałego, jakim będzie dobudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej, tj. obejmującymi zarówno nakłady poniesione na budowę ww. sieci wraz z nakładami na przebudowę drogi, a tym samym przyjąć, że kosztem uzyskania przychodów będzie odpis amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?
0111-KDIB1-2.4010.148.2017.1.MSinterpretacja indywidualna
 1. drogi
 2. gmina
 3. koszty pośrednie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odtworzenie i przebudowę drogi publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odtworzenie i przebudowę drogi publicznej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako: Wnioskodawca lub Inwestor) jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawą prawną działania Wnioskodawcy są:

 • akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 21 kwietnia 1997 r.;
 • Kodeks spółek handlowych;
 • inne obowiązujące przepisy prawa.

Spółka działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego Decyzją Burmistrza Miasta z 8 stycznia 2003 r. Wszystkie udziały Wnioskodawcy należą do Gminy o łącznej wartości 16.709.000 zł i dzieli się na 16.709 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł. Budynki i budowle są własnością Wnioskodawcy, natomiast grunty są własnością Gminy - Spółka jako wieczysty użytkownik do 31 grudnia 2096 r.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT wykonującym wyłącznie czynności opodatkowane VAT. W zakresie czynności podlegających VAT Wnioskodawca nie wykonuje czynności zwolnionych z opodatkowania, ani też niepodlegających VAT. Wobec powyższego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obniżania kwot podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego na zasadach określonych art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz art. 90 ust. 2 tej ustawy.

Przedmiotem działalności Inwestora, jest:

 • pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca realizuje zadania wyznaczone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017 będących w posiadaniu Wnioskodawcy, zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Miasta z 31 maja 2016 r.

W dniu 11 lipca 2016 r. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni, w kwocie 250.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta z 25 lipca 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Wnioskodawcy Rada Miasta wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego o wartości 250.000,00 zł w zamian za który, Miasto objęło 250 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł za każdy. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inwestora z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego, podwyższono kapitał zakładowy Wnioskodawcy z kwoty 16.459.000,00 zł do kwoty 16.709.000,00 zł, tj. o 250.000,00 zł i Miasto objęło w zamian 250 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł każdy przez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 250.000,00 zł. Wnioskodawca, będący Inwestorem, zamierza przystąpić do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie w pasie drogowym drogi gminnej, sieci kanalizacyjnej oraz przebudowie drogi.

Zezwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej wydał Burmistrz Miasta decyzją z 6 grudnia 2016 r., pod warunkiem, że po zakończeniu robót Wnioskodawca przywróci pas drogowy do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie uszkodzonych w trakcie prowadzonych robót elementów pasa drogowego i wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu, tj.:

 1. warstwa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm,
 2. warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm,
 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
 4. skropienie poszczególnych warstw emulsją bitumiczną,
 5. rury kanalizacyjne zasypać kruszywem naturalnym, tak aby doprowadzić podłoże do grupy nośności G-1,
 6. wymagany wskaźnik zagęszczenia dla górnej warstwy do głębokości 0,5 m Is=1,0.

W decyzji określono, że przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

W związku z art. 16 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), zgodnie z którym budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, Wnioskodawca zawarł umowę z Miastem reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, będącym zarządcą drogi, w sprawie określenia warunków przebudowy drogi gminnej.

Przedmiot umowy stanowi ustalenie zakresu i szczegółowych warunków przebudowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej. Inwestor w ramach prowadzonej inwestycji dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej inwestycji zobowiązuje się wykonać zadanie własnym staraniem i na własny koszt.

Zgodnie z ww. umową, Miasto nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Inwestora w związku z realizacją inwestycji drogowej. Ponadto Inwestor oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów robót budowlanych wynikających z umowy. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania inwestycji drogowej określa projekt budowlany wykonany i opracowany przez Inwestora.

W myśl ww. umowy, Inwestor zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie na rzecz zarządcy drogi wykonanej inwestycji drogowej obejmującej nakłady dokonane przez Inwestora w ramach jej realizacji. Ponadto strony oświadczają, że na mocy niniejszej umowy wybudowana przez Inwestora inwestycja drogowa, obejmująca nakłady dokonane przez Inwestora w ramach jej realizacji, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowana w pasie drogowym, stanowić będzie wyłączną własność właściwego zarządcy drogi, przy czym Inwestor jednoznacznie i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu powiększania majątku Miasta przewidzianego umową, a w szczególności z tytułu poniesionych nakładów - inwestycji drogowej na nieruchomościach wcześniej wskazanych.

Projekt budowlany obejmujący przebudowę drogi, został zatwierdzony decyzją z 18 stycznia 2017 r. Starosty, który jednocześnie wydał pozwolenie na budowę.

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym dotyczącym przebudowy drogi, zakres realizowanych prac objętych budową, to:

 1. Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego - remont istniejącego przepustu o podwójnej ściance, polegający na wymianie rur oraz ścianek czołowych prefabrykowanych;
 2. Rozwiązanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni;
 3. Konstrukcja nawierzchni jezdni, a jeśli Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji, a w przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu - do ich wymiany;
 4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni podłużne i poprzeczne;
 5. Przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury kontrolnej.

Według kosztorysu ofertowego dotyczącego inwestycji przebudowy drogi, ponoszone wydatki, będą dotyczyły:

 1. Przygotowania terenu pod budowę odtworzenia trasy - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
 2. Rozbiórki elementów dróg, w tym:
  • cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych;
  • frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych;
  • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym;
  • wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi;
 3. Ścinanie poboczy - mechaniczne ścinanie poboczy wraz z odwozem;
 4. Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych - ułożenie rur osłonowych;
 5. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
 6. Remont przepustu, w tym:
  • rozebranie przepustów rurowych;
  • przepusty rurowe pod zjazdami;
  • kanały z rur PP;
  • podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych;
  • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;
  • wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi;
 7. Podbudowę - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych;
 8. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych oraz skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
 9. Nawierzchni zmieszek mineralno-bitumicznych asfaltowych;
 10. Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu;
 11. Regulacji pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty.

Projekt budowlany obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami z granicy pasa drogowego, został zatwierdzony decyzją z 4 kwietnia 2017 r. Starosty, który jednocześnie wydał pozwolenie na budowę.

Zgodnie z projektem inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200mm wraz z odgałęźniami bocznymi PCV 160mm, zakres realizowanych prac objętych budową, to:

 1. Wykonanie wykopu kontrolnego w celu sprawdzenia rzędnej posadowienia istniejącego uzbrojenia, celem uniknięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem: wodociągiem, przyłączami, kablami energetycznymi, telefonicznymi;
 2. Zabezpieczenie wykopów w obrębie dróg;
 3. Odwodnienie wykopów w przypadku pojawienia się wody;
 4. Roboty ziemne - wykonanie wykopów;
 5. Roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne, tj.:
  • wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej za pomocą rur i kształtek;
  • posadowienie studni;
  • wykonanie odgałęzień bocznych do przyległych posesji;
 6. Uruchomienie sieci.

Według kosztorysu ofertowego dotyczącego inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej ponoszone wydatki, będą dotyczyły:

 1. Prac przygotowawczych, tj.:
  • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
  • obsługa geodezyjna;
  • opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego;
  • oznakowanie robót (znaki drogowe, tablice informujące o placu budowy itp);
  • bariery ochronne - zabezpieczenie wykopów.
 2. Prac ziemnych, w tym:
  • roboty ziemne wykonywane koparkami;
  • wykopy liniowe;
  • zasypywanie wykopów.
 3. Prac montażowych, w tym: 
  • ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach stałych;
  • montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych;
  • dowóz piasku na podsypkę i zasypkę przewodów kanalizacyjnych;
  • podłoża i obsybki z kruszyw naturalnych dowiezionych;
  • kształtki PCV kanalizacyjne przejście szczelne przez studnię betonową;
  • kanały z rur PCV;
  • studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych;
  • montaż konstrukcji podwieszeń, rurociągów i kanałów;
  • próba wodna szczelności kanałów rurowych.
 4. Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej, tj.:
  • roboty ziemne wykonywane koparkami;
  • wywóz ziemi z placu budowy;
  • dowóz piasku;
  • podłoża i obsybki z kruszyw naturalnych;
  • zasypywanie wykopów.
 5. Prac rozbiórkowych po wykonanych pracach, w tym:
  • rozebranie barierek ochronnych;
  • demontaż konstrukcji podwieszeń, rurociągów i kanałów i kabli energetycznych.

Kosztorys ofertowy na budowę kanalizacji sanitarnej nie obejmuje nakładów poniesionych na odtworzenie nawierzchni drogowej. Dnia 6 czerwca 2017 r. Wnioskodawca zawarł umowę z X Sp. z o.o., zwanego dalej Wykonawcą, której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęźniami bocznymi oraz budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i przebudowa drogi, zgodnie z dokumentacją:

 1. projektami budowlanymi,
 2. opiniami geotechnicznymi,
 3. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 4. pozwoleniami na budowę.

Wszystkie wydatki związane z realizacją wyżej opisanej inwestycji Wnioskodawca będzie regulował bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki w części obejmującej odtworzenie i przebudowę drogi opisanej w zdarzeniu przyszłym wniosku, Wnioskodawca:

c. będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i potrącać je w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

d. będzie zobowiązany ująć w wartości początkowej środka trwałego, jakim będzie dobudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej, tj. obejmującymi zarówno nakłady poniesione na budowę ww. sieci wraz z nakładami na przebudowę drogi, a tym samym przyjąć, że kosztem uzyskania przychodów będzie odpis amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki w części obejmującej odtworzenie i przebudowę drogi opisanej w zdarzeniu przyszłym wniosku, Spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów i potrącać je w dacie ich poniesienia, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, ww. wydatki nie będą powiększały wartości początkowej środka trwałego, jakim będzie dobudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej, tj. obejmującymi zarówno nakłady poniesione na budowę ww. sieci wraz z nakładami na przebudowę drogi.

Na wstępie Wnioskodawca pragnie zauważyć, że nieodpłatne przekazanie odtworzonej i przebudowanej drogi nie spełnia przesłanek uznania tej czynności za umowę darowizny, która w oparciu o art. 16 ust. 1 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej: „updop’’) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm ), umowę darowizny stanowi zobowiązanie się przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny jest więc nieodpłatność, która oznacza, że darczyńca nie oczekuje świadczenia wzajemnego ze strony osoby obdarowanej. Nieodpłatne przekazania praw do nakładów na rzecz Gminy nie ma cech charakterystycznych dla darowizny, tj. dobrowolności spełnienia świadczenia oraz braku jakiejkolwiek ekwiwalentności. Zgodnie bowiem z art. 16 ustawy o drogach publicznych, Spółka jest zobowiązana do ponoszenia wydatków na budowę infrastruktury drogowej związanej z inwestycją. Co więcej, nieodpłatne przekazanie praw do nakładów Gminy nie następuje w intencji nieodpłatnego, charytatywnego przysporzenia jej majątku, lecz po to, aby zrealizować inwestycję w lokalizacji spełniającej wymogi logistyczne Wnioskodawcy.

Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnionym jest analizowanie opisanej w zdarzeniu przyszłym inwestycji drogowej w aspekcie art. 15 ust. 1 updop, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są więc wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Z kolei, koszty pośrednie to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika, brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana przez niego inwestycja drogowa jest związana z główną inwestycją jaką jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w taki sposób, że to przepisy odrębne narzucają na inwestora, którym jest Wnioskodawca, obowiązek przeprowadzenia budowy lub przebudowy drogi.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm., dalej: „Ustawa o drogach publicznych”), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Planowana przez Wnioskodawcę inwestycja niedrogowa na drodze publicznej Gminy w związku z ww. przepisem, zobligowała Wnioskodawcę do odtworzenia i przebudowy tej drogi. Organ władzy publicznej - Burmistrz Miasta - wydał decyzję administracyjną, na mocy której zezwolił Wnioskodawcy na umieszczenie sieci kanalizacyjnej m.in. pod warunkiem odtworzenia elementów pasa drogowego i wykonania konstrukcji nawierzchni dla określonej kategorii ruchu (KR2).

Zatem Wnioskodawca nie może przeprowadzić inwestycji niedrogowej jeśli jednocześnie nie odtworzy pasa drogowego i nie wykonana nawierzchni określonej wyżej. Bez wątpienia zatem, stwierdzić należy, że przeprowadzona na własny koszt budowa lub przebudowa drogi gminnej jest związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, bez niej Wnioskodawca nie wybuduje sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodno-kanalizacyjnej, a więc ma na celu zapewnienie i zabezpieczenie przychodów, które Wnioskodawca będzie osiągał w związku z inwestycją niedrogową. Wydatki, które będzie Spółka ponosiła na odtworzenie i przebudowę drogi nie mają jednak bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach Wnioskodawcy, tzn. z samego faktu odtworzenia lub przebudowy drogi, Wnioskodawca nie może oczekiwać powstania przychodu. Jednocześnie jednak wykonanie inwestycji drogowej wpłynie na zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, bowiem dzięki temu ma prawo wybudować sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodno-kanalizacyjnej, które przeznaczone są do osiągania przychodów Spółki. Służą zatem uzyskaniu przychodów, dlatego też należy kwalifikować je do kosztów „pośrednich”.

W ocenie Wnioskodawcy, koszty pośrednie obejmujące odtworzenie i przebudowę drogi potrącalne będą zgodnie z regulacją wskazaną w art. 15 ust. 4d updop.

W myśl ww. przepisu, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, poniesione przez Spółkę wydatki na odtworzenie lub budowę drogi na gruncie będącym własnością Gminy, która następnie zostanie nieodpłatnie przekazana Gminie, stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, który zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy jest potrącalny w dacie jego poniesienia. W konsekwencji nakłady poniesione na odtworzenie lub przebudowę drogi nie będą ujęte w wartości początkowej środka trwałego, jakim będzie sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodno-kanalizacyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano/zostaną wydane odrębne roztrzygnęcie/rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.