ITPP2/4512-1147/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 maja 2010 r. Powiat zawarł z Województwem xxxx umowę o dofinansowanie projektu pn. „XXX”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działanie 5.2. „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”, Poddziałanie 5.2.1. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach realizacji projektu przewidywało pokrycie podatku od towarów i usług, uznanego jako koszt kwalifikowany. Projekt był realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg – jednostkę organizacyjną Powiatu.

W ramach realizowanego projektu została wykonana przebudowa drogi powiatowej, wzmocnienie odcinka S. – K., w tym:

  1. rozbiórka i wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi,
  2. wykonanie nowych przepustów pod zjazdami,
  3. wykonanie nasypów,
  4. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
  5. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  6. wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego (trasa i mijanki),
  7. wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego (trasa i mijanki),
  8. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (trasa i mijanki),
  9. ustawienie oznakowania pionowego.

Inwestycja została wykonana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 19 i 20 ustawy o drogach publicznych. Efektem przedsięwzięcia była przebudowa powiatowej drogi publicznej, która została udostępniona użytkownikom nieodpłatnie. Powstałe mienie nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak więc towary i usługi jakie były nabywane w związku z realizacją projektu w żaden sposób nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z ww. projektem Zarząd Dróg Powiatowych, jako jednostka budżetowa Powiatu, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Zarząd Dróg Powiatowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Zarząd Dróg Powiatowych w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pod warunkiem, ze zakupywane towary i usługi są „wykonywane” do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy nabyciu towarów i usług w ramach zrealizowanego projektu Zarząd Dróg Powiatowych nie odliczał podatku od towarów i usług.

Wyrażając swoją interpretację do zaistniałego zdarzenia Zarząd Dróg Powiatowych uznaje, że Powiat realizując ww. projekt nie miał podstaw prawnych do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, iż tut. organ nie rozstrzygał kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.