Drogi publiczne | Interpretacje podatkowe

Drogi publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Powstała zatem okoliczność ograniczenia możliwości korzystania i rozporządzania gruntem, a tym samym konieczność wyzbycia się prawa użytkowania wieczystego gruntów Spółki na rzecz Miasta w celu umożliwienia realizacji celu publicznego - budowy dróg publicznych. Miasto w świetle powyższych okoliczności podjęło negocjacje ze Spółką w celu nabycia gruntów dróg publicznych do zasobu Miasta , a które zakończyły się podpisaniem protokołu uzgodnień oraz wydaniem zarządzenia Prezydenta Miasta i w dalszej konsekwencji w dniu 16 grudnia 2015 r. doszło do zawarcia umowy zamiany nieruchomości w trybie wskazanym w art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ramach dokonanych uzgodnień Spółka za przekazanie gruntów dróg publicznych otrzymała od Miasta prawo użytkowania wieczystego do innych nieruchomości oraz wypłaconą w gotówce kwotę wynikającą z różnicy wartości zamiennych nieruchomości. Miasto nabyło przedmiotowe działki do zasobu Miasta w drodze umowy zamiany nieruchomości uzasadnionej realizacją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z faktem, że wydzielone działki dróg publicznych są objęte realizowanym celem publicznym, a także zadaniem własnym gminy, ich nabycie do zasobu Miasta było prawnie uzasadnione i spowodowało brak konieczności prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w analizowanym stanie faktycznym umowa zamiany nieruchomości, została zawarta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2016
26
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Powstała zatem okoliczność ograniczenia możliwości korzystania i rozporządzania gruntem, a tym samym konieczność wyzbycia się prawa użytkowania wieczystego gruntów Spółki na rzecz Miasta w celu umożliwienia realizacji celu publicznego - budowy dróg publicznych. Miasto w świetle powyższych okoliczności podjęło negocjacje ze Spółką w celu nabycia gruntów dróg publicznych do zasobu Miasta , a które zakończyły się podpisaniem protokołu uzgodnień oraz wydaniem zarządzenia Prezydenta Miasta i w dalszej konsekwencji w dniu 16 grudnia 2015 r. doszło do zawarcia umowy zamiany nieruchomości w trybie wskazanym w art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ramach dokonanych uzgodnień Spółka za przekazanie gruntów dróg publicznych otrzymała od Miasta prawo użytkowania wieczystego do innych nieruchomości oraz wypłaconą w gotówce kwotę wynikającą z różnicy wartości zamiennych nieruchomości. Miasto nabyło przedmiotowe działki do zasobu Miasta w drodze umowy zamiany nieruchomości uzasadnionej realizacją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z faktem, że wydzielone działki dróg publicznych są objęte realizowanym celem publicznym, a także zadaniem własnym gminy, ich nabycie do zasobu Miasta było prawnie uzasadnione i spowodowało brak konieczności prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w analizowanym stanie faktycznym umowa zamiany nieruchomości, została zawarta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2016
26
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Odnotować należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.), ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), zwanych dalej „ drogami ”, a także organy właściwe w tych sprawach. Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ww. ustawy, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z treścią art. 11f ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa: własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
2016
5
kwi

Istota:
Czy poniesione wydatki na przebudowanie drogi publicznej stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust 1 ustawy o CIT?Czy koszty te powinny być ujęte dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia, o którym mowa w art 15 ust. 4d ustawy o CIT?
Fragment:
(...) drogi publicznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących przebudowy drogi publicznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka poniosła wydatki na przebudowę drogi publicznej stanowiącej dojazd do nowego obiektu biurowo-magazynowego, którego jest właścicielem. Na poniesione wydatki składały się między innymi: usługi budowlane wykonane przez podmioty specjalizujące się w tego rodzaju budowach, materiały budowlane służące do wykonania przebudowy drogi publicznej. W celu dokonania przebudowy drogi publicznej Spółka zawarła potrzebne umowy z dostawcami towarów i usług. Wykonane dostawy zostały potwierdzone fakturami, które zostały zapłacone. Droga w przebudowanym stanie technicznym jest oddana do użytkowania. Wykonanie przebudowy drogi publicznej odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu stosownych decyzji a więc nie było to dokonane przez Spółkę samowolnie bez jakiejkolwiek kontroli instytucji publicznych.
2016
6
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanych środków finansowych w ramach zawartej umowy.
Fragment:
Sp. z o.o. z siedzibą w W. prowadzi inwestycję polegającą na rozbudowie istniejących hal przemysłowych z przeznaczeniem na centrum handlowo-usługowe z infrastrukturą techniczną stanowiącą inwestycję niedrogową w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.460, z późn. zm.). Ponieważ funkcjonowanie inwestycji niedrogowej zależy od jej powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, w tym w szczególności wybudowania ulicy ... na całym odcinku planowanej przez Wnioskodawcę inwestycji, na spółce ciąży obowiązek poniesienia kosztów realizacji inwestycji drogowej wynikających z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którym: „ budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia ”. Jednocześnie art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „ szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust.1, określa umowa między zarządcą drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej ”. W związku z powyższym, w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego Wnioskodawca zawarł w dnia 27.04.2015 r. umowę cywilnoprawną ze spółką B. Sp. z o.o. dotyczącą warunków budowy ulicy ..., w której Spółka zobowiązała się w szczególności do: wykonania własnym kosztem projektu budowlanego; budowy własnym kosztem drogi publicznej (...)
2016
4
mar

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE.
Fragment:
Inwestycja została wykonana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 19 i 20 ustawy o drogach publicznych. Efektem przedsięwzięcia była przebudowa powiatowej drogi publicznej, która została udostępniona użytkownikom nieodpłatnie. Powstałe mienie nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak więc towary i usługi jakie były nabywane w związku z realizacją projektu w żaden sposób nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z ww. projektem Zarząd Dróg Powiatowych, jako jednostka budżetowa Powiatu, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Zarząd Dróg Powiatowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Zarząd Dróg Powiatowych w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pod warunkiem, ze zakupywane towary i usługi są „ wykonywane ” do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
26
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nr 102, poz. 651 ze zm., zwana dalej „ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. ”) – m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Przy tym – w myśl art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem w przypadku inwestycji drogowej należy – przed wszczęciem procedury wywłaszczenia – dążyć do nabycia nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja, w drodze umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przychód ze zbycia działki nr 50 w drodze zamiany, w całości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ad 2. W myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm., „ zwana dalej ustawą z dnia 21 marca 1985 r. ”), obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: w przypadku drogi krajowej – 10 m (w terenie zabudowy) albo 25 m (poza terenem zabudowy), w przypadku drogi gminnej – 6 m (w terenie zabudowy) albo 15 m (poza terenem zabudowy).
2015
26
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nr 102, poz. 651 ze zm., zwana dalej „ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. ”) – m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Przy tym – w myśl art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem w przypadku inwestycji drogowej należy – przed wszczęciem procedury wywłaszczenia – dążyć do nabycia nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja, w drodze umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przychód ze zbycia działki nr 50 w drodze zamiany, w całości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ad 2. W myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm., „ zwana dalej ustawą z dnia 21 marca 1985 r. ”), obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: w przypadku drogi krajowej – 10 m (w terenie zabudowy) albo 25 m (poza terenem zabudowy), w przypadku drogi gminnej – 6 m (w terenie zabudowy) albo 15 m (poza terenem zabudowy).
2015
26
lis

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży gruntu pod drogę publiczną na rzecz Urzędu Miasta podlega opodatkowaniu i rozliczeniu rocznym wg PIT-39?
Fragment:
W świetle powyższego, stwierdzić należy, że kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz Urzędu Miasta na budowę drogi publicznej stanowi co prawda źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże – po myśli art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy – kwota ta korzysta ze zwolnienia od podatku. Tym samym należało potwierdzić prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, zgodnie z którym przedmiotowa sprzedaż nie podlega opodatkowaniu. Mając na uwadze brak spoczywającego na Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku wskazać należy, że na Zainteresowanym nie ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-39. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
4
paź

Istota:
Czy odszkodowanie należne Wnioskodawcy, za utratę własności nieruchomości nr X/1, na podstawie art. 12 ust. 4f ustawy o inwestycji w zakresie dróg publicznych, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Decyzja ta w zakresie dotyczącym należącej do Wnioskodawcy oraz Jego byłej małżonki nieruchomości nr X wywołała dwojakie konsekwencje: po pierwsze, nieruchomość nr X została podzielona na nieruchomości o nr X/1 oraz X/2, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o inwestycji w zakresie dróg publicznych; z nieruchomości nr 307 została wydzielona nieruchomość nr X/1, o powierzchni 0,1035 ha; po wtóre, prawo własności nieruchomość nr X/1 przeszło na rzecz Gminy L., stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dodano, że w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o inwestycji w zakresie dróg publicznych, Wnioskodawca utracił z mocy prawa własność nieruchomości nr X/1 i w związku z tym przysługuje Mu odszkodowanie, zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy o inwestycji w zakresie dróg publicznych. Postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za utratę własności nieruchomości nr X/1, prowadzone stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o inwestycji w zakresie dróg publicznych, toczy się przed Starostą B. pod Nr B. Wysokość odszkodowania nie została jak dotychczas ustalona. Nie wydano w tym zakresie jakiejkolwiek decyzji administracyjnej. Nie zawarto także ugody administracyjnej. Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn.zm.), wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.
2015
8
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.