Drogi publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sie

Istota:

Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.”...”

Fragment:

Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za: przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych, przeprawy promowe na drogach publicznych. W przypadku dróg powiatowych są to opłaty ustanowione w drodze decyzji administracyjnej lub tzw. prawa lokalnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego, których i tak sposób i zasady ustalania określa UoD). Jest zasadą, że drogi publiczne są powszechnie dostępne. Artykuł 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że z drogi publicznej "może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych". Powszechna dostępność korzystania z drogi publicznej wynika zatem wprost z jej definicji, podstawową bowiem cechą drogi publicznej jest właśnie jej powszechna dostępność. Zasada ta dotyczy wszystkich dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także gminnych. Błędnym byłoby takie przekonanie, że drogi powiatowe służyć mają interesom lokalnej społeczności. Jak trafnie zauważone zostało w judykacie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach: „ Drogi publiczne należące formalnie do jednostek samorządu terytorialnego nie są budowane i utrzymywane w interesie tych jednostek, czy nawet w interesie mieszkańców tych gmin, czy powiatu, województwa ale w interesie wszystkich użytkowników dróg a więc obywateli danego państwa i nie tylko.

2017
5
lip

Istota:

Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.”...”

Fragment:

W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 późn. zm.), zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca (Powiat) jest beneficjentem projektu pn. „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2016
26
maj

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Powstała zatem okoliczność ograniczenia możliwości korzystania i rozporządzania gruntem, a tym samym konieczność wyzbycia się prawa użytkowania wieczystego gruntów Spółki na rzecz Miasta w celu umożliwienia realizacji celu publicznego - budowy dróg publicznych. Miasto w świetle powyższych okoliczności podjęło negocjacje ze Spółką w celu nabycia gruntów dróg publicznych do zasobu Miasta , a które zakończyły się podpisaniem protokołu uzgodnień oraz wydaniem zarządzenia Prezydenta Miasta i w dalszej konsekwencji w dniu 16 grudnia 2015 r. doszło do zawarcia umowy zamiany nieruchomości w trybie wskazanym w art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ramach dokonanych uzgodnień Spółka za przekazanie gruntów dróg publicznych otrzymała od Miasta prawo użytkowania wieczystego do innych nieruchomości oraz wypłaconą w gotówce kwotę wynikającą z różnicy wartości zamiennych nieruchomości. Miasto nabyło przedmiotowe działki do zasobu Miasta w drodze umowy zamiany nieruchomości uzasadnionej realizacją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z faktem, że wydzielone działki dróg publicznych są objęte realizowanym celem publicznym, a także zadaniem własnym gminy, ich nabycie do zasobu Miasta było prawnie uzasadnione i spowodowało brak konieczności prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w analizowanym stanie faktycznym umowa zamiany nieruchomości, została zawarta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2016
26
maj

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Powstała zatem okoliczność ograniczenia możliwości korzystania i rozporządzania gruntem, a tym samym konieczność wyzbycia się prawa użytkowania wieczystego gruntów Spółki na rzecz Miasta w celu umożliwienia realizacji celu publicznego - budowy dróg publicznych. Miasto w świetle powyższych okoliczności podjęło negocjacje ze Spółką w celu nabycia gruntów dróg publicznych do zasobu Miasta , a które zakończyły się podpisaniem protokołu uzgodnień oraz wydaniem zarządzenia Prezydenta Miasta i w dalszej konsekwencji w dniu 16 grudnia 2015 r. doszło do zawarcia umowy zamiany nieruchomości w trybie wskazanym w art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ramach dokonanych uzgodnień Spółka za przekazanie gruntów dróg publicznych otrzymała od Miasta prawo użytkowania wieczystego do innych nieruchomości oraz wypłaconą w gotówce kwotę wynikającą z różnicy wartości zamiennych nieruchomości. Miasto nabyło przedmiotowe działki do zasobu Miasta w drodze umowy zamiany nieruchomości uzasadnionej realizacją celu publicznego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z faktem, że wydzielone działki dróg publicznych są objęte realizowanym celem publicznym, a także zadaniem własnym gminy, ich nabycie do zasobu Miasta było prawnie uzasadnione i spowodowało brak konieczności prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w analizowanym stanie faktycznym umowa zamiany nieruchomości, została zawarta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2016
5
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Odnotować należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.), ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), zwanych dalej „ drogami ”, a także organy właściwe w tych sprawach. Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ww. ustawy, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z treścią art. 11f ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa: własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

2016
6
mar

Istota:

Czy poniesione wydatki na przebudowanie drogi publicznej stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust 1 ustawy o CIT?Czy koszty te powinny być ujęte dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia, o którym mowa w art 15 ust. 4d ustawy o CIT?

Fragment:

(...) drogi publicznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących przebudowy drogi publicznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka poniosła wydatki na przebudowę drogi publicznej stanowiącej dojazd do nowego obiektu biurowo-magazynowego, którego jest właścicielem. Na poniesione wydatki składały się między innymi: usługi budowlane wykonane przez podmioty specjalizujące się w tego rodzaju budowach, materiały budowlane służące do wykonania przebudowy drogi publicznej. W celu dokonania przebudowy drogi publicznej Spółka zawarła potrzebne umowy z dostawcami towarów i usług. Wykonane dostawy zostały potwierdzone fakturami, które zostały zapłacone. Droga w przebudowanym stanie technicznym jest oddana do użytkowania. Wykonanie przebudowy drogi publicznej odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu stosownych decyzji a więc nie było to dokonane przez Spółkę samowolnie bez jakiejkolwiek kontroli instytucji publicznych.

2016
4
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymanych środków finansowych w ramach zawartej umowy.

Fragment:

Sp. z o.o. z siedzibą w W. prowadzi inwestycję polegającą na rozbudowie istniejących hal przemysłowych z przeznaczeniem na centrum handlowo-usługowe z infrastrukturą techniczną stanowiącą inwestycję niedrogową w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.460, z późn. zm.). Ponieważ funkcjonowanie inwestycji niedrogowej zależy od jej powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych, w tym w szczególności wybudowania ulicy ... na całym odcinku planowanej przez Wnioskodawcę inwestycji, na spółce ciąży obowiązek poniesienia kosztów realizacji inwestycji drogowej wynikających z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z którym: „ budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia ”. Jednocześnie art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych stanowi, że „ szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust.1, określa umowa między zarządcą drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej ”. W związku z powyższym, w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego Wnioskodawca zawarł w dnia 27.04.2015 r. umowę cywilnoprawną ze spółką B. Sp. z o.o. dotyczącą warunków budowy ulicy ..., w której Spółka zobowiązała się w szczególności do: wykonania własnym kosztem projektu budowlanego; budowy własnym kosztem drogi publicznej (...)

2016
26
sty

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE.

Fragment:

Inwestycja została wykonana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 19 i 20 ustawy o drogach publicznych. Efektem przedsięwzięcia była przebudowa powiatowej drogi publicznej, która została udostępniona użytkownikom nieodpłatnie. Powstałe mienie nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak więc towary i usługi jakie były nabywane w związku z realizacją projektu w żaden sposób nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z ww. projektem Zarząd Dróg Powiatowych, jako jednostka budżetowa Powiatu, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Zarząd Dróg Powiatowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Zarząd Dróg Powiatowych w związku z realizacją ww. projektu ma możliwość obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pod warunkiem, ze zakupywane towary i usługi są „ wykonywane ” do wykonywania czynności opodatkowanych.

2015
26
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Nr 102, poz. 651 ze zm., zwana dalej „ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. ”) – m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Przy tym – w myśl art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem w przypadku inwestycji drogowej należy – przed wszczęciem procedury wywłaszczenia – dążyć do nabycia nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja, w drodze umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przychód ze zbycia działki nr 50 w drodze zamiany, w całości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ad 2. W myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm., „ zwana dalej ustawą z dnia 21 marca 1985 r. ”), obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: w przypadku drogi krajowej – 10 m (w terenie zabudowy) albo 25 m (poza terenem zabudowy), w przypadku drogi gminnej – 6 m (w terenie zabudowy) albo 15 m (poza terenem zabudowy).

2015
26
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Nr 102, poz. 651 ze zm., zwana dalej „ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. ”) – m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Przy tym – w myśl art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem w przypadku inwestycji drogowej należy – przed wszczęciem procedury wywłaszczenia – dążyć do nabycia nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja, w drodze umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przychód ze zbycia działki nr 50 w drodze zamiany, w całości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ad 2. W myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm., „ zwana dalej ustawą z dnia 21 marca 1985 r. ”), obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: w przypadku drogi krajowej – 10 m (w terenie zabudowy) albo 25 m (poza terenem zabudowy), w przypadku drogi gminnej – 6 m (w terenie zabudowy) albo 15 m (poza terenem zabudowy).