Drogi gminne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi gminne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)” .

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy ma on możliwość odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie powyższego zadania, które jest realizowane w ramach zadań własnych gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej nie będzie działał w charakterze podatnika VAT a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową lub modernizacją drogi gminnej. Podsumowując, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj.

2016
3
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie powyższego zadania, które jest realizowane w ramach zadań własnych gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej nie będzie działał w charakterze podatnika VAT a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową lub modernizacją drogi gminnej. Podsumowując, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” w ramach Programu (...). Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj.

2016
26
cze

Istota:

Czy Gmina może odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ...” podatek od towarów i usług (VAT)?

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza zrealizować operację pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ... ” z udziałem środków PROW na lata 2014 – 2020. Grunty, na których powstać ma droga, stanowią własność Gminy. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej długości 729 mb. W wyniku tej operacji powstanie droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. W ramach projektu Gmina będzie nabywała usługi a faktury będą wystawiane na Gminę. Nabywane usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie planuje przekazania prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ... ” Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów należy stwierdzić, że inwestycje związane z przebudową drogi gminnej będą wykonywane przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym.

2016
15
maj

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.

Fragment:

Przedmiotowa inwestycja polega na: „ Przebudowie drogi gminnej w miejscowości A ”; „ Przebudowie drogi gminnej w miejscowości B ”; „ Przebudowie drogi gminnej w miejscowości C ”; „ Przebudowie drogi gminnej w miejscowości D ”. Wydatki, które zostaną poniesione zgodnie z realizacją projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie dróg. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przebudowa dróg gminnych odbywa się w ramach władztwa publicznego i gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

2016
28
lut

Istota:

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej".

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa drogi gminnej S. – P. ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym Gminie nie przysługuje przysługuję prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych z tytułu przedmiotowej inwestycji jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Wskazać należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie prawa do odliczenia w związku z projektem „ Przebudowa drogi gminnej S. – P. ”, natomiast w zakresie prawa do odliczenia w związku z projektem „Przebudowa drogi gminnej „ S. – O. ” zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2016
28
lut

Istota:

Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej”.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa drogi gminnej S. - O. ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym Gminie nie przysługuje przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych z tytułu przedmiotowej inwestycji jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Wskazać należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie prawa do odliczenia w związku z projektem „ Przebudowa drogi gminnej S. - O. ”, natomiast w zakresie prawa do odliczenia w związku z projektem „ Przebudowa drogi gminnej S. – P. ” zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2016
18
lut

Istota:

Ponieważ użytkowanie dróg będzie nieodpłatne, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie i modernizacji dróg gminnych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji polegającej na budowie i modernizacji dróg gminnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostawy wody oraz wynajmów. W roku 2016 będą budowane i modernizowane drogi gminne. Na realizację tych inwestycji Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie. Wybudowane drogi będą służyć wszystkim użytkownikom. Za ich używanie Gmina nie będzie pobrać żadnych opłat. Sprawy zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie właściwego utrzymania dróg gminnych jest zadaniem własnym Gminy – art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). Od właściwego utrzymania dróg gminnych nie jest odprowadzany i naliczany podatek VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę i modernizację dróg gminnych... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

2016
14
lut

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na współfinansowanie wybudowania gminnej drogi dojazdowej do siedziby oddziału firmy i hali produkcyjnej.

Fragment:

Gmina na mocy porozumienia zobowiązuje się wykonać dokumentację techniczną, uzyskać pozwolenie na budowę, przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, wybudować obiekty objęte dokumentacją projektową oraz dokonać wszelkich czynności mających na celu zaliczenie drogi do ogólnodostępnych dróg gminnych. Wnioskodawca ma zamiar zobowiązać się do przekazania na własność gminy wydzielonych działek gruntu, które stanowić będą część ogólnodostępnej drogi gminnej oraz środki pieniężne z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej. W świetle powołanych powyżej przepisów, wydatki poniesione na współfinansowanie wybudowania gminnej drogi dojazdowej do siedziby oddziału firmy i hali produkcyjnej, nie stanowią wydatków poniesionych na wytworzenie własnego środka trwałego, jak i „ inwestycji w obcym środku trwałym ”, a tym samym nie mogą być rozliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych. Wydatki powyższe mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są one bowiem związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż budowana droga stanowi drogę dojazdową do nieruchomości, w której prowadzona jest przez Spółkę działalność gospodarcza, polegająca na wynajmie lokali. Przedmiotowe wydatki poniesione przez Spółkę na budowę drogi nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach Spółki, jednak dzięki tej inwestycji dojdzie do usprawnienia dojazdu do Centrum Handlowego klientom, najemcom lokali oraz dostawcom towarów.

2012
14
wrz

Istota:

Czy przekazanie dróg wraz z infrastrukturą drogową wybudowanie przez Wnioskodawcę na gruncie należącym do Gminy powinno być traktowane jako nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania. Ponieważ przebudowa dróg wraz z infrastrukturą realizowana była na gruncie należącym do Gminy należy uznać, iż to właśnie Gmina dysponuje prawem własności do wszelkich części składowych trwale z tym gruntem związanych. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z powyższym przepisem opodatkowaniu podlegać powinno, jako nieodpłatne świadczenie usług, użycie towarów, które stanowią własność podatnika, do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów.

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Gminie gruntów należących do Spółki wraz z poczynionymi na nich nakładami

Fragment:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część gruntów wraz z naniesieniami, które Spółka zobowiązała się przekazać na rzecz Gminy w wykonaniu Porozumienia przeznaczona jest pod drogi gminne (publiczne), część zaś pod drogi wewnętrzne (osiedlowe). Przekazywanie gruntów wraz z naniesieniami, przeznaczonych pod drogi gminne odbywa się na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta Gminy, natomiast przekazanie gruntów wraz z naniesieniami, przeznaczonych pod drogi wewnętrzne (osiedlowe) następuje na mocy umowy darowizny (w formie aktu notarialnego). Ponadto, niezależnie od wskazanego powyżej Porozumienia, Spółka przekazuje Gminie na mocy umowy darowizny (w formie aktu notarialnego) grunty, na których – prowadząc inwestycję budowy osiedla – wykonała place zabaw oraz tereny zielone, a które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są właśnie na ten cel. Wszystkie grunty, o których jest mowa powyżej Spółka nabyła w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. na potrzeby prowadzonej inwestycji w postaci budowy osiedla mieszkaniowego, odliczając podatek od towarów i usług wynikający z faktur dokumentujących to nabycie. Wydatki ponoszone przez Spółkę na znajdujące się na tych gruntach pasy jezdne drogowe o nawierzchni utwardzonej, chodniki i oświetlenie ulic jak też na utworzenie placów zabaw i terenów zielonych mają na celu zapewnienie dojazdu do budowanego przez Spółkę osiedla, jak też podwyższenie jakości życia na tym osiedlu, a tym samym ponoszone są one w celu podniesienia atrakcyjności (i tym samym ceny) sprzedawanych nieruchomości mieszkalnych.