Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu „Przebudowa drogi gminnej (...)”
Fragment:
Celem planowanej operacji jest wzrost poziomu lokalnego rozwoju spo3eczno-gospodarczego oraz wzrost jakooci ?ycia mieszkanców, poprzez poprawe dojazdu do sklepów i miejsca zamieszkania mieszkanców A. – przebudowe odcinka drogi gminnej o d3ugooci 500 m. Droga bedzie 31czya jednostki osadnicze z drog1 publiczn1 kategorii wy?szego rzedu. Operacja jest powi1zana z inwestycjami dotycz1cymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istniej1cych sieci szkieletowych. Operacja jest realizowana w porozumieniu z powiatem. Liczba mieszkanców, którym zapewniono dostep do sieci drogowej. Operacja zosta3a uwzgledniona w planie finansowym, uchwa31 z dnia 19 lutego 2016 r. Opisany we wniosku projekt „ Przebudowa drogi gminnej ” realizowany bedzie w zwi1zku z dzia3alnooci1 statutow1 Gminy i nale?y do zadan w3asnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorz1dzie gminnym dotycz1cych gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W1tpliwooci Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotycz1 wskazania, czy Gmina mo?e odzyskaa podatek VAT uiszczony w zwi1zku z realizacj1 projektu pn. „ Przebudowa drogi gminnej ”. Maj1c na uwadze powo3ane powy?ej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy nale?y stwierdzia, ?e rozliczenie podatku naliczonego na zasadach okreolonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i us3ugi by3y wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach dzia3alnooci gospodarczej do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug.
2017
19
sty

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „....”
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych, drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, zaś ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
31
gru

Istota:
Prawo do odzyskania lub odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi (...)”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania lub odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi (...) ”. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2016 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zamierza w bieżącym roku wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 Poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji (...). Kwalifikowalność podatku VAT w ww. programie uzależniona jest od możliwości odzyskania lub odliczenia przez Wnioskodawcę kosztu podatku VAT poniesionego w ramach projektu. Inwestycja dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej (...). Gmina posiada umowę użyczenia nieruchomości na cele budowlane na okres realizacji i trwałości projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zakładany okres realizacji projektu 2017-2019. Ww. umowa zawarta w dniu 19 września 2016 r. będzie obowiązywać do 8 lat od daty płatności końcowej dokonanej na rzecz Wnioskodawcy. Gmina ani Województwo nie pobierają żadnych opłat za korzystanie z jezdni ani pasa drogi (...). Projekt realizowany będzie celem zmniejszenia niskiej emisji.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących realizację operacji pn. „Budowa drogi (...)”.
Fragment:
(...) drogi (...) ” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących realizację operacji pn. „ Budowa drogi (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina realizuje operację pn. „ Budowa drogi (...) ”, dla której przyznana została jej pomoc przeznaczona dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach operacji Gmina wybuduje drogę o długości 1,499 km pomiędzy miejscowościami (...) oraz (...), umożliwiającą mieszkańcom (...) bezpośredni dojazd do takich instytucji jak (...). Operacja ta będzie obejmowała roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wymianę gruntów, budowę przepustów pod zjazdami, (...)
2016
23
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku wydania działek zabudowanych drogami w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Powiat przejął drogi protokołem odbioru 1 stycznia 1999 r. od Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w (...). Powiat nie budował żadnej z dróg. Wszystkie drogi Powiat nabył 1 stycznia 1999 r. Każda działka i drogi usytuowane na nich wykorzystywane były przez Powiat (w całym okresie posiadania) na potrzeby działalności publicznej, drogi powiatowe wchodziły w skład działek: droga 3K (działka 167/4 ...), droga 5K (działka 560/4, 560/7 ...), droga 4K (działka 865/1, 865/3 ...), droga 8K (działka 1938/1, 1938/3 ...), droga 6K (działka 2330/1, 2330/4, 2330/6 ...), droga 1K (działka 2685/8, 2685/9... , działka 821/6, 821/7, 871/4 ...). Żadna z działek jak i dróg nie była wykorzystywana przez Powiat na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Powiat nie wykorzystywał żadnej z dróg i działek do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Każda działka i drogi wykorzystywane były przez Powiat na potrzeby działalności publicznej niepodlegającej ustawie o podatku VAT. Żadna działka ani droga nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy. Powiat przejął drogi od Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w (...) protokołem odbioru z 1999 r. Otrzymany wykaz zawierał numer drogi, nazwę drogi tzn. miejscowości początkowe i końcowe, kilometraż, długość odcinka, natomiast nie zawierał wartości księgowej.
2016
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości B”.
Fragment:
Przedmiotem projektu jest przebudowa należącej do Gminy drogi o łącznej długości ok. 0,335 km. Droga ta stanowi drogę gminną, częściowo drogę wewnętrzną oraz część kanalizacji deszczowej usytuowana jest na na działce powiatu, dla której gmina uzyskała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zarówno budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie tej drogi należy do obowiązków Gminy, jako zarządcy i właściciela terenu, na którym zlokalizowana jest droga na podstawie art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Realizując ten projekt Gmina będzie realizowała zadania własne nałożone na nią ww. przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Przebudowana droga nie będzie służyła działalności Gminy opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi ani nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina będzie wykorzystywać tę drogę jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż droga, jako droga gminna będzie dostępna dla każdego zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania w całości lub w części naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)".
Fragment:
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej o łącznej długości 8140 km, położonej w miejscowościach R, O, K, Ż, C, P na terenie gminy B, łączącej się z drogą powiatową w miejscowości R do drogi wojewódzkiej w miejscowości P. Planowana przebudowa drogi polegać będzie na poszerzeniu nawierzchni jezdni, oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem chodnika i zjazdów. Istniejąca droga stanowi dojazd do terenów zabudowy zagrodowej, gruntów rolnych, punktów usługowych i budynków użyteczności publicznej. Inwestycja nie zmieni funkcji drogi, a spowoduje przede wszystkim poprawę komfortu jazdy oraz pozwoli zmniejszyć emisję spalin, zmniejszyć hałas komunikacyjny a także poprawi bezpieczeństwo użytkowników na drodze. Gmina realizując projekt będzie wykonywała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, ani usług związanych z realizowaną inwestycją. Ponieważ działalność Gminy związana z utrzymaniem dróg gminnych nie generuje żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT, dlatego też Gmina w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT zapłaconego z faktur podczas realizacji inwestycji.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku A-B”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej na odcinku A-B ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.) o adres ePUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina w latach 2017-2018 planuje realizować inwestycję pn. „ Przebudowa drogi gminnej na odcinku A-B ”. W zakresie rzeczowym projektu planuje się m.in. roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek bitumicznych, pobocza, odwodnienie oraz dokumentację techniczną i nadzór inwestorski – łączna długość drogi do przebudowy wynosi x km. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę x zł, z czego kwota y zł stanowi środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, pozyskane na podstawie umowy z sierpnia 2016 r. zawartej z Samorządem Województwa – operacja typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Celem ww. inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej, w tym poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej.
2016
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...)”.
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” pn. „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przebudowa drogi ma na celu usprawnienie połączeń komunikacyjnych na obszarze Gminy poprzez przebudowę drogi gminnej na długości 4,465 km, co wpłynie na wsparcie lokalnego rozwoju obszaru wiejskiego poprzez poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, skrócenie czasu przejazdu oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT, gdyż inwestycja ta stanowi zadanie własne i nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z drogi objętej projektem i tym samym nie będzie osiągała z tego tytułu innych dochodów.
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przeniesienia własności działek zabudowanych drogą w zamian za odszkodowanie
Fragment:
Działka 1536/1 stanowiła drogę z jezdnią asfaltową. Działka 1536/3 stanowiła drogę z jezdnią asfaltową i placem utwardzonym. Działka 463/2 stanowiła drogę z jezdnią asfaltową, częściowo z krawężnikami i chodnikiem, placem utwardzonym, oświetleniem z latarniami i kablem doziemnym. Natomiast działka 1679/3 3tanowiła drogę z jezdnią asfaltową. Wymienione działki były zabudowane drogą powiatową. Droga stanowi budowlę. Powiat nabył ww. nieruchomości z mocy prawa nieodpłatnie. Nabycie nie nastąpiło w drodze czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od i towarów i usług. Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Droga jest trwale związana z gruntem. Ww. droga była już użytkowana przez poprzedniego zarządcę drogi. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie drogi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wskazać więc należy, że przeniesienie (...)
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.