Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usługi komunikacji miejskiej o kwotę VAT naliczonego z tytułu zakupów związanych z budową, remontami i utrzymaniem dróg publicznych wykorzystywanych również na cele świadczenia usługi komunikacji miejskiej.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
17
sie

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.), drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Na mocy ust. 2 tegoż artykułu, ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Z kolei art. 19 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Ust. 2 ww. artykułu stanowi, że zarządcami dróg z zastrzeżeniem ust. 3,5 i 8 są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
14
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa centrum ...”.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
31
lip

Istota:
 • brak opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
 • zwolnienie z podatku VAT ww. czynności
 • Fragment:
  W chwili nabycia droga była oddana do użytkowania. Nie wiadomo od jak dawna. Droga ta, jest wymieniona w wykazie dróg powiatu kieleckiego, stanowiącego załącznik do pisma Powiatowego Zarządu Drogowego w ... z dnia 14 lutego 1945 Nr ..., była ona również ujęta w załączniku do uchwały Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M. P. 1986 r. Nr 3, poz. 16), jako droga krajowa Nr ... pn. „ ... ” (zgodnie z art. 103 ust. 1 ww. ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa zmieniła status, stając się drogą wojewódzką). Z tytułu przejęcia tej nieruchomości (z której następnie wydzielono działki nr 164/1 i 164/2 z przeznaczeniem pod pas drogowy trasy ...), samorządowi województwa nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość ta na dzień dostawy była zajęta pod drogę wojewódzką Nr ... pn. „ ... ”, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1071) i była zabudowana liniowym obiektem budowlanym, trwale związanym z gruntem, tj. drogą wykonaną z asfaltobetonu, spełniającą definicję budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
  2016
  28
  lip

  Istota:
  Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”
  Fragment:
  (...) drogi powiatowej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Ubiega się o przyznanie pomocy finansowej dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „ Przebudowa drogi powiatowej ”. Zakres realizacji operacji dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.(art.19 ust.2 pkt 3) oraz zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.
  2016
  21
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
  Fragment:
  Analizując informacje zawarte we wniosku w kontekście pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie drogi (budowli). Powyższe wynika z faktu, że droga (budowla) była wykorzystywana przez Gminę od dnia nabycia działki (2006 r.). Ponadto od pierwszego zasiedlenia drogi (budowli) do jego dostawy upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W konsekwencji powyższego, planowana sprzedaż działki wraz z posadowioną na niej drogą będzie spełniała przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że sprzedaż działki zabudowanej drogą (budowlą) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, ponieważ dostawa drogi, która znajduje się na działce nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
  2016
  30
  cze

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej.
  Fragment:
  W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
  2016
  30
  cze

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji przebudowy dróg gminnych
  Fragment:
  Planowane inwestycje dotyczą przebudowy dróg gminnych, tj. „ Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewideencyjny 440 w obrębie wsi ” oraz „ Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 1085/1 w obrębie wsi ”. W związku z realizacja ww. inwestycji (tj. z przebudowanych dróg) Gmina nie będzie świadczyć odpłatnie usług, od których naliczony byłby podatek należny. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług nabytych w celu realizacji ww. inwestycji dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy (tj. z faktur za wykonane roboty budowlane), które nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - realizując powyższe inwestycje Gmina będzie ponosiła wydatki, które nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Zatem Gmina przebudowane drogi będzie wykorzystywała wyłącznie do wykonywania zadań własnych. Oznacza to, że Wnioskodawca – w świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.
  2016
  22
  cze

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji przebudowy drogi powiatowej
  Fragment:
  Po zakończonej inwestycji nakłady finansowe poniesione na przebudowę drogi zostaną dokumentem PT (przekazanie środka trwałego) przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej. Jest zarządcą dróg powiatowych na obszarze Powiatu. Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Powiat jako określone ustawami zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2015 r. poz. 1445). Zarejestrowanym podatnikiem składającym deklarację VAT-7 jest Powiat. Towary i usługi zakupione w celu realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat. Towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. inwestycji nie będą również w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca - Powiat realizując projekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej ... ”... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu.
  2016
  22
  cze
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.