Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części przy zakupie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej (...)”.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności: pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4).
2017
16
gru

Istota:
Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi (...)”.
Fragment:
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powyższe zadanie było zadaniem własnym Gminy, co wynika ze statutowej działalności Gminy. Powyższy kompleks dróg stanowi drogę gminną. Zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, a także porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz utrzymania gminnych obiektów co zostało wypełnione przez „ Przebudowę kompleksu dróg (...) ”. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa kompleksu dróg (...) ” zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług, który został odprowadzony przez wykonawcę ww. zadania – robót budowlanych. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Gmina ma wątpliwości, czy może odzyskać podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa kompleksu dróg (...) ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych (...)”.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności: pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4).
2017
13
gru

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług dotyczących całorocznego kompleksowego utrzymania drogi krajowej.
Fragment:
Powyższe wynika z faktu, że zarówno w przypadku wykonywania całości lub części prac na całym lub wybranym odcinku drogi żadna z usług świadczonych przez podwykonawcę nie jest świadczona samodzielnie, lecz jest elementem składowym jednej, zbiorczej usługi kompleksowej (utrzymania drogi). Przy czym wskazane usługi nie są równorzędne względem siebie, lecz przyporządkowane są jednemu celowi „ utrzymania drogi ” Wszystkie elementy wskazane w stanie faktycznym są ściśle związane z celem i tworzą obiektywnie jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny Wszystkie czynności, które Podwykonawca zobowiązał się wykonywać służą jednemu celowi (utrzymaniu drogi w odpowiednim stanie). Wynika to z tego. że jeżeli zajdzie potrzeba (konieczność) wykonania danej czynności, lecz Podwykonawca nie wykona tej czynności, to nie zostanie osiągnięty cel umowy (causa), czyli prawnie istotna przyczyna dokonania czynności prawnej (zawarcia umowy). W ocenie Spółki nie istnieje, żaden powód uzasadniający odrębne dokonanie wskazanych powyżej usług (części składowych usługi głównej), jeżeli przyjąć, że nie będą one realizowały celu głównego, tj. utrzymania drogi (w należytym stanie). Do wykonania zadania polegającego na utrzymaniu drogi niezbędne są, niemalże w jednakowym stopniu, wszystkie czynności określone w ramach zadania. Wszystkie one mają służyć przejezdności drogi, eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu, względnie organizacji działań podjętych w tym celu.
2017
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej A” oraz projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej B”.
Fragment:
(...) drogi powiatowej A ” oraz projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej B ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej A ” oraz projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej B ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 października 2017 r. (data wpływu 23 października 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „ ... ” w ramach środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dotyczący projektów pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej A ” i „ Przebudowa drogi powiatowej B ”. Są to drogi powiatowe, które na mocy zawartych porozumień pomiędzy Powiatem, a Gminą zostały przejęte przez Gminę w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi powiatowej A oraz drogi powiatowej B wynikające w szczególności z art. 20 ustawy o drogach publicznych z wyłączeniem pkt: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9a, 17, 19 i 20 oraz w art. 35 ust. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: (...)”.
Fragment:
W szczególności w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) właścicielem dróg gminnych jest gmina, na której terenie drogi te są położone. Natomiast do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Jak wynika z art. 19 ustawy o drogach publicznych do zarządcy zaś dróg należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności: pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2. Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, w związku z tym Gminie nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy (art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych). Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta (art. 19 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych). Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W ramach tego projektu Gmina ma zamiar przebudować drogę gminną nr ... ul. ... w ... dojazdową do drogi wojewódzkiej, wraz z budową instalacji oświetleniowej dróg i kanalizacji teletechnicznej na terenie działek ... wraz z przebudową skrzyżowania ulicy ... z drogą wojewódzkiej w działce ... W uzupełnieniu wniosku Gmina informuje, że w inwestycji pn. ... budowa kanalizacji teletechnicznej została usunięta z wniosku o dofinansowanie. W efekcie nie została wybudowana. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świetle art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma prawo odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług w ramach realizowanej inwestycji, o której mowa w opisie stanu faktycznego? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, poniesionego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie gminnej drogi nr ... ul. ... w ... dojazdowej do drogi wojewódzkiej, albowiem przebudowana infrastruktura nie będzie mogła być wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny. Zadaniem Gminy jest zapewnienie należytego stanu technicznego dróg lokalnych służących wszystkim użytkownikom, nie może wydzierżawić drogi i pobierać opłat za jej korzystanie.
2017
6
gru

Istota:
Uznanie, że Gmina z tytułu budowy drogi będzie działała w charakterze podatnika, podleganie opodatkowaniu wpłat stanowiących partycypację w kosztach inwestycji dokonywanych przez współwłaścicieli drogi oraz obowiązek rozliczenia przez Gminę, w drodze odwrotnego obciążenia, usług nabytych od wykonawcy.
Fragment:
Stosownie do art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu (art. 8 ust. 2 powyższej ustawy).
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na budowę jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej w granicach pasa ruchu drogowego oraz oświetlenia ulicznego.
Fragment:
Stosownie do art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak stanowi art. 8 ust. 1 powyższej ustawy, drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Ich budowa, przebudowa, utrzymanie oraz zarządzanie należy do zarządcy terenu, a w przypadku jego braku do właściciela.
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem związanym z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
W ramach tego projektu Gmina ma zamiar przebudować drogę gminną nr .... dojazdową do drogi wojewódzkiej nr ....na terenie działek 382, 387/10, 360/12 wraz z przebudową skrzyżowania ulicy K. z drogą wojewódzką nr .... w działce 136/2. W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że efekt przedmiotowego projektu nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma prawo odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług w ramach realizowanej inwestycji, o której mowa w opisie stanu faktycznego? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, poniesionego w związku z inwestycją polegającą na przebudowie gminnej drogi nr ....dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr...., bowiem przebudowana infrastruktura nie będzie mogła być wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych generujących podatek należny. Zadaniem Gminy, jest zapewnienie należytego stanu technicznego dróg lokalnych służących wszystkim użytkownikom. Gmina nie może wydzierżawić drogi i pobierać opłat za korzystanie z niej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.