Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej”.
Fragment:
Gmina jest w trakcie realizacji operacji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ” z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grunty, na których powstać ma przebudowana droga, stanowią własność Gminy. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o długości 2,455 mb. W wyniku realizacji tej operacji powstanie przebudowana droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Gmina nie planuje przekazania prawa własności. Gmina w ramach realizacji projektu zleciła wykonanie inwestycji firmie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Faktura VAT, dokumentująca wydatki związane z realizacją zadania wystawiona zostanie na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy gmina ma możliwość odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ” podatek od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ” nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi żaden podatek należny.
2017
26
cze

Istota:
Czy w związku z inwestycją dotyczącą budowy drogi dojazdowej do siedziby Spółki, przekazana na rzecz gminy darowizna w kwocie 110 000 zł, z której przypadająca na Wnioskodawczynię, jako jednego z dwóch wspólników spółki część wydatku wynosząca 55 000 zł, może być uznana za koszt uzyskania przychodu w chwili jej poniesienia, tj. w kosztach uzyskania 2016 r.?
Fragment:
Wskazać również należy, że ul. ... jest położona na gruntach należących do Gminy ..., ponieważ została wybudowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i jest drogą publiczną, ponieważ została wybudowana na mocy przepisów specustawy, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.), która to ustawa dotyczy wyłącznie dróg publicznych. Inwestycja drogowa została zakończona z końcem 2016 r. i nie posiada jeszcze uchwały Rady Miejskiej nadającej kategorię. Ul. ... jest klasy technicznej lokalnej i stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, więc ze względu na pełnioną funkcję jest drogą gminną. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), nie ma pojęcia „ drogi miejskiej ”; drogi publiczne dzielą się na kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Spółka ani Wnioskodawczyni nie posiadają żadnego tytułu prawnego do ulicy, w której kosztach rozbudowy partycypowali. W 2015 r. Spółka otrzymała z Urzędu Miasta ... propozycję, że jeżeli będzie ona współfinansowała budowę dalszego ciągu ul. ... w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego, to miasto ... wystąpi o przyznanie odpowiedniej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego; w przypadku jej otrzymania zrealizuje drugi etap inwestycji drogowej, związanej z dalszą rozbudową ul. ....
2017
26
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia kwot podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu – art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o drogach publicznych – finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.
2017
22
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia kwot podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu – art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o drogach publicznych – finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej
Fragment:
Każdy z beneficjentów operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” jest zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków, które zostaną poniesione na realizację operacji pn. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia ”? Zdaniem Wnioskodawcy: Gmina jako podmiot realizujący operację pn. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia ” nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie ww. inwestycji. Projekt pn. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia ” jest projektem o charakterze niedochodowym - operacja polega na budowie drogi gminnej publicznej, za korzystanie z drogi nie będą pobierane opłaty. Cechą operacji jest jego ogólnodostępny i nieodpłatny charakter. Operacja nie jest związana z działalnością gospodarczą Gminy w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2016 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), dlatego też Gminie nie przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących realizację danego projektu.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania przebudowy drogi gminnej
Fragment:
Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowej drogi. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę na Gminę. Realizacja przedmiotowej inwestycji finansowana będzie ze środków własnych Gminy oraz z dofinansowania przez Województwo w zakresie działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"./PROW 2014-2020/. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi gminnej ...? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi gminnej .... Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 710 z późn. zm.) Gminie nie przysługuje prawo do VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi, gdyż droga nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Przedmiotowa droga będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych gminy, z tytułu jej użytkowania Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu Gminie wybudowanej drogi dojazdowej
Fragment:
W wykonaniu powyższego porozumienia, Wnioskodawca uzyskał decyzję Starostwa Powiatowego z dnia 23 stycznia 2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nawierzchni drogi dojazdowej na ww. działkach będących własnością Gminy. Wnioskodawca zakończył budowę nawierzchni drogi dojazdowej w lipcu 2013 r. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 29 lipca 2013 r. Wnioskodawca nieodpłatnie przekazał Gminie, poniesione na drogę dojazdową, nakłady w postaci budowy nawierzchni odcinka drogi z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienia powierzchniowego drogi. W momencie przekazania Gminie powyżej wymienionych nakładów na przedmiotową drogę dojazdową Wnioskodawca nie był jej właścicielem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne przekazanie Gminie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na drogę dojazdową stanowiącą własność Gminy do nieruchomości Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na drogę dojazdową stanowiącą własność Gminy do nieruchomości Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca naliczył podatek należny z tytułu nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych na drogę dojazdową, ale dokona korekty podatku należnego w tym zakresie.
2017
15
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje m.in.: Roboty drogowe na odcinku o długości 3,7 km i szerokości nawierzchni 5,5 m, Roboty elektryczne polegające na budowie linii oświetlenia ulicznego typu LED na odcinku drogi o długości 766 mb. Po zakończonej modernizacji droga zostanie oddana do bezpłatnego użytku, a dalsze bieżące utrzymanie i konserwacja drogi należeć będzie do Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania poniesionego w trakcie realizacji projektu ... podatku od towarów i usług (VAT), skoro nie uzyskuje przychodów opodatkowanych tym podatkiem z działalności związanej z zarządzeniem i utrzymaniem dróg gminnych, w tym drogi? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odzyskać poniesionego na przebudowę drogi gminnej podatku od towarów i usług (VAT), gdyż nie uzyskuje przychodów opodatkowanych tym podatkiem z działalności związanej z zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych, w tym drogi, tj. nie wykonuje czynności opodatkowanej podatkiem VAT w zakresie dróg publicznych w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
14
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT przy realizacji operacji pn. „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowościach: (...)”.
Fragment:
Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu – art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o drogach publicznych – finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.
2017
9
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku.
Fragment:
Sejmiku Województwa ... z dnia 23.02.1999 r. powołało Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa w zakresie zarządzania drogami zgodnie z art. 19 i 20 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Działa na mocy art. 8 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z art. 11 środki pieniężne na wydatki otrzymuje bezpośrednio od samorządu Województwa ..., a pobrane dochody odprowadza zaś na wskazany przez samorząd rachunek bankowy. Na podstawie ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... podlega obowiązkowej centralizacji i w związku z tym, od 01.01.2017 r. faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji niżej wymienionej inwestycji będą wystawiane na Województwo ... a płatnikiem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w .... Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... w imieniu Województwa ... będzie aplikował o pozyskanie dofinansowania ze środków finansowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie 111.2.1 Drogi wojewódzkie, inwestycji pn.: „ ... ”, jako przedsięwzięcia spełniającego wymogi konkursowe i kwalifikujące się do dofinansowania w ramach w/w środków.
2017
9
cze

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.), zgodnie z którym, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W świetle art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1, należą do tej samej kategorii co te drogi. W art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2017
9
cze

Istota:
Czy Gminie będzie przysługiwało prawo zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu budowy drogi ?
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).
2017
8
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku.
Fragment:
Sejmiku Województwa ... z dnia 23.02.1999 r. powołało Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... do wykonywania określonych ustawami zadań publicznych na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa w zakresie zarządzania drogami zgodnie z art. 19 i 20 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... jest samorządową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Działa na mocy art. 8 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z art. 11 środki pieniężne na wydatki otrzymuje bezpośrednio od samorządu Województwa ..., a pobrane dochody odprowadza zaś na wskazany przez samorząd rachunek bankowy. Na podstawie ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... podlega obowiązkowej centralizacji i w związku z tym, od 01.01.2017 r. faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji niżej wymienionej inwestycji będą wystawiane na Województwo ... a płatnikiem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w .... Zarząd Dróg Wojewódzkich w ... w imieniu Województwa ... będzie aplikował o pozyskanie dofinansowania ze środków finansowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Transport.
2017
8
cze

Istota:
Czy w związku z inwestycją dotyczącą budowy drogi dojazdowej do siedziby Spółki, przekazana na rzecz gminy darowizna w kwocie 110 000 zł, z której przypadająca na Wnioskodawcę, jako jednego z dwóch wspólników spółki część wydatku wynosząca 55 000 zł, może być uznana za koszt uzyskania przychodu w chwili jej poniesienia, tj. w kosztach uzyskania 2016 r.?
Fragment:
Wskazać również należy, że ul. ... w ... jest położona na gruntach należących do Gminy ..., ponieważ została wybudowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i jest drogą publiczną, ponieważ została wybudowana na mocy przepisów specustawy, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.), któraż to ustawa dotyczy wyłącznie dróg publicznych. Inwestycja drogowa została zakończona z końcem 2016 r. i nie posiada jeszcze uchwały Rady Miejskiej nadającej kategorię. Ul. ... jest klasy technicznej lokalnej i stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, więc ze względu na pełnioną funkcję jest drogą gminną. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), nie ma pojęcia „ drogi miejskiej ”; drogi publiczne dzielą się na kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Spółka ani Wnioskodawca nie posiadają żadnego tytułu prawnego do ulicy, w której kosztach rozbudowy partycypowali. W 2015 r. Spółka otrzymała z Urzędu Miasta ... propozycję, że jeżeli będzie ona współfinansowała budowę dalszego ciągu ul. ... w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego, to miasto ... wystąpi o przyznanie odpowiedniej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego; w przypadku jej otrzymania zrealizuje drugi etap inwestycji drogowej, związanej z dalszą rozbudową ul. ....
2017
8
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przeniesienia własności nieruchomości zabudowanych drogą w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Z wniosku wynika ponadto, że przedmiotem transakcji jest droga, która zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) stanowi budowlę. Przedmiotowe działki były już użytkowane przez poprzedniego zarządcę jako drogi (wówczas wojewódzkie). Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą minął okres dłuższy niż 2 lata. Powiat Kępiński nie poniósł również wydatków na ulepszenie drogi, które przewyższałyby 30% wartości początkowej. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie drogi. Jak wynika z okoliczności sprawy, ww. nieruchomości, nabyte przez Powiat w 1999 r. z mocy prawa, były użytkowane przez poprzedniego zarządcę drogi. Zatem należy uznać, że dostawa przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek (w wyniku wywłaszczenia za odszkodowaniem) nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ww. dostawą minął okres dłuższy niż 2 lata.
2017
7
cze

Istota:
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z przebudową drogi.
Fragment:
Biorąc pod uwagę, że przedmiotem wniosku jest prawo do odliczenia z tytułu przebudowy drogi należy przywołać przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.). W myśl art. 2a ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.
2017
7
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja drogi gminnej”.
Fragment:
(...) drogi gminnej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn.: „ Modernizacja drogi gminnej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Gmina ”) przystępuje do realizacji inwestycji modernizacji drogi gminnej (dalej jako: „ Inwestycja ”). W ramach prac zakłada się w szczególności modernizację i poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej, wykonanie odwodnienia liniowego i wgłębnego w ciągu modernizowanej drogi dla odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu, umocnienie skarp koszami gabionowymi po uprzednim wykarczowaniu roślinności, ustawienie barier energochłonnych. Zakres prac obejmie m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odnowienie korpusu drogi, podbudowę i nawierzchnię drogi, roboty wykończeniowe, instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogową i inne prace.
2017
3
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej (...)”.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zamierza zrealizować operację pn.: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” z udziałem środków PROW na lata 2014-2020. Grunty, na których ma powstać droga, stanowią własność gminy. W wyniku tej operacji powstanie droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury. W ramach realizowanego projektu Gmina będzie nabywała usługi a faktury będą wystawiane na Gminę. Usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może odzyskać uiszczony w związku z realizacją operacji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” podatek od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie występują czynności opodatkowane, czyli nie wystąpi żaden podatek należny.
2017
2
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.