Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości ...”
Fragment:
(...) drogi... ”- jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina będąca podatnikiem podatku VAT realizuje przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi w miejscowości ... ” jako operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina realizuje powyższe zadanie jako własne gminy o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.).
2017
10
sie

Istota:
Przebudowa drogi gminnej.
Fragment:
Do zadań własnych Gminy należą sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Gmina przystąpiła do realizacji operacji pn. „ Poprawa stanu infrastruktury drogowej – przebudowa drogi gminnej (...) ” z udziałem środków PROW na lata 2014-2020. Potrzeba realizacji inwestycji wynika ze złego stanu technicznego drogi, wąskiej, zniszczonej nawierzchni i braku odwodnienia drogi. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia przebudowywanej drogi, wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów ruchu KR2, wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego oraz obrzeża betonowego; ułożenie korytek betonowych; wykonanie przebudowy zjazdów; wykonanie poboczy utwardzonym kruszywem kamiennym, umocnienie skarp płytami ażurowymi. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 265m. Droga będąca przedmiotem projektu stanowi połączenie ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego (kompleksu Orlik) oraz ogólnodostępnego placu zabaw z siecią dróg publicznych wyższego rzędu (droga powiatowa). W wyniku tej operacji powstanie ogólnodostępna publiczna droga gminna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne.
2017
5
sie

Istota:
Powiat nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy, jakie będą dokonywane w związku z realizacją projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej od km 10+832 do km 17+783”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, realizowanych w ramach działalności gospodarczej Powiatu.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego będzie realizować projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej od km 10+832 do km 17+783 ”, polegającą na przebudowie dróg powiatowych. W ramach inwestycji wykonywane będą roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. Poniższe zadanie jest zadaniem własnym Powiatu realizowanym w ramach budżetu, pozyskanych środków unijnych oraz zgodnie z założeniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa i komunikacji na drogach powiatowych. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej od km 10+832 do km 17+783 ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) droga gminna jest drogą publiczną. Art. 3 ustawy o drogach publicznych dzieli drogi publiczne na ogólnodostępne i na drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Droga gminna jest drogą ogólnodostępną. Zapisy art. 13 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określają sytuacje, w których korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat. Są to opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, za przejazdy po drogach krajowych określonych samochodów. A zapisy art. 13 ust. 2 określają sytuacje, w których korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat. Są to opłaty za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągu dróg publicznych, opłaty za przeprawy promowe na drogach publicznych. Żadna taka sytuacja, na drodze gminnej nie będzie miała miejsca. Za korzystanie z wykonanej drogi Gmina nie będzie mogła naliczać opłat, czyli wykonywać czynności związanych z opodatkowaniem VAT-em. Gmina nie będzie mogła odzyskać VAT, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
28
lip

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z wykonaniem operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku długości 2204,00 m”
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.) – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).
2017
19
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wartość ujawnionych dróg leśnych będzie stanowiła przychód podatkowy Wnioskodawcy
Fragment:
Do realizacji zadań gospodarki leśnej służą między innymi drogi leśne, które są zaliczane do dróg wewnętrznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o lasach - drogami leśnymi są drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Ustawa ta określa, że drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami są drogami wewnętrznymi. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o lasach, lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną, zajętą pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest ona zlokalizowana. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca l985 r. o drogach publicznych (t.j.
2017
15
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej".
Fragment:
Wniosek będzie obejmował budowę następujących dróg gminnych: Budowa drogi gminnej w miejscowości A, Gmina A, Budowa drogi gminnej w miejscowości B, Gmina A, Budowa drogi gminnej w miejscowości C, Gmina A. Operacje będą realizowane w roku 2018 zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto, czyli VAT-u jako kosztu kwalifikowalnego. Gmina realizując projekt będzie realizowała zadania własne nałożone na jednostkę JST przepisami ustawy o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w związku z realizacją następujących operacji PROW: „ Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości A, Gmina A ”, „ Budowa drogi gminnej w miejscowości B, Gmina A ”, „ Budowa drogi gminnej w miejscowości C, Gmina A ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, a więc podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym na podstawie art. 86 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – prawo do odliczenia podatku naliczonego nie będzie przysługiwało Gminie z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych. W tym miejscu należy również przytoczyć przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.). W świetle art. 2a ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak wynika z art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych. W tym miejscu należy również przytoczyć przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.). W świetle art. 2a ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak wynika z art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku związanego z realizowaną inwestycją przebudowy drogi
Fragment:
Z przedmiotowego zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy związanej z realizacją operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ... ”. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach wykonywania zadań własnych Gmina zamierza wybudować ww. drogę gminną we wsi o długości 1,698 km, która służyć będzie społeczeństwu. Zakres planowanych robót drogowych ujętych w kosztorysie inwestorskim obejmuje następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenie bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa, inne roboty. Wybudowana droga nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie ogólnodostępna a przejazd drogą będzie bezpłatny. Skoro Gmina będzie realizować inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej ..., w ramach wykonywania zadań własnych, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług.
2017
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.