Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
Wybudowane drogi nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie ogólnodostępna a przejazd nią będzie bezpłatny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ ... ” dofinansowanego ze środków UE w ramach PROW 2014–2020? Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na fakt, że drogi, które zostaną przebudowane nie będą później w żaden sposób wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową dróg gminnych. Ponadto przebudowując drogi publiczne Gmina wykonuje zadania własne nałożone ustawą o samorządzie gminnym i występuje jako organ władzy publicznej.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odliczenia w związku z realizacją inwestycji – partycypacja w kosztach budowy drogi dojazdowej – drogi gminnej
Fragment:
Z uwagi na produkcyjny charakter działalności Wnioskodawcy i przewożenie często wielkogabarytowych produktów oraz chemikaliów, wymagających ostrożnego transportu i szczególnej ochrony przed uszkodzeniem, szczególne znaczenie dla działalności Wnioskodawcy ma jakość drogi dojazdowej. Droga ta stanowi własność gminy. Wnioskodawca od wielu lat występuje do gminy zabiegając o utwardzenie kilkuset metrów drogi na odcinku od drogi asfaltowej do bramy wjazdowej ww. nieruchomości, dotychczas bezskutecznie. Jest to droga gruntowa, o niestabilnej nawierzchni, na której w okresach opadów atmosferycznych występują głębokie wyboje, kałuże i błoto. Taki stan nawierzchni bardzo utrudnia dojazd samochodami ciężarowymi, szczególnie z naczepami, poważnie utrudnia manewrowanie oraz powoduje, że kierowcy parkujących na tej drodze TIR-ów niejednokrotnie nie mogą bezpiecznie opuścić kabin samochodów. Ten ostatni skutek dotyczy także osób przyjeżdżających samochodami osobowymi – wielokrotnie występowały sytuacje, w których delegacje poważnych krajowych lub zagranicznych kontrahentów brnęły przez rozległe błota opisanej drogi gruntowej. Taki stan drogi stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa przewożonych towarów, uniemożliwia swobodny transport i dojazd do obiektów Wnioskodawcy, eliminuje elementarny komfort osób przyjeżdżających do firmy, powoduje nadmierne zużycie pojazdów, skutkuje protestami firm transportowych i własnych kierowców.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2017
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej A od skrzyżowania z drogą powiatową B do granicy gminy C”.
Fragment:
Przedmiotem projektu są: „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej A od skrzyżowania z drogą powiatową B do granicy gminy C ” w m. D, o łącznej długości 1,57 km, położonej na terenie Gminy, łączącej się z drogą powiatową B. Planowana przebudowa drogi polegać będzie na zmianie szerokości nawierzchni drogi z 5,0 m na 5,5 m na całym przebudowywanym odcinku. Nawierzchnię pasa jezdni stanowić będzie warstwa wyrównawcza 3 cm + warstwa ścieralna mineralno-asfaltowa o gr. 4 cm, szerokość pasa wyniesie 5,5 m. Projektowany jest odcinek drogi dla rowerów oraz 2 perony autobusowe. Istniejąca droga ułatwi dojazd mieszkańców do instytucji świadczących usługi publiczne. Mieszkańcy zachodniej części Gminy korzystając z drogi będą mieć łatwiejszy, szybszy, a przede wszystkim bezpieczniejszy dostęp do zlokalizowanych instytucji, zakładów usługowych, produkcyjnych i handlowych co wpłynie korzystnie na rozwój tego ośrodka gospodarczego gminy oraz będzie zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu terenów, na które droga ma oddziaływanie. Droga gminna A jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, często pojawiające się głębokie ubytki nawierzchni stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Przebudowywana droga nie zmieni swojej funkcji, a przyczyni się do poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa, oraz pozwoli zmniejszyć emisje spalin.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej
Fragment:
(...) drogi gminnej ”. Przedmiotem projektu jest przebudowa publicznej drogi gminnej. W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące roboty: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy żwirowych. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych. Wydatki te dokumentowane będą wystawianymi na Gminę przez wykonawcę fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Droga gminna w miejscowościach A oraz B jest drogą obsługującą mieszkańców, stanowi połączenie tych miejscowości z drogą powiatową. Realizacja inwestycji nie zmieni tej funkcji, a doprowadzi do poprawy komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Właścicielem działek, na których realizowana będzie inwestycja jest Gmina. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnej działalności gospodarczej w związku z tą inwestycją, ani nie generuje dochodów z tego tytułu. Zmodernizowany odcinek drogi nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej ”.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania przebudowy drogi gminnej
Fragment:
Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii ” na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej ”. Przedmiotem projektu jest przebudowa publicznej drogi gminnej. W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące roboty : wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy żwirowych. Droga gminna jest drogą obsługującą mieszkańców, stanowi połączenie drogi gminnej w miejscowości A, gmina B z drogą powiatową. Realizacja inwestycji nie zmieni tej funkcji, a doprowadzi do poprawy komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Właścicielem działek, na których realizowana będzie inwestycja jest Gmina. Gmina nie prowadzi i nie planuje prowadzić rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej w związku z tą inwestycją, ani nie generuje dochodów z tego tytułu. Zmodernizowany odcinek drogi nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług nabytych w celu realizacji ww. zadania.
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2017
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej”.
Fragment:
Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem Vat. Gmina zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej”. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu: „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w 2017 roku, w ramach zadań własnych Gminy. Faktury Vat, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Gminę. Grunty, na których będzie wykonywana inwestycja są własnością Gminy. Usługi nabywane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Droga gminna nr relacji jest ogólnodostępna i korzystanie z niej jest nieodpłatne. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
2
lut

Istota:
Przeniesienie własności drogi posadowionej na działkach nr 1024/60 i nr 1744/81 (wraz z fragmentem chodnika, fragmentem żywopłotu oraz trawnika i schodami) na rzecz Województwa za odszkodowaniem będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie korzystało ze zwolnienia od tego podatku.
Fragment:
Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) droga oznaczona jest według sekcji 2, działu 21, grupy 211, klasy 2112 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej - infrastruktura transportu - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe - ulice i drogi pozostałe). Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 1440) droga jest to „ budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym ” natomiast zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publicznych chodnik jest to „ część drogi przeznaczona do ruchu pieszych ”. Droga (wraz z chodnikiem) są to obiekty trwale z gruntem związane. Budowa drogi X (ul. ...) została wykonana na przełomie lat 60 i 70 XX wieku, przez ówczesnego zarządcę drogi Okręgową Dyrekcję Dróg Publicznych w ..., Rejon Dróg Publicznych w ... . Wnioskodawcy ani innemu podmiotowi nie przysługiwało nigdy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od składników budowlanych (jezdnia asfaltowa, chodnik) znajdujących się na przedmiotowych działkach, jednocześnie Wnioskodawca ani inny podmiot nie ponosili nigdy nakładów na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej składników budowlanych znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach.
2017
31
sty

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu „Przebudowa drogi gminnej (...)”
Fragment:
Celem planowanej operacji jest wzrost poziomu lokalnego rozwoju spo3eczno-gospodarczego oraz wzrost jakooci ?ycia mieszkanców, poprzez poprawe dojazdu do sklepów i miejsca zamieszkania mieszkanców A. – przebudowe odcinka drogi gminnej o d3ugooci 500 m. Droga bedzie 31czya jednostki osadnicze z drog1 publiczn1 kategorii wy?szego rzedu. Operacja jest powi1zana z inwestycjami dotycz1cymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istniej1cych sieci szkieletowych. Operacja jest realizowana w porozumieniu z powiatem. Liczba mieszkanców, którym zapewniono dostep do sieci drogowej. Operacja zosta3a uwzgledniona w planie finansowym, uchwa31 z dnia 19 lutego 2016 r. Opisany we wniosku projekt „ Przebudowa drogi gminnej ” realizowany bedzie w zwi1zku z dzia3alnooci1 statutow1 Gminy i nale?y do zadan w3asnych gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorz1dzie gminnym dotycz1cych gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. W1tpliwooci Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotycz1 wskazania, czy Gmina mo?e odzyskaa podatek VAT uiszczony w zwi1zku z realizacj1 projektu pn. „ Przebudowa drogi gminnej ”. Maj1c na uwadze powo3ane powy?ej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy nale?y stwierdzia, ?e rozliczenie podatku naliczonego na zasadach okreolonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i us3ugi by3y wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach dzia3alnooci gospodarczej do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.