Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.

Fragment:

Składa on wniosek o przyznanie pomocy finansowej – z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi ma obszarach wiejskich ” na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Dofinansowanie będzie dotyczyło zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ”. Nabyte towary i usługi w związku z realizacją zadania nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Po przebudowaniu odcinek drogi zostanie udostępniony dla użytkowników dróg. Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat z tego tytułu, nie będzie czerpał żadnych korzyści z tytułu oddania drogi do użytku. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przebudowa drogi powiatowej odbywa się w ramach władztwa publicznego i Wnioskodawca wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym.

2018
20
paź

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2018
13
paź

Istota:

Opodatkowanie partycypacji kupującego w kosztach budowy drogi.

Fragment:

Spółka zobowiązała się wybudować drogę i przekazać ją Gminie, a kupujący zobowiązał się partycypować w kosztach jej budowy do określonej kwoty. Gdyby jednak z jakichś powodów kupujący nie zwrócił Spółce poniesionych przez nią kosztów, to nie wyłączałoby to możliwości niezakłóconego korzystania przez kupującego z wybudowanej drogi. Droga ta będzie bowiem miała charakter publiczny. Spółka nie będzie mogła skutecznie domagać się zaprzestania korzystania z drogi przez kupującego z tego powodu, że nie przekazał on jej środków, które obiecał. Teoretycznie zatem, kupujący mógłby nie partycypować w kosztach budowy drogi w ogóle, a i tak finalnie po jej powstaniu kupujący by z niej korzystał. Podsumowując powyższe, w ocenie Spółki, w przestawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie dochodzi do dostawy towarów na rzecz kupującego ani do świadczenia usługi przez Spółkę na rzecz kupującego. Partycypacja kupującego w kosztach budowy drogi stanowi jedynie zwrot części wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z budową drogi. Tym samym, środki pieniężne otrzymane przez Spółkę od kupującego jako partycypacja w kosztach budowy drogi, nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towarów/świadczenie usługi, a Spółka nie powinna dokumentować ich otrzymania wystawieniem faktury VAT.

2018
11
paź

Istota:

Prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.; dalej jako: „ ustawa o drogach publicznych ”) – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych - drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych - zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

2018
11
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od projektu.

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2018
10
paź

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Gmina ubiega się o dofinansowanie realizacji inwestycji ... polegającej na modernizacji dróg lokalnych gminnych. Obecnie Gmina jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie ze środków PROW. W ramach inwestycji, której dotyczy wniosek o dofinansowanie zostaną przebudowane drogi gminne biegnące przez tereny miejscowości Gminy, stanowiące infrastrukturę transportową. W ramach realizacji inwestycji zakupione zostaną usługi takie jak: roboty ziemne związane z wykopami oraz nasypami w zakresie robót drogowych, roboty związane z wykonaniem podbudowy, roboty związane z wykonaniem warstw nawierzchni na drodze, roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na poszczególne posesje, roboty związane z wykonaniem systemu odwodnienia powierzchniowego, roboty związane z montażem systemu kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnymi podczyszczalniami wód opadowych, roboty związane z wykonaniem przepustów pod drogami. Podatek VAT od zakupionych towarów i usług niezbędnych do wykonania tej inwestycji został uznany jako wydatek kwalifikowalny projektu, co oznacza że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT od zakupionych w ramach realizacji inwestycji towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionych materiałów i usług związanych z realizacją inwestycji, która planowana jest do realizacji.

2018
7
paź

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia inwestycyjnego.

Fragment:

Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2018
7
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Celem planowanej inwestycji jest przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości M., znajdujących się na obszarze województwa w powiecie na terenie Gminy. Planowane do realizacji drogi łączą się w bezpośredni sposób z drogą krajową, zadanie obejmuje infrastrukturę położoną na północ oraz południe. W obecnym stanie szerokość drogi waha się od 3 do 6m, w znikomej jej części występują chodniki, które nie nadają się do bezpiecznego użytkowania, jezdnia wykazuje uszkodzenia w postaci licznych spękań, zapadnięć, ubytków, nierówności, nieuregulowane jest również odwodnienie drogi. Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności: przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni łącznie z poszerzeniem jezdni, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę chodników, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie elementów odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, łącznie z przejściami dla pieszych, wykonanie elementów spowolnienia ruchu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego na fakturach związanych z nakładami ponoszonymi w ramach inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, jak stanowi art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j., Dz.

2018
5
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z modernizacją drogi gminnej.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – zmodernizowana droga gminna w ramach realizowanego projektu nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Ponadto powyższa inwestycja będzie realizowana przez Gminę w ramach zadania własnego wynikającego z przepisów o samorządzie gminnym, dla której to czynności nie będzie podatnikiem. W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. projektem. Zatem oceniając stanowisko Gminy należało uznać je za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
29
wrz

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług nabytych w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatku VAT nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Gmina po zakończeniu inwestycji nie zamierza efektów wykorzystywać do czynności opodatkowanych. Nie zamierza ich również przeznaczyć do sprzedaży ani nie będą udostępniane odpłatnie. Wnioskodawca wskazał, że Gmina przebudowane drogi będzie wykorzystywała wyłącznie do wykonywania zadań własnych. W konsekwencji, skoro przebudowana droga gminna, będąca efektem zrealizowanej inwestycji, nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem towarów i usług nabytych w celu realizacji inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ” polegającej na przebudowie drogi gminnej na terenie gminy.

2018
27
wrz

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej.

Fragment:

W wyniku realizacji operacji, zostaną osiągnięte cele: rozbudowa oraz podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej ... o długości 740 m; zniwelowanie utrudnień komunikacyjnych oraz usprawnienie komunikacji publicznej na obszarach wiejskich Wnioskodawcy, poprzez podniesienie jakości lokalnej infrastruktury transportowej; zwiększenie możliwości mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, dzięki podniesieniu parametrów eksploatacyjnych drogi będącej ważnym elementem lokalnej siedzi transportowej, w tym łączącej osadnictwa z drogą wyższego rzędu. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, jednakże z uwagi na charakter zadania publicznego przedmiotowej inwestycji, nie będzie uzyskiwał dochodów z tytułu realizowanej inwestycji, a tym samym nie ma możliwości odliczenia podatku należnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie sprowadzające się do kwestii. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi powiatowej nr ...? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do działań inwestycyjnych, związanych z realizacją niniejszego przedsięwzięcia, zważywszy na to, że majątek powstały w efekcie inwestycji będzie służył wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych i nie będzie wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu, Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przedmiotową inwestycją.

2018
27
wrz

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi gminnej.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie realizować inwestycję polegająca na przebudowie dróg gminnych. Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji będzie stanowił infrastrukturę ogólnodostępną, publiczną i nieodpłatnie udostępnioną ogółowi społeczeństwa. Majątek ten nie będzie służył czynnościom opodatkowanym i będzie wykorzystywany do celów działalności publicznoprawnej. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, inwestycja w zakresie przebudowy dróg gminnych, będzie wykonywana przez gminę działającą jako organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych na nią przez ustawę o samorządzie gminnym. Nadto, nabywając towary i usługi, w celu realizacji inwestycji, Wnioskodawca nie będzie nabywać ich w celu wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
22
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przebudowy drogi gminnej.

Fragment:

W ramach tego projektu planowana jest realizacja przebudowy drogi gminnej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 45/3 w obrębie ewidencyjnym D., 60 w obrębie ewidencyjnym .... oraz 102 w obrębie ewidencyjnym Z. na odcinku o długości 992 mb w następującym zakresie: wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji grubości 20 cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego grubości 5 cm, nawierzchni wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Jednocześnie projekt obejmuje również: budowę odcinka chodnika, zatoki autobusowej, odwodnienia drogi, lampy solarnej typu LED do oświetlenia przystanku autobusowego oraz oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie przebudowy drogi objętej wnioskiem przyczyni się do znacznego polepszenia komfortu oraz bezpieczeństwa dla jej użytkowników. Gmina ubiega się o uznanie podatku (VAT) jako kosztu kwalifikowalnego. Realizując zadanie pn. ... Gmina na podstawie faktur wystawionych na nią będzie ponosiła wydatki zawierające podatek od towarów i usług. Realizacja projektu planowana jest na 2019 rok. Realizowany projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, nie będzie generował dochodu.