Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Przebudowa drogi gminnej....” dofinansowanego ze środków UE w ramach PRO W 2014-2020?
Fragment:
Wybudowana droga nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie ogólnodostępna a przejazd nią będzie bezpłatny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ Przebudowa drogi gminnej.... ” dofinansowanego ze środków UE w ramach PRO W 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na fakt, że droga, która zostanie wybudowana nie będzie później w żaden sposób wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej. Ponadto budując drogę publiczną Gmina wykonuje zadania własne nałożone ustawą o samorządzie gminnym i występuje jako organ władzy publicznej.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania zwrotu przez inwestora kwot odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości wypłacanych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460), zgodnie z którym budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. W tym miejscu należy wskazać, że zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje w zakresie dróg publicznych, a także organy właściwe w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031). Art. 11a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2016
6
gru

Istota:
Czy wykonawca zlecenia, dotyczącego remontu wewnętrznej drogi gminnej, będącej drogą dojezdną do posesji mieszkalnych realizujący zlecenie – usługę robocizny wraz z materiałami, powinien na fakturze obciążającej Gminę zastosować podstawową stawkę VAT w wysokości 23%, czy też obniżoną, w wysokości 8%?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 sierpnia 2016 r. został złożony, ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi remontu drogi dojazdowej, przy czym we wniosku zaznaczono, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zamierza przeprowadzić remont własnej wewnętrznej drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. Remont drogi będzie polegał na położeniu kostki brukowej. Wykonawca zlecenia przeprowadzi usługę remontu z zastosowaniem materiałów budowlanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykonawca zlecenia, dotyczącego remontu wewnętrznej drogi gminnej, będącej drogą dojezdną do posesji mieszkalnych realizujący zlecenie – usługę robocizny wraz z materiałami, powinien na fakturze obciążającej Gminę zastosować podstawową stawkę VAT w wysokości 23%, czy też obniżoną, w wysokości 8%? Zdaniem Gminy, sprzedaż materiałów budowlanych objęta jest 23% VAT. Na usługi budowlane, remontowe czy modernizacyjne dotyczące budownictwa społecznego – obowiązuje stawka 8%. Remont drogi odjezdnej związany jest usługą społeczną, dotyczącą polepszenia warunków mieszkalnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
6
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina ... realizuje projekt o nazwie „ ... ” współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Droga przebudowywana w ramach niniejszego zadania jest drogą powiatową. Gmina realizując ww. projekt wykonuje zadanie publiczne należące do właściwości powiatu. Droga objęta inwestycją jest drogą użyteczności publicznej. Gmina ... nie będzie czerpała żadnych zysków i nie będzie pobierała żadnych opłat za użytkowanie drogi.
2016
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z realizacją projektu – budowa drogi
Fragment:
Po zakończonej inwestycji nakłady finansowe poniesione na przebudowę drogi zostaną dokumentem PT (przekazanie środka trwałego) przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej. Jest zarządcą dróg powiatowych na obszarze Powiatu. Zarejestrowanym podatnikiem składającym deklarację VAT-7 jest Powiat. Towary i usługi zakupione w celu realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Powiat. Towary i usługi zakupione w celu realizacji ww. inwestycji nie będą również w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wnioskodawca Powiat ma prawną możliwość odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r, poz. 710 ze zm.) w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej ... dofinansowanej z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją operacji „ Przebudowa drogi powiatowej ... ”.
2016
5
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
W ramach zadania ponoszone będą koszty związane z robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, fundamentowanie dróg, roboty wykończeniowe, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie dróg, urządzenie bezpieczeństwa ruchu. Celem zadania jest przebudowa drogi J. – J. C. Przebudowa drogi gminnej w ramach realizowanego projektu pt. „ ... ” odbywa się w ramach realizacji przez Gminę zdań publicznych. Drogi są i będą ogólnodostępne i bezpłatne. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących roboty związane z realizacją projektu pt. „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących roboty związane z realizacją projektu pt. „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – powstałe w ramach realizacji projektu drogi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina będzie prowadziła inwestycję celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Przebudowa dotyczy dróg publicznych, ogólnodostępnych i bezpłatnych. Wnioskodawca nie będzie czerpał żadnych przychodów wynikających z korzystania z przebudowanych dróg. Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości ani w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji pn. „ ... ”, jak i po jej zakończeniu, ponieważ Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a powstałe w ramach realizacji projektu mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2016
4
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności pobierania opłat za wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Fragment:
Dz.U. z 2015 r., poz. 460, ze zm.), organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ww. ustawy, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca (art. 21 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy). Stosownie do art. 39 ust. 1 ww. ustawy, zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jednak art. 39 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. (...).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną inwestycją przebudowy drogi
Fragment:
Gmina po wykonaniu zadania inwestycyjnego nie będzie osiągała przychodów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem drogi. Powstała droga nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z faktem, że budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy. Inwestycja będzie służyła społeczności lokalnej, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina będzie właścicielem i zarządcą drogi. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną inwestycją pn. „ Przebudowa drogi ... ”. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatku VAT nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – powstała droga nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT, wynikających z faktur dokumentujących wykonanie zadania pn. „...” realizowanego w ramach zadań własnych Gminy
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy (art. 2a ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych). Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT, wynikających z faktur dokumentujących wykonanie zadania pn. „...”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy (art. 2a ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych). Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu (art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych).
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
Z kolei zgodnie z przepisem art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu, województwa, powiatu lub gminy. Znajdujące się zatem w granicach Gminy drogi gminne stanowią jej własność a ich utrzymanie (w tym budowa lub remont) stanowią ustawowy obowiązek Gminy. Przedmiotem projektu będzie przebudowa 407 m drogi. Koszt operacji wyniesie 445 946,36 zł Celem operacji jest poprawienie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa R. poprzez przebudowę nawierzchni drogi. Beneficjentem oraz właścicielem majątku, który powstanie w wyniku inwestycji, zostanie Gmina R., która będzie utrzymywać rezultaty inwestycji ze środków własnych Gminy, przeznaczonych na realizację zadań własnych z zakresu wskazanego m.in. w wyżej wskazanych przepisach ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych. W związku z przebudową drogi Gmina poniesie wydatki na zakup materiałów i usług. Użytkownicy będą korzystać z ww. drogi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Okres realizacji: 27 lipca 2016 r. – 30 listopada 2016 r. Przebudowa drogi gminnej w ramach realizowanego projektu pn. „ ... ” odbędzie się w ramach realizacji przez Gminę zdań publicznych.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
Beneficjentem oraz właścicielem majątku, który powstanie w wyniku inwestycji, zostanie Gmina Radziechowy-Wieprz, która będzie utrzymywać rezultaty inwestycji ze środków własnych Gminy, przeznaczonych na realizację zadań własnych z zakresu wskazanego m.in. w wyżej wskazanych przepisach ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych. W związku z przebudową drogi Gmina poniesie wydatki na zakup materiałów i usług. Użytkownicy będą korzystać z ww. drogi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Okres realizacji: 27 lipca 2016 r. – 30 listopada 2016 r. Przebudowa drogi gminnej w ramach realizowanego projektu pn. „ ... ” odbędzie się w ramach realizacji przez Gminę zdań publicznych. Drogi są i będą ogólnodostępne i bezpłatne. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony, wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z budową opisanej w stanie faktycznym drogi gminnej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z budową opisanej w stanie faktycznym drogi gminnej. Wydatki poniesione na zakup materiałów i usług związanych z przebudową drogi gminnej, nie mają związku z działalnością opodatkowaną w rozumieniu ustawy o VAT (art. 86 ust. 1), a zatem nie mogą być podstawą odliczenia podatku naliczonego.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację operacji.
Fragment:
Planowana inwestycja polegać ma na przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr ... do skrzyżowania z drogą powiatową nr ..., budową i remontem chodników i zjazdów usytuowanych przy drodze. W ramach zadania wykonane zostaną również remont przepustów pod drogą, przebudowa i budowa przyłączy do kanalizacji deszczowej, montaż wpustów deszczowych. Roboty nawierzchniowe w obrębie pasa jezdni mają na celu poprawę nośności oraz jakości nawierzchni, co pozwoli na zwiększenie komfortu poruszających się po drodze pojazdów i wpłynie wydatnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Planowana przebudowa obejmuje korektę istniejącej niwelety drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr ... do skrzyżowania z drogą powiatową nr ... wraz z jego przebudową. Planowana droga będzie posiadała jezdnię o szerokości 5,0 m wykonaną z betonu asfaltowego. Długość przebudowanego odcinka wynosi ok. 2522 m. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie sfrezowana, a na nią zostanie ułożona nowa warstwa betonu asfaltowego. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Z. na działce nr 306/7, obręb L. Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi gminnej wewnętrznej o długości 93,05 mb stanowiącej dojazd z drogi wojewódzkiej nr ... do budynków mieszkalnych w mieście Z.
2016
1
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
Gmina jest zarządcą dróg gminnych, w tym także drogi gminnej nr ..., która jest przedmiotem wyżej wymienionego projektu. Z działalności związanej z budową i utrzymaniem dróg Gmina nie uzyskuje przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Jedynym przychodem Gminy, w związku z zrządzaniem drogami, są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłaty te nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Gmina nie pobiera innych opłat za korzystanie z dróg publicznych, w tym za przejazdy, itp. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania poniesionego w trakcie realizacji projektu ... podatku od towarów i usług (VAT), skoro nie uzyskuje przychodów opodatkowanych tym podatkiem z działalności związanej z zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych, w tym drogi nr ...? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odzyskać poniesionego na rozbudowę drogi nr ... podatku od towarów i usług (VAT), gdyż nie uzyskuje przychodów opodatkowanych tym podatkiem z działalności związanej z zarządzeniem i utrzymaniem dróg gminnych, w tym drogi nr ..., tj. nie wykonuje czynności opodatkowanej podatkiem VAT w zakresie dróg publicznych w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm).
2016
30
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: przebudowa drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych wraz z poszerzeniem jezdni z poboczami. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją wskazanej operacji. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2016
30
lis

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (przebudowa drogi gminnej)
Fragment:
Jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy – budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. W myśl art. 8 ust. 3 niniejszej ustawy – finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządca drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).
2016
30
lis

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z przebudową drogi gminnej?
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) w art. 2a ust. 2 wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządca drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).
2016
30
lis

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z przebudową drogi gminnej?
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) w art. 2a ust. 2 wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządca drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).
2016
30
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Przebudowa części drogi ...”
Fragment:
Gmina po wykonaniu zadania inwestycyjnego nie będzie osiągała przychodów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem drogi. Powstała droga nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z faktem iż budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy. Inwestycja będzie służyła społeczności lokalnej, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty. Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina będzie właścicielem i zarządcą drogi. Przedmiotowa droga znajduje się odpowiednio na dz. gminnych nr ew. 200, 201, 206, 209, 336/2, 580, 59. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowaną inwestycją pn. „ Przebudowa części drogi ... ” i realizowanymi w jej ramach płatnościami, na rzecz dostawców towarów i usług, Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Organów Gminy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa części drogi gminnej ... ” z tego względu, iż Gmina realizując inwestycję i nabywając niezbędne towary i usługi nie występowała w charakterze podatnika VAT oraz wydatki poniesione na realizację inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT Gminy.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych ”
Fragment:
(...) dróg gminnych ”. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach wykonywania zadań własnych Gmina zamierza przebudować drogi gminne we wsiach o łącznej długości 3,030 km, które służyć będą społeczeństwu. Zakres planowanych robót drogowych ujętych w kosztorysie inwestorskim w tabeli elementów obejmuje następujące prace: roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia, pobocza. Wybudowane drogi nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będą ogólnodostępne a przejazd nimi będzie bezpłatny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „ Przebudowa dróg gminnych ” dofinansowanego ze środków UE w ramach działania „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z przepisami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej ...”
Fragment:
(...) dróg lokalnych ” na realizację projektu pn. „ Przebudowa drogi gminnej ... ”. Przedmiotem projektu jest przebudowa należącej do Gminy drogi usytuowanej na działkach Nr 216 i 119/1 o łącznej długości 207 mb. Droga ta stanowi drogę wewnętrzną, nie posiadającą kategorii drogi gminnej, ale usytuowana jest na działkach gruntu, których właścicielem jest Gmina. Zarówno budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie tej drogi wewnętrznej należy do obowiązków Gminy, jako zarządcy i właściciela terenu, na którym zlokalizowana jest droga na podstawie art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440). Planowana inwestycja będzie obejmować przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z obramowaniem krawężnikiem 15x30cm z przebudową zjazdów oraz wykonaniem chodników z kostki brukowej z obramowaniem obrzeżem 8x30cm. Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort pieszych. Realizując ten projekt Gmina będzie realizowała zadania własne nałożone na nią ww. przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Realizację inwestycji będzie nadzorował Urząd Gminy.
2016
29
lis

Istota:
Możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „...” realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminne
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych, drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, zaś ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
29
lis

Istota:
Możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „...” realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych, drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, zaś ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2016
29
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa ulicy /.../”.
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) w art. 2a ust. 2 wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl ust. 2 ww. art. 19, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do odliczeń podatku VAT naliczonego i wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę dróg gminnych w związku z realizacją projektu pn. „....”
Fragment:
Gmina realizując projekt pn. „ .... ” dokona zapłaty za wykonanie usługi/zakup, która obejmuje położenie nowej nawierzchni dróg. Dokonując zapłaty za usługę/zakup czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie realizował zakupów na bieżące utrzymanie dróg. Zakupione towary i usługi w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej generujących podatek należny po stronie Gminy. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie realizował zakupów na bieżące utrzymanie dróg. Zakup dokonany w ramach projektu będzie udokumentowany na podstawie faktury VAT gdzie nabywcą będzie Gmina. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie realizował zakupów na bieżące utrzymanie dróg. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Gminie przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT naliczonego i wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie w związku z realizacją projektu pn. „ .... ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach podziałania „ Wsparcie (...)
2016
29
lis

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014–2020. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Wnioskodawcę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przebudowana droga będzie ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich korzystających. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ ... ”? Inwestycja realizowana będzie w ramach zadań własnych gminy w celu poprawy warunków życia mieszkańców wsi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc publicznych i zakładów pracy oraz wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr xxx Z-C. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „ ... ”.
2016
29
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z przebudową drogi wewnętrznej.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Także do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku do właściciela terenu należy finansowanie inwestycji związanych z urządzeniem, a następnie utrzymaniem drogi wewnętrznej – art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
2016
29
lis

Istota:
Przeniesienie własności zabudowanych drogą i zieleńcem działek na rzecz Województwa za odszkodowaniem
Fragment:
Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2004 r. pozbawiono kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej o długości 0,492 km stanowiący część ulicy – celem zaliczenia go do kategorii drogi wojewódzkiej we właściwym trybie, co nastąpiło uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 20 września 2004 r. W ten sposób od dnia 1 stycznia 2005 r. w następstwie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii z jednoczesnym zaliczeniem tej drogi do nowej kategorii (art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych), wymieniony odcinek drogi uzyskał kategorię drogi wojewódzkiej, aż do czasu wywłaszczenia. Wnioskodawca nie zawarł z Województwem umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy w sprawie oddania ww. działek do odpłatnego korzystania. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) droga – ulica zaliczana jest do kategorii XXV – drogi i kolejowa drogi szynowe. Symbol PKOB dla tej drogi to 2112. Droga posadowiona na ww. działkach jest trwale związana z gruntem. Przedmiot dostawy nie był wykorzystywany przez Powiat do czynności opodatkowanych. Powiatowi nie przysługiwało w stosunku do przedmiotu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi gminnej
Fragment:
Przebudowa drogi dotyczy drogi publicznej, gminnej, ogólnodostępnej, łączącej przysiółek B. z drogą wojewódzką. Droga jest bezpłatna, z tytułu korzystania z niej nie będą ponoszone żadne opłaty. Wnioskodawca jest właścicielem powstałej infrastruktury, przedmiotowa droga została przyjęta do ewidencji środków trwałych na mocy podpisanej z urzędem marszałkowskim umowy, produkty projektu (tj. droga) w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji zadania nie zostaną przekazane osobom i podmiotom trzecim. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejazdu drogami publicznymi. Celem operacji jest umożliwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz stworzenie alternatywnego połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 77 a drogą wojewódzką nr 881 poprzez przebudowę drogi gminnej na długości 1,78 km. Wnioskodawca jest czynnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7, ale na chwilę obecną nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w przypadku przedmiotowej inwestycji. W wyniku realizacji projektu Gmina nie osiągnęła żadnych przychodów. Działalność Gminy związana z realizacją projektu i jego dalszą eksploatacją nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.