Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

Realizacja drogi, wymagała odpowiednich dokumentów, co prowadzi do uznania, że grunt, nie jest terenem niezabudowanym innym niż budowlane i sprzedaż należy opodatkować 23% stawką podatku.

Fragment:

W uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazano, że Spółka nie jest właścicielem drogi powiatowej. Droga ta jest inwestycją celu publicznego, stanowi drogę powiatową, wobec której Spółka nie posiada ani prawa własności ani własności ekonomicznej. Droga została wybudowana bez zgody i udziału Spółki. Spółka nie posiada żadnej dokumentacji dotyczącej budowy drogi. Droga została wybudowana w latach 2001-2002 bez zgody i wiedzy Spółki. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych drogi powiatowe/ wojewódzkie buduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga powiatowa/ wojewódzka jest własnością Skarbu Państwa - Zarządu Dróg Powiatowych. Zgodnie z tą ustawą Spółka nie mogła nabyć drogi powiatowej, wybudować jej, zasiedlić lub przeprowadzać remontów tej drogi. Wnioskodawca nie posiadam informacji czy Zarząd Dróg Powiatowych a wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskały do budowy drogi konieczne decyzje/pozwolenia. Jak wskazano we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. działka nr 338/6 została wydzielona z działki nr 338/2 na mocy Decyzji Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2018 r. Na działce nr 338/2 w 1975 r. poprzednik prawny Spółki wybudował budynek eksploatacyjny, który od 1976 r. wraz ze znajdującym się pod nim gruntem był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez poprzedników prawnych Spółki.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT od realizowanej operacji „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat w odniesieniu do realizowanej operacji „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ” może odzyskać podatek VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu? Zdaniem Wnioskodawcy: Od realizowanej operacji „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ” brak jest możliwości odzyskania VAT, gdyż realizowana inwestycja nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Powiat nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powiat jest podatnikiem VAT, ale w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny (umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.). Głównym celem działania Powiatu jest realizacja zadań publicznych (art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym), do których należą m.in. działania i zadania publiczne w zakresie dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym). Wykonywanie tych zadań przez Powiat to czynności niepodlegające VAT. Odliczanie podatku naliczonego uwarunkowane jest nabyciem przez podatnika towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych. Powiat przy realizowanym projekcie „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ” realizuje zadania własne nałożone ustawą o samorządzie powiatowym, a więc nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej VAT.

2018
20
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości (...)”.

Fragment:

Towary i/lub usługi nabywane przez Gminę w ramach projektu pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości (...) ” nie będą wykorzystywane do wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości (...) ” w związku z realizacją zadania w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości (...) ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
20
cze

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi.

Fragment:

Działanie: „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, Poddziałanie: „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, typ operacji: „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. W chwili obecnej, Wnioskodawca podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania. Będzie ono finansowane z budżetu gminy i środków Unii Europejskiej. Droga ta jest drogą gminną wewnętrzną, która po realizacji zadania stanie się drogą publiczną, łączącą się bezpośrednio z drogą powiatową. Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż planowana inwestycja nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie będzie pobierać opłat za korzystanie z obiektu ani nie będzie osiągał z tego tytułu innych dochodów. Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy, a nie generowanie przychodów. Wnioskodawca, nie mając możliwości odliczenia podatku VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność z PROW na lata 2014-2020. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem VAT, ma możliwość odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gmina jest podatnikiem podatku VAT.

2018
16
cze

Istota:

Sposób opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Również w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości określono sposób korzystania z niej jako drogi. Spółka nie wybudowała drogi na swojej działce, nie jest też jej właścicielem. Jest to droga wojewódzka, która jest inwestycją celu publicznego, Wnioskodawca nie posiada w stosunku do niej ani prawa własności ani własności ekonomicznej. Droga została wybudowana nie przez Spółkę tylko przez Zarząd Dróg w czasie kiedy S.A. była użytkownikiem wieczystym działki a jej właścicielem był Skarb Państwa. W roku 2008 r. została wydana przez Burmistrza decyzja o podziale działki 182 na dwie działki, tj.: 182/1 i 182/2, następnie na działce 182/2 została wybudowana droga. S.A. nie brała udziału w budowie tej drogi i nie posiada żadnej dokumentacji dotyczącej budowy drogi. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogi wojewódzkie są własnością Skarbu Państwa – w tym przypadku Zarządu Dróg. Zgodnie z tą ustawą Spółka nie mogła nabyć drogi wojewódzkiej, wybudować jej, zasiedlić lub przeprowadzać remontów (ulepszeń) drogi. Droga jest wykorzystywana na cele publiczne. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na drogę wojewódzką. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
13
cze

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości (...)”.

Fragment:

Wnioskodawca realizuje umowę przyznania pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Zadanie pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości (...) ” jest realizowane przez Wnioskodawcę w ramach zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Faktury dokumentujące poniesione wydatki (zakup towarów i/lub usług) w ramach realizowanego projektu są wystawione na Gminę. Towary i/lub usługi nabywane przez Gminę w ramach projektu pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości (...) ” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące tego, czy przysługuje mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku z tytułu realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości (...) ”. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
6
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zadania inwestycyjnego (przebudowa drogi powiatowej).

Fragment:

Powiat, po wykonaniu zadania, nie będzie osiągał przychodów związanych z użytkowaniem drogi, poza opłatami z tytułu zajęcia pasa drogowego (opłata administracyjna), a ponosić będzie koszt jej utrzymania w sezonie letnim i zimowym. Powiat nie zamierza przebudowanej drogi przeznaczyć do sprzedaży lub wydzierżawienia. Inwestycja będzie służyć społeczności lokalnej, będzie ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty (za wyjątkiem ww. opłaty za zajęcie pasa drogowego, której wysokość i obligatoryjny charakter oraz zasady i tryb pobierania określa wprost ustawa o drogach publicznych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiat ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej ... ”. Wnioskodawca nie będzie bowiem osiągać w przyszłości innych przychodów z tytułu realizowanej ww. inwestycji, niż opłata za zajęcie pasa drogowego, przewidziana jako obligatoryjna przez przepisy ustawy o drogach publicznych. Powiat nie może skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z brakiem przychodów związanych z przebudowaną ww. drogą.

2018
2
cze

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej.

Fragment:

Należy w tej sytuacji zauważyć, że to Gmina jest wykonawcą przebudowy drogi i na nią będą wystawiane faktury dotyczące zakupu towarów i usług nabytych do przebudowy drogi. W takiej sytuacji skoro Gmina przebudowała drogę i poniosła w związku z tym koszty, to wzajemne rozliczenie finansowe pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą dotyczące części kosztów przebudowania drogi nie jest i nie stanowi wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Wnioskodawcy. Sam bowiem fakt przekazania środków pieniężnych jest rozliczeniem wyłącznie finansowym, niezwiązanym z wykonywaniem usług na rzecz Wnioskodawcy. Dodatkowo wskazać należy, że wybudowana droga ma status drogi publicznej i jest wyłącznie własnością Gminy. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do towaru (drogi), ani do poniesionych nakładów na wybudowanie tej drogi. Ponadto z wniosku nie wynika, aby partycypacja w kosztach budowy drogi stanowiła wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – np. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.). Udział w kosztach budowy wynika natomiast z postanowień zawartej między stronami umowy. W konsekwencji Gmina nie ma/nie będzie miała prawa do wystawienia faktur VAT z tego tytułu, bowiem, jak wskazano powyżej, w świetle art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, czyli odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a jak wykazano powyżej w przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie ma miejsca.

2018
18
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej”.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z opisu sprawy wynika, że Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt polega na: „ Przebudowie drogi gminnej (...) ”. Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa przejazdu między miejscowościami A i B. Przebudowa ma także na celu skrócenie czasu dojazdu do każdej z tych miejscowości o około 10 minut w porównaniu z korzystaniem z drogi alternatywnej o wyższej dopuszczalnej nośności i większej szerokości. W przyszłości możliwe będzie traktowanie przebudowanej drogi jako objazdu do i z drogi ekspresowej. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność do Ośrodka Konferencyjnego w A – przywróconego do czasów świetności obiektu pałacowego. Ponadto przebudowa niewątpliwie spowoduje wzrost zainteresowania lokalizowaniem inwestycji w jej ciągu.

2018
21
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu

Fragment:

Ponadto w tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).