Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej”.
Fragment:
Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu zarządzania drogami publicznymi, drogami powiatowymi zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wynikające z ustawy o drogach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu, wraz z Powiatowym Zarządem Dróg będzie realizował operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ” projekt pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej ”. Projekt ten stanowi realizację w zadaniach własnych Powiatu w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych. Zakres inwestycji przyczyni się do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi i obejmie przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku o długości 120 m, poszerzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku o długości 130 m, budowę chodnika o długości 250 m, który umiejscowiony zostanie bezpośrednio przy przedmiotowym odcinku drogi powiatowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.
2017
14
paź

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
Fragment:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „ zaprojektuj i wybuduj ” i obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych drogi. W chwili obecnej zadanie powyższe jest w trakcie realizacji. Za korzystanie z wykonanej drogi (droga gminna jest drogą publiczną ogólnodostępną – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) gmina nie będzie mogła naliczać opłat, czyli wykonywać czynności związanych z opodatkowaniem VAT-em, co jednocześnie uniemożliwia odzyskanie podatku VAT, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ..... jako podatnik podatku od towarów i usług realizując zadanie własne w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej pn. „ ..... ” przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących realizację powyższego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, niniejsza inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
10
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.
Fragment:
Powiat, będąc jednostką samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną i wykazuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu zarządzania drogami publicznymi, drogami powiatowymi, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wynikające z ustawy o drogach publicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego, jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu, wraz z Powiatowym Zarządem Dróg będzie realizował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ”, projekt pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ”. Projekt ten stanowi realizację w zadaniach własnych Powiatu, w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych. Celem przedmiotowej realizacji projektu jest poprawa infrastruktury transportowej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie standardu dróg powiatowych, jak również poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi oraz poprawa dostępności do budynku użyteczności publicznej jaką jest Szkoła Podstawowa, która znajduje się bezpośrednio przy odcinku drogi powiatowej.
2017
9
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.
Fragment:
Powiat będąc jednostką samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu zarządzania drogami publicznymi, drogami powiatowymi zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wynikające z ustawy o drogach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg, będzie realizował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ”, projekt pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ”, w ramach umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 28 lipca 2016 r. Projekt ten stanowi realizację w zadaniach własnych Powiatu w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych.
2017
9
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej”.
Fragment:
Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu zarządzania drogami publicznymi, drogami powiatowymi zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wynikające z ustawy o drogach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu, wraz z Powiatowym Zarządem Dróg będzie realizował operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ” projekt pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej ”. Projekt ten stanowi realizację w zadaniach własnych Powiatu w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych. Celem planowanej operacji jest poprawa infrastruktury transportowej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie standardu dróg powiatowych jak również poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi. Stan przedmiotowej drogi jest zły i niebezpieczny. Liczne spękania oraz ubytki spowodowały zaniżenie parametrów technicznych drogi oraz zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego przez brak chodnika.
2017
6
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związanych z realizacją kanału technologicznego w ramach projektu pn. „Przebudowa (...), etap I budowa obwodnicy (...)”.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.), zgodnie z którym, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W świetle art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1, należą do tej samej kategorii co te drogi. W art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, wskazuje, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2017
30
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drógdrogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu – art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o drogach publicznych – finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej (...)”.
Fragment:
Beneficjentem środków europejskich jest Województwo, a jednostką realizującą projekt jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ramach przedmiotowego projektu zostało wybudowane oświetlenie uliczne, ponieważ zgodnie z § 109 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga publiczna powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu, w szczególności m.in. gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczestników ruchu, w obrębie węzła lub skrzyżowania, na skrzyżowaniu typu rondo czy w obrębie przejścia dla pieszych. Budowa oświetlenia ulicznego stanowiła integralną część budowy drogi wojewódzkiej i została sfinansowana w ramach projektu. Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. W związku z powyższym utrzymanie urządzeń oświetlenia ww. dróg nie leży w gestii zarządcy drogi, lecz jest zadaniem gminy, właściwej dla miejsca danej inwestycji.
2017
27
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku A – B (Etap III)”.
Fragment:
Powiat jako beneficjent pomocy zobowiązał się do realizacji operacji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej na odcinku A – B (ETAP III) ”, której szczegółowy zakres określono w załączniku do umowy o przyznanie pomocy. W związku z powyższym, Powiat dokona przebudowy odcinka 1204 mb drogi, stanowiącej drogę publiczną w myśl przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przebudowanej drogi Powiat nie będzie udostępniać podmiotom trzecim w drodze odpłatnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opisana inwestycja jest dokonywana bezpośrednio i wyłącznie w związku z realizacją zadania publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. operację. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy w kontekście rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując operację polegającą na przebudowie drogi, nie działa w charakterze podatnika VAT.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.
Fragment:
Powiat będąc jednostką samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i wykazuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu zarządzania drogami publicznymi, drogami powiatowymi. Z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wynikające z ustawy o drogach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń nie związanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg będzie realizował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ” projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ” w ramach umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 28 lipca 2016 r. Projekt ten stanowi realizację zadań własnych Powiatu w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych. Realizacja operacji ma na celu przede wszystkim poprawę infrastruktury transportowej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podniesienie standardu dróg powiatowych, jak również poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na opisywanym odcinku drogi.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi (...)”.
Fragment:
Powiat będąc jednostką samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i wykazuje określne ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu zarządzania drogami publicznymi, drogami powiatowymi zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Z tytułu zarządzania drogami powiatowymi na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wynikające z ustawy o drogach publicznych opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem dróg. Powiat przy pomocy Starostwa Powiatowego jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu (art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym) wraz z Powiatowym Zarządem Dróg będzie realizował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ” projekt pn.: „ Przebudowa odcinka drogi (...) ” w ramach umowy o przyznanie pomocy. Projekt ten stanowi realizację w zadaniach własnych Powiatu w zakresie modernizacji i utrzymania dróg powiatowych.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji
Fragment:
U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2017 r. (data wpływu 15 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji pn. „ Budowa drogi gminnej ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji pn. „ Budowa drogi gminnej ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Od 1 stycznia 2017 r. w Gminie wdrożono scentralizowany sposób rozliczeń VAT. Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „ Budowa drogi gminnej ... ”. Zgodnie z umową z dnia 11 maja 2017 r. z Wykonawcą robót budowlanych zakończenie przedmiotu umowy ustalono do dnia 10 października 2017 r. Zakres budowy drogi gminnej ... obejmuje przebudowę drogi gminnej ..., od skrzyżowania z drogą gminną ... (ul. ...), do skrzyżowania z drogą leśną o długości 1800 m, wraz z przebudową mostu na rzece. Obwodnica będzie posiadała następujące parametry: jezdnia o szerokości 5,50 m obramowana krawężnikiem betonowym przekrój półuliczny z jednostronnym spadkiem w prawo do projektowanego rowu, ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2,50 m po stronie prawej o nawierzchni z betonu asfaltowego kolorowego (koloru czerwonego), rów odwadniający zmiennej szerokości po stronie lewej, pobocze szer. 1,00 m po stronie lewej.
2017
23
wrz

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w oparciu o fakturę wystawioną przez wykonawcę, któremu zlecono przebudowę drogi gminnej.
Fragment:
Przebudowywana droga jest drogą publiczną, zaliczoną do kategorii dróg gminnych. Publiczny charakter drogi oznacza, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z późn. zm.), że z drogi może korzystać każdy i to nieodpłatnie. Wyjątki od zasady nieodpłatności (np. opłaty za przejazd autostradą, przejazd przez tunel) muszą wynikać z przepisów szczególnych. Wyjątki te nie dotyczą jednak drogi gminnej. Od podmiotów dokonujących zajęcia pasa drogowego Gmina może, a właściwie musi pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie jednak z art. 40 ust. 11 ustawy o drogach publicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej i wobec tego nie występuje przy niej podatek VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie w świetle art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) będzie przysługiwało prawo odzyskania podatku VAT w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę, któremu zlecono przebudowę drogi gminnej? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
15
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.