Drogi | Interpretacje podatkowe

Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2018
9
mar

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2018
9
mar

Istota:
Opodatkowanie realizowanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na budowie ulicy związanej z inwestycją niedrogową, której wykonanie ciąży na podmiocie trzecim.
Fragment:
S w tym zakresie jest w istocie umową o świadczenie przez Gminę odpłatnej i opodatkowanej podatkiem VAT usługi budowy drogi, do której zobowiązana jest Spółka na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Gmina podkreśla, że na podstawie art. 16 ust. 1 cyt. powyżej ustawy o drogach publicznych, obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowany inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, inwestor (Spółka) dokonuje inwestycji niedrogowej (lokalizacja planowanego zakładu uzdatniania gazu - Instalacji), a więc ciąży na nim obowiązek wynikający z przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, tj. obowiązek budowy lub przebudowy dróg związanych z inwestycją niedrogową. Ponieważ jednocześnie Gmina będzie realizowała inwestycję w zakresie przedłużenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę w celu przyłączenia Nieruchomości (na której ma zostać zlokalizowana Instalacja) do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej strony w istocie porozumiały się, iż Spółka przekaże Gminie środki finansowe na realizację budowy drogi - ul. S, do której wybudowania byłaby zobowiązana Spółka na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
2018
9
mar

Istota:
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania drogi na rzecz gminy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania drogi na rzecz gminy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zarząd ... w .....wystąpił do Gminy w ......z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie własności drogi wewnętrznej we wsi O. Przedmiotową drogę Spółdzielnia nabyła w 1989 r. od Skarbu Państwa i nie przysługiwało przy jej nabyciu prawo do całkowitego lub częściowego odliczania podatku VAT. Droga ta została wybudowana w latach 70 tych XX wieku i Spółdzielnia nie poniosła żadnych nakładów związanych z modernizacją tej drogi. Droga po przekazaniu stanie się drogą gminną wewnętrzną ogólnie dostępną. Takie powinno być jej przeznaczenie, gdyż usytuowane są przy niej wyłącznie prywatne domki jednorodzinne. Przedmiotowa działka drogowa położona jest na terenie gdzie brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Działka, na której znajduje się ww. droga wchodzi w skład środków trwałych w księgach rachunkowych wraz z innymi działkami pod nazwą „ drogi wewnętrzne ”. Na pozostałych działkach była przeprowadzana modernizacja i Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
2018
2
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez X dokumentujących udział Spółki w kosztach budowy drogi.
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że to X jest wykonawcą drogi i na nią będą wystawiane faktury dotyczące zakupu towarów i usług nabytych do budowy drogi. W takiej sytuacji skoro X wybudowała drogę i poniosła w związku z tym koszty, to wzajemne rozliczenie finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a X części kosztów wybudowania drogi nie jest i nie stanowi wynagrodzenia należnego X z tytułu jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Spółki. Sam bowiem fakt przekazania środków pieniężnych jest rozliczeniem wyłącznie finansowym, niezwiązanym z wykonywaniem usług na rzecz C. Dodatkowo wskazać należy, że wybudowana droga ma status drogi publicznej i jest wyłącznie własnością gminy. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do towaru (drogi), ani do poniesionych nakładów na wybudowanie tej drogi. Ponadto z wniosku nie wynika, aby partycypacja w kosztach budowy drogi stanowiła wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – np. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.). Udział w kosztach budowy wynika natomiast z postanowień zawartej między stronami umowy. Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do świadczenia usług na rzecz Spółki w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.
2018
26
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z VAT dzialki zabudowanej drogą wywłaszczonej na potrzeby inwestycji w postaci drogi ekspresowej
Fragment:
Działka ta stanowiła drogę utwardzoną asfaltem. Wymieniona wyżej nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 11 kwietnia 2017 r. zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi ekspresowej. Przedmiotowa działka nr 75/4 zabudowana drogą publiczną nie była wykorzystywana przez Powiat do czynności opodatkowanych, w związku z tym Powiatowi nie przysługiwało w stosunku do wydatków poniesionych na ulepszenie drogi powiatowej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Droga będąca na działce nr 75/4 o pow. 0,1085 ha od 1944 r. była drogą brukową, w 1991 r. położona została masa bitumiczna, natomiast od 1 stycznia 1999 r. stała się drogą powiatową; wcześniej droga ta była drogą wojewódzką w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych. Ad 1 Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy przejęta decyzją Wojewody działka zabudowana drogą będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wskazać należy, że zgodnie z zapisem art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
2018
23
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ”. W dniu 21 grudnia 2017 r. wniosek uzupełniono o potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina w 2017 r. realizowała inwestycję „ Przebudowa drogi gminnej ”. Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PRO na lata 2014-2020. Inwestycja ta była prowadzona w ramach statutowej działalności Gminy. Całość wydatków kwalifikowalnych dotyczy robót budowlanych w ogólnej kwocie XX,00 zł, w tym podatek VAT X,00 zł. Gmina wydatki dotyczące podatku VAT uznała jako koszty kwalifikowalne, ponieważ nie ma możliwości odzyskania VAT-u. Po zakończeniu inwestycji nie jest przewidywane prowadzenie na tej drodze działalności związanej z czynnością opodatkowaną. Droga będzie użytkowana nieodpłatnie przez mieszkańców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT od zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT od zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ”, ponieważ nie prowadzi na tej drodze czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach projektu.
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ustawy o drogach publicznych, drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, a ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2018
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług uiszczonego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej relacji ...”.
Fragment:
Gmina jest na etapie złożenia wniosku o płatność dla zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej relacji ... ”, na które otrzymała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 w ramach operacji „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”. Ww. zadanie realizowane jest w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych i obejmowało roboty budowlane, tj.: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim – geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego; roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2.50 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 4 km; mechaniczne profilowanie i zagaszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI; wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm; podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń bazaltowy) – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm; podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń bazaltowy) – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm; mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
2018
9
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3230L przebiegającej przez teren 2 gmin w Powiecie ..., tj. Gminy ... i Gminy .... Planowana do przebudowy droga jest drogą publiczną, nieodpłatnie udostępnioną dla wszystkich użytkowników. Obecnie stan techniczny drogi zakwalifikowano jako zły. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim: poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi; doprowadzenie parametrów technicznych poszczególnych elementów drogi do wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 24) dla dróg zbiorczych; poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu kołowego (budowa zatok postojowych, zatok autobusowych, poszerzenie jezdni i poboczy) oraz pieszego (budowa chodników); poprawę warunków i komfortu poruszania się pojazdów oraz klimatu akustycznego, w wyniku poprawy stanu technicznego nawierzchni; poprawę systemu odwodnienia drogi; przebudowie istniejących skrzyżowań; odtworzeniu nawierzchni na wlotach skrzyżowań z drogami gminnymi; odtworzeniu nawierzchni zjazdów do posesji; wymianie lub oczyszczeniu przepustów, przepustów pod zjazdami do posesji; budowie, odtworzeniu i uzupełnieniu korytek ściekowych; odtworzeniu i uzupełnieniu umocnienia skarp; odtworzeniu skarp nasypów i wykopów; oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów przydrożnych; oczyszczeniu istniejących elementów kanalizacji deszczowej; wykonaniu robót ziemnych; wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
2018
9
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Drogi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.