Drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w zakresie rozbudowy drogi gminnej.

Fragment:

W ramach operacji zostaną rozbudowane drogi gminne w miejscowości. Rozbudowa dróg będzie polegała na dostosowaniu parametrów technicznych i użytkowych do klasy drogi „ L ”. Rozbudowa ulicy będzie polegała na wymianie krawężników, budowie opaski przy krawężniku, rozbudowie zatoki autobusowej, przebudowie chodników dla pieszych, odwodnienia drogi. Nawierzchnia drogi zostanie wyremontowana – położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 m. Zatoka autobusowa, miejsca parkingowe oraz ciągi piesze zostaną wyłożone kostką brukową. Nawierzchnia ulicy zostanie wyremontowana poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, zostanie wyremontowany przepust, zostaną wyprofilowane i wzmocnione rowy elementami betonowymi zapobiegającymi dalsze rozmywanie skarp oraz dna rowu. Komunikacja dla pieszych zostanie wyłożona kostką brukową. Poprzez wykonanie ww. rozbudowy dróg gminnych nastąpi poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa. Wytworzony majątek pozostanie własnością Gminy. Drogi gminne wykorzystywane są nieodpłatnie i nadal będą użytkowane nieodpłatnie przez mieszkańców Gminy, do czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, tj. zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
17
gru

Istota:

Prawo do zwrotu podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej(...)”.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 2068, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2018
15
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej (...)”.

Fragment:

Ponadto Gmina dokonując budowy, przebudowy czy remontu dróg gminnych jest zarządcą dróg i działa w oparciu o ustawę o drogach publicznych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – „ organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą dróg ”, natomiast zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy do zadań zarządcy drogi należy m.in: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222). Wykonanie przebudowy drogi gminnej należy zatem do obowiązków i zadań własnych Gminy, które wynikają m.in. z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o drogach publicznych. W przypadku realizacji tej inwestycji nie dochodzi do dostawy towarów i usług, z których to gmina czerpałaby zysk. Przebudowa drogi przyczyni się do uporządkowania terenu, poprawi przejezdność i dostępność drogi z przyległych działek, zmniejszy emisje kurzu, hałasu oraz utworzy warunki dla lepszego rozwoju i wykorzystania przyległych terenów rolniczych. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

2018
14
gru

Istota:

Odzyskanie podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur dotyczących projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej (...)”.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 31 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur dotyczących projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej (...) ”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 listopada 2018 r. o adres elektroniczny do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: Wnioskodawca) realizuje inwestycję polegającą na „ Przebudowie drogi powiatowej (...) ”. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji i w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania operacji gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność jest interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna). Gmina przedmiotową drogę przejęła na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy i Rady Powiatu oraz porozumienia między organami. Gmina stała się zarządcą drogi bezterminowo. Prace ujęte we wniosku o dofinansowanie to roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, roboty wykończeniowe. Prace wykonano w 2018 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina może w związku z realizacją inwestycji odzyskać podatek VAT naliczony z faktur zakupowych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odzyskać podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakres prac nie służy do czynności opodatkowanych.

2018
13
gru

Istota:

Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej".

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Gmina ma przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej (...) ”. Lokalizacja zadania obejmuje działki nr ew. 20 i 567 – droga gminna stanowiące własność Gminy. Podczas realizacji zadania działki o nr ewidencyjnych: 334/3 droga gminna stanowiąca własność Gminy, 46/1 i 334/4 droga powiatowa stanowiące własność Powiatu, zostaną włączone do drogi będącej przedmiotem projektu. W obecnym stanie droga będąca przedmiotem projektu posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości do 4,0 m. W nawierzchni występują liczne ubytki, brak jest mijanek oraz utwardzonych poboczy. Taki stan drogi powoduje utrudnienia w poruszaniu się pojazdów. Docelowo zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o prawidłowej szerokości 5,0 m, dodatkowo zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa o szerokości po 0,75 m, istniejące rowy odwadniające zostaną poddane konserwacji. Usprawnione zostanie włączenie przedmiotowej drogi do drogi powiatowej oraz drogi gminnej. Zostanie usprawnione połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowością M i P poprzez miejscowość M. Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz terenów upraw polowych. Z drogi gminnej korzystają zarówno pojazdy mechaniczne, jak i piesi.

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji.

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi. Stosownie do unormowań zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Na podstawie art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych – zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich - zarząd województwa; powiatowych - zarząd powiatu; gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2018
8
gru

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1440, ze zm.; dalej jako: „ ustawa o drogach publicznych ”) – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o drogach publicznych - drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Jak wynika z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych - zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich – zarząd województwa; powiatowych – zarząd powiatu; gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności pełnienie funkcji inwestora (pkt 3), utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4), wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

2018
6
gru

Istota:

Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „Rozbudowa drogi gminnej”.

Fragment:

(...) drogi gminnej ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina X (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, Wnioskodawca zamierza realizować zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ” (dalej również: „ Inwestycja ”) przy wsparciu środków unijnych. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania 7.2 „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
3
gru

Istota:

W przedstawionej sprawie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, która nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług realizując zadanie własne pn. "Poprawa jakości dróg gminnych ..." jako operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących realizację powyższego zadania, a przez to prawidłowym jest ująć podatek VAT jako koszt kwalifikowalny w Programie? Stanowisko Wnioskodawcy: Realizacja inwestycji pn. "Poprawa jakości dróg ..." jako operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” polegającej na przebudowie drogi należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) i dlatego też w tym zakresie Gmina nie może być traktowana jako podatnik podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
1
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej”.

Fragment:

Gmina zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „ Przebudowa drogi gminnej ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ”. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Dostęp do tej drogi będzie powszechny i bezpłatny. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego zadania. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie, przebudowa drogi gminnej odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie będzie działała jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym.

2018
1
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku przez Gminę od wydatków związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej ......... ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 7.2 „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zwiększanie ilości utwardzonych dróg gminnych o 2.900 mb. Przebudowa drogi gminnej na wskazanym odcinku będzie polegała na wykonaniu następującego zakresu prac: robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego, wykonania podbudowy, wykonania nawierzchni i elementów dróg i ulic oraz wykonania robót wykończeniowych i oznakowania dróg i zainstalowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja inwestycji pozwoli w pełni wykorzystać sieć dróg gminnych do swobodnego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami, ułatwi komunikację, zapewni łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, skróci czas dojazdu do większych miejscowości oraz przyczyni się do rozwoju wśród mieszkańców inicjatyw lokalnych. Inwestycja w ramach projektu nie będzie wykorzystywana w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
30
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej

Fragment:

Nabycia na przebudowę drogi gminnej nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie czynności te mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina przebudowując drogę publiczną wykonuje zadania własne nałożone ustawą o samorządzie gminnym i występuje jako organ władzy publicznej. Nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Ponieważ droga, która zostanie przebudowana nie będzie później w żaden sposób wykorzystywana do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, w związku z czym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową drogi gminnej (podstawa art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

2018
29
lis

Istota:

W przedstawionej sprawie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, która nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina realizując zadania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „ Budowa odcinka drogi gminnej - etap II i III ”. Zakres inwestycji: budowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej - 1569 mb, wykonanie poboczy, zjazdów. Przedmiotowa droga łączy się z drogą powiatową i drogą krajową. Realizacja tego zadania pozwoli poprawić sieć komunikacyjną co pozytywnie wpłynie na wsparcie rozwoju gminy oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i nie będzie generował przychodów - Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za korzystanie z drogi zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu - 5 lat oraz po upływie tego okresu. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty budowlane fakturowane na Gminę - wystąpi podatek od towarów i usług oraz wydatki na nadzór inwestorski.

2018
25
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej oraz w zakresie dokumentowania tej transakcji.

Fragment:

W wyniku podziału geodezyjnego przeprowadzonego w 2017 r., z jednej z tych działek została wydzielona odrębna działka o pow. około 2 ha, która w planie zagospodarowania została przeznaczona na drogę gminną. Grunt przeznaczony pod drogę gminną został przejęty przez gminę z mocy ustawy „ o gospodarce nieruchomościami ” i jest obecnie własnością Gminy. Spółdzielnia ma zamiar wspólnie z Gminą – na podstawie zawartej umowy – współfinansować budowę tej drogi wraz z uzbrojeniem w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną biegnącą wzdłuż tej drogi. Koszt budowy całości wyniesie około 5 mln zł., z tego Spółdzielnia ma pokryć około 800 tys. zł. brutto. Po wybudowaniu tej drogi – zgodnie z zwartą umową – będzie ona stanowić własność Gminy. Jako, że droga ta przebiegnie przez środek gruntów Spółdzielni, to dzięki niej grunty Wnioskodawcy zyskają utwardzony dojazd i uzbrojenie. Droga gminna będzie się łączyć bezpośrednio z drogą krajową nr 19. Dotychczas nie było tam żadnego uzbrojenia ani utwardzonego dojazdu. Po wybudowaniu tej drogi wartość gruntów Spółdzielni znacząco wzrośnie, a w przypadku ich zbycia przychody Spółdzielni będą dużo wyższe. Ponadto, Spółdzielnia wskazała, że wykonawcę drogi połączy umowa z Gminą. Gmina wybiera wykonawcę w drodze przetargu. Pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą nie istnieje żadna umowa, gdyż wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.

2018
24
lis

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej”.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina planuje przebudowę drogi gminnej na długości 1990 m. Na zrealizowanie planowanej inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej (...) ” Gmina chce pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakupy usług w ramach realizowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W zakres budowy i przebudowy drogi wchodzi: wykonanie podbudowy, przebudowy przepustu drogowego, wykonanie rowów odwadniających, wykonanie nasypu drogi na budowanym odcinku, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego na całej długości, wykonanie dwuwarstwowej jezdni, oznakowanie pionowe, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne), wykonanie zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, korekta wysokości poboczy na całej długości.