Droga wewnętrzna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to droga wewnętrzna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
27
paź

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną służącą do obsługi komunikacyjnej garażu wielostanowiskowego w przypadku, gdy udziały w tym garażu przysługują zarówno właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych we Wspólnocie, jak i osobom, które nie są właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych

Fragment:

Aktualnie zatem nieruchomość wspólna nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, albowiem wyjazd z garażu wielostanowiskowego prowadzi na drogę wewnętrzną, której użytkownikiem wieczystym jest osoba trzecia - spółdzielnia mieszkaniowa. Ani wspólnota mieszkaniowa, ani właściciele lokali, nie posiadają skutecznych erga omnes praw do korzystania z drogi wewnętrznej, której użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia mieszkaniowa. W zaistniałej sytuacji Wspólnota rozważa nabycie w trybie art. 32a u.w.l. udziału w prawie użytkowania drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do drogi publicznej od strony wyjazdu z garażu wielostanowiskowego. Nabycie to ma mieć charakter nieodpłatny. Obok Wnioskodawcy, nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego drogi wewnętrznej będą dwie sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie także wykorzystują tę drogę jako dojazd do drogi publicznej. W uzupełnieniu wniosku wskazano ponadto, że Wspólnota Mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej. Ani garaż, ani droga wewnętrzna nie będzie stanowić majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż takiej Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić w przyszłości. Garaż wielostanowiskowy stanowi współwłasność właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wspólnocie.

2017
27
paź

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną służącą do obsługi komunikacyjnej garażu wielostanowiskowego w przypadku, gdy udziały w tym garażu przysługują właścicielom lub współwłaścicielom lokali mieszkalnych we Wspólnocie

Fragment:

Aktualnie zatem nieruchomość wspólna nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, albowiem wyjazd z garażu wielostanowiskowego prowadzi na drogę wewnętrzną, której użytkownikiem wieczystym jest osoba trzecia - spółdzielnia mieszkaniowa. Ani wspólnota mieszkaniowa, ani właściciele lokali, nie posiadają skutecznych erga omnes praw do korzystania z drogi wewnętrznej, której użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia mieszkaniowa. W zaistniałej sytuacji Wspólnota rozważa nabycie w trybie art. 32a u.w.l. udziału w prawie użytkowania drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do drogi publicznej od strony wyjazdu z garażu wielostanowiskowego. Nabycie to ma mieć charakter nieodpłatny. Obok Wnioskodawcy, nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego drogi wewnętrznej będą dwie sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie także wykorzystują tę drogę jako dojazd do drogi publicznej. W uzupełnieniu wniosku wskazano ponadto, że Wspólnota Mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej. Ani garaż, ani droga wewnętrzna nie będzie stanowić majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż takiej Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić w przyszłości. Garaż wielostanowiskowy stanowi współwłasność właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wspólnocie.

2013
12
cze

Istota:

Czy przekazaną darowiznę drogi wewnętrznej oraz czynności notarialne należy opodatkować właściwą stawką podatku 23% pomimo, iż z tytułu nabycia tej ziemi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT?

Fragment:

(...) drogę wewnętrzną i przysługiwało jej prawo do odliczenia z tytułu poniesionych wydatków na budowę tejże drogi, a przekazanie drogi wewnętrznej nastąpi w drodze darowizny. Powyższe wyklucza zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast zostaną spełnione przesłanki zawarte w ust. 2 tego artykułu, ponieważ Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przy budowie przedmiotowej drogi wewnętrznej przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz przekazywana budowla należy do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zatem zostały spełnione wszystkie przesłanki do zrównania przekazywanej nieodpłatnie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym czynność ta podlega opodatkowaniu VAT. Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2011
1
lip

Istota:

Dostawa nieruchomości, na której znajduje się droga wewnętrzna (budowla) korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.

Fragment:

(...) drogę wewnętrzną prowadzonej w trybie egzekucji sądowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną prowadzonej w trybie egzekucji sądowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan egzekucję przeciwko dłużnikowi, będącemu spółką z o.o., dotyczącą udziału wynoszącego 2675/10000 w działce nr 238/5, stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą. Wskazał Pan, iż wg oświadczenia złożonego przez prezesa zarządu spółki, jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług oraz rozlicza się z tego podatku. Nieruchomość, będąca przedmiotem egzekucji została zakupiona w dniu 30 grudnia 1998 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej podatkiem od towarów i usług i użytkowana była przez prawie 10 lat. Z operatów szacunkowych biegłego sądowego, sporządzonych w dniu 8 lipca 2008 r. - dla udziału wynoszącego 2675/10000 nieruchomości niezabudowanej wynika, iż teren przedmiotowej nieruchomości objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość położona jest na terenie zabudowy obiektami usługowymi, produkcyjnymi, składami i magazynami.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Fragment:

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 sierpnia 2009 r. wskazano, iż droga wewnętrzna jest utwardzona bloczkami betonowymi i jest budowlą w rozumieniu prawa budowlanego. Spółka nie ponosiła żadnych nakładów na ulepszenie tej nieruchomości tj. utwardzonej drogi wewnętrznej. Budowla została wybudowana jeszcze przed 2006 roku (przed otrzymaniem jej przez Spółkę w drodze aportu), a zatem od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości powstałych w wyniku podziału, wydzielonych jako boksy garażowe należy naliczyć stawkę podstawową... Czy przy sprzedaży wydzielonych dwóch działek z budynkami niemieszkalnymi należy zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Czy sprzedaż w częściach ułamkowych drogi wewnętrznej na rzecz przyszłych właścicieli należy opodatkować stawką 22%... W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż wyodrębnionych działek z boksami garażowymi, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%, ponieważ Wnioskodawca ponosił wydatki na kapitalny remont boksów garażowych, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dlatego, że służyły czynnościom opodatkowanym – świadczeniu usług najmu.