Droga wewnętrzna | Interpretacje podatkowe

Droga wewnętrzna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to droga wewnętrzna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną służącą do obsługi komunikacyjnej garażu wielostanowiskowego w przypadku, gdy udziały w tym garażu przysługują zarówno właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych we Wspólnocie, jak i osobom, które nie są właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych
Fragment:
Aktualnie zatem nieruchomość wspólna nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, albowiem wyjazd z garażu wielostanowiskowego prowadzi na drogę wewnętrzną, której użytkownikiem wieczystym jest osoba trzecia - spółdzielnia mieszkaniowa. Ani wspólnota mieszkaniowa, ani właściciele lokali, nie posiadają skutecznych erga omnes praw do korzystania z drogi wewnętrznej, której użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia mieszkaniowa. W zaistniałej sytuacji Wspólnota rozważa nabycie w trybie art. 32a u.w.l. udziału w prawie użytkowania drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do drogi publicznej od strony wyjazdu z garażu wielostanowiskowego. Nabycie to ma mieć charakter nieodpłatny. Obok Wnioskodawcy, nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego drogi wewnętrznej będą dwie sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie także wykorzystują tę drogę jako dojazd do drogi publicznej. W uzupełnieniu wniosku wskazano ponadto, że Wspólnota Mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej. Ani garaż, ani droga wewnętrzna nie będzie stanowić majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż takiej Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić w przyszłości. Garaż wielostanowiskowy stanowi współwłasność właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wspólnocie.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną służącą do obsługi komunikacyjnej garażu wielostanowiskowego w przypadku, gdy udziały w tym garażu przysługują właścicielom lub współwłaścicielom lokali mieszkalnych we Wspólnocie
Fragment:
Aktualnie zatem nieruchomość wspólna nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, albowiem wyjazd z garażu wielostanowiskowego prowadzi na drogę wewnętrzną, której użytkownikiem wieczystym jest osoba trzecia - spółdzielnia mieszkaniowa. Ani wspólnota mieszkaniowa, ani właściciele lokali, nie posiadają skutecznych erga omnes praw do korzystania z drogi wewnętrznej, której użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia mieszkaniowa. W zaistniałej sytuacji Wspólnota rozważa nabycie w trybie art. 32a u.w.l. udziału w prawie użytkowania drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do drogi publicznej od strony wyjazdu z garażu wielostanowiskowego. Nabycie to ma mieć charakter nieodpłatny. Obok Wnioskodawcy, nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego drogi wewnętrznej będą dwie sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie także wykorzystują tę drogę jako dojazd do drogi publicznej. W uzupełnieniu wniosku wskazano ponadto, że Wspólnota Mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej. Ani garaż, ani droga wewnętrzna nie będzie stanowić majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż takiej Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić w przyszłości. Garaż wielostanowiskowy stanowi współwłasność właścicieli lokali mieszkalnych położonych we Wspólnocie.
2017
27
paź

Istota:
Czy przekazaną darowiznę drogi wewnętrznej oraz czynności notarialne należy opodatkować właściwą stawką podatku 23% pomimo, iż z tytułu nabycia tej ziemi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT?
Fragment:
(...) drogę wewnętrzną i przysługiwało jej prawo do odliczenia z tytułu poniesionych wydatków na budowę tejże drogi, a przekazanie drogi wewnętrznej nastąpi w drodze darowizny. Powyższe wyklucza zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast zostaną spełnione przesłanki zawarte w ust. 2 tego artykułu, ponieważ Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przy budowie przedmiotowej drogi wewnętrznej przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz przekazywana budowla należy do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zatem zostały spełnione wszystkie przesłanki do zrównania przekazywanej nieodpłatnie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym czynność ta podlega opodatkowaniu VAT. Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2013
12
cze

Istota:
Dostawa nieruchomości, na której znajduje się droga wewnętrzna (budowla) korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.
Fragment:
(...) drogę wewnętrzną prowadzonej w trybie egzekucji sądowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2009 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną prowadzonej w trybie egzekucji sądowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan egzekucję przeciwko dłużnikowi, będącemu spółką z o.o., dotyczącą udziału wynoszącego 2675/10000 w działce nr 238/5, stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą. Wskazał Pan, iż wg oświadczenia złożonego przez prezesa zarządu spółki, jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług oraz rozlicza się z tego podatku. Nieruchomość, będąca przedmiotem egzekucji została zakupiona w dniu 30 grudnia 1998 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej podatkiem od towarów i usług i użytkowana była przez prawie 10 lat. Z operatów szacunkowych biegłego sądowego, sporządzonych w dniu 8 lipca 2008 r. - dla udziału wynoszącego 2675/10000 nieruchomości niezabudowanej wynika, iż teren przedmiotowej nieruchomości objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość położona jest na terenie zabudowy obiektami usługowymi, produkcyjnymi, składami i magazynami.
2011
1
lip

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 sierpnia 2009 r. wskazano, iż droga wewnętrzna jest utwardzona bloczkami betonowymi i jest budowlą w rozumieniu prawa budowlanego. Spółka nie ponosiła żadnych nakładów na ulepszenie tej nieruchomości tj. utwardzonej drogi wewnętrznej. Budowla została wybudowana jeszcze przed 2006 roku (przed otrzymaniem jej przez Spółkę w drodze aportu), a zatem od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości powstałych w wyniku podziału, wydzielonych jako boksy garażowe należy naliczyć stawkę podstawową... Czy przy sprzedaży wydzielonych dwóch działek z budynkami niemieszkalnymi należy zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Czy sprzedaż w częściach ułamkowych drogi wewnętrznej na rzecz przyszłych właścicieli należy opodatkować stawką 22%... W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż wyodrębnionych działek z boksami garażowymi, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%, ponieważ Wnioskodawca ponosił wydatki na kapitalny remont boksów garażowych, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dlatego, że służyły czynnościom opodatkowanym – świadczeniu usług najmu.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.