IPTPP2/4512-276/15-5/KK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna.
IPTPP2/4512-276/15-5/KKinterpretacja indywidualna
 1. drewno
 2. odliczenia
 3. odliczenia od podatku
 4. opodatkowanie
 5. sprzedaż
 6. stawka
 7. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem sprzedaży drewna oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz uiszczenie dodatkowej opłaty z tytułu złożenia wniosku w zakresie dwóch stanów faktycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejski Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Miasta nieposiadającą osobowości prawnej działającą jako jednostka budżetowa. Miejski Zarząd Dróg sprawuje, z upoważnienia Prezydenta Miasta, zarząd nad drogami publicznymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta i drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na gruncie będącym własnością gminy. Zgodnie ze statutem podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony; dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, wymienionych w szczególności w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Miejski Zarząd Dróg jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny decyzją Urzędu Skarbowego z dn. 25.05.2000 r. otrzymał numer identyfikacji podatkowej ... W związku z realizowanymi inwestycjami miejskimi oraz bieżącym utrzymaniem zieleni, Miejski Zarząd Dróg na podstawie zezwoleń na usunięcie drzew pozyskuje drewno. Wycinki drzew dokonuje wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie pozyskane drewno podlega obmiarowi ilościowo jakościowemu oraz klasyfikacji na drewno opałowe i użytkowe. Klasyfikacji oraz obmiaru drewna dokonuje wyłoniony w formie zapytania ofertowego specjalista z zakresu leśnictwa (upoważniony brakarz), który z obmiaru drewna sporządza wykaz odbiorczy drewna. Za wycinkę oraz klasyfikację i obmiar drewna Miejski Zarząd Dróg - Wnioskodawca otrzymuje od wykonawców faktury VAT dokumentujące ww. wydatki poniesione przez MZD (VAT naliczony). Następnie Miejski Zarząd Dróg - Wnioskodawca pozyskane drewno sprzedaje wykonawcy, który świadczył usługę wycięcia drzew i wystawia wykonawcy fakturę VAT (VAT należny). Przychody ze sprzedaży pozyskanego drewna są źródłem dochodów gminy w związku z czym Wnioskodawca odprowadza uzyskane ze sprzedaży drewna dochody na rachunek gminy.

Pismem z dnia 24 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

 • Dla rozliczeń podatku VAT- Miejski Zarząd Dróg jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od Gminy o numerze identyfikacji podatkowej ...
 • Miejski Zarząd Dróg dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.
 • Symbol klasyfikacji PKWiU towaru (drewna) będącego przedmiotem wniosku ORD-IN:
  • Drewno użytkowe:02.20.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych , z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych. 02.20.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych.
  • Drewno opałowe:02.20.14 Drewno opałowe.
 • Wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg w związku z pozyskaniem drewna do sprzedaży, tj. dotyczące wycinki drzew oraz klasyfikacji i obmiaru drewna są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miejskiemu Zarządowi Dróg przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od wydatków za wycinkę drzew oraz klasyfikację i obmiar drewna...

Zdaniem Wnioskodawcy, Miejskiemu Zarządowi Dróg przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od wydatków za wycinkę drzew oraz klasyfikację i obmiar drewna, ponieważ w myśl art. 86 ust 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Bez poniesienia wydatków na wycinkę drzew oraz klasyfikację i obmiar drewna, sprzedaż drewna byłaby niemożliwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą. Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – będący odrębnym od Gminy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dokonuje wycinki drzew. Przedmiotowej wycinki Wnioskodawca dokonuje za pośrednictwem wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za wycinkę oraz klasyfikację i obmiar drewna Wnioskodawca otrzymuje od wykonawców faktury VAT dokumentujące poniesione ww. wydatki (VAT naliczony). Następnie Wnioskodawca pozyskane drewno sprzedaje wykonawcy, który świadczył usługę wycięcia drzew i wystawia wykonawcy fakturę VAT (VAT należny). Przychody ze sprzedaży pozyskanego drewna są źródłem dochodów gminy w związku z czym Wnioskodawca odprowadza uzyskane ze sprzedaży drewna dochody na rachunek Gminy. Wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg w związku z pozyskaniem drewna do sprzedaży, tj. dotyczące wycinki drzew oraz klasyfikacji i obmiaru drewna są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pozyskaniem drewna przeznaczonego do sprzedaży.

Wskazać w tym miejscu należy, że w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/4512-276/15-4/KK stwierdzono, że dokonywana przez Wnioskodawcę sprzedaż drewna stanowi czynność, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jak wyżej wskazano - przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a ponoszone wydatki dotyczące wycinki drzew oraz klasyfikacji i obmiaru drewna mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tj. ze sprzedażą uprzednio pozyskanego drewna.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi ww. wydatkami, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.

Organ podatkowy wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna. Natomiast w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży drewna zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr IPTPP2/4512-276/15-4/KK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.