IPTPP2/4512-276/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem sprzedaży drewna.
IPTPP2/4512-276/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. drewno
 2. odliczenia
 3. odliczenia od podatku
 4. opodatkowanie
 5. sprzedaż
 6. stawka
 7. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem sprzedaży drewna – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem sprzedaży drewna oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz uiszczenie dodatkowej opłaty z tytułu złożenia wniosku w zakresie dwóch stanów faktycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejski Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Miasta nieposiadającą osobowości prawnej działającą jako jednostka budżetowa. Miejski Zarząd Dróg sprawuje, z upoważnienia Prezydenta Miasta, zarząd nad drogami publicznymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta i drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na gruncie będącym własnością gminy. Zgodnie ze statutem podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony; dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, wymienionych w szczególności w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Miejski Zarząd Dróg jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny decyzją Urzędu Skarbowego z dn. 25.05.2000 r. otrzymał numer identyfikacji podatkowej ... W związku z realizowanymi inwestycjami miejskimi oraz bieżącym utrzymaniem zieleni, Miejski Zarząd Dróg na podstawie zezwoleń na usunięcie drzew pozyskuje drewno. Wycinki drzew dokonuje wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie pozyskane drewno podlega obmiarowi ilościowo jakościowemu oraz klasyfikacji na drewno opałowe i użytkowe. Klasyfikacji oraz obmiaru drewna dokonuje wyłoniony w formie zapytania ofertowego specjalista z zakresu leśnictwa (upoważniony brakarz), który z obmiaru drewna sporządza wykaz odbiorczy drewna. Za wycinkę oraz klasyfikację i obmiar drewna Miejski Zarząd Dróg - Wnioskodawca otrzymuje od wykonawców faktury VAT dokumentujące ww. wydatki poniesione przez MZD (VAT naliczony). Następnie Miejski Zarząd Dróg - Wnioskodawca pozyskane drewno sprzedaje wykonawcy, który świadczył usługę wycięcia drzew i wystawia wykonawcy fakturę VAT (VAT należny). Przychody ze sprzedaży pozyskanego drewna są źródłem dochodów gminy w związku z czym Wnioskodawca odprowadza uzyskane ze sprzedaży drewna dochody na rachunek gminy.

Pismem z dnia 24 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

 • Dla rozliczeń podatku VAT- Miejski Zarząd Dróg jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od Gminy o numerze identyfikacji podatkowej ...
 • Miejski Zarząd Dróg dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.
 • Symbol klasyfikacji PKWiU towaru (drewna) będącego przedmiotem wniosku ORD-IN:
  • Drewno użytkowe:02.20.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych , z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych.02.20.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych.
  • Drewno opałowe:02.20.14 Drewno opałowe.
 • Wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg w związku z pozyskaniem drewna do sprzedaży, tj. dotyczące wycinki drzew oraz klasyfikacji i obmiaru drewna są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż drewna przez Miejski Zarząd Dróg podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż drewna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177 poz.1054 z późn. zmianami) opodatkowaniempodatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Miejski Zarząd Dróg sprzedaży drewna dokonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – będący odrębnym od Gminy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dokonuje wycinki drzew. Przedmiotowej wycinki Wnioskodawca dokonuje za pośrednictwem wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za wycinkę oraz klasyfikację i obmiar drewna Wnioskodawca otrzymuje od wykonawców faktury VAT dokumentujące poniesione ww. wydatki (VAT naliczony). Następnie Wnioskodawca pozyskane drewno sprzedaje wykonawcy, który świadczył usługę wycięcia drzew i wystawia wykonawcy fakturę VAT (VAT należny). Przychody ze sprzedaży pozyskanego drewna są źródłem dochodów gminy w związku z czym Wnioskodawca odprowadza uzyskane ze sprzedaży drewna dochody na rachunek Gminy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że drewno stanowi towar w rozumieniu przepisów ustawy, a jego sprzedaż należy uznać za odpłatną dostawę towarów. Zatem, w związku ze sprzedażą drewna Wnioskodawca dokonuje odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku właściwej dla tej czynności.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ podatkowy wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży drewna. Natomiast w kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr IPTPP2/4512-276/15-5/KK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.