IPTPP4/443-418/13-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1.Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego (kominkowego, zrzynków) ?
2.Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)?
3.Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, naliczając 8% podatek VAT przy sprzedaży drewna opałowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży drewna opałowego PKWiU 02.20.14.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży drewna opałowego PKWiU 02.20.14.0.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności firmy Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż elementów konstrukcji dachowych (więźby dachowe), desek budowalnych, łat, kontrłat oraz świadczenie usług tartacznych. Surowiec pochodzi z jednostek Lasów Państwowych. W tym celu Wnioskodawca zakupuje drewno stosowe (papierówkę) długości 1 – 2,5 m oraz drewno wielkowymiarowe o numerze PKWiU 02.20.11.0 oraz PKWiU 02.20.12.0 według stawki VAT 23 %.

Drewno poddawane jest obróbce polegającej na:

  1. pocięciu na klocki o długości 25 – 40 cm lub ewentualnie porąbaniu na drobniejsze kawałki, części drewna nienadającego się do dalszej obróbki.
  2. pocięciu na wyroby budowlane takie jak krawędziaki, deski, łaty a uzyskane ścinki (zrzynki) wiązane są w pakiety i sprzedawane jako drewno opałowe.

Drewno opałowe uzyskane z przerobu omówionego w punkcie 1 i uzyskane ścinki (zrzynki) według przerobu omówionego w punkcie 2 do tej pory są sprzedawane przez Wnioskodawcę ze stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

Wnioskodawca przeczytał liczne artykuły, w których napisano, że drewno opałowe można sprzedawać z 8 % stawką podatku VAT oraz z licznymi sugestiami klientów, że w innych tartakach drewno opałowe sprzedawane jest z 8% stawka podatku VAT. Wnioskodawca wskazał również, iż w żadnym z nadleśnictw nie można zakupić gotowego drewna opałowego dla firm. Sprzedaż dokonywana jest tylko detalicznie dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Dlatego też Wnioskodawca we własnym zakresie przerabia drewno (lepszej jakości) na drewno opałowe (kominkowe). Wobec powyższego Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy może przejść ze stawki podatku VAT 23% na 8% za drewno opałowe (kominkowe i zrzynki). Drewno to będzie skalsyfikowane pod numerem PKWiU 02.20.14.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego (kominkowego, zrzynków) ...
  2. Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)...
  3. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, naliczając 8% podatek VAT przy sprzedaży drewna opałowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 24.01.2005 r. (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty i towary według zasad klasyfikacji i nomenklatur wprowadzonych rozporządzeniem (Rady Ministrów). Natomiast wysokość opodatkowania towarów i usług stawką VAT regulują przepisy Działu VIII ustawy o podatku od towarów i usług (art. 146a pkt 1, pkt 2).

Surowiec, który Wnioskodawca kupuje, Lasy Państwowe klasyfikują kodem 02.20.12.0 oraz 02.20.11.0. kody te identyfikują towar, który podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Zdaniem Wnioskodawcy, drewno pozyskane z przerobu drewna zakupionego w Nadleśnictwach w postaci dłużyc ze stawką 23% podatku VAT, podlegającego na pocięciu na kawałki (połupaniu) oraz ścinków (zrzynków) powstałych po wytworzeniu wyrobu dla budownictwa tj. krawędziaki, deski itp., można zakwalifikować do drewna opałowego PKWiU 02.20.14.0. Kod PKWiU 02.20.14.0 identyfikuje towar, który podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT, zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 18 do ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy towarów VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W pozycji 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.20.14.0 „Drewno opałowe”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży elementów konstrukcji dachowych (więźby dachowej), desek budowlanych, łat, kontrłat oraz na świadczeniu usług tartacznych. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca kupuje od Lasów Państwowych drewno stosowe (papierówkę) długości 1 – 2,5m oraz drewno wielkowymiarowe opodatkowane stawką 23%.

Zakupione drewno zainteresowany poddaje obróbce polegającej na:

  1. pocięciu na klocki o długości 25 – 40 cm lub ewentualnie porąbaniu na drobniejsze kawałki, części drewna nienadającego się do dalszej obróbki.
  2. pocięciu na wyroby budowlane takie jak krawędziaki, deski, łaty a uzyskane ścinki (zrzynki) wiązane są w pakiety i sprzedawane jako drewno opałowe.

Drewno opałowe uzyskane z przerobu omówionego w punkcie 1 i uzyskane ścinki (zrzynki) według przerobu omówionego w punkcie 2 do tej pory są sprzedawane przez Wnioskodawcę ze stawką podatku VAT w wysokości 23 %. Drewno to Wnioskodawca sklasyfikował pod numerem PKWiU 02.20.14.0.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „Drewno opałowe” – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Przy czym ustawodawca nie uzależnił preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, dla drewna opałowego od sposobu jego pakowania bądź sprzedaży luzem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.