Drewno | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drewno. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
sie

Istota:

Opodatkowanie transakcji sprzedaży drewna oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z usługami pielęgnacji i wycinki drzew celem pozyskania drewna

Fragment:

Jednocześnie Gmina otrzymuje faktury VAT dokumentujące wydatki na pielęgnację i pozyskanie drewna (z wykazaną stawką podatku VAT). Usługi te świadczy na rzecz Gminy podmiot zewnętrzny, posiadający odpowiednie umiejętności oraz sprzęt. W związku z powyższym Gmina ma m.in. wątpliwości, czy transakcja sprzedaży drewna przez Gminę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy wskazać, że drewno stanowi towar, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż należy uznać za odpłatną dostawę towarów zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 ustawy. Transakcje sprzedaży drewna są/będą przez Gminę realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z nabywcami drewna, a zatem Gmina w odniesieniu do tych transakcji – stosownie do treści art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy – działa/będzie działać w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji, dokonywana przez Gminę sprzedaż drewna zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii prawa do odliczenia do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna, tj. usługami pielęgnacji i wycinki drzew celem pozyskania drewna.

2017
23
cze

Istota:

W zakresie określenia czy przychody ze sprzedaży drewna z własnego gospodarstwa rolnego, czy cięcie i sprzedawanie na opał drewna i gałęzi pochodzących z własnego lasu lub zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Wycięcie i sprzedaż drewna z własnego gospodarstwa rolnego, cięcie w ramach porządkowania zadrzewień i zakrzewień leśnych, śródpolnych i przydrożnych mieści się w zakresie definicji działalności rolniczej oraz gospodarki leśnej, zgodnie z wymienionym ustawami. Zatem w świetle powyższych przepisów, jeżeli spółka dokonuje sprzedaży drewna i gałęzi pochodzących wyłącznie z własnych nieruchomości rolnych, nie dokonuje skupu drewna w celu odsprzedaży, to w myśl art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody uzyskane ze sprzedaży tego drewna są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia czy przychody ze sprzedaży: drewna z własnego gospodarstwa rolnego, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe ; na opał drewna i gałęzi pochodzących z własnego lasu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe . Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jest on właścicielem działki nr 58 oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty rolne, w skład której wchodzi gospodarstwo rolne prowadzone przez spółkę.

2015
24
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży drewna z własnej uprawy.

Fragment:

(...) drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „ rozporządzeniem nr 2173/2005 ”, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23), zwanego dalej „ rozporządzeniem nr 995/2010 ”. Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności (art. 2 ww. ustawy). Zgodnie zaś z art. 3 ww. ustawy, lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków; związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

2015
19
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem sprzedaży drewna.

Fragment:

Symbol klasyfikacji PKWiU towaru (drewna) będącego przedmiotem wniosku ORD-IN: Drewno użytkowe:02.20.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych , z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych.02.20.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych. Drewno opałowe:02.20.14 Drewno opałowe. Wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg w związku z pozyskaniem drewna do sprzedaży, tj. dotyczące wycinki drzew oraz klasyfikacji i obmiaru drewna są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż drewna przez Miejski Zarząd Dróg podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż drewna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177 poz.1054 z późn. zmianami) opodatkowaniempodatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Miejski Zarząd Dróg sprzedaży drewna dokonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2015
19
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu realizacji wycinki drzew, klasyfikacji i pomiaru drewna.

Fragment:

Następnie Miejski Zarząd Dróg - Wnioskodawca pozyskane drewno sprzedaje wykonawcy, który świadczył usługę wycięcia drzew i wystawia wykonawcy fakturę VAT (VAT należny). Przychody ze sprzedaży pozyskanego drewna są źródłem dochodów gminy w związku z czym Wnioskodawca odprowadza uzyskane ze sprzedaży drewna dochody na rachunek gminy. Pismem z dnia 24 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje: Dla rozliczeń podatku VAT- Miejski Zarząd Dróg jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od Gminy o numerze identyfikacji podatkowej ... Miejski Zarząd Dróg dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. Symbol klasyfikacji PKWiU towaru (drewna) będącego przedmiotem wniosku ORD-IN: Drewno użytkowe:02.20.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych , z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych. 02.20.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych. Drewno opałowe:02.20.14 Drewno opałowe. Wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg w związku z pozyskaniem drewna do sprzedaży, tj. dotyczące wycinki drzew oraz klasyfikacji i obmiaru drewna są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

2015
21
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna opałowego.

Fragment:

Po dokonaniu wycinki drzew, Powiat pozyskane w ten sposób drewno opałowe sprzedaje podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności Wykonawcy. Z tytułu sprzedaży drewna opałowego Powiat rozlicza VAT należny. Zdaniem Powiatu, oferowane przez Powiat drewno opałowe, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), mieści się w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 – „ Drewno opałowe ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z pozyskaniem drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z pozyskaniem drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży. Uzasadnienie W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2015
6
mar

Istota:

1. Czy sprzedaż drewna przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna, tj. usługami wycinki drzew celem pozyskania drewna?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży drewna oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, dokonuje sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew z należących do niej terenów. Gmina dokumentuje przedmiotowe transakcje fakturami VAT z wykazanym podatkiem, ujmuje je w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT oraz odprowadza VAT należny do urzędu skarbowego. Jednocześnie, Gmina otrzymuje faktury VAT dokumentujące wydatki na usługi wycinki drzew celem pozyskania powyższego drewna (z wykazaną stawką podatku VAT). Usługę tę świadczy na rzecz Gminy podmiot zewnętrzny, posiadający odpowiednie umiejętności oraz sprzęt. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż drewna przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT... Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna, tj. usługami wycinki drzew celem pozyskania drewna... Zdaniem Wnioskodawcy: Sprzedaż drewna przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT. Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna, tj. usługami wycinki drzew celem pozyskania drewna. Uzasadnienie Ad. 1.

2014
11
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży drewna.

Fragment:

Gmina nie posiada klasyfikacji statystycznej zbywanego drewna (być może w przyszłości Gmina wystąpi do ośrodka klasyfikacyjnego z odpowiednim wnioskiem). Niemniej jednak, zdaniem Gminy, sprzedawane przez Gminę drzewo powinno się mieścić w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ drewno opałowe ”. W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że zakresem pytań objęta jest sprzedaż drewna. Gmina we wniosku wskazała, iż dokonuje sprzedaży drzewa zamiast drewna (Gmina wskazuje, że miała na myśli oczywiście drewno). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako nr 2, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 lipca 2014 r.). Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna, tj. usługami wycinki drewna... Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 lipca 2014 r.), Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą drewna, tj. usługami wycinki drewna. Uzasadnienie: W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że w pozostałym zakresie podtrzymuje uzasadnienie przedstawione we wniosku, natomiast odnosi się ono do sprzedaży drewna, a nie jak omyłkowo wskazała Gmina – drzewa.

2013
28
lis

Istota:

Czy transakcja sprzedaży drewna opałowego przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT według obniżonej stawki VAT, tj. 8%?

Fragment:

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew. Gmina traktuje tę transakcję jako podlegającą opodatkowaniu według obniżonej 8% stawki VAT. Z tytułu tej sprzedaży Wnioskodawca wystawia faktury VAT i dokonuje rozliczeń VAT należnego. Jednocześnie Gmina otrzymuje faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione przez Nią na wycinkę drzew. Zdarzają się przypadki, że usługę wycięcia drzew świadczy podmiot gospodarczy, który następnie nabywa od Gminy przedmiotowy surowiec. Niemniej jednak, Gmina dokonuje również sprzedaży drewna opałowego na rzecz mieszkańców. Zdaniem Wnioskodawcy, oferowane przez Niego drewno opałowe, mieści się w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ drewno opałowe ”. Zakupy towarów i usług są/będą wykorzystywane przez Gminę do sprzedaży, która to czynność – zdaniem Zainteresowanego – podlega opodatkowaniu VAT. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, że drewno stanowi towar w rozumieniu przepisów ustawy, a jego sprzedaż należy uznać za odpłatną dostawę towarów. Zatem, w związku ze sprzedażą drewna Gmina dokonuje/będzie dokonywała odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i występuje/wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

2013
24
lis

Istota:

Stawka podatku VAT właściwa przy sprzedaży drewna opałowego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej przy sprzedaży drewna opałowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi od 10 września 2012 roku działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą (...). Wykonywana działalność gospodarcza: PKD 02.20.2, 16.24.2, 47.99.Z PKWiU 02.20.14.0. Wnioskodawca kupuje drewno w Systemie Aukcyjnym Lasów Państwowych. Do ceny zakupu drewna LP doliczają Wnioskodawcy 23 % podatku VAT. Wnioskodawca drewno przerabia na drewno opałowe i eksportuje za granicę z podatkiem VAT 0% oraz chce sprzedawać na terenie kraju z podatkiem VAT 8 % zgodnie z PKWiU 02.20.14.0 (sprzedaż drewna opałowego na kraj). Wnioskodawca uważa, że jest to zgodne z przepisem art. 19 pkt 5. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy drewno zakupione w Lasach Państwowych z 23 % podatkiem VAT po przerobieniu na drewno opałowe Wnioskodawca może w kraju sprzedawać z podatkiem VAT 8% zgodnie z PKWiU 02.20.14.0... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy drewno zakupione w Lasach Państwowych i innych jednostkach z 23% podatkiem VAT po przerobieniu na drewno opałowe może sprzedawać w kraju z podatkiem 8 % VAT zgodnie z PKWiU 02.20.14.0.