Dożywocie | Interpretacje podatkowe

Dożywocie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dożywocie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Umowa dożywocia.
Fragment:
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Charakterystyczną cechą dożywocia jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym w doktrynie uznaje się, iż jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym, co oznacza, że świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego, ustalanego według kryteriów obiektywnych. Podkreślenia wymaga, że tego rodzaju umowy zaliczane są do odpłatnych czynności prawnych, które charakteryzują się tym, że każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową (niekoniecznie pieniężną). Uwzględniając powyższe, umowa o dożywocie polegająca na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie – ma charakter umowy wzajemnej, a w konsekwencji – jest czynnością prawną o charakterze odpłatnym, tj. w jej wyniku dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości.
2017
4
lip

Istota:
1. Czy dla rozpoznania sprawy opodatkowania zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze umowy o dożywocie istotne jest nabycie przez Wnioskodawczynię odrębnej własności lokalu w 2013 r. czy też przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 1998 r., w związku z tym czy w sprawie ma zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy upływ 5 lat należy ustalać od daty nabycia przez małżonków własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu czy termin ten należy ustalać od daty ustanowienia odrębnej własności tego lokalu przez Wnioskodawczynię, tj. od września 2013 r.?
2. Czy wskutek przedmiotowej umowy o dożywocie Zainteresowana uzyskała dochód w rozumieniu art. 9 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek na podstawie art. 30e ust. 1 ww. ustawy, jak również w całej kwocie czy 50% tej kwoty należnej?
Fragment:
(...) dożywocie Zainteresowana uzyskała dochód w rozumieniu art. 9 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek na podstawie art. 30e ust. 1 ww. ustawy, jak również w całej kwocie czy 50% tej kwoty należnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku ze zbyciem przedmiotowego lokalu w drodze umowy o dożywocie z dnia 30 grudnia 2013 r. istotne jest to, że nastąpiło zbycie lokalu, który Wnioskodawczyni nabyła na własność w drodze ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 27 września 2013 r. Wnioskodawczyni uważa, że wskutek umowy o dożywocie nie uzyskała dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie uzyskała żadnego dochodu wyrażonego kwotowo w pieniądzu, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnej regulacji co do sposobu wyliczenia, wyceny świadczeń należnych Wnioskodawczyni jako dożywotnikowi. Nadto w umowie o dożywocie nie wskazano, a według Kodeksu cywilnego nie wycenia się, ceny tych świadczeń. W opinii Zainteresowanej zawarcie umowy o dożywocie nie rodzi w stosunku do niej obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
24
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie.
Fragment:
W literaturze cywilistycznej podkreśla się, że podstawową funkcją umowy o dożywocie jest funkcja alimentacyjna. Umowa o dożywocie w praktyce najczęściej służy zabezpieczeniu osób w podeszłym wieku, które nie polega na uzyskaniu określonego przychodu w pieniądzu czy otrzymaniu w zamian innych konkretnych dóbr materialnych, ale na zagwarantowaniu w przyszłości przez czas nieokreślony podstaw egzystencji. W przypadku umowy o dożywocie nie mamy do czynienia z klasycznym przykładem ekwiwalentności świadczeń jak przy umowie sprzedaży czy zamiany. Nie oznacza to jednak, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje pod tytułem darmym. W zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenia służące zaspakajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Należy także podkreślić, że losowy charakter umowy o dożywocie nie może zmienić oceny, że ma ona charakter odpłatny. Istotą odpłatności umowy o dożywocie jest to, że zbywca dokonując przysporzenia nie czyni tego kosztem własnego majątku, albowiem uzyskuje świadczenie posiadające określony wymiar materialny, przejawiający się choćby w zaoszczędzeniu przez zbywcę tych wydatków, które musiałby ponieść w związku z własnym utrzymaniem, gdyby nie doszło do zawarcia umowy o dożywocie.
2016
13
gru

Istota:
Stwierdzić należy, że dokonanie przez Wnioskodawcę sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2015 r., nabytego powtórnie w 2014 r. w wyniku rozwiązania umowy dożywocia stanowi dla Wnioskodawcy źródło przychodu do opodatkowania z uwagi na fakt, że sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zatem, jeśli Wnioskodawca nie przeznaczy kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, tj do końca 2017 r., na własne cele mieszkaniowe, będzie zobowiązany do uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Reasumując – rzeczowe skutki rozwiązania umowy o dożywocie należy oceniać kierując się treścią regulacji Tytułu XXXIV, Działu II Kodeksu cywilnego – Dożywocie. Skoro zawarcie umowy o dożywocie powoduje przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia, to niewątpliwie w takim przypadku dochodzi do zbycia nieruchomości. Z takim samym skutkiem mamy do czynienia w sytuacji odwrotnej, gdy następuje dobrowolne rozwiązanie umowy o dożywocie, wówczas z jednej strony następuje przeniesienie własności nieruchomości z powrotem na dożywotnika, a z drugiej strony czynność ta powoduje wygaśnięcie prawa dożywocia. W świetle powyższego nie budzi wątpliwości odpłatny charakter umowy o dożywocie, a także umowy odwrotnej, rozwiązującej dożywocie. Pozostaje zatem ustalić, czy na gruncie zapisu wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw. z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest określenie przychodu z odpłatnego zbycia w sytuacji, gdy Wnioskodawca w 2015 r. dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego W przedmiotowej sprawie rozwiązanie umowy dożywocia nastąpiło w 2014 r., natomiast Wnioskodawca w 2015 r. sprzedał lokal mieszkalny, zatem sprzedaż nastąpiła przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
2016
6
gru

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy dożywocia na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W literaturze cywilistycznej podkreśla się, że podstawową funkcją umowy o dożywocie jest funkcja alimentacyjna. Umowa o dożywocie w praktyce najczęściej służy zabezpieczeniu osób w podeszłym wieku, które nie polega na uzyskaniu określonego przychodu w pieniądzu czy otrzymaniu w zamian innych konkretnych dóbr materialnych, ale na zagwarantowaniu w przyszłości przez czas nieokreślony podstaw egzystencji. W przypadku umowy o dożywocie nie mamy do czynienia z klasycznym przykładem ekwiwalentności świadczeń jak przy umowie sprzedaży czy zamiany. Nie oznacza to jednak, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje pod tytułem darmym. W zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenia służące zaspakajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Należy także podkreślić, że losowy charakter umowy o dożywocie nie może zmienić oceny, że ma ona charakter odpłatny. Istotą odpłatności umowy o dożywocie jest to, że zbywca dokonując przysporzenia nie czyni tego kosztem własnego majątku, albowiem uzyskuje świadczenie posiadające określony wymiar materialny, przejawiający się choćby w zaoszczędzeniu przez zbywcę tych wydatków, które musiałby ponieść w związku z własnym utrzymaniem, gdyby nie doszło do zawarcia umowy o dożywocie.
2016
26
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym PIT-39?
1) Czy od przekazanej w ramach umowy o dożywocie części mieszkania Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek?
2) Czy otrzymaną odpowiedź Wnioskodawczyni może odnieść też do swojej córki czy też musi wystąpić w jej imieniu z osobnym wnioskiem?
Fragment:
Ponieważ zbycie przedmiotowych udziałów w lokalu mieszkalnym nastąpiło na podstawie umowy dożywocia to wskazać należy, że dożywocie jest również instytucją prawną uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 908 § 1 ww. ustawy, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Charakterystyczną cechą dożywocia jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym w doktrynie uznaje się, iż jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym, co oznacza, że świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego, ustalanego według kryteriów obiektywnych. Podkreślenia wymaga, iż tego rodzaju umowy zaliczane są do odpłatnych czynności prawnych, które charakteryzują się tym, iż każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową (niekoniecznie w postaci pieniężnej). Uwzględniając powyższe, umowa o dożywocie, polegająca na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie - ma charakter umowy wzajemnej, a w konsekwencji - jest czynnością prawną o charakterze odpłatnym, tj. w jej wyniku dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości.
2016
24
maj

Istota:
Czy zostanie naliczony podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie?
Fragment:
Lokal mieszkalny o numerze księgi wieczystej ABXX/YYYYY/Z Wnioskodawczyni zamierza przekazać na podstawie umowy o dożywocie córce. Wnioskodawczyni wskazuje, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit e) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy dożywocia podlegają opodatkowaniu. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie dożywocia wartość rynkowa nieruchomości. Wnioskodawczyni zaznacza, iż zgodnie z wyrokiem NSA z 25 lutego 2014 r. II FSK 211/12 umowa o dożywocie ma charakter odpłatny, jednakże prowadząc do odpłatnego zbycia nieruchomości, umowa ta nie jest wystraczającą przesłanką do przyjęcia, iż przychód uzyskany w wyniku tego zbycia podlegałby opodatkowaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zostanie naliczony podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie... W opinii Wnioskodawczyni czasu trwania oraz rodzaju i rozmiaru świadczeń nie da się z góry określić, zależy to bowiem od elementu losowego jakim jest długość życia dożywotnika. Opieka jest wartością nieocenioną, przybiera formę nieodpłatną, nie można jej zatem wycenić. Wnioskodawczyni uważa, że w drodze umowy o dożywocie nie nabędzie żadnych korzyści materialnych, a sprawowana wobec Wnioskodawczyni opieka jest nie do wycenienia.
2016
18
maj

Istota:
Czy umowa przenosząca nieruchomość w ramach umowy dożywocia skutkuje opodatkowaniem z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku art. 19 ww. ustawy?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż nabycie nieruchomości, przekazanej następnie umową o dożywocie, nastąpiło w dniu 2 września 1999 r. Dożywocie jest instytucją prawną uregulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Zgodnie z art. 908 § 1 ww. ustawy, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa o dożywocie ma więc charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Charakterystyczną cechą dożywocia jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym w doktrynie uznaje się, iż jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym, co oznacza, że świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego, ustalanego według kryteriów obiektywnych. Podkreślenia wymaga, iż tego rodzaju umowy zaliczane są do odpłatnych czynności prawnych, które charakteryzują się tym, iż każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową (niekoniecznie w postaci pieniężnej).
2016
13
maj

Istota:
Czy zbycie udziałów w nieruchomościach na podstawie umowy o dożywocie powoduje powstanie przychodu z odpłatnego zbycia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i czy wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia zeznania PIT-39 w terminie do 30 kwietnia 2015 r.?
Fragment:
W literaturze cywilistycznej podkreśla się, że podstawową funkcją umowy o dożywocie jest funkcja alimentacyjna. Umowa o dożywocie w praktyce najczęściej służy zabezpieczeniu osób w podeszłym wieku, które nie polega na uzyskaniu określonego przychodu w pieniądzu czy otrzymaniu w zamian innych konkretnych dóbr materialnych, ale na zagwarantowaniu w przyszłości przez czas nieokreślony podstaw egzystencji. W przypadku umowy o dożywocie nie mamy do czynienia z klasycznym przykładem ekwiwalentności świadczeń jak przy umowie sprzedaży czy zamiany. Nie oznacza to jednak, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje pod tytułem darmym. W zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik), uzyskuje określone świadczenia służące zaspakajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Należy podkreślić, że losowy charakter umowy o dożywocie nie może zmienić oceny, że ma ona charakter odpłatny. Istotą odpłatności umowy o dożywocie jest to, że zbywca dokonując przysporzenia nie czyni tego kosztem własnego majątku, albowiem uzyskuje świadczenie, posiadające określony wymiar materialny, przejawiający się choćby w zaoszczędzeniu przez zbywcę tych wydatków, które musiałby ponieść w związku z własnym utrzymaniem, gdyby nie doszło do zawarcia umowy o dożywocie.
2016
11
maj

Istota:
Umowa dożywocia.
Fragment:
Ponieważ w niniejszej sprawie odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego ma nastąpić na podstawie umowy dożywocia, to wskazać należy, że zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Charakterystyczną cechą dożywocia jest ekwiwalentność świadczeń stron tej umowy, przy czym w doktrynie uznaje się, iż jest to ekwiwalentność rozumiana w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym, co oznacza, że świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego, ustalanego według kryteriów obiektywnych. Podkreślenia wymaga, iż tego rodzaju umowy zaliczane są do odpłatnych czynności prawnych, które charakteryzują się tym, iż każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową (niekoniecznie w postaci pieniężnej). Uwzględniając powyższe, umowa o dożywocie, polegająca na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie - ma charakter umowy wzajemnej, a w konsekwencji - jest czynnością prawną o charakterze odpłatnym, tj. w jej wyniku dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości.
2016
6
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dożywocie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.