Dowody źródłowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowody źródłowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo spółki akcyjnej komplementanusza do spółki komandytowo-akcyjnej z zachowaniem pełnej struktury kapitałów własnych spółki akcyjnej na odpowiednie kapitały spółki komandytowo-akcyjnej, tj. z przekazaniem kapitału zakładowego na kapitał spółka komandytowo akcyjnej pochodzący z wkładów komplementanuszy do spółki komandytowo akcyjnej zaś kapitał zapasowy i rezerwowy na odpowiednio kapitał zapasowy” rezerwowy spółki komandytowo akcyjnej powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa spółki bądź po stronie jego akcjonariuszy od których wnoszący jest obowiązany jako płatnik pobrać podatek dochodowy

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniach 20 maja 2010 r. oraz 22 i 26 lipca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa spółki akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy nadwyżka (wynikająca z wyższej wartości rynkowej nieruchomości w dacie wniesienia ich aportem) wartości wnoszonej nieruchomości jest przychodem podatkowym Wnioskodawcy? Czy z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę nieruchomości jako wkładu do spółki osobowej powstanie dla mnie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x, przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 20 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
mar

Istota:

W posiadaniu spółki z o.o. są trzy maszyny do produkcji stolarki PCV. Spółka zawarła ze sprzedającym umowę kredytu krótkoterminowego pod zastaw maszyn (zakup maszyn na raty) oraz umowę przewłaszczenia, zgodnie z którymi po spłacie kredytu maszyny staną się własnością kredytobiorcy. Spółka nie uiściła ostatniej raty kredytu Spółka i nie posiada dowodu zakupu tych maszyn w postaci faktur czy umowy cywilnoprawnej (sprzedający odmawia wystawienia faktury). Ponadto, Spółka maszyn tych faktycznie nie użytkuje.
Czy Spółka może w takiej sytuacji wprowadzić te maszyny do ewidencji środków trwałych?

Fragment:

(...) księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości). Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (?dowody źródłowe?), do których należą: zewnętrzne obce ? otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne ? przekazywane w oryginale kontrahentom, wewnętrzne ? dotyczące operacji wewnątrz jednostki (art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Ustawa o rachunkowości (art. 21) określa również, jakie elementy powinien zawierać dowód księgowy, m. in. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów. W przypadku uzasadnionego braku możliwości (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy poniesione wydatki na delegację służbową: typu koszt kursu, praktyki, zakwaterowania, przelot, koszt wydania wizy, diety i towarzyszące koszty będą stanowiły koszt uzyskania podatkowy z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 19.01.2005r /uzupełnionym w dniu 08.02.2005r/ zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych odbyciem kursu języka angielskiego za granicą. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadząc biuro rachunkowe obsługuje Pani podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Rozszerzenie działalności o obsługę podmiotów zagranicznych wiązało się, zdaniem Pani, z koniecznością odbycia kursu języka angielskiego za granicą połączonego z praktyką w księgowości i poniesienie w związku z tym wydatków związanych m.in. z otrzymaniem wizy, przelotem, zakwaterowaniem, dietami. Definicja kosztów uzyskania przychodów zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm./ ma charakter ogólny. Zgodnie z (...)