Dowody wewnętrzne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowody wewnętrzne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lut

Istota:

Wydatki poniesione na nabycie używanych palet, udokumentowanych dowodem wewnętrznym.

Fragment:

Dla oceny prawidłowości formalnej dowodu wewnętrznego nie będzie miało znaczenia, że obejmie on wszystkie uszkodzone palety nabyte w ciągu dnia od kilku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podstawą sporządzenia tego dowodu wewnętrznego będą każdorazowo kontrolki zakupu, pozwalające w sposób wiarygodny ustalić, jaką ilość uszkodzonych palet nabył Wnioskodawca w danym dniu. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nakazuje bowiem w sposób wiarygodny udokumentować operacje gospodarcze. Jeżeli podatnik ujmuje koszt uzyskania przychodu w księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego, to dowód ten powinien - stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, być zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), a także powinien określać: nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowód wewnętrzny przygotowywany przez Wnioskodawcę będzie zawierał wszystkie ww. dane. Co więcej, pomocniczo należy tu (...)

2016
8
mar

Istota:

Czy podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, dotyczących zakupu palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może stanowić dowód wewnętrzny zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej wydatku określający przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość?

Fragment:

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). W ust. 2 tego paragrafu wymienia się przypadki, w których mogą być wystawiane dowody wewnętrzne. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia mogą one dotyczyć między innymi zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych. Pod pojęciem ludności należy rozumieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby te nie mają możliwości wystawienia faktury, dlatego podatnik dokonując zakupu od tych osób, dokumentuje go dowodem wewnętrznym. Pojęcie odpadów zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), w myśl którego odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej (...)

2015
1
sty

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup złomu i makulatury udokumentowanych dowodem wewnętrznym.

Fragment:

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż makulatura i złom żelazny stanowi odpad poużytkowy będący surowcem wtórnym, zatem dopuszczalnym jest dokumentowanie jego zakupu (skupu) od ludności za pomocą dowodów wewnętrznych, stosownie do § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wskazany wyżej dowód wewnętrzny musi jednak zawierać dane wskazane w § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku), by możliwe było ujęcie takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonego do wniosku ORD-IN druku dowodu wewnętrznego, jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2014
20
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania nabycia odpadów dowodami wewnętrznymi.

Fragment:

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Ustawodawca przewidział również możliwość dokumentowania operacji gospodarczych za pomocą dowodów wewnętrznych określając w sposób niezwykle precyzyjny możliwość posługiwania się nimi przez przedsiębiorcę. Dowody wewnętrzne są sporządzane na udokumentowanie w księdze zapisów dotyczących niektórych kosztów (wydatków) przez osoby, które bezpośrednio dokonały wydatków. Dokumenty te powinny być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które dokonały wydatków, a ponadto powinny określać przy zakupie – nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowody wewnętrzne mogą dotyczyć wyłącznie zdarzeń gospodarczych wymienionych w § 14 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, a więc: zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli (...)

2013
21
gru

Istota:

Czy prawidłowym będzie zaliczenie wystawionych dowodów wewnętrznych dotyczących zakupu warzyw (nieprzetworzonych sposobem przemysłowym) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt zakupu towarów handlowych?

Fragment:

W związku z brakiem dokumentu zakupu od rolników Wnioskodawca zamierza wystawić dokumenty wewnętrzne zawierające: dane firmy Wnioskodawcy jako wystawcę dokumentu, ilość zakupionego towaru, wartość towaru, podpis osoby dokonującej zakupu i ująć te dowody wewnętrzne jako koszt zakupu towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowym będzie zaliczenie wystawionych dowodów wewnętrznych dotyczących zakupu warzyw (nieprzetworzonych sposobem przemysłowym) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt zakupu towarów handlowych... Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie dowodów wewnętrznych dotyczących zakupu warzyw (nieprzetworzonych sposobem przemysłowym) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztu zakupu towarów handlowych jest prawidłowe, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 Nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2013
11
gru

Istota:

1) Czy zakup palet używanych - uszkodzonych od osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym przez ponoszącego wydatek (w omawianym przypadku przez Wnioskodawcę)?
2) Czy jeśli skupowane przez Wnioskodawcę palety (używane) nie wymagałyby już renowacji ani naprawy to również Wnioskodawca sporządza dla nich taki sam dowód wewnętrzny?

Fragment:

Na udokumentowanie poniesionych wydatków potwierdzających skup palet sporządzany jest dowód wewnętrzny zawierający: datę, numer kolejny i podpis osoby, która bezpośrednio dokonuje zakupu (w przypadku Wnioskodawcy jest to on sam). Ponadto taki dowód wewnętrzny zawiera nazwę oraz ilość danych palet (biała używana - uszkodzona, czarna używana - uszkodzona), cenę jednostkową i wartość ogólną. Tak wystawiony dowód wewnętrzny stanowi podstawę do zaksięgowania wydatku zakupu towaru w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy zakup palet używanych - uszkodzonych od osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym przez ponoszącego wydatek (w omawianym przypadku przez Wnioskodawcę)... Czy jeśli skupowane przez Wnioskodawcę palety (używane) nie wymagałyby już renowacji ani naprawy to również Wnioskodawca sporządza dla nich taki sam dowód wewnętrzny... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
1
lis

Istota:

Jaki jest sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży ?

Fragment:

Zgodnie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej "fakturami", wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym, podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku od towarów i usług", dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). Podatnicy, o których mowa w ust. 2, mogą dokonywać zapisów w ewidencji na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 8, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Na odwrocie raportu miesięcznego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

2013
24
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dokumentowania zakupów.

Fragment:

Jednakże, z uwagi na fakt, iż nie zawsze jest to możliwe, podatnik przygotowuje dowód wewnętrzny, tj. dokument ze szczegółowymi oznaczeniami (data i miejsce zakupu, ilość, wartość, dokładna nazwa przedmiotu) oznaczony numerem i podpisany przez Wnioskodawcę. Czy tak sporządzony dowód wewnętrzny może zostać uznany za dowód księgowy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów... Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli z przygotowanego dowodu wewnętrznego wynika co zostało nabyte, kiedy, w jakim miejscu, w jakiej ilości oraz cenie to dokument ten jest podstawą do ujęcia operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz stanowi podstawę zakupu towaru do rozliczenia marży w danym okresie rozliczeniowym. Dowód wewnętrzny jest dokumentem potwierdzającym zakup towarów handlowych jakich dokonano od ludności tj. od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby te nie mają możliwości wystawiania faktury. § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawiera zamknięty katalog wydatków stanowiących podstawę do rozliczenia w formie dowodu wewnętrznego, jednakże z uwagi na specyficzną działalność jaką Podatnik prowadzi, tj. nabywanie przedmiotów od ludności, nie zawsze jest możliwe zweryfikowanie tożsamości sprzedających towar.

2013
30
maj

Istota:

Czy można dowodami wewnętrznymi dokumentowanie zakupy produktów rolnych?

Fragment:

(...) dowodem wewnętrznym, gdyż przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji przychodów dopuszczają taką możliwość, uznając dowód wewnętrzny za dowód księgowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. Przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dowodami zakupu są otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru. Jednocześnie w myśl art. 4 ust. 3 ww. ustawy, do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

2012
17
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Wnioskodawca na udokumentowanie poniesionych wydatków sporządza dowody wewnętrzne. Jednakże dowody wewnętrzne mogą dokumentować tylko zdarzenia objęte zakresem opisanym w § 14 ww. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedstawione w opisie stanu faktycznego zdarzenia nie wypełniają tego kryterium. Zatem należy uznać, iż Zainteresowany nie dysponuje dokumentem księgowym pozwalającym na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Reasumując, Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w pierwszym roku, opłat skarbowych wystawionych na Zamawiającego i na kierownika robót (z imienia i nazwiska), w przypadku potwierdzenia ich sporządzonymi dowodami wewnętrznymi. Dowody wewnętrzne nie mogą dokumentować poniesienia ww. wydatków. Nie może również bezpośrednio zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie oryginałów, bądź kopii decyzji, które zostały wystawione na Zamawiającego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.