Dowód zakupu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowód zakupu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
8
paź

Istota:

Czy dowód zakupu w formie wydruku potwierdzającego zakup telefonu komórkowego na portalu internetowym, w którym podane są wszystkie informacje dotyczące dokonanego zakupu, to jest:- dane adresowe sprzedającego, jaki produkt był przedmiotem zakupu, datę dokonania transakcji, jaką cenę zapłacono oraz ile sztuk zakupiono oraz wyciąg z kata bankowego zawierający te same dane pomimo tego, iż nie zawiera ze sprzedającym umowy kupna-sprzedaży z podpisem osoby sprzedającej, jest dokumentem pozwalającym na zaksięgowanie na jego podstawie kwoty zapłaconej za zakup telefonu komórkowego, będącego towarem handlowym do kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Fragment:

Czy dowód zakupu w formie wydruku potwierdzającego zakup telefonu komórkowego na portalu internetowym, w którym podane są wszystkie informacje dotyczące dokonanego zakupu, to jest: - dane adresowe sprzedającego, jaki produkt był przedmiotem zakupu, datę dokonania transakcji, jaką cenę zapłacono oraz ile sztuk zakupiono oraz wyciąg z kata bankowego zawierający te same dane pomimo tego, iż nie zawiera ze sprzedającym umowy kupna-sprzedaży z podpisem osoby sprzedającej, jest dokumentem pozwalającym na zaksięgowanie na jego podstawie kwoty zapłaconej za zakup telefonu komórkowego, będącego towarem handlowym do kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów... Zdaniem Wnioskodawcy, potwierdzenie zawarcia transakcji, generowane i dostarczane w formie elektronicznej poprzez pocztę e-mail lub możliwe do pobrania z historii transakcji wprost z portalu aukcyjnego, jest umową sprzedaży wiążącą sprzedającego i kupującego, która to umowa zobowiązuje strony do zrealizowania transakcji na warunkach określonych w aukcji. Aby móc dokonać zakupu przedmiotowych telefonów kupujący musiał zarejestrować się na portalu aukcyjnym podając wszystkie dane rejestrowe.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób dokumentować transakcje dot. zakupu towarów od rolnika?

Fragment:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Użyty przez ustawodawcę zwrot "w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, że aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, to pomiędzy tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego rodzaju, że poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Tak więc podatnik może uznać poniesione wydatki za koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że:wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą,ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, a ponadto wydatki te nie są wymienione w art. 23 ww ustawy jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. O możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje także to czy poniesienie tych wydatków zostanie prawidłowo udokumentowane. Sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych, zapewniających właściwe ustalenie dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku reguluje cyt. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Stosownie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy autoklaw, którego zakup udokumentowany został dowodem uiszczenia ceny, dowodem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zgromadzoną korespondencją prowadzoną ze sprzedawcą może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki podlegających amortyzacji?

Fragment:

Nr 76, poz. 694), stwierdził, że spółka, nie posiadając dowodu księgowego potwierdzającego zakup środka trwałego w postaci faktury, ani pisemnej umowy cywilnoprawnej stwierdzającej prawo własności zakupionej maszyny bądź dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy określonej w art. 17a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (umowa leasingu), nie ma prawa do ujęcia posiadanego autoklawu w stosownej ewidencji, a w konsekwencji nie ma prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego urządzenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując przedstawiony stan faktyczny, stanowisko wnioskodawcy oraz przedmiotowe postanowienie ustalił i stwierdził: Stosownie do zapisu art. 16a ust. I ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ww. ustawy, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (...) maszyny, urządzenia (...) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej wart. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka prowadzi działalność rolniczą oraz gastronomiczną (restaurację). Spółka chce dokonywać zakupów warzyw na targowisku od osób anonimowych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz nie będących rolnikami ryczałtowymi(od działkowców).W swoim piśmie Strona wyraziła stanowisko, iż jej zdaniem taki zakup jest możliwy i jeśli sprzedawca nie może wystawić faktury VAT lub rachunku to należy sporządzić dowód wewnętrzny zakupu, który można zaliczyć do kosztów.

Fragment:

Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności (ust. 4 ww. art. 20). Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki: 1) uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych, 2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie, 3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów, 4) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych (ust. 5 ww. art. 20).

2011
1
kwi

Istota:

Udokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy sprzedawca jest osobą fizyczną i nie jest sporządzana umowa kupna-sprzadaży

Fragment:

(...) możliwość sporządzania dowodów wewnętrznych zaopatrzonych w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określających przy zakupie nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość. Dowody wewnętrzne należą do dowodów własnych wystawionych przez podatnika w celu zaewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem. Mogą one dotyczyć wyłącznie: 1) zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt; 2) zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych (PKWiU 01.11.91-00), jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43); 3) wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika; 4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych; 5) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na handlu złomem podatnik może posługiwać się skonstruowanym na własne potrzeby dokumentem zatytułowanym "Dowód zakupu i formularz przyjecia odpadów" ?

Fragment:

We wniosku podatnik pyta czy w związku z wykonywaniem działalności może posługiwać się skonstruowanym na własne potrzeby dokumentem zatytułowanym "DOWÓD ZAKUPU I FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW" jako jednym dokumentem. Dokument ten wypisywany byłby w 3 egzemplarzach (oryginał dla sprzedającego złom, jedna kopia do książki przychodów i rozchodów - jako "dowód zakupu", druga kopia jako wcześniejszy "formularz przyjęcia odpadów").Zdaniem podatnika skonstruowany "DOWÓD ZAKUPU I FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW" zawiera wszystkie wiadomości, które dotychczas wypisywane były w dwóch odrębnych dokumentach. W dalszej części wniosku podatnik stwierdza, że ograniczyłoby to powielanie wiadomości w odrębnie tworzonych dwóch dokumentach, usprawniłoby pracę, ograniczyłoby koszty i wpłynęłoby na zmniejszenie degradacji środowiska. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie na wstępie zauważa, że przedmiotowy wniosek zawiera zarówno wniosek o interpretację w zakresie prawa podatkowego, jak również innych przepisów niepodatkowych dotyczących dokumentowania operacji gospodarczych związanych z handlem złomem metali kolorowych.W związku z powyższym należy stwierdzić, że stosownie do brzmienia art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Natomiast w kwestii przepisów nie dotyczących prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego przedstawił swoje stanowisko w odrębnym piśmie.

2011
1
mar

Istota:

Czy dochód z odpłatnego zbycia akcji narodowych funduszy inwestycyjnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy zostały one zbyte w 2004 roku, a podatnik nabył je w 1998 r., lecz nie posiada żadnego dowodu ich zakupu?

Fragment:

Art. 22 ust. 3 i ust. 3a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odpowiednio: - Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. - Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2. Tak więc w przypadku przychodów z innych niż wymienione wyżej źródła, jeżeli część dochodów podatnika z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, to wówczas koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody opodatkowane do ogólnej kwoty przychodów z danego źródła. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego nie dysponuje Pan dowodem, na podstawie którego można ustalić datę nabycia zbywanych akcji, jak i cenę ich zakupu.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonane u bezpośredniego producenta (rolnika) dowodami wewnętrznymi?

Fragment:

Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) "do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym". Z ust. 4 w/w artykułu wynika natomiast, iż "w przypadu uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji - nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem sa zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług (...)". Biorąc powyższe pod wagę stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy przedmiotem transakcji nie są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług, ma Pan prawo postąpić w sposób przedstawiony we wniosku,a zatem postanowiono jak na wstępie.