Dowód wpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowód wpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w rozliczeniu za 2009r. wnioskodawca może odliczyć od dochodu kwotę przekazaną tytułem darowizny na cele kultu religijnego na rachunek bankowy proboszcza?

Fragment:

(...) dysponuje wnioskodawca wynika, iż obdarowanym jest proboszcz. Zatem dokument ten nie spełnia wymogów określonych przez ustawodawcę w art. 26 ust. 7 pkt 2 wyżej powołanej ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż – jak wskazuje wnioskodawca - parafia nie ma oddzielnego konta, a wszystkie rozliczenia odbywają się za pośrednictwem konta proboszcza. Jak wynika z powołanych przepisów podstawą odliczenia od dochodu kwot darowizn na cele kultu religijnego jest tylko i wyłącznie dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, przy czym obdarowanym nie może być osoba fizyczna. W przedmiotowej sprawie wpłata kwoty pieniężnej na posiadane przez proboszcza osobiste konto bankowe nie może być uznana za darowiznę przekazaną na cele kultu religijnego. Z punktu widzenia ww. przepisów prawa obdarowanym jest bowiem osoba fizyczna (ksiądz), gdyż to na jej konto została przekazana przedmiotowa darowizna. Tym samym nie zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki (...)

2011
1
lip

Istota:

Dokumentowanie darowizny pieniężnej.

Fragment:

(...) wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie. Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca dokonał wpłaty darowizny pieniężnej na rachunek Stowarzyszenia. Jednocześnie wskazano, że potwierdzeniem przekazania darowizny jest bankowy dowód wpłaty, na którym wskutek omyłki jako osoba wpłacająca figuruje obdarowane Stowarzyszenie. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone podstawy prawne należy uznać, iż brak jednoznacznego wskazania na dowodzie wpłaty Wnioskodawcy jako darczyńcy, pozbawia Jego prawa do skorzystania z odliczeń od dochodu w zakresie dokonanej darowizny. Należy bowiem mieć na uwadze, szczególny charakter ulg i zwolnień. Korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy środki finansowe przekazane na prywatne konto księdza - misjonarza mogą być uznane, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za darowiznę na cele kultu religijnego?

Fragment:

(...) którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Zgodnie art. 26 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz m.in. osób fizycznych.Jak wynika z powołanych przepisów podstawą odliczenia od dochodu kwot darowizn na cele kultu religijnego jest tylko i wyłącznie dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, przy czym obdarowanym nie może być osoba fizyczna.W przedmiotowej sprawie wpłata kwoty pomocy finansowej na posiadane przez księdza w Polsce osobiste konto bankowe nie może być uznana za darowiznę przekazaną na cele kultu religijnego. Z punktu widzenia ww. przepisów prawa obdarowanym byłaby bowiem osoba fizyczna (ksiądz). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku wspólnego rozliczania się współmałżonków istnieje możliwość odpisu poniesionych wydatków od dochodu i przez to pomniejszenie podstawy do opodatkowania w zeznaniu rocznym oraz czy dowód wpłaty KP jest wystarczającym dokumentem, na podstawie którego można dokonać przedmiotowych odpisów?

Fragment:

(...) częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo - orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7c określa się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokument powinien zostać wystawiony na imię i nazwisko osoby, która faktycznie poniosła wydatek i dokonuje jego odliczenia w zeznaniu podatkowym. Jednocześnie dowód wpłaty /także dokument KP/ winien zawierać pełną nazwę zakładu opieki zdrowotnej oraz określać jasno cel na jaki została wydatkowana przedmiotowa kwota. Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnicy mogą skorzystać z odliczenia poniesionych kosztów w zeznaniu podatkowym za 2005r.w ramach ulgi remontowej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości odliczenia za 2005r. w ramach ulgi remontowej wydatków poniesionych z tytułu opłat partycypacyjnych związanych z przyłączem budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej na rzecz Urzędu Gminy, udokumentowanych dowodami wpłat, przedstawione we wniosku z dnia 24.03.2006r. (data wpływu do urzędu - 04.2006r.) ,uzupełnionego pismem w dniu 18.04.2006r. o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnicy ponieśli opłaty (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy niedopłata należności powstała w wyniku potrącenia przez kontrahenta z Omanu podatku od transferu środków za granicę stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 15, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe . Pismem z dnia 30.08.2006 r. Z. spółka z o.o. zwrócił się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - czy niedopłata należności powstała w wyniku potrącenia przez kontrahenta z Omanu podatku od transferu środków za granicę stanowi koszt uzyskania przychodu. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pismem z dnia 14.01.2006r. zwrócił się Pan do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, dla których dowodem poniesienia jest dowód wpłaty KP.

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna , działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podziela pogląd przedstawiony w piśmie z dnia 14.01.2006r. (data wpływu do Urzędu 30.01.2006r.) uzupełnionym pismem z dnia 18.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.02.2006r.) stanowiącym wniosek w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym prowadzi Pan zakład betoniarsko-kamieniarski. Ww. dowód KP dotyczył opłaty za wjazd samochodem na teren cmentarza. Zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 27d ust. 1 - ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie przekazywania przez podatników 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego jest prawidłowe i przedmiotowe wpłaty dokonuje się na rzecz organizacji pożytku publicznego . W dniu 19.04.2005 r. do tut. organu podatkowego złożone zostało pismo P. z dnia 18.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Ze złożonego zapytania wynika, iż P. jako organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymuje wpłaty kwoty stanowiącej 1 % podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy składając wspólne zeznanie roczne możemy odliczyć w całości darowiznę na cele kultu religijnego udokumentowaną bankowym dowodem wpłaty, na którym figurują dane tylko jednego z małżonków?

Fragment:

(...) Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pana (...) i (...) (...) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie udokumentowania wpłat przekazanych darowizn na cele kultu religijnego. Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny, informuje, iż z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się we wspólnym zeznaniu rocznym. W 2004 roku przekazali wspólnie darowiznę na cele kultu religijnego w wysokości 450zł. Bankowy dowód wpłaty figuruje na imię i nazwisko tylko jednego z małżonków. Dodają ponadto, że między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa w rozumieniu art.31 § 1 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny I opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.). Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z § 2 ww. przepisu do majątku wspólnego należy m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę. Wspomniana wyżej darowizna pochodzi właśnie z wynagrodzenia za pracę, czyli z majątku (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu darowizny na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na dowodzie wpłaty pieniężnej na rachunek obdarowanego figuruje spółka z o.o., a nie osoba fizyczna?

Fragment:

(...) art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym jest dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Z dokumentu wpłaty wynikają następujące dane potwierdzające : kto dokonał wpłaty, na czyją rzecz, kwota wpłaty oraz tytuł wpłaty, cel. W związku z tym, iż na konto fundacji została dokonana wpłata przelewem z konta spółki, na dowodzie wpłaty – przelewie jako wpłacający (darczyńca) figuruje nie Pan jako osoba fizyczna, lecz figuruje spółka z o.o. – osoba prawna. Wobec powyższego dowód wpłaty (przelew) przekazanej kwoty pieniężnej na konto fundacji przez spółkę z o.o. nie uprawnia Pana do dokonania odliczenia od dochodu z tytułu darowizny na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)