Dowód poniesienia wydatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowód poniesienia wydatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy wyciągi bankowe drukowane z systemu bankowości internetowej dają podstawę do ujęcia jako koszty uzyskania przychodu prowizji bankowych i odsetek od kredytu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 16 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu udokumentowania wydatków poniesionych z tytułu prowizji bankowych i odsetek od kredytu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione wydatki udokumentowane paragonami są kosztem uzyskania przychodu? Pracownicy firmy korzystają z usług taksówkowych, a wydatki te związane są z osiąganym przez firmę przychodem. Zamiast faktur za przejazd taksówką pracownicy przedstawiają paragony z kasy fiskalnej.

Fragment:

(...) nie można wykazać, że pomiędzy poniesieniem wydatku - przez niewskazanego na paragonie nabywcę - a możliwością generowania przychodów przez Wnioskodawcę zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w przywołanym przepisie art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej. W związku z faktem, że odbiorcą usługi jest Spółka, dokumentem, który będzie potwierdzał wykonanie usługi jest faktura. Zatem w przypadku przejazdów taksówkami paragon fiskalny nie może zostać uznany za dowód poniesienia wydatku, jeżeli istnieje obowiązek wystawienia faktury przez wykonującego usługi taksówkowe. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka zamierza sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie, a uzyskane z tej sprzedaży środki zamierza przeznaczyć na:
1. Pośrednictwo związane z zakupem mieszkania,
2. Koszty przeprowadzki,
3. Nabycie innego mieszkania oraz koszty notarialne związane z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży,
4. Wyremontowanie nowego mieszkania (m. in. zakup materiałów budowlanych, usług remontowo-budowlane związanych z wymianą stolarki okiennej, drzwi, zabudowa stała – szafa, zabudowa stała wraz ze sprzętem agd i rtv),
5. Zakup działki rolnej oraz opłacenie kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy sprzedaży działki.
Na tle opisanego stanu faktycznego wnioskodawczyni formułuje pytanie czy wydatkowanie przychodu na wymienione cele stanowi podstawę do jego zwolnienia z opodatkowania.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Podatniczka zamierza sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie, a uzyskane z tej sprzedaży środki zamierza przeznaczyć na: pośrednictwo związane z zakupem mieszkania, koszty przeprowadzki, nabycie innego mieszkania oraz koszty notarialne związane z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży, wyremontowanie nowego mieszkania (m. in. zakup materiałów budowlanych, usług remontowo-budowlane związanych z wymianą stolarki okiennej, drzwi, zabudowa stała – szafa, zabudowa stała wraz ze sprzętem agd i rtv), zakup działki rolnej oraz opłacenie kosztów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w zeznaniu za 2005 rok można odliczyć kwotę wynikającą z faktury wystawionej w roku 2005 za montaż centralnego ogrzewania, w sytuacji gdy zapłata na rzecz spółdzielni nastąpi w ratach miesięcznych począwszy od 2006 roku?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2006 r. (uzupełnionym 24 marca 2006 r. oraz 30 marca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, dotyczącej możliwości skorzystania z odliczeń od podatku z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2006 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 24 marca 2006 r. oraz 30 marca 2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w sytuacji, gdy prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego na podstawie umowy zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej i równocześnie kontynuuje się podnoszenie kwalifikacji poprzez studia na kierunku pielęgniarstwo- to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty noclegu związnego z dojazdem na uczelnię?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U z 2005r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku p... zamieszkałego w Tczewie przy ulicy Ch. Andersena 14 c / 3 z dnia 27.01.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie- czy jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego na podstawie umowy zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej i równocześnie kontynuuje się podnoszenie kwalifikacji poprzez studia w Wyższej Szkole Zarządzania w... na Wydziale Nauk o Zdrowiu- kierunek: pielęgniarstwo- to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty noclegu stwierdzam, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W wyżej wymienionym wniosku pyta, Pan czy do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej (...)

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia w podatku od towarów i usług podatku naliczonego na podstawie dokumentu WZ.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: - możliwości odliczenia w podatku od towarów i usług podatku naliczonego na podstawie dokumentu WZ - według stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 12 września 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy otrzymana faktura jest warunkiem uzyskania ulgi, czy dokumentem potwierdzającym ich spełnienie? Czy powodem pozbawienia Pana prawa do ulgi jest błędna interpretacja prawa, czy też „w polskim prawie podatkowym obowiązuje zasada sankcji karnych wobec osób poszkodowanych poprzez naruszenie prawa przez inne osoby”?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jedn.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 02.03.2005 r. jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 02.03.2005 r. (data wpływu 11.04.05 r.) uzupełnionym w dniu 02.05.br. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2003 r. wymieniał Pan okna w swoim mieszkaniu. Wymianę zlecił Pan Gdańskiej Fabryce okien będącej płatnikiem podatku VAT. Zlecenie zaś złożył Pan u regionalnego przedstawiciela wykonawcy okien działającego w Olsztynie w Punkcie Przyjęcia Zleceń. Wyjaśnia Pan, iż z powodu konfliktu pomiędzy Fabryką a Punktem Przyjęcia Zleceń, po zapłaceniu za wykonaną usługę, otrzymał Pan fakturę wystawioną przez inny podmiot. Faktura ta nie posiada numeru, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.) kwoty wydatkowanej na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), zakup i montaż rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz moskitier (siatek przeciwko owadom)?

Fragment:

(...) Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 8.12.2003 r. (data wpływu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.),wydatków poniesionych na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), jak również montaż rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz moskitier (siatek przeciwko owadom), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509), podatnicy, którzy kontynuują po 1.01.1997 r. rozpoczęte w latach 1992 - 1996 inwestycje na budowę (...)