Dowód księgowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowód księgowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
gru

Istota:

Czy powyższy model dokumentowania wydatków i archiwizacji tj. dokumentowanie wydatków wyłącznie za pomocą skanów dokumentów papierowych i przechowywanie w formie elektronicznej, nie będzie stanowił samoistnej przesłanki wykluczającej możliwość ujęcia wydatku jako kosztu podatkowego?

Fragment:

(...) dowodów księgowych; możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie; stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów; dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający Ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych. Jednocześnie, art. 21 zawiera wyliczenie minimalnego zakresu danych, których ujęcie w dowodzie księgowym jest niezbędne. Dokument spełniający wskazane powyżej warunki, stanowił będzie zatem dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W tym kontekście, w opinii Banku, jeżeli dowód księgowy jest wystarczający do zaewidencjonowania kosztu w księgach rachunkowych, będzie wystarczającym dokumentem również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (tak długo jak dokument taki potwierdzał będzie spełnienie warunków niezbędnych do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów). Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Banku, skan dokumentu spełnia kryteria dowodu księgowego, a więc stanowi podstawę ujęcia danego wydatku w księgach rachunkowych Banku i dlatego jest również wystarczającym dokumentem dla rozliczenia tego wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2016
29
cze

Istota:

Okresy przejściowe określone w przepisach art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw mają odpowiednie zastosowanie do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy.

Fragment:

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 2). Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem (§ 3). Obowiązek nałożony na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej dotyczy przesyłania, na żądanie organów podatkowych, całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

2015
10
lip

Istota:

Dotyczy ustalenia daty poniesienia kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami w sytuacji ujmowania ich dla celów rachunkowych na dzień potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów (pełniącego funkcję wewnętrznego dowodu księgowego) nie zaś na dzień otrzymania faktury, orazustalenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami w sytuacji ujęcia ich w księgach Spółki jako poniesionych na podstawie potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów pełniącego funkcję wewnętrznego dowodu księgowego.

Fragment:

(...) dowodu księgowego) nie zaś na dzień otrzymania faktury – jest prawidłowe, ustalenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami w sytuacji ujęcia ich w księgach Spółki jako poniesionych na podstawie potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów pełniącego funkcję wewnętrznego dowodu księgowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ustalenia daty poniesienia kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami w sytuacji ujmowania ich dla celów rachunkowych na dzień potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów (pełniącego funkcję wewnętrznego dowodu księgowego) nie zaś na dzień otrzymania faktury, ustalenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami w sytuacji ujęcia ich w księgach Spółki jako poniesionych na podstawie potwierdzenia realizacji zamówienia w Systemie zakupów pełniącego funkcję wewnętrznego dowodu księgowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

2014
31
paź

Istota:

Czy podstawą zapisów księgowych, dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych może być faktura VAT na kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną dostawcy?

Fragment:

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 powołanego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m. in. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, stwierdzić należy, że dokumentem będącym podstawą ujęcia operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być – co do zasady – faktura, bądź rachunek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wobec powyższych ustaleń, w opisanym zdarzeniu przyszłym, podstawą zapisów księgowych, dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie wystawiona przez Wnioskodawcę dla dostawcy towaru faktura VAT (spełniająca wymogi wynikające z odrębnych przepisów) na wykonaną przez Wnioskodawcę usługę.

2014
1
kwi

Istota:

Przepisy ustawy o podatku VAT nie ograniczają możliwości zbiorczego ujmowania w ewidencjach VAT, kwot podatku naliczonego wynikających ze zbiorczych dowodów księgowych.

Fragment:

Zatem przedstawiony we wniosku sposób ujmowania kwot wynikających z pojedynczych paragonów w zbiorczym dowodzie księgowym zapewni możliwość odniesienia danych zawartych w zbiorczym dowodzie księgowym do konkretnych paragonów. Ponadto dane wynikające ze zbiorczych dowodów księgowych, a co za tym idzie również dokonywane na ich podstawie zapisy w ewidencji VAT będą odzwierciedlały rzeczywiste zakupy dokonywane w związku z korzystaniem z płatnych autostrad, udokumentowane paragonami. Zatem zapisy dokonywane w ewidencji VAT na podstawie zbiorczych kwot wynikających z dowodów księgowych zbiorczych będą odzwierciedlały stan rzeczywisty. Podsumowując, przepisy ustawy o podatku VAT nie ograniczają możliwości zbiorczego ujmowania w ewidencjach VAT, kwot podatku naliczonego wynikających ze zbiorczych dowodów księgowych. Jeżeli zatem na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych w ewidencji będzie możliwe terminowe sporządzenie deklaracji podatkowej, proponowane przez Spółkę rozwiązanie polegające na ujmowaniu w ewidencjach VAT zbiorczych kwot podatku naliczonego wynikających ze zbiorczych dowodów księgowych, będzie dopuszczalne. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2014
18
sty

Istota:

W zakresie sposobu udokumentowania wydatków poniesionych na nabycie skór zwierząt futerkowych będących towarem handlowym lub materiałem w prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

Natomiast § 13 ww. rozporządzenia stanowi, że za dowody księgowe uważa się również: dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem, noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi, dowody przesunięć, dowody opłat pocztowych i bankowych, inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2. Ponadto, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające przy zakupie: nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Przy czym, możliwość dokumentowania wydatków dowodami wewnętrznymi została ograniczona w wyłącznie do wydatków enumeratywnie wskazanych w § 14 ust. 2 rozporządzenia, wśród których nie występują wydatki dotyczące nabycia składników majątku, stanowiących materiały lub towary handlowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

2013
13
lis

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych na aukcjach internetowych, udokumentowanych dowodem wewnętrznym, sporządzanym na podstawie: umowy sprzedaży wydrukowanej z portalu aukcyjnego, wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego przelanie pieniędzy na konto firmy PAYU i karty płatności

Fragment:

Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 powołanego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in.: 1.faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 2.inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych -oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Natomiast § 13 ww. rozporządzenia stanowi, że za dowody księgowe uważa się również: dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone (...)

2013
25
sie

Istota:

1. Czy Wnioskodawca będzie mógł uznać skuteczną umowę kupna-sprzedaży, podpisaną przez obie strony, jako dowód księgowy i na podstawie niej wprowadzić zapis zakupu towarów handlowych do prowadzonej przez siebie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
2. Czy w sytuacji, gdy sprzedawca nie zwróci podpisanego lub niepodpisanego egzemplarza umowy kupna-sprzedaży, lecz przekaże Wnioskodawcy towar po dokonaniu przez niego zapłaty, Wnioskodawca będzie mógł uznać za koszt uzyskania przychodów zakup towarów udokumentowany wadliwym dowodem księgowym jakim będzie trzeci egzemplarz umowy kupna-sprzedaży ze swoim podpisem, specyfikacją oferty sprzedaży oraz potwierdzeniem zapłaty sprzedającemu ceny za towar oraz podpisem Wnioskodawcy, potwierdzającym przyjęcie towarów i datą ich przyjęcia?
3. Czy w sytuacji, gdy sprzedawca zwróci Wnioskodawcy niepodpisany egzemplarz umowy kupna-sprzedaży towaru oraz przekaże mu kupowany towar po dokonaniu przez Wnioskodawcę zapłaty za niego, Zainteresowany będzie mógł uznać za koszt uzyskania przychodów zakup towarów udokumentowany wadliwym dowodem księgowym, jakim będzie niepodpisany egzemplarz zwróconej przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży ze swoim podpisem, załączoną specyfikacją oferty sprzedaży oraz potwierdzeniem zapłaty sprzedającemu ceny za towar oraz podpisem Wnioskodawcy potwierdzającym przyjęcie towarów i datą ich przyjęcia?

Fragment:

Ewentualne złożenie podpisu tylko przez osobę przyjmującą towar – kupującego jest niewystarczające, w świetle cytowanego przepisu, aby uznać ten dokument za dowód księgowy. Natomiast w przypadku posiadania egzemplarza umowy kupna-sprzedaży podpisanego przez obie strony transakcji, należy uznać, że taki dowód poniesienia wydatku jest prawidłowym dowodem księgowym w myśl ww. przepisu i właściwie dokumentuje dokonany zakup. W świetle powyższego, nie wszystkie wskazane przez Wnioskodawcy dokumenty stanowią dowodowy księgowe, będące podstawą do zaksięgowania poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł uznać skuteczną umowę kupna-sprzedaży, podpisaną przez obie strony, jako dowód księgowy i na jej podstawie wprowadzić zapis zakupu towarów handlowych do prowadzonej przez siebie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tej części stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Natomiast zarówno w sytuacji, gdy sprzedawca nie zwróci egzemplarza umowy kupna-sprzedaży, lub zwróci niepodpisany egzemplarz tej umowy i przekaże Wnioskodawcy towar po dokonaniu przez niego zapłaty, Zainteresowany nie będzie mógł uznać za koszt uzyskania przychodów zakupu towarów udokumentowanego wadliwym dowodem księgowym, jakim będzie trzeci egzemplarz umowy kupna-sprzedaży zawierający tylko podpis Wnioskodawcy.

2013
6
lut

Istota:

Czy posiadanie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez osobę fizyczną, nie wykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, nie będącej również podatnikiem podatku od towarów i usług, stanowi samoistny powód nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Art. 21 ust. 1 powyższej ustawy określa, iż dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu; podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Przepisy art. 20 i art. 21 ustawy o rachunkowości, ustalają zasady dokumentowania operacji gospodarczych, a w szczególności warunki, jakim powinny odpowiadać dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych. W świetle tych przepisów, dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, wolne od błędów rachunkowych, zawierające wymienione wyżej elementy. Dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem do celów podatkowych, choć niejednokrotnie dokumentem niewystarczającym.

2012
21
lis

Istota:

Czy można dokumentować zakup towarów handlowych paragonami fiskalnymi?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi, poza fakturami VAT, rachunkami i dokumentami celnymi są także inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron uczestniczących w operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, a także podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych. Dowody winny być oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Wnioskodawca uważa, iż paragon nie może stanowić samodzielnego dowodu księgowego, na podstawie którego będzie możliwe dokonanie zapisów w księdze. Jednakże, w związku z tym, iż na podstawie § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia za dowody księgowe uważa się również każdy inny dokument zawierający określone dane, zakup towarów handlowych może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym na podstawie takiego paragonu, a zawierającym informacje określone w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia.