ITPP3/443-650a/14/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek (i sposób) opodatkowania dotacji przedmiotowych otrzymywanych w związku z prowadzeniem baru mlecznego.
ITPP3/443-650a/14/MDinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. obrót
 3. podstawa opodatkowania
 4. posiłki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionego w dniu 7 stycznia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku (i sposobu) opodatkowania dotacji przedmiotowych otrzymywanych w związku z prowadzeniem baru mlecznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku (i sposobu) opodatkowania dotacji przedmiotowych otrzymywanych w związku z prowadzeniem baru mlecznego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie baru mlecznego w rozumieniu art. 6 pkt 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), zgodnie z którym za bar mleczny uważa się przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci barów samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodzienne posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Dla celów podatku dochodowego zamierza wybrać opodatkowanie dochodów z tej działalności podatkiem dochodowym według stawki liniowej. W tym celu zamierza skorzystać z dotacji przedmiotowej z urzędu miasta, która stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i rozliczana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 254, poz. 1705, z późn. zm.). Ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji sfinansowane zostaną koszty związane z zakupem produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków oraz wszystkie koszty wiążące się z przygotowaniem posiłków, które byłyby sprzedawane w barze mlecznym (koszty robocizny).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania, które zostały doprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku.

 • W jaki sposób na gruncie (...) podatku od towarów i usług należałoby opodatkować dotacje przedmiotowe do poszczególnych posiłków, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 254, poz. 1705, z późn. zm.)...
 • Czy w przypadku otrzymywania dotacji do sprzedawanych posiłków należałoby ją opodatkować VAT, czy tylko naliczyć VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • dotacje przedmiotowe, dotyczące konkretnych posiłków, na gruncie podatku od towarów i usług stanowiłyby obok ceny posiłku element podstawy opodatkowania, a więc podlegałaby opodatkowaniu VAT;
 • dotacja przedmiotowa podlegałaby VAT (część podstawy opodatkowania).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany przepis stanowi odzwierciedlenie art. 73 i 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.) – dalej jako „Dyrektywa”.

Z treści art. 73 Dyrektywy wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Zatem w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą podstawę opodatkowania stanowi zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią zapłaty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 2 tej ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie baru mlecznego w rozumieniu art. 6 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej. W tym celu zamierza skorzystać z dotacji przedmiotowej z urzędu miasta. Dotacje przedmiotowe będą dotyczyły konkretnych posiłków. Ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji sfinansowane zostaną koszty związane z zakupem produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków oraz wszystkie koszty wiążące się z przygotowaniem posiłków, które byłyby sprzedawane w barze mlecznym (koszty robocizny).

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą obowiązku (i sposobu) opodatkowania dotacji przedmiotowych otrzymywanych w związku z prowadzeniem baru mlecznego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że dotacje, o których mowa we wniosku (dotacje przedmiotowe z urzędu miasta), powinny zwiększać podstawę opodatkowania wynikającą ze sprzedaży dokonywanej w barze mlecznym. Są to dotacje do ceny wyrobów („konkretnych posiłków”), które będą sprzedawane przez Wnioskodawcę. Ich istotą jest (w ramach świadczenia pomocy społecznej) obniżenie ceny określonych produktów. Zatem spełniony jest warunek uznania ich za element podstawy opodatkowania, tj. mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

W tej sytuacji kwotę dotacji przypadającej na pojedynczy posiłek należy uznać za kwotę brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług. Zatem kwota podatku powinna być obliczana przez Wnioskodawcę tzw. metodą „w stu”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.